img_1610Přirozenost mysli nebo vědomí je to, co je vždy nelineární. Probuzení v jeho ryzí formě je přesně to, čemu se bráníme – je ve své podstatě nelineární a mimo běžnou realitu. Znamená to schopnost nebo stav bytí každé životní formy – ať už lidské nebo jiné – je vědomé, je nelineární, všudypřítomné a nezávislé na čase a prostoru.

V nelineární realitě, čas a prostor neomezuje či nelimituje mysl nebo její potenciál. V tomto smyslu je celkový počet všech myšlenek v universu roven jedné. Je zde pouze jedno probuzení, jediné světlo vědomí, jehož paprsky jsou protkány celým universem, zkrátka vším. V tomto smyslu individualita (jedinečnost) každého člověka nebo mimozemské životní formy je oknem nebo „průzorem“ nespoutané zářící mysli. Přesvědčení, že toto probuzení je naším egem, našimi myšlenkami, našim vnímáním, je mylné.

Skutečná přirozenost mysli bez ohledu na to, jak jí chápeme, je mimo prostor a čas. Proto je všudypřítomná a věčná. To je základní aspekt existence každé inteligentní formy života. Při procesu probuzení dochází k uvědomění si hlubin (ticha) našeho nitra, případně může vést až do nelineárních, nespoutaných aspektů nás samých.

Mysl je vždy v tomto stavu, ať už jsme probuzení, spící či snící. Pokud přemýšlíme nad nějakou situací, myšlenky, které jsme vstřebaly, jsou vlastně myšlenky, které probíhají v „tichu naší mysli“, která tyto myšlenky vnímá. Pokud slyšíme nějaké zvuky, tyto zvuky jsou vnímány vědomím – „tichým vědomím“, které přesahuje tyto zvuky, vědomím, které je tiché a nespoutané. Mysl je proto ve své podstatě přirozená, jedinečná a nelze jí považovat za „oddělenou realitu“. Fungování každé z částí mysli je u všech jedinců stejné. Každý z nás je individualitou, která „sdílí“ jednotu mysli. Ať už to nazýváme jakkoliv – probuzení, čisté vědomí, čistá vědomá inteligence, čistý duch – jsou to aspekty každé vědomé a inteligentní formy života, která je branou do nelineárního univerza.

Zkoumáním neurčité povahy mysli (nelineární, nespoutané) a prožíváním tohoto stavu – kdy je mysl ve své čisté a tiché podobě – lze vnímat všechno a všude bez ohledu na prostor a čas. Toto jsou zároveň základy pro „vzdálené vidění“ nebo také telepatii, předvídání a lucidní snění.

V případě předvídavých stavů, které mohou nastat, protože člověk přistupuje k této mysli, může dojít, ve své čisté formě, která není závislá na čase či prostoru, k vnímání událostí z budoucnosti, na dálku, v aktuálním stavu neboli teď a z minulosti, protože mysl je skutečně nezávislá na času a prostoru, ale může přistupovat k libovolnému bodu v prostoru a čase. Pochopení této základní reality probuzení mysli nebo vědomí, umožňuje člověku začít prožívat tento stav a pak uplatnit tuto zkušenost pro přístup k nelokální mysli prostřednictvím libovolného bodu v prostoru nebo čase.

Tímto způsobem může jednotlivec sedět ve svém domě a je schopen vnímat události, které se odehrávají v jiné části města, na jiné části Země, v jiné části sluneční soustavy, nebo jiné části galaxie. Navíc k tomu může docházet v jakémkoliv okamžiku. Důležitá věc k zapamatování je, že zkušenost mysli je kontinuální.

Všichni jsme probuzeni. Obvykle a bohužel jsme probuzeni jen do té míry, čeho jsme si vědomi – zvuky, myšlenky, vnímání, emoce a ego. Praktikování stavu v tichosti vyžaduje nějaký čas, než se člověk sám probudí, než je probuzen do stavu mysli, která reflektuje pouze to, co má. I když to vyžaduje čas a disciplínu, skutečně to není těžká věc – s výjimkou případů, kdy si sami říkáme, že je to nemožné – protože nespíme, a pokud jsme probuzeni, tak můžeme jednoduše zažít tuto čistou formu probuzení. V tomto smyslu je nám blíže než naše životní cesta, je to něco jako intimní část bytí vědomé, probuzené bytosti, kterou nevidíme – přitom je tak blízko. Tudíž pro dosažení této dovednosti je třeba tišit naší mysl a také dovolit naladit se na náš vnitřní klid, čistý stav prostého vědomí, probuzení.

Pro některé se z počátku ovládnutí této dovednosti může zdát obtížné, z důvodu různých rozptýlení, ale praktikováním a cvičením schopnosti být vědomý, vědomí roste a stává se jednoduchým a automatickým a může být využito při meditaci, když jste vzhůru, ať spíte nebo bdíte, při chůzi, zkrátka v jakémkoli bodě v čase a při jakékoli činnosti. Některými lidmi je nazýváno „kosmickým vědomím“. Pokud je jedinec schopen být si vědom tohoto univerzálního, nedělitelného, tichého vědomí, nezáleží na tom, zda spí, bdí, či se zabývá každodenními činnostmi. Vědomí je stále přítomné. A také by to mělo být něco jednoduchého a přirozeného ve svém vývoji, protože je to jen o praktikování uvědomování si vědomí – a my jsme probuzeni po celou dobu – což je potřebné pro uskutečnění.

Pro mimozemské formy života je příznačné, že jsou stejně jako lidé probuzené a vědomé – jak bylo zmíněno výše – celkový počet myslí ve vesmíru je roven jedné. To znamená, že světlo „probuzení“ samo o sobě září skrze Vás a každého člověka a také skrze každou mimozemskou formu života. Což nám umožňuje si uvědomit, že jsme opravdu všichni jednotou a že je zde jediná mysl procházející skrz každého z nás. Někteří lidé používají přirovnání, že existuje jeden duch v mnoha tělech, a tak to je – jedno uvědomění, které prozáří všechny.

Nad otázkou ohledně inteligentní formy života – lidské, mimozemské či kosmologické – je pravdou to, že každá tato forma je sama o sobě živá, tento prostor je živý a existují nelineární nebo neurčité aspekty věci, hmoty, látky, prostoru, které jsou stejně tak živé jako my lidé nebo mimozemské civilizace. Staré rčení „všechno tady je tam“ („all this is that“) se vztahuje k této skutečnosti. Každá buňka v těle je živá a má vědomou inteligenci, je provázaná, stejně jako atomy v každém kameni. Celý vesmír je vědomý, například když se díváme na noční oblohu posetou hvězdami, tak vidíme, že je probuzen, stejně jako My. Země, po které chodíme, je také živá. Toto všechno je při vědomí, neboli všechno je ve své základní podstatě vědomé a živé.

img_1611
Tato skutečnost se stává významnou z hlediska výzkumného nástroje CE-5, protože tyto mimozemské formy života, které si našly cestu do kouta naší galaxie, nejsou pouze probuzené, stejně tak jako my, ale vyvinuly i technologie, které jim pomáhají v jejich schopnostech propojení myslí s vědomím. Díky tomu jsou schopny pohybovat se a komunikovat rychlostí vyšší než je rychlost světla a při překonání těchto bariér objevily rozhraní, které spojuje technologie a stroje s vědomím. Toto bylo nazváno „vědomím asistovaná technika a technikou asistované vědomí“ (consciousness assisted technology and technology assisted consciousness).

Důležité je, že z pohledu výzkumu to znamená, že tyto kosmické lodě a jejich obyvatelé jsou schopny vzájemně působit prostřednictvím mysli a myšlenek, podobně jako my jsme zvyklí zvednout telefon a mluvit prostřednictvím elektromagnetických, rádiových nebo mikrovlnných signálů. Možnosti tohoto myšlenkového rozhraní – „řízených myšlenek“ pocházejí z nelokálního zdroje majícího velmi specifickou technologii. Je však důležité zmínit, že k navázání komunikace s těmito mimozemskými plavidly může dojít bez ohledu na to, kde se při pokusu o komunikaci nacházíte. Oni přistupují k nepozemské, nelineární mysli – holografickému aspektu mysli, který je mimo časo-prostor. Z této úrovně pak operují, aby byli schopni se pomocí myšlenkové sekvence spojit s Vámi v místě, kde se nacházíte. Nazýváme to Koherentní sekvenční myšlení (CTS). Tato schopnost umožňuje mimozemským formám života a kosmickým lodím vidět, kde se nacházíte na naší planetě, ve které sluneční soustavě a dokonce i ve které galaxii. Účinnost této techniky (CTS) je přímo úměrná schopnosti jedince a skupiny k přístupu a fungování holografické části mysli nebo nelineárního myšlení – myšlení, které je mimo časo-prostor nebo je za hranicemi konvenčně vnímaného časo-prostoru.

Tak, jak je zde diskutováno, je tedy CTS nástrojem „orientace“ pro primární navádění kosmických lodí a jiných zdrojů z hlubin vesmíru do výzkumného stanoviště. CTS začíná, když jednotlivec a skupina přistupují k tomuto soudržnému stavu mysli, který je tichý a vědom si vědomí, mimo čas a prostor a od tohoto okamžiku tedy vystupuje jako takříkajíc „univerzální operátor“, univerzální aspekt všudypřítomné mysli, která bortí bariéry času a prostoru pro účely uvědomění nebo komunikace.

V průběhu stavu neohraničené mysli – mysli, která není omezená časem a prostorem – je možné specifické probuzen, ve kterém lze vnímat události na vzdálených místech v čase a prostoru, jak již bylo zmíněno dříve. Tímto způsobem jednotlivec nebo celý výzkumný tým mohou být v terénu a přistupovat k nelokální mysli, konkrétně vnímají a vidí kosmické lodě v určitém okamžiku v prostoru nebo čase. Pro naše účely budeme hovořit o současných výzkumných projektech, ale ve vzdálených místech vesmíru. Mohou to být různá místa v naší sluneční soustavě, kolem Měsíce, Marsu, Země, poblíž oběžné dráhy Země a podzemních nebo podvodních zařízení na Zemi a další podobná místa.

Když je ve stavu neohraničené mysli jedinec nebo skupina – alespoň více než jedna osoba – je možno vidět mimozemské kosmické lodě a civilizace v nějakém místě vesmíru. Může to být na druhé straně galaxie, může to být v rámci naší sluneční soustavy, nebo to může být velmi blízko výzkumného stanoviště, ale neviditelné pro naše oči – řečeno jinými slovy například na druhé straně hory než jste vy. Je důležité, že když dochází k této události, tak se jedinec zdvořile spojuje s mimozemskou civilizací, žádá o povolení připojit se k nim a potom je v duchu jednoty a míru vyzývá, aby ho následovali přesně tam, kde se nachází. Tak to probíhá, když používáte „Koherentní Sekvenční Myšlení“ – ukazujete jim svou přesnou polohu.

Například pokud se nacházíte v Denveru ve státě Colorado, mohli byste jim ukázat Mléčnou dráhu, galaxii a její spirálovitá ramena, dále potom náš hvězdný systém na jednom z krajních ramen spirály. Následoval by náš solární systém, dále byste ukázali třetí planetu od Slunce známou jako Zemi s jejím Měsícem. V reálném čase byste jim mohli ukázat kontinent Severní Ameriky, a pokud by byla noc, tak by byla viditelná i světla měst. Mohli byste jim ukázat i oblast „Rocky Mountain“ a na východě potom vysoké pláně v Coloradu, potom město Denver, které je velmi rozlehlé a v noci uměle osvětlené. Mohli byste je seznámit s dalšími detaily, jako jsou jezera, geolokační útvary či hory, člověkem vytvořené struktury, dále pak dát na vědomí o členech skupiny, jejich počtu a navíc přesně to, jak vypadáte, když vysíláte přerušované světelné signály. Ty jsou pak vysílány stále dokola a na základě těchto signálů se může někdo z hlubokého vesmíru objevit na konkrétním místě téměř okamžitě.

Není ideální představovat si, či pouze vizualizovat kde se nacházíte, ačkoliv je to možná začátek, neumožní to vzdálené vidění v reálném čase. Rozdíl je v tom, že ve vzdáleném vidění hledíte z hlubin galaxie, sluneční soustavy, Země, kontinentu a specifického místa a to je jiné, než jednoduché představy nebo vizualizace toho, kde se nacházíte. Ale někteří lidé tento rozdíl vnímají jinak, což brzdí růst, a pokud tomu tak je, vzdálené vidění si pouze představují.

Nejefektivnější metoda, jak již bylo zmiňováno dříve, je přistupovat k nelokální mysli a proto pokud v průběhu praktikování tohoto procesu cítíte úzkost, vyčerpání nebo jste příliš koncentrovaní, na chvíli „vypněte“ – několikrát se zhluboka nadechněte a poté znovu zkuste přistoupit k nelokální mysli uvědoměním si tohoto nespoutaného, kosmického vědomí a po napojení se na nelokální mysl v tomto holografickém stavu se navrátíte do Koherentního Sekvenčního Myšlení (CTS). Důležitým aspektem pro setrvání v tomto stavu je udělat si prostor a čas a být odpočatý, abychom měli větší citlivost čirého vědomí a mohli spatřit, že je universální, kosmické a tím vstoupit do nespoutané, přirozené mysli. V tomto stavu uvolnění, zároveň však velmi hlubokého vědomí, začněte provádět CTS. CTS začíná teprve prvním přístupem do tohoto nelineárního aspektu vědomí. CTS není meditační technika, což je nesprávná domněnka i zkušených členů výzkumného teamu CSETI. CTS není meditace. Tradiční meditace – přístup k nespoutané, klidné mysli je odlišná od CTS, které začíná v bodě, kdy přistupujete k nespoutanému, nelokálnímu stavu.

CTS funguje a může fungovat i dramatickými způsoby, protože mimozemské formy života nejsou jen probuzené jako vy nebo já, jejich probuzení je singulární a universální, a navíc mají technologie, které umožňují propojit myšlenky s myslí. Ve chvíli, kdy jedinec přistupuje do tohoto „multipotentního“ stavu nespoutané mysli vzdáleného vidění kosmických lodí, jsou některé senzory lodí schopny to detekovat. Následně, pokud jste jim schopni jednoznačně určit vaší polohu, mohou vaše myšlenky číst stejně čistě jako televizní přenos nebo záznam na videokazetě. Skutečnost, že nemáme povědomí o těchto technologiích, neznamená, že tyto technologie neexistují, protože tyto životní formy, jsou stovky tisíc až miliónů let napřed v technologickém vývoji a tyto technologie jsou schopny používat stejně tak jako my používáme vypínač na světlo, nebo telefon.

Je zde další důležitá součást prožívání nelokální mysli nebo jejího aspektu, což je pro fungování výzkumného teamu CSETI klíčové. Tím je myšleno prožívání stavu universálního vědomí, stavu klidu, ne-antropocentrického (nepovažující lidstvo za primárního nositele hodnot), transcendentálního vědomí, bez omezování se lineárním časo-prostorem, myšlenkami, vnímáním, egem. Člověku začne být velmi blízké toto čisté vědomí nelidského původu, které je základem pro vztah s nelidskou, vědomou formou života. Nezáleží na míře odlišnosti (diverzity), nelidská forma života je vědomá a díky tomuto principu je vlastně jako vy. Kromě toho zkušenostmi neohraničené mysli můžeme zmírnit některé pocity z neobvyklé manifestace těchto životních forem, které pro nás mohou být zarážející. Je to dané jejich univerzálností a umožněním stavu, který je bez přítomnosti strachu a dalších lineárních vlivů, což je pro skupiny či jednotlivce důležité – klid a ucelený proces během kterého mimozemská plavidla přistávají, popř. se účastní setkání.

Zkušenosti s universální myslí jsou dobrým předpokladem „velvyslance“ vesmíru, protože prostřednictvím universální mysli se jedinec sžívá s každou universální životní formou, která je vědomá stejně jako vy.

Pro začátek se může každý jednotlivec naučit meditační technice, která dovoluje pohodlným a jednoduchým způsobem zažít neohraničený, nelineární stav mysli, díky čemuž potom Koherentní Sekvenční Myšlení funguje bez námahy od začátku, takříkajíc nelokální a nelineární mysli.

Přepis audio nahrávky: Dr. Steven M. Greer z roku 1995. Diskuze na téma nelineární mysli, meditace a „koherentního sekvenčního myšlení“ (Coherent Thought Sequencing – CTS)

zdroj: http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/Coherent-Thought-Sequencing-Transcript.pdf