Vysvětlení okupačních sil a Spojenecké zákony, které byly přijaty a vyhlášeny při převzetí území států na evropské půdě. 

Titulkový obrázek V-Corps: https://twitter.com/vcorps

Ad 1.

US EUCOM ve Stuttgartu, zastoupená panem Lietzau, výslovně potvrzuje, že všechny vládní vojenské zákony mají plnou platnost a účinnost a zůstanou v platnosti, dokud nebude uzavřena mírová smlouva s Německem a dalšími okupovanými územími. 

Vezměte prosím na vědomíco platí pro Německo, platí pro VŠECHNA ostatní okupovaná území, i když to není v tomto dokumentu výslovně uvedeno. 

Pokud však příkazy vojenské vlády nejsou pro každý jednotlivý případ fyzicky k dispozici, jsou všichni zúčastnění, kteří pracují jako zástupci německých, nizozemských, českých, slovenských či jakýchkoliv jiných evropských soudů, pouze soukromě jednajícími a soukromě odpovědnými osobami bez jakéhokoli právního základu. Vyplývá to z toho, že Spolková republika Německo BV, stejně jako Nederland BV, nejsou státem a nikdy jimi nebyli.

V důsledku toho soudci nemohou podepisovat rozsudky a rozsudky ve své funkci. Ze stejného důvodu, když nemají ověřenou kopii originálu.

Služební stavy byly od 8. května 1945 bez náhrady zrušeny! 

Mezi několik donedávna neznámých skutečností a jejich dalekosáhlé důsledky patří:

– Policisté: nemají žádná práva

– Vydání občanského průkazu: není ze zákona možné

– Pověření finanční úředníci: nepřítomni

– Příslušní soudci: nepřítomni

– Pověření soudci a Žalobci: nejsou přítomni

– ​​Legální sňatek: není možný

– Rozvod manželství: není nutný, protože manželství, které nikdy nebylo legální, nelze rozvést

Ad 2.

Do roku 1990 byla správcem jménem Spolková republika Německo BV spojenci, protože Německo je celé okupováno býv. Spolková republika Německo se nemůže nazývat NĚMECKO!

Podle zákona o spojenecké okupaci a definice OSN NĚMECKO znamená pouze Německou říši nebo Německo jako celek a v žádném případě Spolkovou republiku Německo.

Prof. dr. Dr. Carlo Schmid v roce 1949 informoval německý lid: „… nebude založen žádný nový stát, ale západní Německo bude reorganizováno jako dočasná struktura. 

Korporátní subjekty jako Spolková republika Německo BV a Nederland BV nemají žádná suverénní práva. 

Ad 3.

Všechny zákony vojenské vlády, včetně zákona SHAEF č. 2, články III, IV a V, §§ 7, 8 a 9, mají plnou právní platnost v Německu a Nizozemsku.

Trestní zákoník, všechny subsidiární zákony, usnesení správní rady a územní trestní zákoník podle vojenského práva jsou stále plně platné a platné dodnes.

Zde je důkaz, že vládní vojenské zákony okupačních sil, tj. také příkazy SMAD a zákony SHAEF, jsou plně vynucovány USA:

Důkaz: Carl Haymann Publishers Berlin 1948, číslo licence 76-GN 0-47-316/47. Publishing Archives 12 292, licence č. 76. Tisková licence č. 8958 vojenské vládní zpravodajské služby Spojených států v Německu. 

Důkaz: Bývalý devizový zástupce NDR, Dr. Alexander Schalk Goldodkowski, byl odsouzenpodle vojenského vládního zákona č. 53 . 

Tvrdit, že tyto zákony nebudou platit, je podvodné a úmyslné zkreslení. Ve světle těchto důkazů je toto popírání záměrným podvodem a zradou. Každý člen spojenecké komise je si těchto zákonů plně vědom. 

Jakékoli banky, které budou ignorovat tuto právní situaci budou, za neustálé porušování zákonů SHAEF č. 52 a 53, [BK/O] (47) 50, stíhány a potrestány a musí být nahlášeny příslušnému příslušnému velitelství spojeneckých sil. 

Ad 4.

Pokud by se Spolková republika Německo odvážila páchat falešnou jurisdikci a v souladu se svými vlastními zájmy uvalit exekuční obstavení a provádět exekuční dražby, musí se proti každému falešnému rozsudku odvolat k příslušnému příslušnému Velitelství spojeneckých sil. 

Ad 5.

Velitelství spojenců pro Bádensko-Württembersko se od 30. června 2009 nachází v hlavním městě státu STUTTGART.

Ad 6.

Velící generál evropského velitelství USA (EUCOM) a od 2. července 2009 vrchní velitel spojeneckých sil Europader (NATO) je integrovaným velitelstvím pro Berlín a Spolkovou republiku Německo.

Na okupovaných územích nikdo nevlastní žádný majetek, určení a právní důkazy podle BK/O 50 ze dne 21. února 1947 (VOBL: F. Greater Berlin č. 5, s. 68), viz příloha 2 bod 7.

Ad 7.

Úplný přepis ze dne [BK/O] (47) 50 ze dne 21. února 1947.

Předmět: Majetkové záležitosti pod kontrolou okupačních úřadů. 2 z 3

Úřad spojeneckého velitele v Berlíně vydává pro Berlín, Spolkovou republiku Německo a VŠECHNA OKUPOVANÁ ÚZEMÍ následující rozkazy: 

§ 1) Bez předchozího písemného souhlasu vojenské vlády příslušného sektoru, ve kterém se objekt nachází nemůže být žádný soud, který by požadoval jurisdikci nebo vykonával jurisdikci v jakékoli záležitosti, na kterou se vztahuje zákon (SHAEF) č. 52 vojenské vlády USA, Británie a Francie nebo nařízení (SMAD) č. 124. či dohlížel na majetek ke konfiskaci na základě příkazu okupačního úřadu .

§ 2) V případech, kdy důvody k žalobě vznikly před 8. květnem 1945, se výše uvedené schválení zpravidla neuděluje.

§ 3) Jakékoli rozhodnutí vynesené nebo později vynesené v takových řízeních zahájených bez souhlasu vojenské vlády sektoru, v němž se majetek nachází, bude neplatné a neplatné budou také jakékoli kroky k výkonu takového rozsudku.

§ 4) Bez předchozího písemného souhlasu vojenské vlády nelze v sektoru, ve kterém se majetek nachází, provést zápis zapsaného majetku do katastru nemovitostí, pokud jde o majetek, který podléhá kontrole nebo konfiskaci, jak je popsáno v § 1. této vyhlášky.

§ 5) Před jednáním nebo rozhodnutím uznaného soudu nebo katastru nemovitostí o movité nebo nemovité věci si příslušný nebo uznaný katastrální úřad vyžádá od všech účastníků řízení písemná vyjádření, která musí být do všech detailů pravdivá. Všechny podrobnosti by měly být předloženy zúčastněným stranám nebo jejich oprávněným právníkům. Zboží nesmí být předmětem kontroly nebo konfiskace, jak je stanoveno v § 1.

§ 6) Žádná fyzická ani právnická osoba nesmí podniknout žádné kroky k napadení rozhodnutí uznaného soudu nebo katastru nemovitostí, pokud jde o kontrolu a konfiskaci zboží podléhajícího kontrola a konfiskace, jak je uvedeno v § 1, které mají být provedeny nebo provedeny bez předchozího prokázaného písemného souhlasu vojenské vlády sektoru, ve kterém se majetek nachází.

§ 7) Neuposlechnutí tohoto rozkazu nebo jeho ustanovení představuje hrubé porušení rozkazu vojenské vlády a okupačních úřadů a bude odpovídajícím způsobem potrestáno.

Jménem Velitelství spojeneckých sil pro Berlín a Spolkovou republiku Německo od 30. června 2009 Velitelství spojeneckých sil ve STUTTGARTU, hlavním městě spolkové země Bádensko-Württembersko. Velící generál amerického evropského velení (EUCOM). Velící generál a kromě toho od 2. července 2009 Nejvyšší velitelství spojeneckých sil v Evropě (NATO).

Podepsán: James G. Stavridis.

Představte si, že byste to vždy věděli, protože jste se to naučili ve škole a/nebo protože byste to často viděli nebo slyšeli v médiích. Bohužel nás to nenaučili… Ale teď to konečně víte. Vyvoďte si z toho důsledky sami. Prosím, předejte tuto informaci dál! Přestaňte být obtěžováni, okrádáni, podváděni, vyhrožováni a drancováni těžkými zločinci, kteří jsou mezi námi jako vlci v rouše beránčím! Zakročte proti všem, kteří vás celý život obtěžovali a okrádali o svobodu! 

Vyberte si svobodu! Nyní je čas! 

Vysvětlení okupačních sil a Spojenecké zákony, které byly přijaty a vyhlášeny při převzetí zdejšího území: 

1. Od konce druhé světové války již Německo není suverénním státem, ale vojensky okupovaným územím spojeneckých sil. . Že pod to spadá i Nizozemsko, jste se mohli dočíst v příloze 1.

Ke dni 12.09.1944 se území zmocnila hlavní vítězná mocnost USA (zákon SHAEF č. 52, čl. I, § 1).

2. Spolková republika Německo BV a Nederland BV nikdy nebyly státy, ani de Jure, ani de Facto, a jejich postavení jako takové nebylo nikdy mezinárodním právem jako takové uznáno. Spolková republika Německo je správcem bez jakéhokoli oprávnění a od roku 1990 po sjednocení obou částí Německé říše je finančním správcem BV v rámci Spojeneckých vítězných mocností.

3. Na základě právního základu Mezispojeneckého vrchního velení v Berlíně ze dne 21. února 1947 [ BK / O ] (47) 50 nikdo nesmí VLASTNIT pozemky ve Spolkové republice Německo, Berlíně ani na jiných okupovaných územích.

4. Na základě právního základu Mezispojeneckého vrchního velení v Berlíně ze dne 21. února 1947 [ BK / O ] (47) 50 nemůže nikdo v tzv. Spolkové republice Německo, Berlíně a na jiných okupovaných územích nabývat pozemky prostřednictvím tzv. notářských zápisů a člověk tak může být pouze VLASTNÍKEM budov zapsaných v katastru nemovitostí a nikoliv VLASTNÍKEM.

5. V souvislosti s články 6 a 7 nesmí být NIKDO v tzv. Spolkové republice Německo, Berlíně a dalších okupovaných územích EXPO.

6. Exekuční prodej je tedy nezákonným donucovacím opatřením ve spojení s čl. 6, 7 a 8.

7. Při neexistenci zákonem vyžadovaného povolení podle zákona č. 52 a č. 53 zákona o SHAEF vojenské vlády [BK/O] (47) 50 jsou dotčené osoby správními orgány uváděny v omyl. orgány tzv. Spolkové republiky Německo a dalších okupovaných území.

8. Upozorňujeme, že v případě vyvlastnění v rámci požadavků 1-6 platí §§ BGB 823 – odpovědnost za škody a BGB 839 – porušení úřední povinnosti.

Pouhým ignorováním zákonů SHAEF č. 52 a č. 53 byla provedena nezákonná peněžní transakce. Nákupem hypotečních úvěrů bez povolení vojenské vlády, protože neexistoval žádný předchozí souhlas SPOJENÝCH SIL, natož objasnění právních skutečností.

Nikdo není ze zákona povinen platit peníze za odškodnění, platit pokuty nebo penále. Kromě toho Spolková republika Německo BV stejně jako Nederland BV, stejně jako všichni soukromí finanční MANAŽEŘI na všech okupovaných územích, jednají v rozporu s platnými rozkazy a právy SPOJENÝCH SIL z roku 1947, které jsou stále platné. Tím se dostávají do podílení se na podvodných a zmanipulovaných jednáních.

9. Zákon o vojenské vládě č. 2. O soudech: Žádná osoba nesmí ve Spolkové republice Německo a na jiných okupovaných územích působit jako soudce, advokát, právník, státní zástupce, notář nebo generální prokurátor bez povolení vojenské vlády.

Souhlas s takovou činností je nutné získat písemně předem – tj. před zahájením činnosti – pro jednotlivý případ.

https://shaef.de

Článek V.

Kvalifikace soudců, státních zástupců, notářů a advokátů

8. Nikdo není oprávněn jednat jako soudce, žalobce, notář nebo advokát, dokud nesloží následující přísahu:

„Přísahám při všemohoucím Bohu, že budu dodržovat zákony vždy bez prospěchu nikoho a v neprospěch nikoho, se spravedlností a spravedlností pro všechny, bez ohledu na náboženství, rasu, původ nebo politické názory; že respektuji německé zákony a všechny zákony vojenské vlády, a to jak v liteře, tak i v duchu; a že se vždy budu ze všech sil snažit zachovat rovnost všech před zákonem. K tomu mi pomáhej všemohoucí Bůh!“

Kdo složí tuto přísahu, již není vázán služební přísahou, kterou složil dříve.

9. Nikdo nemůže působit jako soudce, žalobce, notář nebo právník, pokud k tomu nebyl pověřen vojenskou vládou.

Zdroj: https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/08/27/vysvetleni-vyznamu-okupacnich-aliancnich-sil-shaef-na-cesko-slovenskem-okupovanem-uzemi-a-spojenecke-zakony-na-uzemi-evropy/