V předválečném Německu existovaly dva tajné spolky, kterým se dařilo spolu úzce spolupracovat, jelikož jejich ideologie byly v naprostém souladu – ThuleVril. Právě členové těchto dvou řádů dosadili zákulisními politickými intrikami Hitlera do čela státu a stvořili tak kult Führera.

image2

Veškerá moc se ovšem nesoustředila pouze do Hitlerových rukou – i obě mystické organizace prosazovaly své vlastní zájmy. Nicméně i přes tento „souboj“ bylo během druhé světové války nebo krátce po jejím konci dosaženo mnoha cílů, a to jak ze strany nacistů, tak i ze strany Thule a Vril (příkladem budiž vytvoření Organizace spojených národů a přesídlení Židů do Izraele). Nyní nastal čas, aby říše opět povstala, a to ve své čtvrté podobě a stala se tak jedinou internacionální světovou vládou.

Společnost Thule

Nejprve se zaměříme na společnost Thule, přičemž začneme s obecně dostupnými a známými informacemi o jejím působení, a poté se podíváme na ty, jež nejsou až tak velmi rozšířené.

Společnost Thule (německy Thule Gesellschaft), dle své vlastní definice  Studiengruppe für Germanisches Altertum, čili v překladu „ Studijní skupina pro germánský starověk“, byla okultní a lidovou skupinou, založenou v Mnichově a pojmenovanou po mýtické severské zemi. Tento spolek byl zejména spojován s dělnickou stranou, která byla poté, co se Adolf Hitler ujal jejího vedení, přeměněna na NSDAP, tedy nacistickou stranu.

Thule - mapaPrimární oblastí zájmu spolku Thule bylo zkoumání původu árijské rasy. Thule (řecky Θούλη) byla,
jak už bylo uvedeno výše, země umístěná řecko-římskými geografy do míst, kde se v současnosti nacházejí severské státy. Termín „Ultima Thule“ (v doslovném překladu: nejvzdálenější Thule) je
také zmíněn římským básníkem Vergiliem v jeho epickém díle Aeneda, z kterého vyplývá, že jde
o oblast dnešní Skandinávie.

I nacističtí mystikové došli k závěru, že Thule byla severskou zemí, měla se dle jejich slov nacházet
v blízkosti Grónska a Islandu. Jejich přesvědčení bylo očividně ovlivněno spekulacemi Ignatiuse L. Donellyho, který tvrdil, že tato ztracená země existovala v oblasti Atlantického oceánu a byla zároveň domovem Árijců – svá tvrzení opíral o nálezy motivů svastik. Donelly se také přikláněl k Platonově teorii o Atlantidě, která byla také podporována Helenou Blavatskou, okultistkou, jež žila v druhé polovině 19. století. Společnost Thule byla v úzkém kontaktu s Theosofickou společností, která pokračovala právě v odkazu Blavatské.

Moderní podoba společnosti Thule byla zformována (nebo reformována) Rudolfem
von  Sebottendorfem, a to v roce 1918, nicméně řád sám o sobě, kupříkladu jako Svobodní zednáři a spousta dalších tajných společenství, existoval už od starověku a dokázal se udržet až do současnosti, pouze pokaždé s jiným názvem, avšak jeho myšlenky, poslání a cíle zůstaly identické.

Thule by měla mít nyní svou základnu na Antarktidě, kde jsou taktéž zaznamenána četná hlášení
o výskytu UFO. V blízké budoucnosti by zde měl vzniknout suverénní stát, který nebude spadat
pod internacionální světovou vládu.

Řády Vril a Thule jsou navzájem velmi propojené.  Vril ve skutečnosti působí vně Thule a úzce spolupracuje s americkou vládou, a to už od konce druhé světové války, kdy během operace Paperclip byli členové Thule přemístěni do USA.

Členové obou těchto mystických společenství používají přezdívky či, chcete-li, řadová jména,
jež čerpají z odkazů skandinávských bohů a bohyň, a také nordický jazyk, kterým tito lidé hovoří
už přes 11 000 let. Je předáván mezi následovníky tohoto spolku. Níže uvedený výrok, který pronesl jeden ze členů Thule, je dobrým příkladem aktuálního pohledu tohoto společenství na lidstvo samo a jeho budoucnost:

„Musíte pochopit, že všichni jsme součástí Božího plánu. Tento plán lze připodobnit k božské hře, ve které je možné Thulevybrat si určitou úroveň, zahrát si ji, a poté se z ní poučit. Bohužel, lidstvo si vybírá pouze ty úrovně, jež se skládají z válek a různých pohrom, až potom je schopné vytvořit nové kolektivní vědomí. Dobrým příkladem jsou Akašické kroniky, v nichž je souhrn všech minulých, přítomných a budoucích činů všech živých bytostí.

I když někteří lidé nemusí s tímto tvrzením souhlasit, také Napoleon či Hitler byli významnými faktory v kolektivním vědomí lidstva. V dalším vývoji kolektivního vědomí nám dopomůže „Bílé Bratrstvo“,
jež je často zmiňováno v ezoterické literatuře.

Nemusíme se obávat toho, co nás čeká za Hvězdnou bránou. Nečíhá tam ani smrt, či nějaká monstra. Je za ní jen milý a laskavý Stvořitel a Bílé Bratrstvo, které je strážcem myšlenek.  Taktéž bude povoláno Bratstvo Agarty (Dutozemě), jinými slovy Řád Thule, který využije různé magické systémy k vytvoření nového eonu. Jediná věc, která je po lidstvu požadována, je naděje, neboť naděje je naším principem.“

Nelze s jistotou říci, co se skrývá za Hvězdnou bránou, je možné, že za ní nepřebývají pouze laskavé bytosti, je tedy namístě oponovat výše zmíněnému výroku.  Ve skutečnosti nemusí být vůbec bezpečné snažit se o to, abychom tuto bránu otevřeli.

Společnost Vril

Z Wikipedie se můžeme dozvědět tyto informace:

Společnost Vril byla založena v roce 1921, a to sice pod názvem Všeněmecký metafyzický spolek. Jejím posláním bylo studium kořenů árijské rasy, navázání kontaktu se skrytými mistry Ultima Thule a osvojení si meditace a dalších praktik, které měly vést k možnosti ovládnout sílu Vril. Jedním z iniciátorů vzniku tohoto spolku byla Maria Orsitsch (v některých případech se uvádí varianta příjmení Orsic), jež působila ve společnosti Thule jako médium. Tvrdila, že dokáže komunikovat s mimozemskou rasou, která obývá Alfa Tauri (Aldebaran). Legenda praví, že v dávné době tyto humanoidní bytosti navštívily naši zemi, a to sice konkrétně oblast Sumeru. Jelikož je lidé považovali za bohy, pojmenovali je Vri-Il, což v doslovném překladu značí jako bůh. (Jedná se však pouze
o mýtus, protože v sumerském jazyce nemá slovo Vri-Il pražádný význam, vlastně ani nikdy nemohlo být sumerským slovem, neboť jejich jazyk neumožnoval klást na začátek slov samohlásku, tedy
ani písmeno v. Kupříkladu akkadský výraz pro božstvo je ilum a sumerský dingir
.) Další médium,
které se podílelo na založení Vrilu bylo známo pouze pod pseudonymem Sigrun, což v severské etymologii odkazuje na Sigrún – Valkyrii a jednu z devíti Wotanových dcer. Jiné zdroje uvádějí, že
za vznikem tohoto spolku stáli rosekruciáni anebo, že skutečným duchovním otcem Vrilu byl Karl Haushofer. Existují dokonce i jiná pojmenování, místo Vril tedy můžeme najít Lóži světla,
nebo Bratrstvo světla.

AldebaranTento tajný spolek se ovšem nesoustřeďoval pouze na ovládnutí síly Vril, jejich hlavním cílem byl takzvaný Raumflug, čili druh vesmírného plavidla, které by jim umožnilo doletět na Aldebaran. Z tohoto důvodu se členové Vrilu spojili se společností Thule a DHvSS (Die Herren vom schwarzen Stein – Mistři černého kamene), aby společně pracovali na ambiciózním projektu vytvoření intergalaktického létajícího stroje, jehož sestrojení by vycházelo z vědomostí získaných od aldebaranských mimozemšťanů. (Tyto bytosti měly být ekvivalentem pro sumerské božské entity Annunaki. Slovo Sumer má svůj základ ve spojení Aldebaran-Summi, což je název hvězdného systému Annunaki, který je od naší planety vzdálen 68 světelných let. Planeta Nibiru, jenž je v souvislosti s rasou Annunaki hojně zmiňována, sloužila jenom jako jakási zastávka mezi interdimenzionálními cestami.)

Mezi členy Vrilu patřili mimo jiné Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, Herman Gӧring a taktéž Hitlerův osobní lékař Dr. Theodor Morell. Jak jsme se už dozvěděli z minulého článku, tito lidé byli zároveň členy společnosti Thule, do Vrilu vstoupili v roce 1919. Následovalo založení politické strany NSDAP, jejímž iniciátorem byla Thule, a to v roce 1920.

Po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 získaly oba tyto spolky pro své další fungování státní podporu, mohly se tak dále nerušeně soustředit na výrobu vesmírného létajícího stroje, jenž by sloužil, jak už bylo řečeno, k intergalaktickým cestám a také k možnému válečnému využití.

Dokumenty o úspěšném zakončení celého projektu, a tedy o výrobě funkčního prototypu nebyly
do dnešní doby nalezeny. A to ani o dalších projektech intergalaktických plavidel: Jenseitsflugmaschine a Vril Flugscheiben.Maria Orsic

Všechny výše zmíněné informace, tedy spolupráce s mimozemšťany a výroba vesmírných plavidel, stejně jako útěk Hitlera a dalších nacistických pohlavárů na Jižní pól se zdají být pouze nepodloženou konspirační teorií. Thule a Vril také nelze přisuzovat vinu za holokaust.

Jak jsem uvedl na samotném začátku tohoto článku, jedná se o oficiální verzi, která je sice zčásti pravdivá, ale zároveň předpojatá, neboť její autor se usilovně snaží oba tajné spolky demytizovat.
To je však velkou chybou, jelikož pokud budeme brát v potaz alespoň tajné archívy SS, nemůžeme

se stoprocentní jistotou říci, že nacisté neuspěli a vše bylo pouze výplodem jejich romantických představ či choré mysli.

Z historických pramenů se můžeme dozvědět, že společnost Thulebyla založena na principu Bulwer-Lyttonovy novely The Coming Race. Kniha popisuje rasu lidí, kteří jsou, co se týče psychické vyspělosti, ve vývoji daleko před námi. Dokázali ovládnout sami sebe a své schopnosti, čímž se stali téměř božskými bytostmi. Nyní se však skrývají. Žijí v jeskyních, v samotném středu Země.

Že by se skutečně Vril zformoval na základě smyšleného románu?

Nejprve je třeba zmínit, že Lytton byl členem hermetického řádu Zlatý úsvit, který byl (a stále je), esoterickým spolkem, jež byl jakousi odnoží Rozikruciánského řádu. Jelikož byl Lytton vysoce postaveným členem Zlatého úsvitu, měl poměrně velké znalosti o esoterické problematice. To ho přivedlo k nápadu, který však svou originalitou nijak nevynikal, neboť jej mělo spoustu dalších lidí: rozhodl se napsat fiktivní román! Avšak opravdu byl tento nápad tak obyčejný? Zcela jistě ne, protože Lytton sice tuto knihu prezentoval jako čirou fikci, avšak tento dojem byl určen pouze pro nezasvěcenou veřejnost. Naopak, ti lidé, kteří působili v jiných tajných spolcích, uměli číst mezi řádky a díky tomu se jim zjevil v knize ukrytý symbolismus, obsahující Lyttonovo vědění, které se tak tímto způsobem snažil předat dál. Tento způsob předávání informací však nezanikl s autorovou smrtí. V současnosti se symbolika používá v Hollywoodských filmech, popové a rockové hudbě, umění a tak podobně.

V roce 1919 proběhlo v malé lesní chatce v Berchtesgadenu setkání skupiny lidí, zastupující Thule, Vril a DHvSS. Byla tam také přítomná Maria Orcis a další médium, známé jako Sigrun. Maria toho dne získala – v řeči jí dosud neznámé – informace, týkající se vytvoření létajícího stroje. Dle dochovaných dokumentů Vrilu byla tato zpráva obdržena telepaticky, a to ze slunečního systému Aldebaran, který tvoří oko souhvězdí Býka a je od Země vzdálen 64 světelných let.

Níže uvádím krátkou sumarizaci zprávy, kterou Maria Orsic tlumočila přítomným členům tajných spolků, jež se poté stala součástí tajného archivu SS. Je potřeba ještě podotknout, že i když se vám mohou následující slova zdát dost kontroverzní, musíte si uvědomit, že členové Thule a Vrilu jim bezmezně věřili a řídili se podle nich:

V systému Aldebaran se nachází slunce, kolem kterého obíhají dvě obydlené planety, jež daly vzniknout Sumerskému království. Na těchto planetách žijí lidé Božího světla (Árijci) a Boží lidé, kteří se dělí na několik ras, jenž však, vlivem klimatických změn na těchto planetách, zmutovali.

Tato mutace se vyznačuje barevnou kůží a nízkou úrovní spirituality. Čím více se tyto rasy lidí mezi sebou míchaly, tím více jejich úroveň duchovna klesala, což vedlo k situaci, kdy už nebyli schopni opustit svou vlastní planetu (kvůli zvyšující se teplotě Aldebaranského slunce), neboť ztratili schopnost udržovat v chodu létající stroje svých předků. Stali se tak plně závislými na árijské rase, která je evakuovala na další obydlené planety. Nicméně, i přes výsostné rozdíly mezi sebou všechny rasy spolupracovaly a navzájem se respektovaly (na rozdíl od naší Země).

Zhruba před 500 milióny lety začali lidé Božího světla kolonizovat jiné planetu, jelikož úroveň sálajícího tepla z Aldebaranského slunce udělala z jejich planety neobyvatelné místo. Nejprve byla osídlena planeta Mallona (jinak též Marduk či Maldek), která se nacházela mezi Marsem a Jupiterem. (Toto tvrzení lze podložit dnes už dobře známými fotkami Marsu, na nichž lze vidět tvář v helmě a pyramidy. A nejen to. I na naší Zemi můžeme najít stopy této vyspělé rasy: kupříkladu 500 miliónů let staré zkamenělé otisky bot, a také podpatkem přimáčknutý trilobit, který se na naší planetě vyskytoval před 400 milióny lety.)

Členové Vrilu si domýšleli, že když se naše Země stávala pomalu obyvatelnou, Aldebaranští lidé přistáli v Mezopotámii a vytvořili tak vládnoucí kastu Sumerů, kteří byli poté popisováni, jako lidé bílého Boha. Médium se taktéž dopátralo informace, že aldebaransko-sumerský jazyk byl téměř totožný s německým jazykem. (Aldebaranští byli také nazýváni, jako Annunaki).

Materiály pro vytvoření létajícího stroje, které Maria Orsic obdržela, později vedly k nápadu vytvořit Jenseitsflugmachine.

Abychom pochopili dojmy, které měli z těchto smělých konstrukčních plánů samotní členové Thule a Vril, podívejme se na vyjádření člověka, jenž byl členem obou těchto spolků, a to sice na Dr. W. O. Schumanna z Technické univerzity v Mnichově:

„Vše pochází ze dvou principů: světla a temnoty, dobra a zla, stvoření as destrukce, nebo plusu a mínusu. Vždy to je buď, anebo.

Nás definují dva principy: stvoření a destrukce.

Cokoli destruktivního je ďábelského původu, stvoření je zas božského původu. Jakákoli technologie, založená na explozi či vznícení byla doposud považována za Satanovo dílo. Nyní bude však v této nové éře lidstva tato technologie považována za božskou!“

Zdroj: http://www.suenee.cz/nacisticka-mystika-tajna-spolecnost-thule-a-vril/#more-6907