Světy Javi, Navi a Pravi. V minulosti Slovanů naprosto zásadní pojmy, které vysvětlují jak duši národa, tak i události, kvůli kterým došlo k ukončení oné jedinečné epochy, kdy stála tato civilizace na svém prvním vrcholu. Nebojte, přijde další, ale než se tak stane, je dobré se seznámit se skutečnou minulostí, protože právě tam nacházíme vše, čeho se vyvarovat, pokud nemá být i další vzestup jen pouhou epizodou v dějinách.

V průběhu času trvajícím několik tisíc let od velkých pustošících válek, se ustálila celá řada představ, která se sice zrodila v pravdě, ale díky okolnostem přešla do mýtů a legend, které už skutečnosti odpovídají jen částečně, protože postupně zanikla možnost si tyto poznatky ověřit. V současnosti jsou spíše tušené a postavené na logice, protože logos je svět, do kterého je Země, následkem oněch dávných událostí uzavřena.

Jako první je tu svět Pravi. Tento svět můžeme chápat jako zdroj. Jako půdu, do které jsou zapuštěny kořeny všech světů, protože odtud pramení veškerá síla stvoření. Jedná se o počáteční svět, o místo zrození. Právě odtud se začínají utvářet všechny následující vrstvy, světů Javi a Navi.

Přesto, že jsou v chápání našich předků odděleny a svět Javi je ten, ve kterém žijeme, není to až tak jednoduché, protože na samém začátku, byl jak svět Javi, tak i Navi jedním. K jejich oddělení došlo až následkem postupného utváření. A právě zde je onen mírný zádrhel, který se pokusíme si popsat.
Svět Javi se chápe jako svět projevenosti a je spojen se zrozením světla. Ale tato interpretace není zcela správná a váže se k tomu, co bylo myšleno tím, že Bohové vnesli do onoho počátečního stavu světů světlo. Mnoho lidí, to stále spojuje se skutečným světlem, tedy s tím, které září na obloze a dělí běh času na noc a den. Jenže je to jen podobenství. Světlo nám ukazuje to, co je uchopitelné, to co je srozumitelné, tedy to co má formu. To co můžeme pochopit. I dnes používáme při nepochopení tentýž výraz, jako naši předkové “vysvětli mi to”. Učiň to srozumitelným, uchopitelným. Světlo znamená, že svět utváření ovládla inteligence, která jej zformovala do srozumitelných a vnímatelných forem.

První svět, přestože právě v něm došlo k prvotnímu projevení, byl svět neustálených forem, které se zcela náhodně utvářely a rozpadaly, pod obrovským tlakem nespoutaných živlů. Byl to spíše obrovský proud tryskajících a náhodně do sebe narážejících proudů energie. A trvalo z našeho pohledu nepředstavitelně dlouho, než se v tomto gigantickém chaosu, započal utvářet jakýsi prvotní řád, který dokázal vytvářené formy udržet na dost dlouhou dobu, aby mohlo započít jejich formování. Právě formováním, se uskutečnila možnost vzniku prvních inteligentních forem a jejich postupné evoluce. Tak přicházejí na scénu první Bohové, Bohové chaosu.

Postupně, část těchto bytostí dospěla k pochopení, že má-li mít existence vyšší cíl, musí být síla živlů, spoutána silou inteligence, silou pevného řádu. A právě oni započali se stvořením světa, postaveném na inteligentním designu. Začali zapojovat jednotlivé články projevenosti, tedy vlastností, do řetězců, díky kterým se z živlů mohla stát životodárná energie a evoluce mohla explodovat do bezpočtu životních forem. Oni jsou tvůrci DNA našeho vesmíru. A právě tento nový svět ovládnutý inteligencí získal název Javi, a onen předcházející svět neurčitosti a neuchopitelnosti dostal jméno Navi.

Slůvko Jav, jak je z něj patrné a jehož obdobu známe jako jev, znamená projevený, určitý, konkrétní. Slůvko Nav naproti tomu neurčitý, neuchopitelný.

https://jaromirovyuvahy.wordpress.com/2017/09/08/svety-javi-navi-a-pravi/