Byzantský katolický patriarchát, který vykonává prorockou službu, se tímto obrací na vás, Nejvyšší velitelé armády USA i na ostatní vojáky,v Americe proběhly volby a podvodně získal vítězství reprezentant stínové vlády, která sleduje genocidu světa i Ameriky. Tato stínová vláda vyhlásila nesmyslnou pandemii směřující k fatálně nebezpečnému očkování.

Přikrývá se zdravím, ale skutečným cílem vakcinace je: 1) udělat z lidí pomocí mRNA a mDNA geneticky modifikované organismy, 2) totálně Američany zotročit očipováním a 3) dosáhnout redukce lidstva, která má v první fázi očkování, jak řekl Gates, snížit populaci o 10-15 %. Jde o genocidu jedné miliardy lidí. Dr. J. Mikovitsová, odborník na vakcíny, varuje: „Pokud by se Dr. Faucimu a Billu Gatesovi podařilo prosadit povinné očkování, zemřelo by nejméně 50 milionů Američanů. Byli by to ti lidé, co už byli zraněni jinými vakcínami. Bylo zjištěno, že 50 milionů Američanů má gamaretrovirus z vakcín… Jejich úmrtí pak připíšou covidu-19.“

Co je třeba k záchraně Ameriky? Tvrdou ruku, protože demokracie vůči skryté diktatuře Deep state neobstojí. Vybízíme proto nejvyšší velení armády k záchraně amerického národa, než bude pozdě!
Jaké první kroky situace vyžaduje?
1) Vzít z rukou zločinecké kasty masmédia, to znamená televizi, rozhlas, tisk, sociální sítě… a převzít nad nimi vedení a kontrolu.
2) Zatknout a postavit před vojenský soud aktéry připravované genocidy.
3) Zrealizovat kontra Velký reset – zabavit největším boháčům, bankéřům, kteří jsou aktivně zapojeni do zločinného genocidního programu, všechny majetky i banky.
4) Pokud tento radikální krok učiněn nebude, zločinný Deep state se postará o sebevraždu USA skrze plánovanou vakcinaci.
5) Každý americký generál, každý velitel, každý voják skládal přísahu věrnosti americkému národu, že ho bude chránit před zevnějším i vnitřním nepřítelem. Pokud voják tuto nejvyšší přísahu poruší, dopouští se vlastizrady.
Jaké jsou další nutné kroky k záchraně národa?

1) Zrušit nesmyslnou pandemii.
2) Zakázat fatálně nebezpečné očkování proti covidu-19.
3) Vyšetřit zločiny farmaceutických firem, které spolupracují na zločinu genocidy.
4) Amerika musí být očištěna od amorálních zákonů, které vedou k degradaci jedince, rodiny i společnosti (jde o gender, kradení dětí juvenilní justicí, prodej dětí na orgány, adopce dětí sodomity a pedofily, sexuální výchovu, ve skutečnosti demoralizaci americké mládeže). Je třeba zakázat tzv. vědecké pokusy na lidech, klonování, změny genomu skrze vakcíny… Věda bez morálních principů, navíc v rukou zločinců, je nejsilnější ničivou zbraní.
V poslední době Vatikán pod vedením Františka Bergoglia propaguje zločiny proti lidskosti. Jde o očkování mRNA vakcínou, která zároveň slouží k čipování i k redukční genocidě. Bergoglio propaguje i sodomii, která protiřečí Božím přikázáním a vede i americkou společnost k rozkladu. Intronizací démona Pačamamy Bergoglio popřel samu podstatu křesťanství. Takoví biskupové, kteří představují Bergogliův nebezpečný sektářský směr v katolické církvi, musí být proto zbaveni své funkce. Na biskupská místa musí nastoupit pravověrní a skuteční biskupové, kteří hájí Boží zákony a pravověrné učení, které vede ke spáse.
Nejvyšší velitelé armády USA i ostatní vojáci, vy jste byli pokřtěni, máte křesťanské kořeny. Vaši rodiče a prarodiče byli křesťany, kteří zachovávali morální a křesťanské principy, na nichž byla vybudována kulturní Evropa i Amerika. Křesťanství bylo základem spravedlivého zákonodárství, které chránilo pravdu, ale lež a zlo spravedlivě trestalo.
Na světě je zlo, s kterým musíme bojovat jak v našem okolí, tak v sobě. Podstatou křesťanství je osobní vztah k našemu Spasiteli, který vzal na sebe lidskou přirozenost a jako pravý Bůh a pravý člověk zaplatil za naše hříchy. Pokud přijmeme pravdu a přijmeme Krista jako svého Spasitele, hříchy jsou nám odpuštěny. V momentu naší smrti můžeme bezpečně přejít do věčného života. Pokud však odmítáme pravdu a spravedlnost, a zvolíme si životní program lži, ireality, cynismu a egoismu, pak v hodině smrti bez Krista a bez pokání půjdeme do věčného zavržení v pekle. To je alarmující realita!
V minulém století začala infiltrace amorálnosti, kterou prosazovala skupina majetných zednářů, vlastnících největší banky. Prezident Kennedy se proti této rozkladné síle postavil a byl zavražděn. Od té doby tato stínová vláda, především skrze demokraty a jimi vybrané prezidenty, prosazovala program pozvolné morální devastace, jak tomu bylo i v případě uzákonění vražd nenarozených dětí. Pedofil Kinsey a jeho stoupenci prosadili normalizaci sexuálních zvráceností. Postupně skrytými úpravami zákonodárství se prioritou stala tzv. lidská práva. Úskočně tak byla uzákoněna nemorálnost a zločiny, kdežto morální principy a spravedlnost byly vyřazeny tzv. antidiskriminačními zákony. Legislativně byla gender-zákony popřena i největší realita, že muž je mužem a žena ženou. Jde o totální ztrátu rozumu a svědomí. Je to satanizace amerického národa! Toto bláznovství připravilo cestu i podvodu s genocidní pandemií. To vše bylo prosazováno především takzvanými demokraty a masmédii řízenými stínovou vládou. Současný politický systém USA není schopen se proti Deep state účinně bránit.
Vážení velitelé a vojáci, vy máte dnes za úkol vrátit vládu do rukou amerického lidu a ochránit ho před zločinci, kteří usilují o genocidu USA. Dnes jde o všechno. Pokud nebude prezident Trump schopen dát rozhodný povel k záchraně, dejte ho v této mimořádné situaci vy sami! K tomu vás opravňuje a navíc zavazuje mimořádná situace. Pokud ale nevystoupíte včas, nastoupí vláda masových vrahů, kteří plánují genocidu lidstva. Pak genocidní diktatura, schovaná za Bidena, vás, americkou armádu, donutí postavit se proti svému národu a páchat největší zločiny.
Skutečně byl zázrak, že ve volbách 2016 zvítězil prezident Trump. Po celou dobu čtyř let byl však blokován masmédii a stínovou vládou, která se skrývala za tzv. demokracii. Musel čelit neustálým pokusům o impeachment, a to mu bránilo dělat rozhodné kroky zdravé reformy.
Když Španělsko prožívalo kritický moment své historie, vládu převzal k dobru národa generál Franco. Podobně i generál De Gaulle ve Francii stabilizoval v krizové době národ.
Co se týče současné hrozby vakcinace, nová mRNA vakcína má udělat z lidí geneticky modifikované organismy, které nebudou schopny předávat život dalším generacím. To je jasný program vyhlazení lidstva.
Co se týče čipování skrze vakcinaci, je třeba vědět, že jde o nastolení absolutní kontroly. Ale nejen to, přijetím tohoto cejchu šelmy člověk odevzdává svou vůli systému a stává se biorobotem či posedlým démonem, naprogramovaným konat zlo a zločiny. Nebude už moci konat spasitelné pokání ani v hodině smrti a být spasen. Jeho konec je v ohnivém jezeře.
Vážení velitelé a vojáci, vaší povinností před národem i vašim svědomím, proč musíte v této mimořádné situaci silově zasáhnout, je ne pouze to, že byly zfalšovány volby, ale hlavně to, že už nastává realizace plánované genocidy skrze fatálně nebezpečnou vakcinaci. Tento likvidační proces máte povinnost zastavit vy, vážení generálové a vojáci! Každého z vás Bůh do této doby postavil a povolal, abyste vy vzali na sebe zodpovědnost za záchranu amerického národa!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

1. 1. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Klikni na video ve zdroji

 

Zdroj: https://gloria.tv/post/779GfssEPSNU3K8x4CHbgs7yW?fbclid=IwAR1EdxUKK1PvyCkLg6BBdDJScnySPNJULf2Cng_7iL93KLRgpxzhiAVDyuE