Co jsme rok a půl tušili, se nyní začíná potvrzovat. Globalistická mafie pouštěla do lidí během covid-injekční genocidy různé šarže svého euthanasního sajrajtu. Zhruba třetina to chytla dobře. Zbytku jedou přesýpací hodiny: Nepřetržité kašlíčky, indispozice, únava, bolení kloubů a svalů pomalu vyúsťují v trombózky, jež se šťastlivcům, kteří mohli do sauny, na dovču a na pivo a někteří dokonce dostali tenisky, nyní postarají o mozkové příhody, infarkty a plicní embolie.

Mezi jednotlivými šaržemi genetického bordelu, který si většina zbabělé (nebo poblázněné) evropské populace nechala vpálit do těla, aby „měla klid“, jsou obrovské rozdíly.

Žluté dávky, tedy zcela neškodné dávky, představují 30% objemu očkování. Zelené šarže však představují více než 60%. Modré skutečně vysoce nebezpečné šarže netvoří ani 5%, ale jsou spojeny nebo byly hlášeny s téměř 50% registrovaných úmrtí. Nyní je také jasnější, proč s počtem dávek rapidně narůstají zdravotní problémy. S jednou mohl člověk chytnout placebo a projít sítem. Ale dvakrát nebo dokonce třikrát po sobě chytnout placebo, to už možná chtělo i víc než jenom štěstí.  [zdroj]

Některé šarže „vakcín“ proti covidu byly přímou jízdenkou do konečné.

Prezentované výsledky vycházejí z dánské studie očkování proti covidu, která odhalila extrémní výkyvy ve výskytu vedlejších účinků u jednotlivých šarží „vakcín“. Hodnocení zhruba sedmi milionů dávek vakcíny BioNTech podaných od konce roku 2020 do začátku roku 2022 odhalilo něco znepokojujícího: zda a jaké vedlejší účinky očkovaná osoba utrpěla, do značné míry záviselo na tom, z jaké šarže pocházela daná dávka vakcíny.

Co puntík, to jedna šarže vakcín. Na horizontální ose je počet dávek v dané šarži, na vertikální je počet hlášených SAE (Suspected Adverse Event = podezření na nežádoucí událost) u této šarže. V grafu jsou vidět tři skupiny šarží (odděleny barevně), které vykazují zásadně odlišné chování.

Modré šarže byly relativně malé, ale jsou asociovány s naprosto šokujícím počtem SAE. Sklon přímky je přibližně 0.1, což znamená, že přibližně každá desátá dávka z modré šarže skončila nahlášením SAE! V dobách před covidem (kdy tohle téma ještě nebylo tak politicky citlivé) se běžně tvrdilo, že nejvýše každý desátý SAE je nahlášený do farmakovigilančních databází. Kdybychom uvažovali, že se tento poměr nijak zásadně nezměnil, vyšel by nám zcela neuvěřitelný závěr, že téměř všichni očkovaní některou z modrých šarží zaznamenali podezření na nežádoucí účinek.

Zelené šarže obsahovaly jak velké počty dávek, tak malé počty dávek a byly asociovány s významně menším počtem SAE. Sklon přímky je přibližně 0.0025, což znamená asi 2.5 SAE na tisíc dávek. I toto číslo je alarmující – je přibližně o řád větší než u chřipkových vakcín. Třetí skupinu tvoří žluté šarže, kde se míra SAE pohybuje kolem jednoho z deseti tisíc.

Číslo šarže je jedinečný soubor čísel a písmen, který sleduje konkrétní šarži očkování od výroby až po podání do paže osoby, je obvykle vytištěno na štítku nebo obalu, který je dodáván s vakcínou. Pokud jste očkovaní proti covidu, můžete si ověřit čísla šarží a jejich míru toxicity na webu howbad.info.

Zajímavé je, že modré šarže se v Dánsku objevily nejdřív, následovaly zelené a potom žluté. Modré šarže tedy byly podány především zdravotníkům, což typicky nejsou ani staří ani nemocní lidé. Některé z modrých šarží se zcela jistě objevily v dalších evropských zemích a v USA. V následujících měsících se tedy dočkáme podobně ošklivých překvapení v dalších zemích.

Studie potvrdila další údajnou konspirační teorii kritiků očkování proti covidu.

V Dánsku bylo zjištěno celkem 70 000 případů vedlejších účinků, z nichž 20 procent bylo klasifikováno jako závažné, včetně 570 úmrtí.

V šarži, která byla očkována 800 000krát, a tedy nejčastěji v Dánsku, bylo hlášeno přibližně 2 000 nežádoucích účinků – tj. jeden na 400 očkování.

Dokonce i v dávkách, které byly podány v mnohem menším počtu, asi jen 80 000krát, existovalo podezření na jedno z deseti očkování. U ostatních šarží bylo jedno hlášení na šest očkování. Na druhé straně byly šarže, kde nebyl hlášen ani jeden podezřelý případ z 200 000 očkování.

Výsledky studie jasně ukazují, že v příslušných šaržích docházelo k masivním výkyvům kvality. BioNTech to vždy vehementně popíral a trval na tom, že kvalita všech dávek vakcín je stejná.

Je zarážející, že šarže, které byly zdaleka nejnebezpečnější, byly podávány nejméně. Jejich podíl činil pouhých pět procent, ale byly zodpovědné za téměř polovinu úmrtí.

Takže existuje alespoň podezření, že to bylo známo již předem. Navíc šarže bez podezření na vedlejší účinky mohly být placebo, takže vůbec neobsahovaly skutečnou vakcínu.

Šarže vakcín byly schváleny odděleně – a to, co činí skandál obzvláště výbušným, je skutečnost, že německý Institut Paula Ehrlicha (PEI) byl zapojen do schvalování nejnebezpečnějších šarží. Takové schválení se bohužel týká celé Evropy.

Na druhou stranu se ústav podílel pouze na uvolnění jedné ze zcela neškodných šarží. Metoda, kterou PEI použila k získání takového schválení, byla dechberoucí: namísto zkoumání vzorků na místě si je jednoduše nechala zaslat poštou.

Po několika relativně povrchních vyšetřováních došlo k jejich schválení. To také pravděpodobně vysvětluje extrémní výkyvy vedlejších účinků.

Opět se odhaluje propast nezodpovědnosti v souvislosti s očkovací kampaní, která stála značný počet životů a v některých případech způsobila celoživotní poškození zdraví. Výsledky studie budou nyní dále zkoumány a podobné průzkumy budou provedeny i v dalších zemích.

Pro výrobní společnost BioNTech a jejího partnera Pfizer by důsledky mohly být vážné:

Pokud se ukáže, že byly známy významné nedostatky v kvalitě různých očkovacích šarží, a proto došlo také k podávání nejnebezpečnějších šarží vakcín (byť v omezeném množství), existovala by alespoň naděje, že roubíkové smlouvy, které BioNTech a další výrobci uvalili na státy, jsou právně neplatné,

Protože pak by bylo jasné, že došlo k úmyslnému podvodu.

Jaké injekce byly vlastně schválené, když se jejich složení evidentně liší?

Každá farmaceutická firma musí své výrobky podrobit přísné výstupní kontrole kvality, aby se potvrdilo, že se jedná o stále stejný, stejně bezpečný a stejně účinný výrobek, jaký byl schválen kontrolními úřady. V případě vakcíny na covid od firmy Pfizer – BioNTech se evidentně šarže vakcíny významně lišily a co víc, byly mezi nimi šarže, po jejichž aplikaci lidé hlásili významně více podezření na nežádoucí účinky.

Jednou z otázek pro soudní tribunály je, co dělaly regulační orgány. Výše zmíněná data v dánských registrech dřímají již mnoho měsíců, a přesto žádný z úřadů, který má ze zákona kontrolovat léky, zřejmě nehnul ani prstem. Mezi hlášenými SAE (Suspected Adverse Event = podezření na nežádoucí událost) je téměř 600 úmrtí a mnoho velmi vážných diagnóz, které trvale mění životy jak postiženým, tak jejich příbuzným. Ti všichni jistě uslyší velmi neradi, že regulační orgány měly takto výbušná data v rukou, a přesto nekonaly. Dokonce dále očkování podporovaly a propagovaly, a to leckdy velmi nevybíravým nátlakem. John Campbell ve svém videu říká, že kdyby tato data měl, mRNA vakcíny by se nedotknul – jak říká anglické úsloví – ani dlouhým bidlem.

Nezávislí výzkumníci v Dánsku s vedoucí lékařkou Dr. Vibeke Manniche došli ke zjištění, že výskyt podezření na nežádoucí reakce na Pfizer vakcínu se liší násobně, tisícinásobně v závislosti na šarži vakcíny, která byla podána. Klinické údaje o úrovni jednotlivých šarží vakcíny nebyly nikde jinde hlášeny. Je to poprvé, co byly tyto údaje zveřejněny. Více ve videu Dr. Johna Campbella.

Tím ovšem výčet katastrofálních selhání nekončí. Paní Vibeke na videu rozhořčeně popisuje, jak ji s tímto mimořádně závažným zjištěním nemilosrdně vykopli ze všech čtyř nejprestižnějších lékařských časopisů – New England Journal of Medicine (NEJM), Journal of American Medical Association (JAMA), The Lancet a Archives of Internal Medicine. Ani jeden z těchto žurnálů se neobtěžoval poslat článek do recenzního řízení a v horizontu hodin napsal univerzální disclaimer, že toho mají moc. Je vyloučeno, aby si editoři těchto žurnálů ihned neuvědomili, jak brizantní granát drží v ruce. Zbývá tedy možnost, že si to uvědomili – a rozhodně nechtěli být těmi, kdo jej odjistí a vrhnou směrem k veřejnosti. To je ovšem zlovolná a naprosto nepřijatelná cenzura, která vrhá zcela nové světlo na samotnou povahu současné Evidence Based Medicine. Zjevně není evidence jako evidence a vědecké elity pevně drží v rukou klíče, které rozhodují, jaká evidence se k odborné veřejnosti vůbec dostane. Je tedy možné, že krom Pfizeru bude mít tato dánská studie ještě nějaké další oběti z řad „prestižních“ vědeckých časopisů.

Otázky pro soudní tribunály, které budou covidový podvod vyšetřovat.

Skutečně regulační orgány přehlédly katastrofální bezpečností profil šarží, které přišly jako první? Pokud ano, je to trestuhodné a bude třeba celý systém vybudovat znovu. Ještě horší možnost ovšem je, že si někdo této katastrofy všiml, tiše výrobce upozornil a ten výrobní proces nějak změnil. Pokud se tak stalo – a data tímto směrem ukazují – nastávají otázky ještě nepříjemnější:

Vyráběl a distribuoval Pfizer jinou látku, než na kterou dostal Emergency Use Authorization?

Co vlastně znamená „informovaný souhlas“ (který je nekompromisně požadován Norimberským kodexem), pokud podaná látka buďto neodpovídá schválené specifikaci či pokud pokusné osobě není sděleno, že u některých šarží je téměř každá dávka doprovázena SAE?

Co vlastně víme o efektivitě očkování, pokud výrobce skutečně látku změnil oproti registračním studiím? Jak lze provést risk-benefit analýzu, pokud je neznámá jak účinnost, tak prevalence SAE?

Jak je možné, že Paul Ehrlich Institut (PEI), který je zodpovědný za kontrolu šarží opouštějících BioNTech (německý dodavatel nanočástic obsahujících mRNA pro Pfizer a Modernu), dle zjištění německých kolegů nekontroloval žádnou ze žlutých šarží (krom jediné), zatímco modré a zelené šarže byly kontrolovány téměř všechny? Ví snad PEI něco, co my nevíme?

Jistě se někdo pokusí šikanovat European Journal of Clinical Investigation, aby studii zcenzuroval a stáhl. Ani to ale nepomůže – Pandořina skříňka je otevřena. Další a další týmy nezávislých výzkumníků postupně vytahají tento typ dat z regulačních orgánů svých zemí, skandál bude postupně růst, žaloby a trestní oznámení začnou padat.

Smrtící šarže covidových „vakcín“ vyráběly Pfizer i Moderna.

Zpráva americké VAERS odhaluje, že Pfizer a Moderna vědomě vyráběly smrtící šarže vakcín proti Covid-19

O velkém rozdílu mezi jednotlivými šaržemi genových injekcí se ví už poměrně dlouho. Nedávná studie pak potvrdila, že menší procento šarží bylo vyloženě ničivých, tedy v důsledku jejich podání následovala smrt nebo těžké poškození zdraví.

Další šarže způsobovaly jen mírnější poškození a pak zde jsou šarže, o nichž se například nedávná dánská studie domnívá, že by mohly být doslova placebem.

Z USA nyní hlásí další zajímavá zjištění, podle nichž se zřejmě moc dobře o účincích některých šarží vědělo – a podle toho se s nimi i zacházelo.

Zajímavé totiž je, že šarže, které neměly žádné negativní účinky, byly rozesílány vždy jen do několika států (tedy např. 1 šarže šla do 10 konkrétních států USA, druhá do 8, třetí do 5, čtvrtá do 7 atd…).

Žádná neškodná šarže nešla do více než 12 států (většina do méně než 10).

Škodlivé šarže byly mnohem víc rozptýleny.

Tedy například jedna škodlivá šarže šla do 35, jiná do 40 a další do všech 50 států. A ani po nahlášení jejich škodlivosti se žádná z těchto šarží nevyřadila, všechny byly a jsou stále podávány.

Žádná škodlivá šarže nešla do méně než 13 států, většinou však do více než 20 až všech 50.

To vše tedy ukazuje, že Pfizer a Moderna vypustily tyto škodící šarže zcela záměrně. A každý, kdo si nechal aplikovat injekci, si dobrovolně zahrál ruskou ruletu…

Podle zkoumání oficiálních statistik vlády USA poskytnutých Střediskem pro kontrolu nemocí byla často hlášena velmi vysoká míra nežádoucích účinků a úmrtí v souvislosti s konkrétními počty šarží vakcíny Covid-19.

V důsledku toho byly nalezeny nejsmrtelnější dávky očkování proti Covid-19, ale regulátoři léků je odmítli přestat vydávat, takže je veřejnost stále dostává.

Statistiky ukazují, že pouze 4 až 5% šarží vakcín proti Covid-19 vyrobených společnostmi Pfizer a Moderna bylo zodpovědných za každé úmrtí zaznamenané jako nežádoucí reakce na injekce.

Ale co je možná ještě znepokojivější, je to, že zatímco jiné „neškodné“ šarže byly poslány na mnoho různých míst po celé zemi, malé procento „smrtících“ šarží bylo značně rozptýleno.

Zdroje a další informace:

 1. Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine
 2. Fuck-up století aneb Pfizer tóže kaput?
 3. Varicella vaccination for healthcare workers
 4. Comparison of the post-marketing safety profile between influenza and COVID-19 vaccines: An analysis of the vaccine adverse event reporting system
 5. Viral vaccine paper, Dr Vibeke Manniche
 6. Vakcinace jako ruská ruleta? Některé vakcíny Pfizer škodily víc než jiné. Podivná pravidla nekontroly
 7. Zdravotní rizika vakcín se liší dle šarže, sdělila dánská studie
 8. Studie na Pfizer vakcínu v Dánsku: šarže vs. nežádoucí účinky
 9. Analyse von Impfstoffchargen: Ein Drittel aller Covid-Impfungen nur Placebos?
 10. Zpráva americké VAERS odhaluje, že Pfizer a Moderna vědomě vyráběly smrtící šarže vakcín proti Covid-19
 11. Genové injekce: 24krát více vedlejších účinků než jiné očkování (video)
 12. Byly vedlejší účinky a úmrtí otázkou příslušné výrobní šarže?
 13. OC Recalls Moderna Vaccine Lot
 14. U.S. Government Report Reveals Pfizer & Moderna Knowingly Manufactured Deadly Batches of Covid-19 Vaccines
 15. Das Risiko eines Impfschadens hängt davon ab, welche Pfizer-Charge man erhält (Chargen-Lotto)
 16. „Impf“-Chargen: Studie belegt Erschreckendes – mit Prof. Dr. Gerald Dyker und Prof. Dr. Jörg Matysik
 17. Waren Nebenwirkungen und Todesfälle eine Frage der jeweiligen Produktionscharge?
 18. Ruská ruleta s vakcínami. Je jen otázkou času, kdy na vás vyjde smrtelná dávka?

 

ZDROJ