Každá cesta vede ke svému specifickému cíli. Také český národ se vydal po „revoluci“ po jedné z cest. Výběr cesty a cílovou stanici jsme nechali na druhých a věřili jsme, že ti, kteří se vydávali za zkušené průvodce, nám jistě vyberou tu nejlepší a nejschůdnější cestu. Nebyla to dobrá volba! Naše vědomí a kritičnost byly zdevastované komunistickou ideologií, kterou archontské entity infiltrovali a cíleně zkompromitovali tak, aby nás v budoucnosti ani nenapadlo opakovat tuto zkušenost a hledat v některých komunistických ideálech východisko či cíl. Bohužel tato totalitní zkušenost nás vrhla do náruče druhého extrému, tržní ekonomiky s korporátní státností. Obě tyto cesty ale vedly do „pekla“, protože byly dozorovány stejnou temnou silou a lidé po nich šly v doprovodu archontských průvodců. Špatná volba pro český národ, ale i pro lidstvo, které se celé nyní pomalu probouzí a čím dál tím více chápe, co se kolem nás věky dělo a děje, a jak bylo a je mohutně manipulováno. Proto i ono začíná usilovně hledat svou novou cestu.
Lidé jsou masírováni, zastrašováni a bombardováni maistreamovými lživými informacemi a celá společnost je pod absolutním tlakem masmédií. Lidem jsou představovány hrůzostrašné scénáře při vystoupení z EU, ale opak je pravdou. Protože lidé nemají dostatek korektních informací a ovládá je „systémem“ podsunutý strach z naservírovaných hrozeb, tak se nelze divit, že téma vystoupení z EU je ve fázi dozrávání a pozvolného růstu. Navíc je lidem tvrzeno, že ani vystoupit nelze, ale právo na vystoupení z EU umožňuje „Lisabonská smlouva“ článek 50. Hlas ve volbách poskytnutý ANS je vlastně takovým malým referendem, protože lidé spolu s hlasem Alianci národních sil jednoznačně a bez kličkování hlasují také pro vystoupení z EU.
Také český národ by měl nalézt svou novou cestu, která někam vede, svou střední cestu, mezi útesy. I když se někomu bude zdát těžká, neprobádaná a riziková, tak daleko rizikovější je setrvat na cestě nynější, na které nás evidentně nečeká nic dobrého, jen ještě větší zotročení a zřejmě i ztráta národní identity a rodových kořenů, které nám stále ještě dávají obrovskou sílu jak na úrovni celého národa, tak i jednotlivých občanů. Nová cesta bez EU by nás zcela jistě zaktivizovala, obrodila a přinutila, abychom dospěli jako národ a plně převzali přímou zodpovědnost za všechny podstatné úkoly, které má řešit každý samostatný a probuzený národ, a které náš současný stát ideově a duchovně zcela okupovaný cizí silou naprosto neřeší. Skrytě ovládaní politici se tváří, že slouží lidem, že řeší zdravotní a důchodovou reformu, že usilují o ekonomickou efektivnost a bojují s rozbujelou byrokracií, a že mu leží na srdci blaho národa a „obyčejných lidí“. Ale to jsou jen samé fráze. Až se podaří otevřít stavidla proudům svobody, bude potřeba přebudovat celý sektor, od školství a zdravotnictví, až po důchodovou reformu, která byla slibována všemi vládami a politiky z celého politického spektra celé desítky let, ale našim politickým vazalům nebylo prakticky nikdy dovoleno vykonat ani ty nejzákladnější a nejdůležitější reformní kroky pro lidi. Politici povzbuzovaní globálními destruktory udržují celý národ v bídě, nevědomosti a manipulací si vynucují slepou poslušnost všech prostých lidí. Zůstat za této situace na této cestě národního vazalství znamená dojít až do velkého otrockého lágru, na vakcínové pohřebiště nebo do obrovského alzheimerového „penzionu“. Je třeba setřást zbytečný strach a spojit se v myšlence: vydat se na cestu do „Nové reality“. Je to cesta za skutečnou perspektivou života, který stojí za žití pro nás i naše děti. Povede nás naše intuice, srdce bude našim bezchybným kompasem a nakonec se přidá i rozum a tuto cestu odsouhlasí. Lepší průvodce než tyto nenajdeme.

Na obrázku může být: text, kde se píše A 0 N * S
Nesmíme se bát říci hlasitě a důrazně NE současné EU, protože v sobě skrytě nese nacistickou ideologii. Co skrytě, již se tím ani netají. Její kroky a nařízení vyvolávají jasnou asociaci: Totalita. Diktát. Národní a jazyková degenerace. Zotročení. Proměna biologického člověka v pracovní nástroj, v robota, otroka, počítačový terminál. Přece se nesmíříme s touto cílovou pracovní nabídkou, kterou pro nás „Systém“ připravuje: výkonný bezkonfliktní sluha, genderově bezpohlavní tvor, dozorce systému – necitlivá bytost bez svědomí a soucitu, egoistický hybrid zahleděný do sebe a plně závislý na řídících strukturách, otrok dorozumívající se jednoduchým odosobněným jazykem bez hlubšího poselství Světla a bez slabik s vyšší vibrací a emocionálním nábojem. Neživé korporace. Umělé kartely. Chladné nelidské nadnárodní společnosti. Byrokracie a Umělá Inteligence ovládající řídící struktury a světové finance. ONI se nikdy dobrovolně nezřeknou cesty, na které má nakonec zůstat jen velmi málo „lidí“ a opravdu živoucí rozmanité přírody. Frekvence laskavých, spolupracujících, láskyplných lidí a frekvence kvetoucí, šťavnaté vonící přírody jim totiž škodí, ba přímo je hubí. Proto je tak vehementně historicky devastováno a vybíjeno lidstvo, které je potenciálně nositelem šlechetnosti, lásky, soucitu a tolerance. Proto je všemožně ničena příroda, deštné pralesy, zdroje podzemní vody, zamořován vzduch a půda, těžkými kovy a zvýšenou radioaktivitou, proto je ovlivňováno počasí (povodně nebo sucho – vyberte si). Entity a bytosti, proti kterým dnes lidstvo stoji jsou buď nehmotného charakteru a žijí z negativních nízkofrekvenčních energií, které jsou po lidech „požadovány“ nebo většinou žijí hluboko pod zemí a jsou zvyklé na zcela jiné podmínky jako lidé, a pokud budeme hovořit o případných řídících strukturách Umělé Inteligence, tak to už není třeba srovnávat s jakýmikoliv lidskými životními podmínkami, protože obývají rozbujelé technologie a řídící centra nadnárodních korporací.
Vím o lepší cestě, kterou nám globalisté tak vehementně haní a mnohem lepší asociaci: svobodný člověk, spolupráce, lidská sounáležitost, transparentnost, mír, bezpečí, péče o celoplanetární ekologii, čistá voda, čistý vzduch, zdravé nezávadné potraviny, kvetoucí příroda, přírodní léčba, zdravý život, radost, dětský smích, kreativní a tvůrčí práce, šťastný a spokojený život pro všechny bytosti.
Je smutné, že ti, dnes tak velmi bohatí a mocní „ještě lidé” jsou tak naivní, že se spřáhli se silami tak zlovolnými a s lidskou biologickou podstatou tak neslučitelnou. Ve své krátkozrakosti nevidí, že finální plán této „nelidské skupiny“ nepočítá ani s nimi – „jenom lidmi“. I oni by nakonec jako ostatní lidé přišli velmi brzy o vše lidsky důležité a o svou duchovní podstatu, včetně své svobodné volby. Není důvod si myslet, že by zrovna oni byli těmito zlovolnýma silami v další vývojové fázi světa ušetřeni, pokud by se jim podařilo naplnit jejich agendu. I ONI by se měli rychle probrat a uvědomit si, že jsou především „ještě LIDÉ“ a jejich jediná perspektiva je na straně lidské smečky. Každá cesta vede dopředu k vytýčenému a naplánovanému cíli a ve studeném korporátním světě „počítačové byrokracie“ a UI není takřka místo pro živé, tvořivé, vnímající – pro LIDI. Po vypořádání se s mlčící „nepotřebnou masou“ a střední třídou, by již nebránilo nic likvidaci většiny těch, kteří si dnes bláhově myslí, že jsou elity, a že jsou nedotknutelní a nepostradatelní.

Agenda temné strany je diametrálně odlišná od směřování „živých lidí“. Je to civilizační střet mezi studeným nelidským korporátním světem, ovládaným pouze kalkulem, Umělou Inteligencí, transhumanistickou vizí, počítačovou iluzí a na druhé straně světem organickým, harmonickým, světem oduševnělých bytostí, usilujících o poetickou, radostnou, kreativní realitu s vysokofrekvenční vzkvétající přírodou, plnou pozitivní energie, vůní a krás. Právě probíhá konkurz na Nový svět: Záleží jen na vás, zda svou pasivitou budete směřovat k naprogramovanému tvorovi nastupující „Umělé Inteligence“ a stanete se malou součástkou světa ovládaného korporacemi, které mají v plánu vytvořit z celého světa v evolučním finále gigantickou „fungující“ továrnu s obrovskými halami, sklady, betonovými plochami, s devastovanými přírodními zdroji, vodou, oceány, ovzduším i půdou. Místo parků, galerií a voňavých lesů jen těžební jámy, průmyslové objekty a skládky odpadků. Svět, který místo upřednostňování přírody a skutečných potřeb lidí, sleduje hlavně vzrůstající křivky HDP, výroby a spotřeby. Průmyslová krajina plná rozbujelých technologií a průmyslových zvuků má nahradit svět „posvátných hájů“, šťavnaté panenské přírody, úžasné výtvarné kreativity, svěží architektury a apollonské hudby sfér.
Současná EU má být podle svých „architektů“ projektem korporátně budované budoucnosti. Jeho cílem je volný pohyb kapitálu a absolutní svoboda pro finanční prostředky, ale už ne pro lidi (zde je vidět, kdo či co má být na prvním místě předmětu zájmu tvůrců této reality). Ekonomická prosperita a co nejvyšší HDP je mantrou demagogických korporátních manipulátorů a značí dle nich údajně úspěšnou evoluci lidstva. Za zdánlivě nelogickou direktivou EU – zvyšovat počet úředníků je skryté vytváření kasty dozorců, střežících za vysoké platy zbytek populace, aby zajistili ekonomickými, právními a byrokratickými nástroji trvání EU, přičemž tyto neúměrné platy eurobyrokracie jsou jasnou formou korupce a plní roli jejich uplácení a jejich následného ovládání.
Aliance národních sil za této situace plní důležitou roli, protože se snaží nastartovat politickou platformu, ke které se mohou postupně přidávat všichni nespokojení, probuzení, jasnozřiví, ale i všichni ostatní, kteří nevidí jen dnes a zítra. I z malého semínka může vyrůst veliký národní strom. Stačí, když se budou stále přidávat další a další lidé a tento strom budou společně zalévat, budou se „u něho“ vzdělávat, vzájemně se inspirovat a spolupracovat. Tak se budou stále více probouzet a čistit se od velkých nánosů dezinformací a manipulativních dogmat, kterými jsme všichni zatíženi, jen se nesmíme sami dopředu negativně programovat: co zas za tím vězí, proč to ti lidi dělají, kdo na tom chce zbohatnout nebo to přece není jen tak… Dříve Slované zakládali posvátné háje, které byly nositeli duchovnosti a lidskosti, dnes zasaďme imaginární národní lípu, která nás spojí, obejme svými větvemi, propojí nás a dá nám sílu svými kořeny.
Každý z nás je součástí velkého skrytého referenda a svým postojem a aktivitou si právě vybírá svůj svět, ve kterém bude žít on, jeho děti i přátelé. Jen aktivní přístup znamená ANO – „Nové, světlé, přírodně založené a svobodné civilizaci“. Vaše pasivita automaticky znamená „Ne“ a posouvá vás do odlidštěného „pekla“ a sděluje vám, že si jinou budoucnost nezasloužíte. Neváhejte udělat vstřícný krok k ostatním lidem, k lidskému srdečnému společenství, bez kterého i vy, dnes možná velmi „úspěšné“ osobnosti, nebudete mít žádnou šanci uhájit trvale svou nynější, zatím ještě lidskou kvalitu života, svobodu a zdánlivě „spokojený život“ plný podstrčených pseudohodnot.

V dávných civilizacích bylo nejvyšším trestem a prakticky rosudkem pomalé smrti vyhnání ze své smečky či lidské komunity. Nevyčleňujte se naivně z lidského společenství, bez kterého nebudete mít jako osamělý běžec, pokud se nechcete stát korporací, naprosto žádnou skutečnou lidskou perspektiv svého harmonického rozvoje, kolektivní druhové ochrany a přirozeného společného radostného a kreativního života, který „lidská smečka“ a lidské hodnoty automaticky vytvářejí.

Dnes už skutečně není čas na to, abychom se schovávali do své nory a tam čekali, až se to přežene. Nepřežene! Je nutné se probudit a zastat se základních životně důležitých hodnot na úrovni politické i filosofické, tedy těch, které dělají člověka člověkem. K ideovému přeformátování celé planety stejně nakonec dojde, ale je nutné, aby k němu došlo v režii probuzených lidí a ne v režii těch skrytých, vypočítavých a utajených protilidských entit. Proto se lidi musí zajímat, hledat skrytou pravdu a tak se vymanit z pavučiny lží a manipulací. Jedině tak si ujasní, co vlastně chtějí. Pěstovat alibismus, politikaření a krátkodobou osobní výhodnost se jeví z pohledu situace, ve které se lidstvo nachází, jako velké lidské selhání. Nemůžeme kšeftovat, rozumně se domlouvat a plácat se po zádech se silou, která má na svědomí rozpoutání obou světových válek, koncentrační tábory, plynové komory, zabíjení a zneužívání dětí, masivní zbídačování lidí, pomalé zabíjení lidské populace pomocí vakcinace, „léčení“, geneticky modifikovaných potravin a skrytých jedů v potravinách a pitné vodě. Jen hlupák si může myslet, že svým pokorným a disciplinovaných postojem ochrání sebe, svoji rodinu a svoje děti. ONI to myslí s vámi VÁŽNĚ, což vám neustále dokazují na nejrůznějších úrovních a jen skutečně velký ignorant toto dnes nevidí. Už máme dost informací na to, abychom se proti tomu sjednotili, nemlčeli a tak přímo čelili tomuto zlu a nečekali jako dobytčata ve výběhu na svoji porážku. Nemůžeme strkat hlavu do písku a tvářit se, že Ďábel a Zlo neexistuje. Takový postoj se nakonec vymstí každému, kdo uvěří, že má jen slepě důvěřovat dosazeným autoritám a pokorně opakovat dogmatické fráze.
Každý z nás je povinen, pokud chce být platným příslušníkem lidské rasy, aby požadoval celosvětovou nápravu a podpořil přirozenou lidskou normalitu a rozumnou ekonomickou a společenskou rovnováhu. Světová elita hrubě zneužila svoji dominanci vůči ostatnímu lidstvu. Používá moc, kterou manipulativně uchvátila a hlavně skrývá informace proto, aby zbytek světa zotročila a postupně obrala o veškerý majetek a nakonec pod rouškou levicového neomarxismu zrušila soukromé vlastnictví a tím definitivně všechny připravila o svobodnou volbu.
Probuzené lidstvo by se měla postarat o to, aby byl ustanoven světový tribunál ze spravedlivých, demokratických a všeobecně uznávaných autorit, které zodpovědně a transparentně vyšetří zločinecké skutky a zrůdné protilidské obchody elit (obchod s lidmi, dětmi, lidskými organy, adrenochromem, drogami, organizování válek a teroristických činů) ale i nezákonné finanční a bankovní operace, prostřednictvím kterých nahromadili svůj gigantický majetek, který navíc používají proti zájmům celého lidstva, proti zachování světového míru a na surové ničení a drancování přírody, snižování celkové imunity lidstva, budování obchodních monopolů a své absolutní moci na planetě. Takto nabytý majetek by měl být znárodněn a použit na vymýcení chudoby a obnovení zdravé ekologie, aby všichni lidé i zvířata mohli vést důstojný život. Pokud elity neprokáží účinnou lítost a sami se nevzdají velké části svého majetku, měli by být velmi přísně potrestány za svůj podíl na zločinech proti lidskosti.

Každá lidská bytost má mít nárok na důstojné bydlení, čistou vodu, nezávadné potraviny, seriózní vzdělání, dle svých zájmů a naturelu. Potom takto vzdělávané, zdravé a psychicky vyrovnané lidské bytosti svou činností a prací se budou účinně podílet na úkolech prospěšných celému lidskému společenství i celé planetě Zemi. Bude připraveno rozvíjet svoji přirozenou evoluci bez nesmyslných válek, sžíravé touhy po moci a bez zbytečného násilí, bezpráví a neudržitelného drancování přírodních zdrojů. Také si pak hravě poradí s populační explozí a bude schopno přirozeně nastolit i v této otázce zdravou přiměřenost, protože velká až extrémní porodnost je spojena s těmi nejchudšími a sociálně nejslabšími vrstvami lidské populace.

Potlačovat informace o děsivé skutečnosti by bylo velmi špatné rozhodnutí, protože pokud zlo nepojmenujeme a „nezhmotníme“, tak budeme bojovat jen s větrnými mlýny a ne s konkrétním nebezpečím. Potlačovat důležité informace o působení Zla a Temnoty se zákonitě vymstí každému, kdo to dělá, jeho dětem a neposlouží ani přirozené očistě lidstva i celé planety od všeho negativního a temného. Už víme co to je EU a jaké síly v sobě skrývá. Napovídají nám prosazované kroky, které nemají nic společného se zdravým životním stylem, harmonickým lidským rozvojem, ale míří k potlačování kulturní a jazykové identitě jednotlivých národů, podporování veřejné destabilizace včetně k masívní podpoře multikulturalismu prostřednictvím doslova lákání uprchlíků na území EU. Je třeba zastavit tento trend rozmělnění národní soudržnosti a nevolit politické strany, které podporují nenárodní EU nebo ji podporují skrytě. Volit i takové menší zlo nemá pražádnou cenu, protože i menší zlo je pořád zlo.
Veškeré rozhodování je v rukách nečitelných struktur, které se schovávají za korporace a nadnárodní společnosti. Přebírají sice roli státu, ale zodpovědnost za osud občanů a jejich potřeby a rozvoj vyměnili jen za maximální vytěžení jejich pracovní síly při co nejmenších nákladech. Organizují stále větší zotročování lidí a jejich co největší závislost na „systému“. K tomu jim velmi dobře pomáhají jimi řízená média, která prohlubují neinformovanost, nekulturnost a debilizaci lidí a tak sice k lidem hovoří, ale nic podstatného jim neříkají. Je tragické, že ani toto stále mnoho lidí „netrkne“ a nevytrhne z jejich „staletého spánku“. Navíc média nejrůznějšími způsoby diskvalifikují všechny alternativní názory, kromě těch, které jsou v ústředí „Matrixu“ globálně připravovány a pak lidem naservírovány.
Globální struktury systematicky demontují původní demokratické strany a státy a nahrazují je nečitelnými řídícími strukturami, které pak prostřednictvím byrokratických postupů a mnohastránkových vyhlášek, směrnic a zákonů, dlouho dopředu připravených, vnucují všem svou vůli. Obsáhlé, často těžce srozumitelné a někdy záměrně zmatečné materiály nemají úřednopolitici šanci kolikrát ani pořádně přečíst, natož pochopit, zpracovat a řádně připomínkovat. Krátké termíny na schválení obzvláště protilidských a protinárodních agend je dalším psychologickým nátlakem na rychlé a bezproblémové odsouhlasení vnucované legislativy. Schválení citlivějších agend bývá též spojeno s rozdělením dotací a přidělováním podpory projektům, což slouží velmi dobře jako odvedení pozornosti od meritu věci. Pokud se začteme do schvalovaných materiálů EU, tak na nás vykouknou ze skříně úhledně zabalení kostlivci do papírů s hlavičkou EU, jejichž podstatou je stále větší ořezávání lidských práv a občanských svobod, rozbíjení tradičních lidských hodnot a legalizace genderových nesmyslů. Skryté elity a korporace se nemusí nikomu zodpovídat za své často nesmyslné a evidentně protilidské kroky a stačí, když se chovají „tržně“. Mají všemožné daňové úlevy, na rozdíl běžné populace. Netransparentní nakládání s financemi celé EU zakrývá záměrně komplikovaný přerozdělovací dotační systém. Korupční benevolentnost pak dovršuje tolerance ke klauzulím o obchodních tajemstvích ve smlouvách, které pak mohou zakrýt jakýkoliv nešvar. Zavedení tržního principu do rozpočtového sektoru – sociálního a důchodového zabezpečení, školství a zejména zdravotnictví je definitivním výsměchem a tragédií původního nadějného projektu soužití evropských národů.

Občané nemají prakticky žádnou možnost ovlivňovat žádné trochu důležité téma. Vše je daleko dopředu připraveno a předchystáno ke schválení. Politické strany a vlády fungují jen jako laciný kompars divadelníků, kteří hrají v této špatné a nechutné tragikomedii. Pokud by se přece jen někdo chtěl odchýlit od svého scénáře je zkorumpován, uplacen nebo odstraněn globální silou za oponou. Je nejvyšší čas přepsat tento dekadentní horor a vyměnit režiséra i nápovědu.

Ota Veselý

https://www.facebook.com/ota.vesely.1238/posts/618205672444403