Na tom, že se západní civilizace nachází ve stadiu, ve kterém se nemůže ani udržet, ani stejným směrem pokračovat, se shodnou prakticky všichni dobří pozorovatelé. Však také “zaručeně pravých” líčení způsobů zvratu dalšího směrování lidstva najdeme od vědců i jasnovidců na internetu nejméně desítku. Líčí se v nich přílety a inkarnace ufounů, katastrofy způsobené příletem planety Nibiru nebo přepólováním Země či Slunce.
.
zeme5
Ze zásady sice nikdy nevylučuji nic, ale zatím žádný popis proměny na mne v mé intuici neudělal “dojem”. Tím méně zbožná přání, že se v důsledku synchronizovaných meditací uživatelů internetu či indiánských šamanů osvítí na Zemi vládnoucí spojenectví temných duchů, nebo že se probudí spící masy konzumentů, nebo dokonce že se skrze krvavou revoluci duchaprázdných zavede ta pravá konzumní “spravedlnost”. Taková se již začátkem 20 století zavedla, ale dodnes je z tohoto vědeckého experimentu kocovina. Protože jsem nástup úpadku chování lidí a společnosti zaznamenal již před 20 roky, na rozdíl od davu mediálních jásalíků nad podivnou formou svobody, věnuji se od té doby hledání způsobu, jakým k obratu chodu dějin dojde.

Vždy jsem si myslel, že zvrátit současné duchovně špatné směrování celé civilizace nemůže událost, ve které by byli z rovnováhy vyvedenými silami přírody společně zkoseni slušnější a zcela devastovaní lidé. K tomuto názoru mě podnítily věty z evangelií, kde se o obratu směřování lidstva říká, že “dva budou spolu na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán”. A dále se o charakteru změny říká, že tato “přijde jako zloděj”, neboli nenápadně. Po ní lidstvo nastolí “tisícileté království boží”, neboli vejde na vyšší duchovní úroveň.

Při zachování těchto charakteristik mi vycházelo, že změna tak může přijít jedině prostřednictvím pozvolného zásahu životadárných sil do metabolismu člověka. Tedy skrze ovlivnění zdraví, plodnosti a životaschopnosti člověka. A právě takové pozvolna se zesilující poruchy metabolizmu a plodnosti jsem v poslední době zaznamenal. Medicína tyto údajně civilizační nemoci označuje souhrnným názvem “metabolický syndrom”. Právě tento název vůbec neprozrazuje jejich příčiny. Bodejť, současná materialistická medicína příčiny těchto metabolických poruch fakticky nezná! Z nouze uvádí jen ze statistických analýz odvozené příčiny, nalezené materialistickou logikou. Bývá uváděno zejména těchto několik vlivů:

Pokles biologické hodnoty potravin. Došlo k němu proto, že výhradně tržním přístupem k zemědělství a chovu zvířat se prakticky zničila jeho přirozenost. V důsledku honby za růstem výnosů a tržeb (penězi) od poloviny 20. století tak neustále klesá výživová kvalita zemědělských produktů. Snižuje se v nich obsah vitamínů a žádoucích minerálů. Navíc se v nich objevují v čím dál větším počtu a koncentracích v přírodě se nevyskytující kontaminující látky. Jsou to jednak rezidua prostředků proti škůdcům, jednak jedy a těžké kovy produkované civilizací do ovzduší. (Nyní již několik set cizorodých látek.)

Dalším často uváděným člověka devastujícím činitelem je působení neustálého stresu v práci i ve společenském životě. Psychiku a fyziologii člověka devastující stres vyvolává několik faktorů. Na prvním místě je to rozvrácení psychického zázemí jednotlivce jeho vytržením už nejen ze širší rodiny a místních “rodáckých” společenství, ale společnost řídící inkarnovaní temní duchové se už vrhli i na stimulaci rozpadu nejužší rodiny. Děti fakticky i psychicky ztrácí rodiče, rodiče děti, žena mužskou oporu a muž “nervy hojivé” zázemí domova.

Novým postsocialistickým jevem je útok na společenské jistoty, jako jsou důchody starých a nemocenské dávky nemocných a invalidů. V poslední době i na rovné právo v justici. Soudy kupodivu vynášejí jiné nálezy u kauz s “drahými” a “levnými” advokáty! A nikdo z davů “společenských vědců” a novinářů se tomu nediví!!! Jaksi se přijalo za normální, že paragrafy naprosto jinak “vyznívají” pro dostatečně bohaté. Nově se náhle začalo vyjevovat, ze skupina bezzábranově spekulujících “banksterů” si vydržuje v parlamentech a stranách pro ně “správné zákonodárce”. Tito pak z vděčnosti odhlasovávají odevzdávání daní a peněz vybraných na důchody a nemocenskou do jejich správy. (Podivné a předražené zakázky na dluh s vysokým úrokem, monopol na způsoby léčení “užitečné” jen farmako-koncernům, spravování důchodových fondů vysoce placenými, ale zato ničím svým neručícími ekonomickými gangstery.) Člověku, který zná výsledky podobných “uložených prostředků” za posledních sto let musí být jasné, jak to s takovými penězi dopadne! A psychický dopad? Nejistota zabezpečení ve stáří vytváří pomalu rostoucí tlak na stabilitu podvědomí a tím na nervovou rovnováhu všech lidí.

Zvyšování zdravotní nerovnováhy dále stupňuje médii podprahově podporovaná sexuální promiskuita. Jejím důsledkem je lavinovité narůstání promořování lidské populace tzv. pomalými viry, ale i parazity, zejména protozoárními. Viry podlamují imunitu, skrytě chronicky přežívající parazité svými metabolity zatěžují vnitřní prostředí organismu lidí. Tyto vlivy se manifestují jak nárůstem alergií, tak neschopností imunitní soustavy jednotlivce čelit všude se vyskytujícím podmíněně patogenním zárodkům.

K této sadě nepřetržitě negativně působících faktorů se přidává i znečistění ovzduší a “elektrosmog” ze spotřebičů. Jeho účinek se pouze tuší. “Tvrdí ale muziku” souboru činitelů atakujících metabolismus člověka neboli jeho zdraví.

Výše uváděné negativní vlivy jsou samozřejmě obecně známy. Medicína se ze všech sil snaží vypořádat s jejich následky. Je ale nad její síly to činit jinak, než prostřednictvím léků neboli chemických zásahů do metabolismu lidského těla. Materialisté, považující organismus člověka za stroj, tomu říkají substituční a symptomatická medikace. Chemický přístup ke stabilizaci nemocí je z podstaty věci jen náhradním řešením a nemůže poskytnout principiální východisko. Skutečným léčením všech nemocí a metabolického syndromu zejména (od cukrovky po nemoci cév a mozku) může být pouze poznání a odstranění jejich pravých příčin. Jenže mimo částečně poznané dietní chyby většina příčin civilizačních nemocí leží, na rozdíl od zvířat, v duševní a duchovní rovině bytosti člověka. To jsou ovšem oblasti reality materialistickému způsobu myšlení nepřístupné, protože v nich platí jiné zákony než v rovině hmotnosti. Materialistický způsob myšlení jejich existenci sice vnímá a pojmenovává je jako psychosomatické kořeny nemocí, ale není schopen duchovní poruchy najít, tím méně léčit!

K tomuto závěru jsem došel před 40 lety a toto poznání mě z vědeckých rovin poznávání výživy přivedlo k alternativním přístupům. Také se říká léčitelským, šamanským, dialektičtí materialisté říkají pavědeckým. Při pozorování účinků léčitelských praktik jsem se nejprve přesvědčil, že “zázračná” uzdravení, nezávisející na výživě a chemikáliích, nejenže skutečně existují, ale že jsou masovým jevem. Samozřejmě to denně zaznamenává každý praktický lékař! Pouze to nesmí v řeči připustit, jinak by vybočil z dialekticko-materialistického paradigmatu. Uzdravení tedy oficiálně “nalezne” jako výsledek lékové léčby. V zajetí “vědeckého světového názoru” je povoleno nalezení pouze účinku tzv. “placeba”, neboli uzdravení z ničeho.

Za ta léta jsem si dokonce všimnul, že všechny “chemoterapií” vyléčené rakoviny v mém okolí byly pouze projeveným účinkem placeba. Chemické a radiační působení dělalo skutečně uzdravujícímu “placebu” jen “štafáž”. Každý “vyléčený” z rakoviny by měl v první řadě poděkovat “placebu”, tedy Bohu! “Chemoterapie” byla úspěšná jen tehdy, když se v důsledku uvědomění si zhoubného nálezu změnila duše nemocného. V důsledku této vnitřní proměny se časem změnil i nález a tím osud. Naproti tomu nezměnil-li se (i útrapami chemoterapie) nemocný v duši, ani zástupy “bílých šamanů” až z Ameriky rakovinu nezastaví. (Viz úmrtí superbohatých léčených.) Zrovna tak to chodí u všech jednotlivých forem metabolického syndromu (cukrovka, cévní a orgánové nemoci, astma, nervová onemocnění atd.).

Nejprve jsem se v pátrání po možnostech úniku ze sevření materialistického pohledu na svět plně soustředil na výživu. Zřejmě důraz na výživu byla u mne “profesionální deformace”, protože, jak je obecně známo, těžiště léčení chorob se ve veterinární medicíně přesunulo do jejich předcházení dokonalou výživou. Vyzkoušel jsem tedy postupně na sobě všechny známé typy léčebných diet od syrové stravy po Herbalife. Ozdravné výsledky řady diet a očistných hladovek jsem sice tu a tam také zaznamenal, ale pořád mi cosi neznámého více nebo méně znehodnocovalo výsledky. A navíc osoba od osoby jinak. Léčebné a očistné účinky ozdravných diet a půstů se mi zdály být znejasňovány nějakým neznámým faktorem, který u zvířat není. Časem jsem přišel na to, že tím faktorem jsou vnitřní duševní a duchovní procesy u nemocných lidí. Ty se ukázaly být z hlediska vyvolávání nemocí a i jejich vyléčení ještě významnější, než nedostatky výživy samotné. (Viz naše kniha Agape 1992: Duchovní příčiny nemocí.) Pořád jsem ale nemohl poznat mechanismus, který celkový léčebný účinek výživy, psychického působení, léčebného cvičení a masáží a dění ve vnitřním duševním životě spojuje. Neboli čím je vyvolán ten placebo efekt? Správněji, co je to ono “léčení Duchem”? Nebyl jsem schopen dohlédnout, proč totéž na jednoho člověka ozdravně působí a na jiného ne. Jsem velice vděčen organizátorům přednášky Henriho Monforta v Česku, neboť po ní se mi “vyjasnila obloha”.

Tím spojníkem léčebného působení způsobu myšlení, výživy a nápravného pohybu jsou změny toků energie života, indicky prány, čínsky energie čchi, izraelsky mana!!! Ta vyzařuje ze Zdroje života a naplňuje celý vesmír. Dává tím možnost vzniku a udržování života v něm. Tato energie byla předkřesťanskými keltskými druidy nazývána jako “vyzařování svatého Grálu”. Celou dobu lidské existence k této energii života hledali cestu proroci a zasvěcenci! U nás tím proslul císař Karel IV., a proto nechal postavit a magicky vybavil Karlštejn. Objevení možnosti plného využití vyzařování svatého Grálu lidmi na zemi je v legendě o Grálu označeno jako “obnovení ráje na zemi”.

Všechen život je tedy poháněn nehmotnou energií života, všechny nemoci jsou poruchou jejího proudění! Na tento zdroj života odkazuje Ježíšův výrok: “nejen chlebem živ je člověk!”. Z poznání významu proudění oživující energie vznikla v Číně a Indii asijská medicína, v Evropě tisícileté putování mystiků za svatým Grálem. Podle keltské legendy, kdo na svatý Grál pohlédne, je uzdraven ze všech nemocí a omládne.

Okamžitě po vyslechnutí Monfortovy přednášky jsem začal s pokusy a s měřením účinku půstů na stav vlastního organizmu. Na Oberonu a fyziologicky. Po třech týdnech měření mohu jen potvrdit, že vše co Henri Monfort o výživě a energiích těla říkal, je pravda. Pouze s tím, že schopnost napojit se na energii prány je klíčově odvislá od vnitřního duchovního nastavení, nikoliv pouze od hladovky!!! Konec konců i to H. Monfort říkal. Každý tento způsob výživy těla zavést nemůže, zejména ne hned. Na energii prány (Grálu) se z povahy věci nemůže napojit požitkář, egoista, nenávistník, zaťatec, scholastik (v zajetí školní hypnózy), materialista, apod. Zkráceně řečeno, vnitřní (skutečný) ateista a člověk s nemocnou duší nemá šanci do té doby, dokud se z materialistické hypnózy nevymaní. S tímto poznáním se mi pomalu začalo vynořovat celé vyústění současné civilizační krize.

Lidstvo svými odpady, jako kvasinky v lahvi, neustále zamořuje omezené životní prostředí. Navíc se v důsledku nebiologického způsobu získávání potravin neustále snižuje jejich biologická hodnota. (Také obsah prány v nich!!!) Každý zná rozdílnou chuť třeba třešní, přímo trhaných ze stromu a týchž po několika hodinách skladování. A pěstované a volně rostoucí zeleniny také. (Největší energii ze zelenin mají kopřivy a česnek medvědí.) Organismus člověka nedostatek této vitální energie potravin (prány) cítí a reaguje na něj kalorickým přejídáním. (Ve starších článcích jsem “to cosi” popisoval jako “rostlinný magnetismus”.) Přejídáním a přesto nedostatkem prány z potravin se vytváří podmínky pro vznik poruch imunity a všech “civilizačních” nemocí.

Čím větší nedostatek vitální a duchovní energie postižení pociťují, tím více jedů (léků) na odstranění následků do organismu vpravují. Vnitřní prostředí organismu se tím ještě více zanáší balastem. Následuje pocit deprese a únava, neplodnost, pokles vitality. Lidstvo si svou technologickou vyspělostí vytvořilo stále se utahující “ďábelský kruh”. Jeho vyústěním by nepochybně byla smrt civilizace. Inkarnovaní temní duchové u moci mají ale v popisu práce podstatu problému zamlžit a přístupy k jeho řešení budou mocensky znesnadňovat. (Viz útoky na alternativní metody léčení a MMS.) Přitom pokles plodnosti a vzestup výskytu metabolických poruch lidstva dosáhl hranice, která jej blokuje ve snaze vystoupit na vyšší duchovní (civilizační) úroveň. Bez pomoci z neviditelné strany stvoření by překonání současného krizového bodu nebylo možné.

Proto před příchodem “království božího” již dávní proroci mluví o rozhodujícím střetnutí tvořivých (andělských) a temných sil na Zemi. Podle legend se má odehrát na bájné rovině “Armagedon”. Zdá se mi, že stav lidstva se skutečně velmi přiblížil stavu, jak jej popisuje Zjevení Janovo. Názvu roviny střetnutí Armagedon rozumím na rozdíl od jiných tak, že v jeho názvu je ve formě přesmyčky vložen skrytý vzkaz, skrytá rada. Tak, aby ji latinsky mluvící mohli rozluštit. Tedy pro dobu střetnutí vzkazuje autor vidění přesmyčkou toto: Arma (zbraň) ad (k) ego (egoismu) n (ne)! Živení egoismu ne!!! Kvůli obsahu skrytého poselství byl vybrán k tomu příhodný název roviny v dnešní Sýrii. Ježíš o té době dále říká: “těm, co mají víry málo, bude vzato i to!” Anebo máme tomu rozumět tak, že využívají málo prány a pod tlakem událostí ztratí i to? Tedy že vlastně přežijí vše milující altruisté!!!

A jsme u současné doby. Vidím, že tlak škodlivých vlivů všeho typu na duši i organismus člověka se stupňuje. K urychlení zvratu mi v obrazu nastupujících dějů jaksi “bliká” i náhlý atak záření z kosmu. Ten vyhrotí do krajnosti krizi fyziologie člověka a urychlí přerod. Vychází mi, že pro překonání nastoupivších škodlivých vlivů bude jednotlivci pro udržení zdraví a života potřeba naučit se využívat nejméně 25% prány z potravy a 25 % prány z okolí.

Ti, kteří těchto minim živení “božím chlebem” nedosáhnou, půjdou duševní rovnováhou a tělesným zdravím stále dolů! Po zářivém zásahu rychle. Jejich těla se stanou takovými “ještěry” k vyhynutí. Henri Monfort říkal, že nyní získávají lidé z potravy tak 15 %. Nemohu to potvrdit, zjistil jsem nejvýše 5%. Možná je to i pro její nízký obsah v nepřirozených potravinách supermarketů. Bezkontaktně z okolí získávají pránu jen někteří a to v množství do 1 %. Nejvíce jí mají léčitelé “magnetizéři”.

Z uvedeného stavu věcí vyplývá, jak je třeba rychle duchovně zapracovat! Aby nás nepochybné vyhrocení civilizační krize nepřekvapilo!

Nyní popíši, jak se mi využití prány z potravy podařilo zvýšit na 25% využití:

1. Jen rostlinnou stravu s malým množstvím mléčných nebo vaječných výrobků. Hnilobné bakterie, zejména z mas, a také kvasinky a protozoární parazité, totiž pránu z potravin stahují na sebe. Neškodné vlákninu rozkládající bakterie to činí daleko méně. Ale ani těch nesmí být mnoho. V současnosti žije ve střevě průměrného člověka 2 kg bakterií. Snížit množství obsahu střeva jde jen jednak vyloučením i mírné zácpy, jednak snížením celkového množství snědeného, tj. vyloučením přejídání.

2. Omezením příjmu jídla buď jen na jedno do sytosti denně a po zbytek dne hlad zaplavovat čistou vodou. Nebo jíst po celý jeden den “normálně” a druhý den proměnit na vodní půst. Tedy opět hlad jen “zaplavovat” čistou vodou. Kupodivu se na obrazu zdravotního stavu “ve vodním dnu” kladně odrazilo přidávání vitamínu C, ale výhradně přírodního původu. Po třech týdnech tohoto stravovacího režimu mi nejen mírně klesla váha, ale cítím se ve skvělé kondici. Vyšetření na Oberonu ukazuje zlepšování všech ukazatelů mých degenerativních onemocnění! (72 let)

3. Dostatek pohybu tělesného i duševního. Tělesný pohyb se projeví zlepšováním kondice pohybových orgánů. Duševní pohyb přináší zlepšování paměti, abstrakce a imaginace. I jasnozřivosti, “jasnochuťnosti, jasnočichnosti, jasnočuchovosti”. Jak říkal Monfort. Všechny smysly se pročisťují.

4. Každé jídlo připravovat s láskou (znak domácí kuchyně) a nad každým jídlem požádat Podstatu světa o jeho požehnání.

Tolik k jídlu. Nyní k té obtížnější části, kterou jsem u sebe zatím nevyřešil uspokojivě. Zatím se mi totiž podařilo zvýšit příjem prány z okolí z 1 % na nedostačujících 5%. Těžiště duchovní úlohy tkví totiž ve vytěsnění všech negativních citů z vědomí i podvědomí. Bez ohledu na nedokonalé okolí i záměrnou činnost inkarnovaných temných duchů (skutečně zlých lidí) je nutné uvést v život žití bez “duševních jedů” jako nenávist, závist, touhy po tom, co nemám. Předpokladem je stálá vděčnost Stvořiteli za tento žitý konkrétní život i události v něm, které mi tok času přináší. Z konzumního pohledu je to paradoxní, ale máme mít pocit vděčnosti i za bolesti a strasti života! To je velmi těžké a ne náhodou je nám předkládáno přijetí utrpení na kříži Ježíšem. Později poznáme, že i strasti mají smysl. Takové prohlédnutí je odvozeno od “pradůvěry” ve Stvořitele a je znakem počátku vyciťování jeho existence. To zřejmě umožní více se otevřít přijímání Jeho životadárné potravy. Na zákony řídící tyto duševní procesy se hodlám zaměřit. Jakmile postoupím, popíši postup v dalším článku.

MVDr. Josef Staněk

Zdroj: http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011120023