Vážení policisté na služebnách!

PODÁVÁM VYSVĚTLENÍ K SITUACI, PROČ LID VNÍMÁ ZRADU POLICIE!

Vzhledem k situaci, ve které se nachází naše společnost, především v oblasti informovanosti a bezpečnosti obyvatelstva je nutné konstatovat, že vztah mezi policií a prostým lidem se stále zhoršuje, stále více se názorově rozchází.

Podávám vysvětlení a nabízím laický pohled prostého, bezúhonného člověka, nezatíženého služebním řádem a rozkazy nadřízených na zásadní nedorozumění mezi policisty a prostým lidem. Jsem si vědom, že všichni jste v civilu prostými lidmi, prožíváte všechny situace obdobně, tak proč by Vám mohl někdo podávat jakákoliv vysvětlení, či sdělovat své názory a „rozumy“. Budete překvapeni, jak lze totéž dění, či tutéž situaci vidět ve světle zatajovaných a cenzurovaných informací úplně jinak!

 1. Zkusme se proto podívat na význam policie a proč byla ve společnosti zřízena

a. Sociální bezpečnost

Existuje vědní obor – Koncepce sociální bezpečnosti (KSB). Jednou z nejvýše ceněných hodnot v tomto oboru je „svobodná vůle“. Přesto existují dvě situace, kdy tomu může být i jinak:

 • Je-li někdo zasažen smrtelnou nemocí, je schopen obětovat osobní svobodu za uzdravení.
 • Je-li svobodný a zdravý člověk vystaven bezprostřednímu ohrožení (např. namířené zbrani), je také schopen obětovat vlastní svobodu za bezpečnost.

A právě pro tento druhý bod si uvědomělá společnost zřídila Policii (dříve VB), aby chránila svůj veřejný prostor, aby byl bezpečný.

Současně by se z těchto dvou výjimek dalo usoudit, že nejvýše ceněnou hodnotu „svobodné vůle“ předběhly obě výjimky a nejvýše na stupnici lidských hodnot je tedy BEZPEČNOST, pak teprve ZDRAVÍ a až třetí je SVOBODNÁ VŮLE! Zda to potvrdí další zkoumání, uvidíme dále.

b. Deklarace práv člověka

Byla poprvé vyhlášena francouzským Národním ústavodárným shromážděním dne 26. srpna roku 1789. Ta kromě jiného ve svém článku XII. Uvádí:

„ Pro zaručení lidských a občanských práv je zapotřebí veřejné moci. Tato moc je tedy zřízena ku prospěchu všech a nikoli pro soukromý užitek těch, jimž je svěřena.“

Odsud pochází pochybnosti populace, proč policie chrání systém proti lidem a nikoliv naopak. Předpokládáte, že lid je nepřítel systému? Přitom ten systém byl zřízen ku prospěchu všech! Jaký prospěch může mít lid (zdroj veškeré moci), když moc si přivlastnili vládci a VY chráníte je! A jak by to mělo vypadat, když trestnou činnost páchají představitelé moci? Zde se automaticky předpokládá, že mocní nemohou páchat trestnou činnost?

c. Dopis všem vojákům, policistům, soudcům a dalším úředníkům

Rozdílný a kritický pohled na policii dokládá i dopis, zveřejněný zde na TADESCU dne 2.7.2023, který do redakce zaslal vyšší důstojník policie, a redakce byla požádána o zveřejnění. Měly ho prý obdržet složky armády, policie, soudci, notáři a další úředníci. Tento dopis mě inspiroval přiblížit a podrobněji popsat jeho podstatu, která většině z Vás třeba vůbec není známa. Proto se domnívám, že „podat vysvětlení“ policii je nejen nutnost, nýbrž i povinnost, každého uvědomělého člověka!

Z obsahu tohoto dopisu je zřejmé, že informovaná a probuzená část lidu i z řad policie, je jiného názoru. A autoři tohoto dopisu předpokládají, že jste s ním byli seznámeni a tím pádem i poučeni, minimálně o tom, že všechno je jinak. Že jsme byli společně podvedeni, a že elity zcizily lidu veškerou moc! Proto se zde pokouším popsat podrobnosti těchto podvodů a předložit základní argumenty, které napadnou snad každou logicky myslící bytost!

Soudě podle chování policie se nic z toho nestalo, vše je v pořádku a policie neshledává žádné porušení zákonů, žádná pochybení elit a tím pádem ani nic nevyšetřuje! Dle selského rozumu je zde zásadní problém. Informovaný lid Vás oslovuje a hlásá, že vše je jinak, že jsme společně podvedeni! Nezajímá Vás to, pro takové případy máte policejní postupy? Jak vše zamést pod koberec?

Ty policejní složky, které ví, o co jde, mají nařízeno mlčet, nepředávat informace směrem dolů a zatvrzele taková nařčení dehonestovat. Zásadní informace se k Vám nedostaly a naopak jste desítky krát ujišťováni, že ten kdo volá „Pomóc“ není informovaný lid, nýbrž jsou to dezoláti, extrémisti, chcimírové a kdo ví, co ještě. Nenechte se odstrčit a zajímejte se o podstatu problému, protože půjde zde o Vaše životy! Z těchto důvodů je nutné společně hovořit a proto Vám, a ne Vaším nadřízeným, nabízím náš pohled na spravedlnost, abychom společně hledali rozuzlení, zákonnost a pravdu!

Zde je nutné uvést zásadní fakta a informace, které naše sdělovací prostředky vědomě přehlíží a společnost o nich záměrně neinformují. Většina lidstva proto ani netuší, co se vlastně stalo a co se vůbec děje! Abychom to mohli vysvětlit, je potřeba se vrátit v čase a vezmeme to chronologicky.

 1. Jednotky S.H.A.E.F a SVAG (СВАГ)

Někteří Vaši nadřízení určitě znají, pro ty co neznají, uvedu jen nejnutnější ve zkratce. Jedná se o Vrchní velitelství spojeneckých expedičních sil (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force), tedy o jednotky vítězných mocností 2. Světové války se sídlem ve Wiesbadenu a Stuttgartu.

Podstatnou skutečností je hned několik tvrzení těchto jednotek a to:

 • Německo ani ostatní obsazená území spojenci nemají právní legitimitu, tedy „de iure“ neexistují, protože nebyla uzavřená mírová smlouva.
 • Proto SHAEF, hned na konci války, vydalo řadu svých okupačních zákonů, které do uzavření mírové smlouvy podmiňují veškeré právní kroky na okupovaných územích svým souhlasem.
 • US EUCOM, zastoupená panem Lietzau, výslovně potvrzuje, že všechny vládní vojenské zákony mají plnou platnost a účinnost a zůstanou v platnosti, dokud nebude uzavřena mírová smlouva s Německem a dalšími okupovanými územími.
 • O tom, že vítězné mocnosti stále vyžadují platnost svých zákonů, existuje dostatek soudních procesů v Německu, které nebyly souzeny podle neplatných německých zákonů, nýbrž podle vojenských zákonů SHAEF.
 • Vzhledem k tomu, že jsou to vítězné mocnosti a mají „za sebou divize“, mohou své zákonné nároky vymáhat i silou. Tedy nejedná se pouze o právní názor či tvrzení.

Na Sovětské straně tuto činnost zajišťují jednotky SVAG (СВАГ), Советская военная администрация в Германии).

Vzhledem k tomu, že se jedná o vojenské jednotky americké SHAEF a ruské armády SVAG, neposkytují informace na dotaz, nýbrž svými informačními kanály vybízejí k zasílání trestních oznámení na porušování jejich práv. Takových to poboček je například v Německu mnoho.

Více informací naleznete u zdroje https://shaef.de a https://s-h-a-e-f.de/s-h-a-e-f-dokumente/. Administrativní informace, jak podávat trestní oznámení, jsou popisována hned na několika česky psaných serverech.

 1. Nezákonné rozdělení Československa

Na toto téma je toho popsáno na českém internetu také dostatek i po jednotlivých krocích, které zákony byly porušeny, které postupy nebyly dodrženy, že vše byl jeden veliký, organizovaný podvod. Předpokládám, že o tomto tématu už jste také slyšeli, pravděpodobně jen nevnímáte žádné argumenty a naopak máte nařízeno toto téma ignorovat jako nerelevantní. Zásadních detailů je mnoho a místa a času je málo. Kdo chce, podrobnosti si určitě najde!

 1. Problematika OPPT (One People’s Public Trust)

Rovněž tato problematika je velmi rozsáhlá se spoustou podstatných detailů. V příštím článku: „Dějiny vzniku a fungování OPPT“ naleznete podrobnosti k tématu. Proto zde zmíním jen zásadní fakta k tomuto podvodu na lidstvu.

Obecně lze říci, že každý mocenský systém pracuje tak, aby upevňoval svou pozici, to je mocenské postavení ve společnosti a své bohatství. To se dělo v celé historii lidstva, nic nového…

 1. Lidé byli (jsou) korporacemi.

To vyplývá z „mořského, někdy také zvaného námořního práva“. Po narození podepíší vaši rodiče žádost o rodný list. Ten použije korporátní vláda k založení trustu vaším jménem. V tomto trustu (fondu) je podíl každé osoby na světovém bohatství. Tento trust se používá jako záruka vytvořením záručního účtu na vaše jméno, na kterém jsou finanční prostředky. Jste příjemcem této důvěry… Nikdo vám ale neřekne, že existuje.

Pokud se do 7 let svého věku nepřihlásíte, korporátní vláda vás prohlásí za mrtvého podle anglického námořního práva a systém vás považuje za „ztraceného na moři“. Korporátní vláda poté přebírá kontrolu nad vaším majetkem. Po právní stránce nemá člověk žádná práva, neboť je od věku 7 let považován za mrtvého, ztraceného na moři.

 1. Vlády byly (jsou) korporacemi.

Vlády tudíž vystupují ve vztahu ke Governing trust (správa majetku celé země) v roli Beneficienta a nikoliv v roli Svěřeneckého správce. Svoji úlohu správce fondu majetku dotyčné země v (Governing Trust) tak zaměnily za příjemce tohoto majetku.

Oficiální údaje též dokládají, že většina států světa je registrována jako právnické osoby u Komise pro cenné papíry registrované v USA fungující na naše náklady a jsou podporované prací zbytku populace.

 1. Masmédia

Masmédia jsou nástrojem korporátních vlád (společností) k šíření propagandy mezi občany, k manipulaci veřejnosti ohledně své pravdy, k prosazování (nových) společenských norem a jejich hranic, jakož i lidského chování. K vytváření potřeby lidí po různém svinstvu a poté nabízí své produkty, které ji naplní.

 1. Důsledky

V důsledku toho světová ekonomická struktura je (byla) mechanismem masového zotročení lidí. Otroctví je systém, kde se s lidmi zachází jako s majetkem (viz předvolán k soudu „ve věci:“) Korporace a stát není totéž, jak se nám pokoušejí namluvit. Proto naleznete pozměněné státní znaky na úřadech, dresech sportovců nebo změny v názvech. (SPZ – státní poznávací značka byla změněna na RZ – registrační značka.) Stát se jaksi vytratil a do budoucna s ním elity vůbec nepočítají!!!

 1. Historické odhalení podvodu

V roce 2010 uváděla Citibank na trh své nové produkty. Za tímto účelem si najala 3 profesionály, kteří dostali plný přístup k celému kodexu UCC (Jednotný obchodní zákoník – Uniform commercial code), aby mohli provádět průzkum mezinárodního bankovního chování a vztahů s korporacemi:

 • právničku Heather Ann Tucci Jarraf (pověřenou i některými finančními vyšetřováními);
 • Počítačového vědce Caleba Paula Skinnera a
 • neuropatku Hollis Randal Hillner

Přitom tito tři jedinci odhalili a ověřili podvodné finanční a obchodní transakce, které ignorovaly legislativu UCC, na kterou se přitom musí přesně odvolávat a dle ní postupovat, s tím, že takové praktiky jsou přímou a nezpochybnitelnou příčinou systému finančního dluhového otroctví.

 1. Náprava podvodu

V r. 2012 – po téměř dvouletém vyšetřování dokončily 3 zmíněné osoby zabavovací proces všech „Korporací státních soukromých společností“ a bank s tím, že:

Znovu založily původní svěřenecký fond z r. 1776, kdy:

společně napsaly „FINAL PARADIGM REPORT“, v němž nezvratně prokázaly, že bankovní systém USA je mezinárodně kontrolován několika mocenskými centry podporovanými a zaštiťovanými americkou vládnou, které společně vytvořily podvod, který je spojen s nejvyššími ZLOČINY PROTI ČLOVĚKU na PLANETÁRNÍ ÚROVNI (žaloby podané k UCC soudu se bez zargumentovaného odporu protistrany stávají po 28 dnech zákonem); Sesadily tak všechny společnosti včetně vlád a bankovních systémů, a to pomocí jejich vlastních mechanismů regulace obchodu (ustanovení zákoníku UCC).

Tyto 3 osoby (jako správci) předložili jménem svých příjemců (beneficientů) dokumenty OPPT, které lze napadnout, ale nelze vyvrátit. Ty také mají zásadní právní účinnost proti současnému systému. Jedná se asi o 50 dokumentů označovaných v souhrnu jako FINAL BULLET, které opravují systém a které nebyly ve lhůtě 28 dní napadeny ani zamítnuty, čímž se staly rozsudky a tedy i zákonem s platností od 23. ledna 2013. S tím, že: Dlužník „se dopustil vědomé, a úmyslné zrady“ prostřednictvím „držby, manipulace, pomoci a podpory soukromých měnových systémů“; prostřednictvím podvodu s registrovaným jménem se korporace zapojily do „systematického zotročování lidí, aniž by o tom lidé věděli, vědomě a úmyslně souhlasili“.

Nyní proto platí tato pravidla pro Trust.

– disponentem je První Stvořitel

– svěřenci (správci) se staly na základě přísahy zmíněné 3 osoby a

– příjemcem lidé (věčná podstata);

– do tohoto znovu založeného fondu pod názvem One People’s Public Trust (OPPT), tj. Veřejný trust jednoho člověka či spíše Veřejný trust jednoho lidu vložily veškerý zabavený majetek!

 1. Rozsudek

10. září 2012 byly vydány dokumenty UCC č. 2012096074, 2012114586, kde stojí:

„Všichni lidé nyní jednají jako individuální subjekty, bez podnikové záchranné sítě a s plnou odpovědností. V případě, že jakákoli fyzická osoba prosazuje, jménem banky nebo „vlády“ zneplatněné a zablokované, jednání, které způsobí jiné fyzické osobě jakoukoli škodu, jak je popsáno v tomto dokumentu, nese absolutní a neomezenou odpovědnost sama za sebe.“

Jak je tedy možné, že korporátní státy, korporátní společnosti a banky i nadále pokračují ve své činnosti a hospodaří s neoprávněně získaným a zablokovaným majetkem?

 1. Vysvětlení

Vysvětlení spočívá v tom, že: OPPT je projekt evoluční, zablokování (zamražení) majetku je provedeno právní cestou, nicméně žijeme v podmínkách, kdy právo (a to i na mezinárodní scéně) přestalo být na západě respektováno a řídí se převážně tzv. pravidly, které hlásají vládnoucí elity nezávisle na vůli spravovaného lidstva. Přitom lidstvo je účelově manipulováno sdělovacími prostředky a informováno pouze o tom, co se hodí vládnoucím elitám. Je to dokonale připravený plán zásadního PODVODU. A o tom by policie měla rozhodně vědět. Další podrobnosti o historii a vzniku OPPT přinesu v dalším článku.

 1. Logické závěry

Shrneme-li pouze poslední tři body, tedy body 2., 3. a 4., můžeme velice zjednodušeně až heslovitě konstatovat:

 • Aby vznikla Česká republika, musela by Československá republika mít mírovou smlouvu s Německem nebo svolení od okupačních jednotek SHAEF. Obě možnosti SHAEF vylučuje.
 • I kdybychom předchozí odrážku nebrali v potaz či nerespektovali, existuje mnoho důkazů, že rozdělení ČSFR bylo nelegální, to je nezákonné, tedy právně neplatné.
 • I kdybychom obě předchozí odrážky přehlédli či neznali nebo vědomě odmítli jako „nemožné“, byla by korporace Česká republika LTD. znulována v lednu roku 2013 aktem tří správců OPPT.
 • Stačí tedy každý z předchozích bodů (2., 3. a 4.) na to, aby Česká republika LTD. byla nelegitimní, nezákonná korporace, která se „de facto“ (skutečně) vydává za regulérní stát. Toto je podvod i dle jejich (tedy českých) pravidel.
 • Pokud Česká republika LTD. „de iure“ (dle práva) neexistuje, nemůže být (de iure) v EU ani v NATO. V podstatě ani EU neexistuje „de iure“. Vzniklo stejným podvodem jako ČR pouze de facto, proto, že jsme byli všichni ochotni to respektovat…
 • Další logický závěr, který lze učinit je, že vše co žijeme je „de facto“ (ve skutečnosti), nikoli dle práva.

Dalo by se říci, že elity dokonaly dílo zkázy, nejen převzaly lidu veškerou moc, ale uvrhly ho do absolutního otroctví, viz bod č. 4, aniž by si toho lid byl vědom. Pokud si to jsou schopni uvědomit bdělí jedinci, jsou okamžitě vládnoucími elitami a jejich poskoky dehonestováni a označování za dezoláty a extrémisty. Vaší terminologií „musí být zahájeni“ a systém všemi prostředky usiluje o jejich eliminaci. Právě zde policie plní roli ochránce elit proti lidu, protože poslouchá příkazy zaprodaných nadřízených a terorizuje slušné a uvědomělé jedince. To je však opakem původního záměru, proč byla policie zřízena (viz bod č. 1). S tímto se budete muset vypořádat každý sám za sebe. Přitom je evidentní, že se nebudete moci skrývat za zájmy korporace, ale bude čelit každý jednotlivec vlastnímu rozhodnutí, na čí straně vlastně stojíte, viz bod č. 4.

Bude to možná Vaše nejtěžší rozhodnutí v životě, protože dříve či později budete touto situací dostiženi a nemilosrdně konfrontováni! Nepromarněte proto svou příležitost přípravy na okamžik rozhodnutí se! My o Vás stojíme a lid Vás potřebuje ke svému osvobození! Lid se jen brání a Vám rozhodně pomůže se bránit také! Jste jedni z nás, stejně podvedeni! Je možné, že to budete právě Vy, kdo vytáhne a zahraje tu nejvyšší trumfovou kartu! Můžete být i jazýčkem na váhách a předpokládám, že i elity s Vámi určitě počítají, že si Vás koupí za nejrůznější výhody a výdobytky. Mají Vás totiž na „uzdě“, na výplatní listině a oni to vědí, a mají připravené i to, jak se budou bránit, až to praskne, až to pochopí většina spících občanů.

Jsou-li elity tohohle všeho schopny, jde o zločinné spolčení a tedy organizovaný zločin. A kolaborace s organizovaným zločinem souzená vojenskými tribunály bude velmi nešťastná kombinace. Pro informovanou a probuzenou část lidstva stojíte dnes na straně organizovaného zločinu! Neměli byste se divit, že si nerozumíme, a už vůbec, že podáváme VYSVĚTLENÍ…!

6. Možnosti sebeobrany (i dle korporátních pravidel)

 1. Listina základních práv a svobod. Ústavní Usnesení č. 2/1993 Sb., Čl. 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

„Činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“ právě proto, že „de iure“ neexistují a jejich roli si přivlastnila zrušená korporace, Česká republika LTD, která se vydává za stát. Proto je legitimní „postavit se na odpor“. A to, že NWO prostřednictvím světového ekonomického fóra a WHO odstraňuje „demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou“ je snad všem myslícím lidem JASNÉ!

 1. Zákon č. 334/1991 § 24 (3)

Policista je povinen odepřít splnění rozkazu nadřízeného, jestliže by jeho splněním spáchal trestný čin; tuto skutečnost ohlásí bez zbytečného odkladu vyššímu nadřízenému. V těchto případech se pořídí písemný záznam. Totéž obsahuje zákon 186/1992 § 28 (2).

 1. Nárok na sebeurčení.

Vyhláška č. 120/1976 Sb., čl. 1, odst. 1 (mezinárodní pakt o občanských a politických právech.) Sebeurčení je přirozené právo národa, které nepatří státu. Stejně tak naším přirozeným právem je právo na sebeurčení jedince.

 1. Odmítnutí být součástí korporace Česká republika LTD.

Máme krásnou a legitimní příležitost opustit nezákonnou a nulitní korporaci a stát se Živým člověkem dle zákonů OPPT popsaných v bodu 4. Záleží to jen na nás, na každém jedinci, který přijme existenci svobodného Živého člověka. Zbavíme se tím korporátního otroctví (do kterého jsme byli zavlečeni podvodem = podejte si žádost o vydání občanského průkazu) a v zápětí (po vyjasnění situace a probuzení státnosti Československa) se navrátíme do stále existující vlasti, Československa. Nikdo nás nemohl zbavit československého občanství, než my sami, že jsme si podali žádost o vystavení korporátních dokladů. Protože to byl podvod na nás připravený (nevěděli jsme o co jde, a oni nám to neřekli), proto už nyní je i naše žádost o korporátní doklady neplatná! Dle UCC jsou totiž všechny smlouvy uzavřené s podvodem okamžitě neplatné!

7. Co znamená status Živého člověka

 1. Živý Člověk
 • je mechanismus skutečného převzetí zodpovědnosti vědomým člověkem

 • řídí se Přirozeným a Zvykovým právem (popsaným níže)

 • není to jen únikový mechanismus před systémem

Proces Živého Člověka je vystoupení z podřízených forem řízení společnosti neboť Živý Člověk zná způsob jakým žít, aby nebyl manipulován ani nemanipuloval a nepodřizoval si jiné lidské bytosti. Další charakteristikou Živého Člověka jsou také následující vlastnosti a schopnosti:

 • je tvůrce (opačná polarita – role = podnikatel, obchodník, zprostředkovatel, bankéř)
 • nepředává svou sílu jinému, aby jej zastupoval, je tedy svébytný = svrchovaný (suverénní), (opačná polarita = závislý)
 • žije a jedná podle svědomí

 • je empatický – má schopnost se vcítit do druhého

 • dokáže navrhnout a dodržovat svá vlastní pravidla, neboť jsou splnitelná, důstojná a v souladu se životem

 • nepotřebuje být kontrolován nadřazenou institucí ani jinou světskou autoritou, neboť jedná v souladu a ve prospěch celku

 • dokáže spolupracovat a sdílet společný prostor

 • respektuje rozdílnost názorů a zároveň je ochoten respektovat jiné, kteří mají svá vlastní pravidla a hodnoty

 1. Přirozené právo

Dle Wikipedie, Přirozené právo (lat. ius naturale) znamená právo nepsané, věčné, univerzální a nezávislé na státu (resp. společenství států), jehož podstatou je obecná rovnost všech lidí, požadavek spravedlnosti a zákaz diskriminovat kteroukoli lidskou bytost. Pojem přirozené právo vznikl ve starověkém římském právu.

Zákonodárci by se měli řídit zásadami přirozeného práva, například spravedlností, aby svým pozitivním zákonům dodali legitimitu, což je klíčový pojem přirozeného práva.

Dle dochovaných záznamů jsou Přirozená práva a povinnosti tato:

 • Člověk se rodí jako svobodná bytost se všemi právy danými od Stvořitele.

 • Naším nezcizitelným majetkem je naše tělo, a všechno to, co jsme obdrželi od Stvořitele k realizaci svého předurčení v této reálnosti – a to máme zúročit.

 • Máme povinnost nezpůsobit újmu na hmotném i nehmotném majetku a životě jiným.

 • Máme povinnost převzít plně odpovědnost za své myšlenky, slova a činy.

 1. Zvykové právo (Common Law)

obsahuje čtyři základní zákony pro všechny oblasti života.

 1. Zachovávat pokoj a mír.

 2. Nezpůsobit žádnou ztrátu.

 3. Nezpůsobit žádnou újmu a škodu.

 4. Nepoužívat při smlouvách a dohodách žádný podvod.

8. Srovnání práv „OBČAN“ a „ŽIVÝ ČLOVĚK“

 1. OBČAN

Většina světa funguje na principu takzvaného lodního práva, pomocí kterého bankovní elity zotročují celý svět. V podstatě to znamená, že všichni lidé (živé bytosti) jsou po sedmi letech svého života označeni za ztracené na moři, protože se nenahlásili jako živé bytosti. Od té doby se člověk stává personou, (obchodním zbožím, otrokem), s personální kartičkou (občanským průkazem), ve firmě (o které lidé věří, že se jedná o stát). Každá persona je označena jedinečným rodným číslem, kódem pojištění a křestním listem. Vlastníte passport? Skutečným překladem tohoto slova zjistíte, že jste „mimo přístav“. Co to znamená? Podle zákona z r. 1666 jste tedy mrtví, protože jste se do prvních 7 let svého života nepřihlásili jako „živý člověk“ a podle námořního práva jste tedy po sedmi letech nezvěstnosti považováni za mrtvé!

Podle typologie písma rozlišují:

 1. PEPA KRÁSNÝ = otrok, osoba (persona), nemá žádná práva. Systém umí pracovat pouze s osobami, které jsou pojistitelné. Proto máme pojištění zdravotní, důchodové, penzijní, úrazové, životní atd. Persona je náhražka za člověka, protože systém prohlašuje člověka po šestém roku života za ztraceného na moři. Viz zákon Vatikánu z roku 1666. Tedy systém (matrix), představovaný úřady, soudy, policií atd. nejedná se živým člověkem, ale s osobou (personou). Proč? Protože podle kosmických zákonů nesmíte nikomu brát svobodnou vůli. A PERSONOU systém tento zákon obchází.
 2. Pepa Krásný – v podstatě podobné jako PEPA KRÁSNÝ, jen má o něco více práv, ale pořád to je OSOBA.
 3. pepa krásný Přesněji napsáno: pepa z rodu krásných (u vdaných žen se bere příjmení za svobodna z otcovy strany). Takže už víte, proč se šlechticové podepisovali a titulovali např.: svobodný pán oldřich z rožmberka. Ve francouzštině se používá „de“, v německy mluvících zemích spíše „von“. Takto podepsaný člověk je živý člověk z masa a krve. Není to osoba (otrok).

Nadále fungujete pouze jako „osoba“ (věc). Podle zákona z r. 1666 má každý soud status „lodi“, tudíž na něm platí námořní právo.

Vzhledem k tomu, že téměř všechny státy světa jsou zaregistrovány jako korporace a na vás je nahlíženo jako na zboží, jste jejich majetkem. Soudní líčení je vždy vedeno „ve věci“, jako obchodní případ. Takovýto soud ale nemá právo rozhodovat o „živých lidech“, protože živý člověk je svobodný, mezi ním a stvořitelem už nikdo není!

Tato „finta“ s lodním právem byla zneužita k psychopatickému plánu zotročení lidstva do NWO (new world order) nového světového řádu. Mainstream se nás snaží přesvědčit o tom, že se nic takového neděje, že jsou to jen nebezpečné „konspirační teorie“. Sami si proto ověřte, co je správně a co je lež! Co přirozeně dává smysl a co naopak ne!

 1. ŽIVÝ ČLOVĚK

Je to status popsaný v bodě 7.

9. Zhodnocení a závěr

Je-li veškeré konání systému nezákonné, máme přirozené právo se postavit na odpor a vzít si svá práva zpět. Ztrácí smysl hledat na čí straně je zákon a pravda. Každý za sebe skládá „pověstnou maturitu lidstva“ na čí stranu se postaví… Bude to jen Vaše rozhodnutí!

A kde mohou vznikat ta zásadní nedorozumění, které jsem citoval v úvodu? Představme si společně následující situaci! Zastavíte vozidlo a představíte se jako „Policie České republiky“, silniční kontrola a požadujete předložit doklady. (Přitom byste měli vědět, že žádá Česká republika LTD. Legálně neexistuje!!!)

 1. OBČAN KRÁSNÝ

(otrok „de facto“) předloží OP, ŘP, TP vozidla a potvrzení o zaplacení povinného ručení! Ale proč se legitimuje zločinecké korporaci? Proto, že neví o tom, že je za otroka a předloží doklady, že patří do stejné korporace, nelegitimní, vynulované společnosti Česká republika LTD. Proč by měl platit pokutu zločineckému spolčení za porušení jejích nezákonných pravidel? Představme si, že nás zastaví ozbrojená jednotka Agrofertu, či jiné korporace? Budete chtít znát jejich pravidla a požadavky? Budete ochotni platit jim pokuty a „výpalné“? Patrně NE, budete se bránit.

Vše existuje jen proto, že ten podvod všichni akceptujeme. Stěžovat si korporaci na její nezákonné postupy je také hloupost, protože ona tady není pro lidi, byť je vydržována z jejich daní. Ona má své majitele a ti usilují o co možná největší profit! Tady jsem objevil další lstivý podvod systému, že se korporace vydává za státní zřízení, a všechno si nechává platit z našich daní jako službu pro nás! A lid je nejenom živí, ale i vytváří profit pro majitele těchto korporací!!!

Abyste mohli vůbec existovat, poplaťte nejdříve spřátelené korporace systému! (Bankovní poplatky, mobilní operátory, internet, dálniční poplatek, jakási povinná pojištění, za EKO za emise a za HLOUPOST), a teprve pak existujete jako spořádaný OBČAN! A místo hlupáka, vás společnost bude pokládat za řádného OBČANA (tedy otroka). Ne-otroci budou nadále dezoláti a ti mohou být problémoví!

 1. živý člověk krásný

(Svobodný, živý člověk, de facto i de iure) Vám nemůže předložit korporátní doklady, protože by se přihlásil k systémem vytvořené právní fikci, že je otrok, čímž by přijal Vaše pravidla hry. Protože není ztracen na moři, je z masa, kostí a žije! Proto Vám může usnadnit práci a ztotožnit se svými doklady se jménem dle zákonů a vzorů z OPPT, čímž Vám oznamuje, o koho se jedná a že nepatří do vaší korporace. Tímto okamžikem jste ztratili veškeré kompetence zasahovat do jeho práv!

Toto je to zásadní nedorozumění, které pravděpodobně ještě nechápete, že nějaký „živý člověk“ nespolupracuje, odmítá se ztotožnit a přijmout otroctví, přičemž Vás patrně v daný okamžik nezajímá proč a vysvětlit srozumitelně tyto podvody několika větami to nelze!

Domnívám se, že Vás už vykolejí to, že vůbec někdo se Vám vzepře! Jste ozbrojení, vybavení technikou a většinou připraveni a v přesile! Neochvějně jste přesvědčeni, že neexistuje důvod Vám cokoliv odmítnout. Vzdorovat snad může pouze blázen a zločinec, který nemá co ztratit! Živý člověk však nemůže jinak! Tímto manévrem se ŽČ osvobodil a naopak Vás vystavili nebezpečí nevhodně reagovat a zaplést se do pasti systému, který Vás nutí k nezákonnému jednání. ŽČ Vás nenutí se rozhodnout. Byla to Vaše svobodná vůle či „podvodná povinnost“ stavět a kontrolovat své spoluobčany!

Přesto si dovedu představit, že řidiči, živému člověku, odpovíte: „Jste odvážný a šťastný člověk, přejeme Vám krásný den a šťastnou cestu“! ŽČ spadne brada a zalapá po dechu. Tolik uvědomění a tolerance rozhodně nečekal! K tomu je však potřeba poznat nejen svobodu ŽČ, ale i přijatou odpovědnost žít bez záchranné sítě státního zřízení jako jedinec, s právy a povinnostmi od stvořitele, který stojí proti ozbrojenému, zločinnému a organizovanému spolku!

Jednou, až zdárně společně vybojujeme svou svobodu, se tomu zasmějeme, jak to bylo jednoduché! Protože, pokud si neporadíme společně sami, ty velmoci, si pro svá práva rozhodně přijdou. My budeme sice osvobození, ale za podmínek, které stanoví cizí mocnosti! A pak se na sebe budeme zase mračit, že jsme se zavčas nedohodli a nevyřešili jsme si to sami!!! Všechny nás čeká vlastní rozhodnutí! Tak Vám přeji šťastnou volbu!

https://tadesco.org/zachranme-policii-aneb-trocha-historie-dil-1-2/