Pokud je něco silné veřejné tabu, o kterém se nesmí mluvit a dokonce je soudně zakazované šířit (v Německu) a ještě je značně bagatelizované, zatracované, cenzurované, zesměšňované, osočované, trolené, onálepkované termínem „jasná konspirační teorie“, tak tím více na sebe strhává pozornost a naznačuje, že právě toto je to nejdůležitější co chtějí mocní tohoto světa před námi utajit. Toto tabu v sobě nese jednoduše všechny možné znaky skutkové podstaty maximálně možného utajení.
.
První tématem, které „sionští mudrci“ řeší je kontrola peněz a úryvky z nich obsahují následující informace: „Akt kontroly peněz nám zajistí také kontrolu celých národů a to tak, že vybudujeme obrovské soukromé monopoly, které zlikvidují malokonkurenci, přičemž budeme postupně stále více hromadit a držet celkové světové bohatství jako takové nádrže, na kterých se Goyimové stanou kompletně závislými.
.
Vytvoříme politický úpadek a prosadíme státní úvěry, které budou samozřejmě splácet obyvatelé v jednotlivých státech a národy pak budou trestané prostřednictvím stahování peněz z oběhu a to povede k velkým hospodářským krizím. Náš důmyslný Systém spočívá v nahromadění většiny soukromého kapitálu, který bude námi následně zabavený, a státy si ho potom budou od nás nuceny půjčovat, což je zatíží úroky a všechny národy přemění na bezcenné otroky.
.
Musíme donutit státy žebrat v našich bankách. Na úkor lidí pak budou požadovat velké daně a my je necháme brát si stále další a další takové půjčky, které budou fungovat jako neúnavné pijavice v jejich tělech. Goyimské státy se dluhů a půjček už nikdy nezbaví, díky úplatnosti státních úředníků, což povede k jejich stále většímu zadlužování, k jejich systematické kontrole a závislosti na nás.
.
Dalším tématem je absolutní kontrola tisku a médií: „Veškeré zpravodajství musí být zpracované tak, aby dostatečně pobuřovalo celé masy, zároveň maximálně zapalovalo lidské vášně a veřejnost přitom neměla ani potuchy o tom, komu to všechno ve skutečnosti slouží. Musíme založit i takové noviny, kterými budeme útočit sami na sebe, ale jen omezeně a výhradně jen v takových bodech, ve kterých budeme ochotní vyjít davu v ústrety.
.
Žádné oznámení se ale nedostane ven bez toho, abychom o něm nevěděli, neřídili ho a neschvalovali či neupravovali. K tomuto účelu poslouží postupné sdružování celosvětových novin do několika našich zpravodajských agentur. Takto budeme zasahovat do všech aspektů celospolečenského dění – aristokratického, socialistického, republikánského a dokonce i anarchistického a to budeme dělat tak dlouho, než padnou ústavy jednotlivých států. Všichni zmanipulovaní politici, kteří v pohodlí vlastních hnízd uvěří v neustále se opakující žurnalistické řádky, budou ve skutečnosti jen reprodukovat naše myšlenky a kopírovat naše kroky. Takřka všechny zpravodajské agentury jsou dnes řízené organizací CFR, tedy přes Trillaterální Komisi.
.
Bod s názvem: Rozšíření moci popisuje systematické vytváření dojmu veřejného přátelství a podpory všem skupinám tedy včetně komunistů, fašistů, anarchistů a speciálně všech pracujících a to za účelem získání si jejich plné důvěry i celé společnosti. Tak se stane toto konání naším vhodným manipulativním nástrojem.
.
Dalším naším cílem je: Kontrola víry s doplňkovým našim úsilím – vzít lidem skutečnou víru. Toho dosáhneme tak, že budeme stále měnit nebo odstraňovat základní pilíře jejich duchovních zákonů, přičemž jejich následná skepse, zmatek, chaos povede k zeslabení jejich duchovnosti, protože jim jednotlivá náboženství už nebudou schopné vysvětlit nejrůznější souvislosti. Vzniklou mezeru vyplní naše vnucené materialistické postoje a takové narušená vědomí budou námi dotvářena nekonečnými matematickými propočty.
Abychom měli pevně v rukách veřejné mínění, tak musíme nevyhnutelně zavést stádium zmatků a omylů a právě k tomu nám skvěle poslouží tisk. Ten bude lidem podsouvat mnoho nejrůznějších a zejména protichůdných názorů a informací, až nakonec se nikdo nebude schopný pořádně zorientovat v bludišti všech těch sdělení a prohlášení. Výsledkem této naší činnosti bude konečná ztráta uceleného pohledu a mínění na děje a skutečnosti v politice, ezoterice i v duchovních otázkách.
.
Dalším prvkem v pořadí ovládnutí Goyimů je vzbudit v nich touhu po Luxusu: „Abychom zesílili zruinování průmyslu Goyimů, tak u nich budeme přednostně vzbuzovat a všeobecně rozšiřovat neobyčejnou touhu po nekonečném přepychu a blahobytu. V lidských živočišných tužbách je principiálně zakódována touha „obyčejných lidí“ po přepychu, kterou budeme vhodně podporovat, aby po luxusu snili, a když pak budeme k tomu pořád uměle zvedat ceny, tak dosáhneme nakonec toho, že takový pracovník stráví v práci stále více času pro dosažení požadovaného, a než si tuto hru dostatečně uvědomí, tak už bude dávno totálním rukojmím našeho „Systému“.
.
Politika je nástrojem ovládání: „Díky našemu budování liberalizmu ve státních organizacích se postupně změní celá politická scéna. Ústavnost přeměníme na nejednotnost, nedorozumění, bezpráví, hašteření a stranické roztržky, což je jedním označením škola všeho, co slouží ke zničení podstaty státního režimu. V dobách existence republik budeme nahrazovat vládce prostřednictvím karikatury vlád, takovými prezidenty z lidu, kteří ale budou ve skutečnosti našimi loutkami z řad našich otroků. .
.
Volby použijeme jako prostředek, který nám bude dopomáhat ke konečnému zisku světového trůnu a zároveň tím dáme i těm nejslabším z lidu zdánlivý pocit, že napomáhají utvářet vzhled státu. Současně je nevyhnutelné abychom postupně likvidovali i význam rodiny včetně jejího výchovného působení, protože právě díky absenci rodinných zkušeností, zásad a eliminace všech morálních hodnot odstraníme možnost vzniku samostatných osobností. Demokracie je výborným prostředkem přeměny společnosti v chaos tvořený lůzou, protože moc je slepá, nesmyslná a lehce ovlivnitelná nerozumná sila, například pomoci násilí, strachu či dezinformačních manipulací.
.
Slepec nedokáže vést slepce bez toho, aby některý z nich nespadl do propasti, takže ve skutečnosti stát může řídit jen nezávislý, předurčený člověk, který zná politickou abecedu získanou přímou výchovou už od ranného dětství. Náš úspěch bude dosažen tím, že při styku s lidmi, které potřebujeme využít, zapůsobíme na citlivé stránky lidské přirozenosti, tedy na peníze, vášně a jejich nenasytnost po materiálních věcech a statcích a zejména využijeme psychologické zákonitosti s prvky korupce.
.
Kontrola výživy: „Naše moc závisí též na stálém přetrvávání nedostatku potravin. Díky účelově nastavené kontrole kapitálu vytvoříme uměle vytvořený hlad, protože ten pak donutí pracovníky dřít stále více a mnohem efektivněji, než by to dokázala svými nařízeními jakákoliv diktatura a elita, obdařená zákonnou královskou mocí. Nedostatek základních životních potřeb u mnohých povede postupně ke vzniku či nárůstu závisti a nenávisti, a to je přesně voda na náš mlýn při ovládání lůzy. Nebezpečí pro nás tvoří vlastníci půdy, protože jsou samostatní a tím i těžko ovládatelní, takže je musíme o půdu obrat za každou cenu.
.
To docílíme nejlépe tak, že je zatížíme neúměrným zmnožením nákladů spojených s vlastnictvím půdy a vytvořením přikázaných tvrdých limitů a nepříznivých podmínek pro pěstování plodin a chov dobytka tak, aby časem při práci na polnostech převážily dluhy a zoufalství s jejich konečným rozhodnutím se této půdy co nejdříve zbavit (nařízené kvóty pro farmáře, hrozba pokut a povinnost nakupovat výhradně certifikované drahé semena pod hrozbou žaloby a likvidační pokuty s odvoláváním se na veřejnou hygienu).
.
Všem toužícím po moci dáme přesné podněty, abychom zneužili jejich chamtivost a to tak, že zkoncentrujeme všechny politické sily a obrátíme je proti sobě, což povede k vytvoření vzájemného nepřátelství jednoho s druhým.
.
Budeme kontrolovat vzdělávání: „Goyimům odepřeme chápat historické souvislosti a nedovolíme, aby aplikovali historická pozorovaní bez předsudků. Musíme přesvědčit lůzu, aby plně akceptovala naše „vědecká zkoumání“, což bude neustále podporovat tisk, média a „oficiální věda“. To povede k slepé důvěře ke všem našim uveřejňovaným „vědeckým teoriím“. Naši nastrčení intelektuálové budou Goyimům vychvalovat svoje poznatky navzájem, a tím si lid odvykne přemýšlet a tvořit vlastní názory a budou mluvit takovým tónem, který si budeme přát a který bude s námi rezonovat.
.
Moc v pozadí vykonává nekonečnou, obrovskou práci: zastírá všechny důkazy a to v rozsahu své obrovské síly a svého velikého ekonomického vlivu. Vše je rozpracováno do těch nejmenších detailů a slouží k zakrytí i těch nejdrobnějších střípků pravdy. Dnešní situaci demonstruje naivita, důvěřivost, prodejnost a „inteligence“ davu. Nejdříve ti utajení v pozadí kolonizovali naši mysl a důvěřivý dav nyní nedokáže pojmenovat ani dohlédnout k našemu utlačovateli a ze strachu z okamžitého obvinění z antisemitismu a fiktivní hrozby nosí roušku i na očích a uších.
.
Je to úplně stejné, jako kdyby černošští otroci na bavlníkových plantážích nemohli svého krutého zotročovatele nazvat bělochem jen proto, aby jim v momentě někdo neřekl, že jsou zfanatizovaní rasisti a navíc by jim za to dokonce ještě hrozily tvrdé sankce. Tak se stalo, že většina z nás se chtíc – nechtíc, z důvodu této sofistikované manipulace, stala ignoranty a obětí tohoto tajného spřísahání, které v podstatě nedovoluje, aby dokonce samotní, dobrosrdeční a hluboce věřící židi nemohli o těchto okolnostech svobodně promluvit, protože by byli ihned odsouzeni jako rouhači, odpadlíci a zlosynové.
.
Illumináti chazarsko-židovští zednáři nejvyšších příček, jejich bezcharakterní přidružení spojenci a všichni vypočítaví převlékači kabátů, kteří ve jménu moci a peněz na sebe klidně navléknou židovskou jarmulku, nasadí si turban či jakoukoliv společenskou masku, která jim zajistí bezbřehou moc. Veškeré masy jsou manipulovány prostřednictvím nejrůznějších společenských uspořádání: liberalizmu, socializmu, kapitalismu a také pomocí všech mocensky podchycených náboženství: židovství, islámu či „křesťanství“ ad., si jen pořád zabezpečují ochranu vlastní moci.
.
Podle zápisů ve výše uvedených protokolech budou mocní vytahovat tyto argumenty o nepravosti protokolů vždy, když bude hrozit jakýkoliv náznak ataku na jejich neviditelnou vládu. V tomto kontextu jde vlastně o ovládání lidí manipulativním terorem a každý, kdo pozná a pochopí skrytou pravdu a nestane se odpůrcem této protilidské doktríny, tak se zákonitě stane spolupachatelem a podílníkem na nekonečném lidském utrpení.
.
Všichni poctiví a nevinní židé již dnes také odmítají nést zodpovědnost za současný zotročující teror z dílny kabalistů a satanistú, protože si uvědomili, že jsou v prvé řadě příslušníky lidské rasy a teprve potom židovské. Každý vědomý člověk by měl pochopit, že je v prvé řadě Člověkem a součást lidského druhu a kolektivního vědomí a až potom Němcem, Židem, Rusem, Američanem nebo Čechem.
.
Temnota, která si oblékla kabát Moderního Sionizmu, je něco jako rakovina, která prorostla původně zdravým organizmem lidstva, demoralizuje a vraždí náš svět cíleným vykořisťováním, zbytečnými válkami, pomalu zabíjí lidstvo nesmyslnými lékařskými postupy a chemickými léky už minimálně přes 150 let. Tento Sionizmus nemá nic společného s Judaizmem, který vychází z jiné víry a nese jiná poselství. Je to čistě mocenská struktura, která se rozhodla napadnout jakékoliv lidské poznání a všechny procesy našeho žití pro získání své naprosté dominance. .
.
Její úspěch financuje dynastie Rotschildovců, Rockefellerů a dalších nadnárodních nelidských gigantů, kteří udivují svět svou bezcitnou vychytralou genialitou, jejichž moc je založená na kultuře majetku, jako nástroji moci a snaží se všemi politickými, ekonomickými i silovými prostředky dokončit svůj satanský plán. Tito „lidé“ se nikomu nezpovídají, beztrestně dominují politické korupci, převratům světových vlád a jejich systémům, společenské destrukci, finančním krizím, hospodářské panice, ekonomickým depresím a jimi vyvolaným válkám. Stačí jim na to banky, zbraně a kontrola informací. Odtud pramení, při našem falešném pocitu svobody a projevu, naše nevědomé (fyzické i duševní) zotročení.
.
Jaká cena pro elity by teoreticky byla hodná kamufláže nejmocnějšího spisu světa, aby od něj a jejich tiché kompletní realizace byla finálně odvrácena pozornost lidí? Genocida? Jeden celý holokaust? 100 miliónů obětí? Nebo 7 miliard?
.
Thomas Jefferson jako prezident USA vyhlásil, že v jeho zemi nejsou žádní chudáci. Dnes v USA najdete žebrajícího bezdomovce na každém rohu. Jejich počet se v odhadech liší, ale hovoří se tak o 55 miliónech. Je to výsledek toho pověstného amerického snu? A co zbytek planety? Zamysleli jste se někdy nad příčinou tohoto zdevastovaného obrazu světa, jeho zkázy a zotročení lidí? Kde mají všichni při potřebě nastolení svobodné demokracie a tržního kapitalizmu své domovy? .V prospěch koho pracují ti údajně nezávislí prověřovatelé faktů a cenzoři? Kdo a proč nás donekonečna nazývají alternatívními dezinformátory přes používání seriózních zdrojů a přes existenci jasných důkazů?
.
Podle nejnovějších informací chce slovenská vláda, ale postupně i celá EU zakázat šíření „konspiračních teorií“, takže potom bude cenzura ještě mnohem jednoduší než je teď, protože lidé ze strachu před touto nálepkou se budou bát pojmenovat i to nejokatější zlo. Populace ve své lenivé ignoranci nezadržitelně nabírá přímo kritický kurz, a to směrem do těžkého nepředstavitelna…
Lidé, už není čas kličkovat, pospávat a uhýbat.
.
Vědomě se rozhlédněte a pohlédněte pravdě přímo do očí. Ukažte jasně svůj odhodlaný postoj, vyjadřujte statečně svůj nesouhlas a odpor a postavte se rozhodně, ale klidně na obranu základních lidských hodnot. Najednou zjistíte, že se přidávají další a další a všechno nakonec dobře dopadne! Koncentrujte ve svém vnitřním středu pozitivitu a harmonii a tak porazíte Systémem naordinovaný strach a celý svět se vám najednou začne měnit před očima…
Podle Martina Solcanského a Oty Veselého