voyages-10Staré iluminátské lidské rasy měly proměnlivé hybridní genetické kódy obsahující pouze části andělského „diamantového kódu DNA sluneční hvězdné brány“, organické/přirozené andělské lidské DNA. Genetické linie pozemských iluminátsko-lidských ras sahají až do r. 670,000 př.n.l.; současné iluminátské linie však sahají zpět pouze do doby před 250,000 lety, kdy se objevily prostřednictvím hybridního evolučního kmene primátů-mimozemšťanů-lidí, známého jako „Leviathan“.

Současné andělské lidské linie pak sahají až asi 800,000 let do minulosti, kdy bylo provedeno tzv. Třetí osídlení planety Země 12-ti kmeny andělského lidstva, přičemž k Prvnímu pozemskému osídlení došlo na paralelní Zemi o mnoho dřív. Původní andělská lidská linie neobsahuje zvířecí „DNA primátů“, tato kontaminace se objevila až během pozdějších historických období, v nichž došlo k násilným genetickým experimentům -mísení a křížení, ze strany předků pozemských iluminátů. Tyto experimenty následovaly po dřívějších pokusech, vedených snahou o konsensuální bio-regeneraci jejich cizorodé DNA, kteří, kdyby uspěli, tak by získali přístup k pozemskému systému hvězdných bran -Síním Amenti (geny jsou klíčem k jejich kontrole). Pokud chtěli předkové pozemských iluminátských ras (Soupeři) dosáhnout svých cílů ohledně získání nadvlády nad pozemským templem, musely být pozemské iluminátské genetické linie, během mnoha generací postupně stále více kříženy s andělskými lidmi tak, aby tyto nově vznikající pozemské hybridní iluminátské rasy, pomocí tohoto genetického mísení, rovněž získaly biologický přístup k pozemskému planetárnímu templu -hvězdným branám -Síním Amenti. (Více informací o osídlování planety Země 12-ti andělskými lidskými kmeny i o iluminátských rasách známých jako Leviathan lze najít v knihách série Voyagers, zejména svazku 2, druhé vydání z roku 2002).  

Dosažení operačních znalostí o biologickém přístupu k Síním Amenti a získání tajné nadvlády nad těmito pozemskými hvězdnými branami je přesně to, o co se (vzájemně si konkurující) iluminátské skupiny, dlouhodobě a historicky až dodnes snažily a usilovaly, o co tedy soupeřily a stále soupeří. K postupně rostoucímu úsilí v upření „posvátných znalostí“ lidské andělské veřejnosti a falsifikaci lidských historických záznamů (zatímco za zády veřejnosti tajně provádí a prosazují rozsáhlé genetické experimenty vedoucí mj. i k přelidnění planety) prostřednictvím zavádějících kompilací a pokřivení spirituálních učení, včetně manipulativní vědy, nedošlo „nahodile“ nebo „náhodou“.

K těmto záležitostem došlo a dodnes stále dochází, podle rigorózně „vymyšleného plánu či scénáře“, realizovaného postupně po mnoho generací a to již od roku cca 250,000 př.n.l., pozemskými iluminátsko-lidskými hybridními rasami. Vše se tak děje podle veřejnosti neznámých direktiv jejich „mimozemských mezidimenzionálních příbuzných předků či šéfů“ -Soupeřů. Atlantská agenda rasy iluminátských předků „Nadvlády nad pozemským templem“ však vždy byla a stále je součástí mnohem staršího primárního cíle iluminátského globálního plánu, který na Zemi započal před 550 miliony let, kdy pozemské hvězdné brány -Síně Amenti byly vytvořeny – tedy dlouho předtím, než byla Země osídlena andělskou lidskou rasou, coby hlavním obranným nástrojem Strážců, sloužícímu ke „genetickému uzamčení a strážní ochranně“ pozemských Síní Amenti. (Více informací o primárním cíli iluminátského globálního plánu lze nalézt v souhrnu č. 2 tohoto materiálu a informace o historickém vývoji atlantské konspirace lze nalézt v knižní sérii Voyagers, zejména svazku 2, druhém vydání z roku 2002).

(Slovo Templar je docela klíčové. V kontextu celého učení je na místě rozumět mu ve dvou rovinách současně a to proto, že toto slovo je složeninou dvou anglických slov -TEMPLATE + PILLAR = TEMP-LAR. Template pak nese význam kathara matrice čili univerzální holograficko/geometrické šablony, předlohy či struktury pozemských sídel Hvězdných bran, které se jmenují Síně Amenti. Slovo Pillar pak nese význam pilíře coby vertikální hierarchické struktury systému víceúrovňových hvězdných bran, které z pozemské úrovně přecházejí na úroveň galaktickou a ta pak výš až ke Zdroji, coby jakýsi energetický pilíř či schodiště. V originále se tento pilíř zove i jako “Stairway to Heaven” čili schody do nebe. Pozemskou část této geometricko/geografické struktury Hvězdných bran jménem Síně Amenti pak lze jedním (kódovým) slovem pojmenovat jako CHRÁM a jsme u TEMPLU a jeho dobyvatelů -TEMPLÁŘů -pozn. PP.) Obzvláště posledních 13,000 let iluminátsko-lidské síly, vedené svými „mimoplanetárními šéfy a dávnými příbuznými předky“, tajně „upravovaly a připravovaly nevědomé lidské masy“ na zvláštní událost, kterou lze pojmenovat jako „Setkání lidstva se svým osudem“ a která je naplánována na zvláštní „období planetárního významu“.

Během tohoto období by se iluminátský cíl pozemské zednářské nadvlády potenciálně mohl naplnit, ovšem za předpokladu, že se jejich mnohogenerační snaha v „genetickém mísení“ ukáže jako úspěšná. Někteří soudobí kříženci -ilumináti/lidé a všichni jejich „navštěvující příbuzní předkové -loutkovodiči -šéfové“, jakožto i Strážci skupiny MCEO-Křišťálové řeky již od r. 22,326 př.n.l. vědí, že toto tzv. „Setkání lidstva se svým osudem“ bylo naplánováno na dobu od tehdy příštího „období planetárního významu“, což je období naší současnosti. Starodávná tajná „válka za nadvládu nad pozemským templem -hvězdnými branami -Síněmi Amenti“ se tak vynořila znovu, od těchto „atlantských prastarých dnů“, přímo do naší současnosti, neboť právě v roce 2000 n.l. vstoupila naše planeta do tohoto, jak Strážci MCEO, tak iluminátskými silami, dlouho očekávaného „období planetárního významu“. Toto cyklicky se objevující „období planetárního významu“ se nazývá „Hvězdný aktivační cyklus“ (SAC). Pozemský planetární SAC je období v čase, kdy se pozemský planetární templ -hvězdné brány -Síně Amenti otevírají a aktivují svůj „17 let trvající cyklus otevření “, během kterého se mezidimenzionální tranzit a organický čili biologický „mezidimenzionální průchod čili vzestupu“ stávají pro pozemská životní pole (tedy bytosti) možným a samozřejmě i žádoucím. (Velmi podrobné informace o „historii Atlantidy“, rasách „Leviathanů“, „SAC“ a současném pozemském „plánu vzestupu skrze Síně Amenti“ lze nalézt v knihách série Voyagers, zejména svazku 2, druhé vydání z roku 2002).

Během posledního pozemského SAC v r. 22,326 př.n.l., hned po pokusu přenést desky CDT v r. 22,340 př.n.l. na Zemi, provedly rasy iluminátských předků invazi do pozemského planetárního templu hvězdných bran -Síní Amenti. Invaze měla za následek násilné a vynucené uzavření těchto hvězdných bran a následné selhání „vzestupného cyklu“ v tomto období. Tento poslední selhavší pozemský SAC, tato konfrontace mezi Strážci MCEO a silami iluminátských předků, tak vyústila do jakési „patové situace“, v rámci které si „osud pozemské lidské evoluce udržel v rovnováze svůj potenciál“, ale obě soupeřící skupiny věděly, že další SAC bude představovat „finální drama tohoto konfliktu“ o kontrolu pozemského templu -hvězdných bran -Síní Amenti. Ihned po selhavším Hvězdném aktivačním cyklu v r. 22,326 př.n.l. tak obě skupiny začaly se svými dlouhodobými plány na příští nevyhnutelné „setkání s osudem“. Strážci MCEO věděli, že pokud by nic neudělali a nezasáhli a iluminátské rasy by pokročily ve svých plánech, pak

by během příštího, tedy dnešního SAC jak andělská lidská rasa, tak iluminátsko-lidská hybridní rasa na Zemi čelily potenciálnímu vyhynutí všech druhů, v důsledku výše zmíněného širšího iluminátského globálního plánu, tudíž „ne-intervenování” Strážců do pozemské situace nebylo myslitelné. Na Zemi se od dob předstarověké atlantské historie odehrálo mnoho věcí, včetně pokračujícího iluminátského obsazování klíčových geografických sídel pozemského templu a rovněž došlo ke třem velkým iluminátským úspěchům při získávání kontroly nad pozemským templem. K nim došlo v období 13,400 př.n.l. („Velké planetární zasíťování“), 10,948 př.n.l. („Torální časoprostorová trhlina“) a 3,470 př.n.l. („Babylonský komunikační masakr“). Spolu s poškozením pozemského templu z dřívějších a pozdějších dob tyto iluminátské úspěchy urychlily stále větší poruchy v přirozené funkci pozemského templu hvězdných bran -Síní Amenti, což vyústilo v environmentální planetární anomálie, které pokračují do dnešních dnů a vyvrcholilo to přímou genetickou mutací DNA pozemské lidské populace. Předkové současného lidstva tak vstoupili do svého „temného období“ či „temné noci duše“ během těchto tří období a to v letech 13,400, 10,948 a 3,1470 př.n.l.. Během každého z těchto tří období rasy iluminátských předků upevnily v planetárním prostředí Země mutační změny, které se staly známé jako tzv. „Atlantský rozkvět zkázonosných Smrtících věd“, s cílem aktivovat spící neorganické/nepřirozené, Hvězdné brány “znásilňující”, templářské technologie Smrtící vědy předpřipravené zde jako výsledek z dřívějších období předstarověkých (Elektrických) válek. (Podrobné informace o „Atlantském rozkvětu zkázonosných smrtících věd“ lze nalézt v tomto souhrnu č. 2, knižní sérii Voyagers, zejména svazku 2, druhém vydání z roku 2002 a v různých seminářích pořádaných MCEO v rámci tzv. Svobodného učení MCEO).

Jeden z aspektů těchto předstarověkých technologií Smrtících věd pracuje se strukturami krystalických implantátových sítí, umístěných v různých místech zemského jádra, krusty a pláště. Po aktivaci této krystalické implantátové sítě, její návazné technologie vytváří v pozemském templu hvězdných branách -Síních Amenti cizorodé elektromagnetické vibrace (brnění) a elektromagnetické „mřížkové linie či vazby“, přičemž tyto vibrace mají schopnost přímo ovlivňovat fungování a parametry zemského magnetického pole, prostřednictvím vlivu na rezonanci zemského jádra (vibrační rytmus -tzv. “Schumannovu rezonanci“) a urychlit tak „výkyvy pólů“ (což je pomalý rotační cyklus zemské geografické osy se sklonem 23,5°, který vytváří dlouhodobý cyklus tzv. „precese“) a tím měnit tuto precesní dobu (a tím i pozemský kalendář).