voyages-2Vzájemně si odporující doktríny historických „kontrolních dogmatických pokřivení“, jejichž prostřednictvím „byla lidská populace poštvána proti sobě“, se objevily prostřednictvím stále se zvětšujících záměrných zkreslení, chybných překladů a zamlčování původních překladů desek CDT. Všechny tradiční fragmentované náboženské texty – a „new age“ chanellované doktríny – jsou v tuto chvíli pokřiveny k nepoznání, obsahují falsifikace a vynechávky, historicky iluminátskými skupinami zamýšlené pro udržení dogmat kontroly mas, kterými tajně řídí a ovládají současnou lidskou globální společnost.

Ale v rámci stávajícího pokroucení doktríny každé dnešní primární náboženství stále obsahuje „semínko spirituální pravdy“, odvozené z původních 12 starobylých pozemských náboženství, jejich předchůdců – 12 ústních legií disků CDT KRYSTHL-A a původního společného zdroje učení MCEO desek CDT/textů Maharata, ze kterého všechna původně vzešla. V učení MCEO dnešních překladů desek CDT se často používají slova „Kryst“, „Kristus“ a jejich odvozeniny. Ve stávajícím kontextu těchto slov jsou zkrácené zmínky o učeních, myšlenkách a motivacích odpovídajících předstarověkému slovu „KRYSTHL-A“, „7 posvátným zvukům“ („prvními slyšitelnými zvukovými tóny jádrového stvoření“ v našem 15 dimenzionálním vesmíru), od kterého je toto slovo odvozeno, a souboru učení multidimenzionální vědy „vzestupu“ „společného zdroje“ obsaženého v původním předstarověkém překladu desek CDT/textů Maharata. V nejranějších překladech desek CDT bylo slovo „kristus“ použito, aby označilo vztah mezi předstarověkým učením „Kryst“ a některými učeními obsaženými v moderních „křesťanských náboženstvích“. Jak moderní překlady pokračují, pravopis se „vyvinul“ zpět na původní zkratku Krist/Kryst z předstarověké doby – zdroj pozdějšího slova „Kristus“. Učení desek CDT obsahuje odkazy na některá učení z nejprvnějších světových náboženství dneška, a tak jejich vztah sahá daleko za hranice samotné křesťanské doktríny. (historické záznamy desek CDT o „Kristovském dramatu“ a více informací o „společném zdroji světových náboženství viz Cestovatelé, svazek 2, druhé vydání). Svobodné učení MCEO respektuje „semena čisté posvátné pravdy“, která stále zůstává ve většině současných fragmentovaných světových náboženství, a obsahuje „posvátné knihy a doktríny“ těchto náboženství, a populace, která je „následují“, jako rovnocenné. „Část učení“ v téměř každém současném náboženství reprezentuje „společné semeno pravdy“, ze kterého vzešla všechna náboženství; a ˇčást učení“ téměř každého současného světového náboženství reprezentuje „společné podloží falše“, která zaútočila na pravdu. Faleš obsažená v současných náboženských doktrínách se objevila prostřednictvím záměrného prosazování falešných učení a manipulace historických záznamů, které konkurující si globální iluminátské frakce čím dál více inscenovaly v celé obecně známé lidské historii, aby rozvinuly svá dogmata pro kontrolu mas. Zatímco všechny tradiční náboženské doktríny sdílejí „společné semeno pravdy“, sdílejí také „společné podloží falše“ vložené jim silami, které usilují o konečný zánik kdysi andělských lidských druhů.

Z falší napáchaných na našich spirituálních pravdách je „největší falší vůbec“ záměrné a naprosté vynechání vyspělých vědeckých učení multidimenzionální fyziky ze „spirituálních knih“ předstarověku, která jsou obsažena na MCEO deskách CDT a v jejich původních psaných překladech. Toto záměrné neustále více inscenované vynechání historického faktu, které bylo provedeno v období současné historie od dob 11,000-10,000 let př.n.l., vyvrcholilo vytvořením „masové iluze u celého druhu“, ve které je vnímáno neorganické rozdělení a zdánlivá konkurence mezi spirituální a vědeckou realitou. A prostřednictvím této iluze „bezduchá věda“ ospravedlňuje své snahy bez svědomí/vědomí nebo „duchovního zákona či důsledků“ – a „spiritualita bez vědy“ zůstává vykastrována o skutečné znalosti, jejichž prostřednictvím se naplňují aspirace na „věčný život po smrti a vzestup“. Původní záznamy desek CDT o starodávné a předstarověké historii obsahují i záznamy o spirituálně a technologicky vyspělém člověku, a jiných než lidských kulturách. Jak historické záznamy desek CDT, tak učení desek CDT o spirituálně-vědeckých technologiích „vzestupu“ byly historicky ze současných fragmentovaných náboženských doktrín odstraněny a byly upřeny vědeckému paradigmatu. Toto vynechání a upření starobylé „jádrové pravdy a základních faktů“ bylo provedeno, aby se lidským masám zabránilo získat znalosti a osobní moc, díky kterým by mohly znovu získat kontrolu nad svým osobním a kolektivním evolučním osudem.