Dostali jsme do redakce od jednoho vyššího důstojníka policie následující dopis. Byli jsme požádáni o zveřejnění tohoto dokumentu. Měly ho prý obdržet složky armády, policie, soudci, notáři a další úředníci.

Pravost nemůžeme ověřit, ale na žádost dokument uveřejňujeme.

=====

Vojáci, vojákyně, aktivní záložáci a občanští zaměstnanci, naši nadřízení nás zradili a vtáhli nás do páchání trestných činů v ČR.

Buď vědomě či nevědomě se na tom podílíte a tím jste odpovědní. Neznalost zákona neomlouvá!

Zákon číslo 40/2009 Sb. trestní zákoník,

§ 406 Příprava útočné války

Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

§ 407 Podněcování útočné války

(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Příprava je trestná.

A další zákony, které se porušily:

 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky – naše území jako nerozdělitelný celek.
 • Ústavní zákon č. 143/1968 Sb.  – tři subjekty
 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. (§)4 odst. 1) 2) 3) 4) – státní příslušnost
 • Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky = Puč, nemohl být schválen ani nabýt účinnosti

Na základě platnosti:

Ústavní zákon č. 327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu:

Čl. 1 odst. (2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Na základě platnosti:

Zákon č. 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích:

§ 3 odst. (3) Nikdo nesmí být omezován ve svých právech proto, že je členem strany a hnutí, že se účastní jejich činnosti nebo je podporuje anebo že stojí mimo ně.

§ 5 odst. (1) Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.

§ 5 odst. (2) Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky.

§ 5 odst. (3) Strany a hnutí mohou být organizovány zásadě na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony je nepřípustné.

Z toho vyplývá, že po dni 1.11.1991 jsou veškeré novely těchto zákonů, následně vydané zákony, vyhlášky, nařízení a jejich novely neplatné.

Další zásadní skutečnosti je zrušení a ukončení panských Trustů (odkaz) založených římským kultem a jejich benátskými pány, kteří si nárokují veškerý majetek a půdu světa, ihned po narození dítěte prodávali rodné listy jako dluhopisy soukromé centrální bance a prostřednictvím křestních listů darovali vlastnická práva Duše. Tyto Trusty byly ukončeny až v roce 2011 prostřednictvím série posvátných Listin oficiálně oznámených třem papežům, a to Bílému papeži Vatikánu, Černému papeži jezuitů a Šedému papeži benátských františkánů.

Tyto listiny jsou:

 • Ritus Probatus, vydána dne 12. června 2011, jejímž prostřednictvím byla oficiálně ukončena papežská bula z r. 1455 Romanus Pontifex (1. cestui Que Vie Trust),
 • Ritus Regis, vydána dne 15. strpna 2011, jež ukončila papežskou bulu z r. 1481 Aeterni Regis – Věčná koruna (2. cestui Que Vie Trust).
 • Ritus Verum, známá také jako 144 pravd, vydána dne 31. října 2011, jež jako poslední ze tří oficiálních a posvátných listin vydaných v roce 2011 definitivně ruší a ukončuje veškeré panské Trusty (včetně 3. cestui Que Vie Trust).

Současně uvádím platnost nejvyšší formy právního předpisu, který se vztahuje na právní vztahy na této planetě:

 • Motu Proprio, vydané z vlastního podnětu Papežem Františkem dne 11. července 2013, jež s platností od 1. září 2013 uvádí skutečnost, že všichni zaměstnanci společnosti, které jsou založeny podle římského práva Kurii (tedy všichni členové, manažeři, ředitelé, úředníci a zaměstnanci soudů, vlád, orgánů činných v trestním řízení, bank atd.) již nejsou imunní a od téhož data jsou a budou osobně odpovědní za trestné činy a podvody, které spáchali proti lidskosti, stejně tak jako za zbavení svobody, za zabavení domů, aut, peněz a investic.

Sdělené skutečnosti o osobní odpovědnosti jedince (úředníci, policisté, veškeré ozbrojené složky, exekutoři, soudní vykonavatelé, politici, ústavní činitelé, advokáti, prokurátoři, sociální pracovníci a ostatní):

Každý jedinec podílející se na protiprávním, protiústavním a zároveň nelegitimním konání vědomě či nevědomě, je od této chvíle obeznámen se všemi výše uvedenými skutečnostmi a jejich neznalost jej neomlouvá. Tímto nese veškerou osobní, právní a majetkovou odpovědnost za své činy.

Válka se nevede proti Ukrajině, ale proti nacistům, banderovcům, teroristům a dalším zrůdám, které páchají zlo na lidech. To se nedokončilo ve druhé světové válce.

Konflikt na Ukrajině není náš. To, že jsme členy NATO a EU neznamená, že jsme povinni do toho zasahovat.

Než tento příspěvek smažete, tak řekněte, napište a zavolejte svým manželkám, družkám, přítelkyním a vašim dětem, rodičům a známým, že jste zradili, podíleli se na vlastizradě národa a že budete potrestáni tím, že dostanete doživotní trest nebo trest zastřelení. Naši předkové to vybojovali svými životy a vy jste měli tu čest to hájit, ale zradili jste.

Jestli se na tomhle nechcete podílet, tak s tím něco udělejte, ať je vaše rodina pyšná na to, že jste vojáci, kteří brání vlast a národ. Ne placení žoldáci, kteří za peníze udělají, co jim přikážou a nepoužívají selský rozum.

Tyto osoby jsou zodpovědné za to, že vás do toho zatáhly:

 • vrchní velitel armády ČR,
 • prezident Petr Pavel,
 • ministryně obrany ČR Jana Černochová,
 • náčelník Generálního štábu armády ČR Karel Řehka,
 • premiér vlády ČR Petr Fiala,
 • vláda ČR,
 • Poslanecká sněmovna ČR,
 • Senát ČR,

a další lidé, kteří podporují, financují, zabezpečují a štvou do války, kde nacisti a banderovci terorizují lidi.

Je čas to napravit a jednat, všechny zatknout a odsoudit.

Ať si svou čest uchráníme a můžeme být hrdí, jako ti, kteří to dokázali před námi v první a druhé světové válce, tak i po válce.

https://tadesco.org/dopis-vsem-vojakum-armady-cr-policistum-cr-soudcum-a-dalsim-urednikum/