voyages-8Templářské události „Velké planetární zasíťování“ z r. 13,400 př.n.l. (před 15,400 lety) vyústily v krátký kolaps a dočasné obrácení zemského geomagnetického pole, což způsobilo klimatické anomálie, další ztrátu některých atlantských ostrovních teritorií a mutaci DNA v planetárním životním poli. Kontinent starověké Atlantidy byl již dříve zredukován na tři ostrovní země -po kataklyzmatické katastrofě v důsledku „templářského dobývání“ v období 28,000 př.n.l.. Je třeba si říci, že zemské geomagnetické pole přímo ovlivňuje DNA a ukládání vzpomínek (individuální i rasové paměti) planetárních biologických životních forem, prostřednictvím interakce s epigenetickou svrchní vrstvou – jakýmsi chemickým obalem kolem DNA – který spouští genetickou reakci DNA (regenerace).

U lidské populace vzniklé mutace DNA v důsledku této anomální environmentální události z období 13,400 př.n.l. vyústila v první ze tří uměle a násilně vyvolaných „vymazání lidské paměti“ a biologickou fragmentaci (zpřeházení) částí DNA a vznik jakoby „zbytečné části DNA“ (DNA, která “nekóduje proteiny“, neúčastní se tvorby tkání a tím se zdá, že nemá žádný aktivní biologický účel).

V důsledku této ztráty paměti a vzpomínek v období 13,400 př.n.l. byli jak andělští lidé, tak hybridní ilumináti-lidé obojí “zdegenerováni” do stavu primitivního (ne-multidimenzionálního) vnímání, kdy ztratili historickou, praktickou i jazykovou paměť a vzpomínky (na rasové i individuální úrovni) a tím i celý kontext smyslu své “strážní” existence. Ještě významnější však byla ta skutečnost, že mutace, ke kterým došlo v lidské DNA, odstartovaly proces redukce genetických kódů, směřujících ke genetické konvergenci andělských lidí a leviatanských iluminátů-lidí k „společnému aktivnímu genomu“a „odpojily“ tak genetické rozdíly, které dříve existovaly, právě skrze vznik zdánlivě zbytečných, avšak pouze dočasně nekódujících částí DNA, zatímco společné “věci” u DNA andělských lidí a iluminátů-lidí zůstaly v aktivní sekvenci DNA „zapnuty“. Tím mj. došlo i ukrytí rozdílů mezi těmito skupinami pozemšťanů. Prostřednictvím tohoto postmutačního genomu, „nového člověka se zdánlivě ale pouze dočasně společnými geny“, který byl důsledkem této společné mutace, se iluminátští hybridní lidé a jejich mimoplanetární dávní příbuzní a šéfové mohli snadněji a nepozorovaněji křížit s nyní „amnezickými“ andělskými lidskými rasami, které měly, z hlediska ovládání pozemského templu, potřebnou „diamantovou sluneční DNA“.

Po tomto období se tak objevily nové pokrevní linie a krevní typy, jak se iluminátští předci organizovali křížení lidí ze svých genetických linií s lidmi z andělských genetických linií, samozřejmě vedeni snahou o zlepšení svého „rodinného DNA profilu, umožňujícímu jim ovládat pozemské hvězdné brány“. GA-MCEO a Strážci Křišťálové řeky zasáhli do pozemských poměrů rovněž a ty andělské lidské kolektivy, ke kterým se dostali, zachránili poté, co zjistili, že tyto manipulační události byly uvedeny do pohybu. Následně Strážci GA-MCEO organizovali návštěvy jednotlivých pozemských kolektivů/kmenů andělských lidí, aby jim vrátili jejich původní jazyky „12-ti kmenů“ a historické záznamy (kmenovou paměť) získané z desek CDT aby tito začali se zpětnou reverzní výše zmíněných genetických mutací prostřednictvím aplikací bio-regeneračních technologií mezi těmito andělskými lidskými genetickými liniemi.

Předkové iluminátů zinscenovali události období 13,400 př.n.l. záměrně obzvláště proto, aby vytvořili diskutované biologické následky a mohli tak nastolit celoplanetární templářskou kontrolu, ve kterou tyto události mají nakonec vyústit. Pouze vybraní členové jejich pozemských iluminátsko-lidských „dětí“ – jejich „vyvolení“ – byli těchto mutačních a katastrofických událostí ušetřeni, dočasně vzati z planety těsně před propuknutím těchto událostí a později vráceni jako elitní/elitářští „dozorci“ nad porobenou, zmutovanou a zdegenerovanou lidskou většinou. Prostřednictvím biologických důsledků v těchto změněných environmentálních podmínkách, mohli mimozemští předkové pozemských iluminátů začít s prosazováním své násilné agendy “genetického mísení“, v rámci příprav na „finální dobytí pozemských hvězdných brán“, které měli a mají v úmyslu zrealizovat během příštího, tedy dnešního planetárního SAC.

Po tomto katastrofickém období různé soupeřící rasy iluminátských předků provozovaly cyklické „návštěvy“ Země, při kterých oni samotní (v roli samozvaných bohů) i jejich „vyvolené“ pozemské iluminátsko-lidské děti -elitní dozorci, začali učit „nyní porobené a primitivní lidské mutanty“ (často z násilného donucení) své lokální, vzájemně si odporující jazyky -samozřejmě s cílem zajistit to, aby si lidé maximálně nerozuměli a nemohli si tak předávat své vědomosti, které získávali od paralelně působících Strážců. Začali rovněž vytvářet mýty a dezinterpretovat lidskou historii. Části vyspělých atlantských a egyptských civilizací dodnes tuto strategii provozují a navazují tak na dobu, kdy v Atlantidě vládli krutí a elitářští iluminátští „vyvolení“, kteří ovládali amnezický „lid se společnými geny“ v otrokářských společenských poměrech.

Technologie NET, Vyšší a Nižší Země, Torální časoprostorová trhlina, precese a falešné jugy a Alfa-Omega zarovnání v r. 2012. Na planetární úrovni vyústily události z období 13,400 př.n.l. do aktivace environmentální planetární anomálie nazvané jako „NET“. Tato anomálie v podobě energetické síťové technologie iluminátských předků -NET (Nibiruánské Elektrostatické Transdukční pole) je svojí podstatou multidimenzionální elektromagnetické násilí, které účinkuje skrze „Van Allenovy pásy“ v zemské atmosféře, zemské krustě a plášti, a které vytváří a udržuje anomální zkreslení v zemském geomagnetickém poli a v těch částech biomagnetických životních polích (energetických polích planetárních bytostí), která řídí chování DNA.

Prostřednictvím poruch vyvolaných touto NET technologií a vytvořených v období 13,400 př.n.l. došlo k změně rezonance zemského jádra, což vyústilo v první ze tří mírných zrychlení výkyvu či kymácení osy zemských geografických pólů. Mírné zrychlení tohoto kolébání rotace zemské osy vytvořilo, během období začínajícím r. 13,400 př.n.l., první ze tří mírných zrychlení precesního cyklu, který koresponduje s cykly hvězdných aktivací -SAC. Oproti předešlému, ještě nezkreslenému cyklu SAC trvajícímu 26,556 let se tento další cyklus zrychlil natolik, že jeho doba trvání se zkrátila asi na 25,920 let (tedy došlo k umělému “zrychlení běhu času” asi o 636 let). Multidimenzionální NET pole tedy začalo nepřirozeně urychlovat pozemský čas, což postupně jakoby vytlačilo pozemský templ -systém hvězdných bran -Síně Amenti z rezonanční synchronizace s hierarchicky výše položenými přirozenými univerzálními (i galaktickými) časovými cykly a jejich Hvězdnými branami a naopak, přivedlo Zemi do synchronizace s časoprostorovou zpětnovazební anomálií, která byla Soupeři vybudována před 5,5 miliony lety v období lektrických válek a kterou známe jako tzv. „Zeď v čase“, stojící mezi naší a fantomovou pozemskou realitou. V důsledku tohoto „Velkého zasíťování“ v r. 13,400 př.n.l. a prvního urychlení rotace kolébání zemské osy se zemské geomagnetické pole a tím i Hvězdné brány -Síně Amenti dostaly pod částečnou kontrolu pozemských iluminátů a jejich dávných mimozemských předků a šéfů, v důsledku čehož byla lidská evoluce uvedena do (relativní) stagnace.

Nejintenzivnější poškození pozemského templu (systému hvězdných bran -Síní Amenti), které planeta utrpěla díky událostem v r. 13,400 př.n.l., byl začátkem doslovného a skutečného, nepřirozeného a násilného synchronizačního propojení či „zasíťování“ částí planety existujících v hmotných rovinách/D3 dimenzích. Část Hvězdných bran -Síní Amenti a část pozemského templu v hmotné D3 rovině/dimenzi se tak dostaly do synchronizovaného, elektromagnetického propojení s NET polem a tak byly odděleny a odpojeny od těch částí Hvězdných bran -Síní Amenti a hmotných planetárních rovin, které zůstaly mimo synchronizaci s touto dominující elektromagnetickou strukturou -NET polem. Toto umělé a nepřirozené rozdělení zemských rovin vytvořilo anomálii v podobě energetického rozdělení Země na „Vyšší“a„Nižší“ Zemi, kdy obě části sdílely (a dodnes sdílejí) stejné D3 frekvenční/dimenzionální spektrum, ale „časový vzorkovací puls či energetické časování nádech/výdech“ v rámci tohoto společného frekvenčního spektra se stalo pro obě části odlišným. Roviny a trojrozměrná hmotná základna, které byly synchronizovány s NET polem, se staly tzv. „Nižší Zemí“, kontrolovanou předmětnou iluminátskou technologií -NET polem. A bylo to právě geomagnetické pole této „Nižší Země“, kde proběhlo zmiňované první „zvýšení výkyvu osy“, které urychlilo precesní cyklus z 26,556 let na 25,920 let. Roviny a trojrozměrná hmotná základna, které pak zůstaly mimo vliv NET pole, se staly tzv. „Vyšší Zemí“ čili „Vzestupnou Zemí“, přičemž biologický vzestup byl z této Vyšší Země si nadále možný, protože její části Hvězdných bran -Síní Amenti a hmotných rovin zůstaly v globální synchronizaci s původním, nezkresleným precesním cyklem 26,556 let, jehož prostřednictvím dochází k výskytům SAC cyklů, cyklů otevírajících pozemské Hvězdné brány -Síně Amenti synchronně s okolními přirozenými galaktickými Hvězdnými branami. Zjednodušeně si tyto změny doby trvání precesních cyklů a jejich synchronizační důsledky lze představit jako změny počty zubů některých koleček v ozubeném soustrojí vesmírného orloje což znamená, že stroj přestane správně -synchronně fungovat i když stále pracuje a zdánlivě i funguje, jen počet hodin, které orloj ukazuje nesouhlasí s tím, jak vysoko stojí Slunce:-) -pozn. PP.