Rád bych vám níže přiblížil situaci v dnes již zlikvidované BRD GmbH (SRN s.r.o.), která se stále vydává za stát. Tento text je sice podán zkráceně a jednoduše, avšak je velmi důležitý!

Měl by si jej přečíst každý, aby porozuměl konstruktu společnosti (firmy) BRD (Spolková republika Německo s.r.o.) !

1) Německé císařství:

Dne 11. listopadu 1918 skončila 1. světová válka příměřím. Dne 28. června 1919 byla přes protesty uzavřena a podepsána Versailleská mírová smlouva. (Pozn. překl.: Smlouvu podepsali jménem Německé říše ve Versailles ministr zahraničí Hermann Müller a koloniální ministr Johannes Bell. A to hlavně na základě potvrzení maršála Hindenburga, pozdějšího prezidenta, že německá armáda by nebyla schopna odolat případnému útoku ze strany spojenců ze západu. Smlouva byla ratifikována Národním shromážděním dne 9. července hlasováním 209 : 116.) Dne 10. ledna 1920 vstoupila v platnost mírová smlouva.

2) Výmarská republika.

Převratem (pučem) byla dne 9. listopadu 1918 založena parlamentní republika a vyhlášena jako Výmarská republika. Jednalo se o první komerční podnik, kdy bylo císařství obsazeno zkorumpovanými a zločinnými politiky (Židé / SPD) pomocí ozbrojeného násilí. Tato parlamentní republika byla však soukromým obchodním komerčním podnikem. Císařství nadále existovalo, ale bylo obsazeno a okupováno Výmarskou republikou.

3) Nástup 3. Německé říše.

Když se 30. ledna 1933 dostal k moci Adolf Hitler, tak okupace Německého císařství Výmarskou republikou skončila. (Pozn. překl.: Hitler byl jako kancléř jmenován bývalým maršálem a poté prezidentem Hindenburgem.)

Nacistický systém pak poté, co Adolf Hitler odmítl právní nástupnictví Německého císařství, založil 3. Německou říši. Tzn. další soukromou společnost (firmu) na komerční bázi soukromého práva.

Výmarská republika byla rozpuštěna a nahrazena 3. Německou říší jako okupantem stále právně platného Německého císařství.

4) Okupační projekt – konstrukt 3. Německé říše.

Dne 1. září 1939 začala druhá světová válka invazí do Polska. Dne 8. května 1945 skončila druhá světová válka kapitulací německého Wehrmachtu.

Firma – komerční soukromý podnik 3. Německá říše se nevzdal (nekapituloval), nadále existoval a pokládal Německé císařství stále za obsazené. (Pozn. překl.: Japonskou kapitulaci podepsal dne 2. září 1945 japonský císař Hirohito. V Evropě skončila válka dne 8. května 1945 pouhým vstoupením v platnost bezpodmínečné kapitulace německých ozbrojených sil.)

Anotace – vsuvka:

Vlastně už mohla být Německá říše (císařství) zase svobodná, stačila tehdy jen likvidace soukromé firmy 3. říše, čímž by byla okupace ukončena. To se ale nechtělo, plán k tomu byl připraven již dlouho před tím.

Šlo totiž o totální vydrancování ekonomicky nejsilnějšího národa v Evropě.

5) Spolková republika Německo:

V letech 1948 – 49 byl poté rozhodnuto o založení soukromého amerického obchodního podniku pod názvem Spolková republika Německo. Byla založena Spolková rada, byl vypracován základní zákon.

Dne 23. května 1949 byl přijat základní zákon (Pozn. překl.: Není to klasická ústava.) a byla založena Spolková republika Německo. (Pozn. překl.: Byly tímto sloučeny pouze západní okupační zóny Německa, ovládané Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Francií.) Jednalo se o čistě oficiální samosprávu bez suverénních práv a pravomocí!

Ve skutečnosti však byla tato Spolková republika Německo s 3. říší Adolfa Hitlera naprosto identická (dle rozsudku soudu z roku 1973) a vládla zde stále 3. říše, jen pod novým názvem! (Pozn. překl.: Ze sovětské okupační zóny se stala dne 7. října 1949 takzvaná Německá demokratická republika.)

Anotace – vsuvka:

Jinak by totiž ani nebylo možné, aby spojenci desítky let trvající okupaci Německé říše mohli takto drancovat.

Německé císařství podepsalo po první světové válce mírovou smlouvu a není tudíž zapleteno do druhé světové války a ani se nepodílí na žádném dluhu z druhé světové války.

Proto okupace pomocí 3. říše byla zachována a jen pokračovala své vládnutí pod novým názvem SRN.

Tento velmi špinavý plán pod spojenci udržovanou Spolkovou republiku Německo, která nebyla ničím jiným než pokračováním 3. říše Adolfa Hitlera, kterou zůstalo nadále obsazeno Německé císařství.

Aby Němci uvěřili v novou svobodu, byli však drženi jako zajatci bez řetězů, takto a s trochou ekonomické pomoci bylo umožněno, aby říše zazářila novým leskem a byla opět zralá k drancování. Do každého dobrého podnikání se holt musí nejprve investovat…..

6) Prodloužení okupace Německé říše:

V roce 1955 prodloužil spolkový kancléř Konrad Adenauer okupační status 3. Říše Adolfa Hitlera nad Německým císařstvím na dalších 50 let.

Německá říše (císařství) tudíž zůstává okupována 3. říší = SRN až do roku 2005!

(Pozn. překl.: V roce 1955 došlo k uznání plné suverenity SRN a jejího přijetí do NATO, k ukončení válečného stavu se Sovětským Svazem a návratu válečných zajatců a poté také k začlenění Sárska zpět do SRN, když do té doby mělo autonomní status ve francouzské okupační zóně.)

7) Základní zákon byl odstraněn!

Dne 17. července 1990 byl pomocí článku 23 základního zákona a tento základní zákon odstraněn a činnost okupační soukromé firmy Spolková republika Německo byla ukončena.

Od toho dne žili lidé zase v Německém císařství (říši), nikdo to ale nepochopil !

Všichni politici byli od 18. července 1990 okamžitě propuštěni a nezaměstnaní!

Tím byly spolkové země definitivně a trvale rozpuštěny. Dolní Sasko, Hesensko, Bavorsko a další od toho data již neexistovaly!

8) Založení více než 40 000 společností.

Od 18. července 1990 Henoch Kohn, u nás známější pod pseudonymem Helmut Kohl, napsal všem městům a obcím nad 40 000 obyvatel, jakož i všem bývalým úřadům a orgánům veřejné moci a informoval je, že se musí okamžitě zaregistrovat jako živnosti a jejich úřady, města a obce musí fungovat jako obchodní podniky.

(Pozn. překl.: To vše realizoval Henoch Kohn bez jakékoliv právní opory, bez jakýchkoliv mezinárodních smluv.)

9) Odmítnutí mírové smlouvy:

V roce 1990 navrhlo Rusko Německu uzavřít mírovou smlouvu, kterou však Henoch Kohn, spolkový kancléř s izraelským pasem, odmítl se slovy „Mírové smlouvy se neplánují!“ Podmínky, které Gorbačov navrhl, byly pro pana Kohna příliš vysoké!

Jediná podmínka – Německo musí udržet mír s Ruskem minimálně 50 let!

10) Stažení východních oblastí (východního Německa – NDR):

Na příkaz Rusů, ale i z vlastní vůle, začali Poláci v roce 1990 vyklízet východní území okupovaná Polskem, aby je mohli přesně 3. října 1990 vrátit Německu.

Henoch Kohn (Helmut Kohl) a H. D. Genscher však odmítli vrácení a řekli Polákům, že tato území dáme my vám. Je opravdu velká drzost, co si nezaměstnaní politici (viz bod 6.) dovolili odstranit území.

(Pozn. překl.: Zde si nejsem jist o jaká území se tehdy jednalo. Zdali o území původního Německého císařství před 2. světovou válkou či jiná území „ostgebiete“. Možná bude ještě zajímavé jaké změny hranic v Evropě přinesou budoucí narovnání právního stavu.)

11) Pařížské smlouvy 2 + 4:

Tolik vychvalované smlouvy 2 + 4 jsou neplatné! (Pozn. překl.: 2+4 znamená 2 dosavadní německé státy a 4 vítězné mocnosti 2. světové války.)

Kvůli mnoha výhradám spojenců a záměrnému klamání Ruska (viz 09 + 10), Rusko (Ševarnadze) tyto smlouvy nikdy nepodepsalo. Tyto smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud je podepíší všechny vítězné mocnosti! Toto lživá Wikipedie a různé další on-line informační kanály zapomínají vždy uvést. Když se pak podíváte na seznam všech firem s podíly Spolkové republiky Německo, uvidíte a poznáte, proč se na to vždy zapomíná.

Spolková republika Německo je totiž spoluvlastníkem lživé Wikipedie.

Neplatné a nepravomocné smlouvy údajně nabyly právní moci 15. března 1991.

(Pozn. překl.: Co z toho všeho vyplývá? Že současné Německo, všemi vychvalovaný bohatý, seriozní a precizní stát je jeden velký soukromý podvodný podnik!)

12) Den znovusjednocení:

K údajnému znovusjednocení pak došlo 3. října 1990!

Ze seznamu členů OSN byla vyškrtnuta Spolková republika Německo a byla nahrazena Německem (Deutschland). U Německa (Deutschland) se nejedná o nic jiného než o okupaci Německého císařství (říše) 3. říší Adolfa Hitlera pod dalším novým názvem. Od 3. října 1990 se 3. říše nyní nazývá Německo (Deutschland – Bund).

Spolková republika Německo je zapsána v seznamu OSN jako NGO = Not Gouvernement Organization = nevládní organizace.

Tato nevládní organizace si již nesmí říkat – Německo – a od té doby si říká pouze – Spolková republika.

13) Z nového okupanta – Deutschland – Německo se stává – „Bund“ (federace – spolek).

Henoch Kohn (Helmut Kohl) má nyní 2 nové práce (zaměstnání):

1. Je jednatelem NGO (nevládní organizace) – Spolkové republiky (bod č. 14).

2. Je kancléřem – „Bund“(spolku – federace) – politických stran a okupantů (bod. Č 15).

Dnes to samé dělá Angela Kasner, která si říká Angela Merkelová a má také izraelský pas (K dnešnímu datu již Merkelová není kancléřkou, pozn. př.)

14) Kdo je Spolková republika?

Spolková republika je americká společnost registrovaná v americkém státě Delaware. Vždy se mylně předpokládalo, že DE znamená Německo – znamená to však Delaware.

Spolková republika a ministerstvo financí má od OSN licenci ke správě výdělků právnických osob v Německém císařství.

Spolková republika spravuje tedy pouze jména, která jsou na kusu papíru, a vykrádá při tom svěřenecké účty s nimi spojené. Spolková republika je odpovědná a odvádí daně vůči IRS = americkému daňovému úřadu.

Suverénní práva – nedostupná, nejsou k dispozici!

Neboli, společnost registrovaná v USA – Delaware nemůže uplatňovat ani vykonávat žádné suverénní státní právo. (Pozn. překl.: Předpokládám, že celý vymyšlený zločinný systém na okupaci a rabování Německého císařství se děje pomocí mnoha propojených soukromých komerčních firem registrovaných mimo území Německa a „spolková republika“, dále „bund – deutschland“, všechna „ministerstva“, „policie“, „soudy“, „státní zastupitelství“, „města a obce“, atd.

Rád bych zjistil, jaký systém je uplatňován u nás, v České republice, když např. města a obce jsou také „veřejnoprávní korporace“. Pokud někteří právníci zde pomohou, budu rád…..)

15) Kdo je „bund“ – federace (spolek)?

To jsou politické strany tady v Německu – dalo by se také říci nová NSDAP pod názvem Deutschland – Germany – Bund – nový okupant Německa neboli Německé říše (císařství).

Úplně uzavřený systém, do kterého se nikdo zvenčí nedostane.

Federace („bund“ – spolek) je rozdělena na frakce. Frakce CDU/CSU většinou hraje na vládu, ostatní strany opozici, AfD hraje outsidera, se kterým prý nikdo nechce mít nic společného. (Pozn. př.: Chápu to tak, že všechny strany v nynějším Německu jsou jakési „divize“ komerční společnosti Deutschland – Germany – Bund a výsledky voleb řídí majitelé této společnosti, neboli sionističtí Židé = Chazaři = Cabal =….. atd……)

Smysl, který se za tím skrývá, za prvé tím můžete udržovat hloupou víru ve stát, za druhé můžete pomocí takových her aktivovat hlasy, které jsou nezbytně nutné k překonání 50% překážky (většiny).

Nehraje žádnou roli, kdo nebo co bude zvoleno, to si vlastník federace reguluje sám. Jde pouze o schválení, aby okupace Německé říše (císařství) nadále řídila společnost 3. říše Adolfa Hitlera.

Pouze a proto je možná další okupace Německé říše (císařství) spojenci (DS), kteří nepředstavují nic jiného než sionistické Židy!

16) Jaká suverénní práva má „bund“ – federace?

Vůbec žádná, je to jen komerční podnik, náležící židovské vysoké svobodozednářské lóži B’nai Brith. Stejně jako jí patří od roku 2000 BRD Finanční ředitelství GmbH.

Pouze simulují stát na suverénním a výsostném území Německé říše (císařství).

Federace navíc již byla obsazena spojenci a nástupci 3. říše Adolfa Hitlera prostřednictvím okupačního statusu již bylo znemožněno jednat. Samospráva stejně jako od 23.05.1949 do 17.07.1990 pomocí SRN nebyla povolena.

Neschopný okupant, který podle normalizačních zákonů z let 2006, 2007, 2010 nemá v Německé říši (císařství) absolutně žádná práva, všechny základny, které jsou v BRD zcela nelegálně využívány, byly zcela staženy a zakázány pomocí normalizačních zákonů.

17) Den 12. říjen 1990

Ke skutečnému, údajnému znovusjednocení firem Spolková republika Německo a NDR dochází až nyní. Firma NDR se připojuje k základnímu zákonu SRN !? Základní zákon již neexistuje, ale jako společnost (firma) jej může přijmout.

(Pozn. překl.: Opět pouhá hra, viz bod 7. v 1.části – 7. – Základní zákon byl odstraněn! Dne 17. července 1990 byl pomocí článku 23 základního zákona a tento základní zákon odstraněn a činnost okupační soukromé firmy Spolková republika Německo byla ukončena.)

S přistoupením byly nově založeny i spolkové země = hospodářská území. To se musí považovat za obdobné rozdělení trhu stejně jako u Aldi Sever a Aldi Jih (Pozn. překl.: Aldi = obchodní řetězec viz Lidl, Kaufland, atd…..), kde si bratři Aldiové rozdělili své obchodní oblasti mezi sebou, aby si navzájem nekonkurovali. Když už nic jiného, je třeba to považovat ​​z právního hlediska za irelevantní. Prostě simulace a rabování musí pokračovat.

18) Rok 1991 – Spolkový ústavní soud dne 24. dubna 1991 – BvR 1341/90 – Rozpuštění spolkových zemí.

Rozhodnutím Spolkového ústavního soudu ze dne 24.4.1991 – BvR 1341/90 byly spolkové země rozpuštěny zpětně k datu 23.9.1990.

Sjednocení Německa bylo již v roce 1991 prohlášeno nulitním a nicotným, Spolkovým ústavním soudem vyhlášeno a schváleno.

Z výroku Spolkového ústavního soudu ze dne 24. dubna 1991 – BvR 1341/90 – byla zveřejněna tato formulace rozhodnutí:

„Zákon ze dne 23. září 1990 ke smlouvě ze dne 31. srpna 1990 mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou o provedení sjednocení Německa – zákon o sjednocení – je neslučitelný a tudíž neplatný.“

Lidu bylo od roku 1990 předstíráno, že mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou existuje sjednocení. Od roku 1990 neexistují žádné spolkové země!

19) V roce 2005 je prodloužen okupační status.

V roce 2005 vypršel okupační status, který byl Adenauerem v roce 1955 prodloužen o 50 let, tak Angela Kasner, která si říká Merkelová a má 2 zaměstnání (Pozn. překl.: Stejně jako Henoch Kohn alias Helmut Kohn) , a to jsou:

1. Generální ředitel nevládní organizace Spolkové republiky,

2. Kancléř spiklenecké nezpůsobilé společnosti – Spolková vláda (federace) – (Okupační statut spojenců),

dále prodlužuje okupační status právního nástupce 3. říše A. H. nad Německou říší (císařstvím) na dalších 49 let, do roku 2054. Je velmi udivující, že nezpůsobilá společnost (firma) bez suverénních práv a pravomocí může rozšířit okupační statut pro celý národ.

Abyste to pochopili, stačí vědět, kdo jsou vlastně původní spojenci. Nejsou to lidé z USA / Francie / Anglie, tyto národy jsou samy v sevření skutečných vládců národů tohoto světa. (Pozn. překl.: Jsou to zločinní sionističtí Židé! = Chazaři = Cabal, atd…..)

20) Rok 2006

Mustafa Selim Sürmeli podává určovací žalobu u Evropského soudu pro lidská práva. Má být stanoveno, zdali je Spolková republika Německo (SRN) státem, či nikoli. Evropský soudní dvůr předává stížnost příslušnému tribunálu k rozhodnutí. V červnu 2006 pak oznámil následující rozhodnutí:

1. Spolková republika Německo jako stát neexistuje!

2. Spolková republika Německo nemá žádné státní území!

3. Spolková republika Německo nemá žádný státní lid!

Stejně jako obchodní podnik 3. říše Adolf Hitler neměl žádný stát (státní zřízení), žádné státní území ani státní lid.

Vždy se od roku 1871 jednalo o čistě soukromoprávní obchodní podniky podle vzoru USA. Okupace národních států komerčními podniky byla vynalezena a zavedena v roce 1871 sionistickými bankovními kartely. Tomu bylo kriminální, nelidské církevní právo nesmírně užitečné.

(Pozn. překl.: Pokud někdo z vás poradí zdroje jak zjistit jestli stejný systém byl zaveden v rámci Rakouska – Uherska, potažmo na našem území, budu rád za každý tip. Kontakt na mne vás jistě ráda poskytne terezka.)

21. Normalizační zákony z roku 2006, 2007, 2010

2006 – 1. zákon pro úpravu spolkového práva v obchodní oblasti – Spolkové ministerstvo spravedlnosti ze dne 19. dubna 2006 – Spolkový věstník I, str. 866 byl vyhlášen 24. dubna 2006 vydáním v Spolkového věstníku č. 18 – 2006 a vstoupil v platnost 25. dubna 2006.

Občanský zákoník, (BGB) trestní zákoník, (StGB) soudní a ústavní právo, (GVG) občanskoprávní procesní řád, (ZPO) trestní procesní řád, (StPO) rodinná jurisdikce, (FamFG) atd.

2007 – 2. zákonem o úpravě spolkového zákona ze dne 23. listopadu 2007 – BGBl. I, str. 2614 č. 59 – daňové předpisy z roku 1977, (AO 77) zákon o dani z obratu, (UstG) zákon o dani z příjmu , (EStG) Řád finančního soudu, (FGO) zákon o správních deliktech, (OWiG) a další s právní mocí ze dne 30. listopadu 2007 zrušen a vymazán.

2007 – Článek 3 vydaný 2. normalizačním zákonem, (2. BMJBBG n.a.Abk.) Zrušení zákona o oprávnění vydávat vyhlášky. V důsledku toho je – Spolkové republice – zakázáno znovu vydávat nebo prosazovat zákony nebo nařízení.

2010 – 3. zákonem o úpravě spolkového zákona byly s právní účinností od 1. prosince 2010 zrušeny všechny ostatní platné zákony.

Všechny tyto zákony byly zpětně německým Bundestagem zrušeny, zpětně patrně do roku 1990, spíše však do 23. května 1949.

22. Dne 3. února 2012 rozsudek soudního dvoru v Haagu.

Mezinárodní soudní dvůr rozhodl – Spolková republika Německo je právním nástupcem 3. říše Adolfa Hitlera. Znamená to, že všichni spolupracovníci NSR jsou nacisté.

23. Dne 25. července 2012 rozsudek Spolkového ústavního soudu

Spolkový ústavní soud rozhodl, že volební právo je od roku 1956 (1. volby) neplatné a že od roku 1956 nebyla žádná vláda legitimní.

Všechny zákony a předpisy jsou neplatné (nulitní a nicotné) !!!

Anotace – vsuvka:

Protože neexistuje vláda, nemohou být ani strany!

Kdo nebo co je tedy AfD??

To, co tvrdím a říkám už dlouho, krysaři, lháři a podvodníci jménu „Bundu“ (federace, spolku).

24. Kdo nebo co je těch více než 40 000 firem (společností) ??

Jsou to soukromí subdodavatelé, kteří získali podle franšízového systému sublicenci od Spolkové republiky (Hlava 14) ke správě právnických osob. V podstatě k tomu náleží téměř vše – všechna města a obce nad 40 000 obyvatel, vše čemu se říká policie, všechny soudy a státní zastupitelství, všechny finanční úřady a další úřady. Vše je vydáváno jako státní úřady se státními suverénními právy a pravomocemi, jenže vše je zločinné a nezákonné. Nižší zaměstnanci to vůbec netuší a ve skutečnosti věří, že jsou státní zaměstnanci. Jednatelé těchto společností jsou však dobře informováni, ostatně podepsali i licenční smlouvu. Každé jednotlivé oddělení (úřad) je nezávislou společností s vlastní licencí a daňovým číslem. Nižší zaměstnanci jsou denně trestáni malým platem, vedení společností jsou odměňováni velkými penězi za své mlčení. Vedení si myslí, že ručí pouze do výše 25 500 EUR, což je však velká chyba. (Pozn. překl.: Mám informace, že obdobný systém „zaměstnaneckých poměrů“ je i v České republice…..)

25. Jaký je účel těchto mnoha společností ???

Tito údajní úředníci, alespoň si to myslí, nesmějí vykonávat své povolání bez státního občanství. Občanský průkaz podle zákona o občanských průkazech pouze potvrzuje domněnku, že jeho držitelem je německý státní občan. V případě státních úředníků je ze strany SRN těmto rádoby státním úředníkům přidělováno státní občanství od 15. září 1935 jako občanství říšské (3. říše) bez jejich vědomí. Všichni tito malí subdodavatelé (soukromé firmy) s mnoha jejich tzv. státními úředníky 3. říše nejsou nic jiného než okupační moc 3. říše Adolfa Hitlera (SRN), která okupuje původní Německou říši (císařství). Jsou to okupanti Německé říše, kteří jsou zase obsazeni spojenci (temnými) a udržováni neschopní činnosti. Úředníkům se to neříká, jinak by mnozí nerabovali, neplundrovali a neterorizovali tak nestoudně, jak je požadováno. Aby to bylo možné právně doložit, např. finanční úřady používají ke svému kriminálnímu rabování starou nacistickou legislativu, soudy používají nacistickou legislativu, policie atd., všichni uplatňují nacistické zákony zakázané zákonem o kontrolní radě.

26. Jako co jsou tyto společnosti registrované??

Je to s jejich záznamy úsměvné.

Policie obecní – registrována u poskytovatele licence v Bavorsku jako – Kancelářské potřeby, Psací potřeby, Brýle atd.

Federální policie – registrována jako – Strážní a zámečnické společnosti, Ostraha budov, Dopravní společnosti.

Soudci – soudy – registrováni jako sdružení soudců.

Státní zastupitelství – registrováni jako právní poradci.

Federální ministerstvo financí – registrováno jako hlavní celní úřad.

Spolková zpravodajská služba – registrována jako tisková agentura.

Spolkový exekutorský úřad – registrován jako inkasní společnost.

A tak to jde stále dokola, ani jedna z těchto firem není státní.

27. Kde jsou tyto společnosti legálně registrovány?

Spolková republika je registrována u OSN jako nezisková organizace a spolu s ministerstvem financí jsou jako právnické osoby legálně registrované v USA – Delaware (DE). (Pozn. překl.: Stát Delaware je velmi blízko Washingtonu D.C, taktéž soukromé firmy, nyní v bankrotu. Asi, aby bylo vše po ruce…..) 

Všechny ostatní malé společnosti, soukromoprávní subdodavatelé – policie, finanční úřad, sou, státní zastupitelství, atd., atd. byly registrovány v Německu u společnosti „soud“.

Tyto firemní zápisy jako GmbH (s.r.o.) by mohly být stejně snadno provedeny třeba u Aldi (obchodní řetězec), tam by měly stejnou „právní platnost“ jako u společnosti „soud“. K pochopení by stačil pohled do legislativy SHAEF, kdy od 8. května 1945 byly zrušeny všechny státní zaměstnanecké poměry.

Anotace – vsuvka:

Geniální plán, geniální provedení, geniální trik.

Němci se okupují, se vší krutostí a všemi prostředky utlačují své vlastní lidi, okrádají a drancují své vlastní lidi a zničí všechno a všechny, kdo jim chtějí ukázat pravdu.

Vše ve víře v neexistující státní zřízení.

Rozdávají kořist ze svého drancování nepříteli, svému utlačovateli.

Daně jsou podle § 6 odst. 2 založena na principu darování.

Tato jejich kořist, kterou posílají do své domnělé státní pokladny, je tam zaúčtována podle darovacího principu a rozdělena jako černé peníze.

Peníze, které jsou nutné pro další existenci vydrancovaných oblasti, pocházejí však z úplně jiné kapsy (zdrojů). (Pozn.překl.: …..berou se další a další úvěry…..u koho asi?)

Je smutné, jak mohou být lidé tak hloupí.

28. Jak jsou všechny tyto malé společnosti, okupanti, odpovědné?

Jsou to čistě soukromoprávní subjekty s licencí právnických osob.

Nemohou mít jinou licenci, protože Spolková republika jakožto právnická osoba má také možnost vykonávat právo v rozsahu maximálně své licence.

Za vše, co tito franšízanti (nabyvatelé licence) udělají nad rámec toho, nesou plnou osobní odpovědnost a záruku.

Jen pro připomenutí, v roce 1982 byla odpovědnost státu zrušena.

Podle § 823 a 839 spolkového zákona je každý státní zaměstnanec (úředník) osobně odpovědný za jakoukoli částku, kterou způsobil bez platného právního základu!

A protože to nejsou nebo ani nemohou být státní zaměstnanci, máme co do činění se soukromoprávními zločinci, kteří zde loupí a rabují. I když už nic nepodepisují, je zdokumentováno kdo co rozkradl. Ostatně postačí, pokud pro některý z těchto úřadů pracovali a vydávali se za státního zaměstnance.

Anotace – vsuvka:

Ale to je přímo vrchol toho, co okupanti chtějí, aby se Němci navzájem drancovali a terorizovali, pokud možno se úplně roztrhali.

Jen si vezměte, že není tak dávno, když mluvil šéf těchto okupantů v projevu na jenom shromáždění ostatním členům okupační mocnosti: 20 – 30 atomových bomb na velká německá města a jsme konečně zbaveni moru! Kdo stále nechápe, co se tady děje, nic lepšího si nezaslouží.

29. Leden 2016 – Papežský dekret – Motu Proprio:

Tímto dekretem vydaným papežem Františkem ke zbavení imunity všech politiků, soudců, státních zástupců, vysokých úředníků atd. na celém světě. Již neexistuje žádná takzvaná imunita.

Zlaté pravidlo, které bylo manifestováno (definitivně rozhodnuto) jako nejvyšší zákon zní:

Všechny lidské bytosti jsou obdařeny přirozenými, nezcizitelnými právy a nikdo nestojí mezi nimi a Stvořitelem. Nic není nad tento zákon.

Znamená to:

Na této zemi existují pouze lidé. Používání a podvody pomocí právnických osob jsou zakázány.

Všechno, úplně všechno na tomto světě je odvozeno z církevního práva, 3. papežské buly.

30. Komu patří tento svět?

V bule Romanus Pontifex papeže Mikuláše V. se prohlásila Římská církev dne 8. ledna 1455 majitelem této země. Římská církev však již 18. listopadu 1302 podřídila lidstvo církvi prostřednictvím buly Unam Sanctam papeže Bonifáce VIII.

Od té doby vše běželo jednoduše podle církevního práva a církev byla vždy nejvyšší právní autoritou.

Všechny národy této země jsou podřízeny církvi, všechny národy byly převedeny jako církevní léna do rukou králů, kteří byli církví zhotoveni a dosazeni ke správě ve smyslu církve.

Byli vytvořeni nejen králové, ale obdobně později i státy s prezidenty. Jakmile má být zvolen nový prezident, musí nejprve složit přísahu před papežem.

V médiích je tento sajrajt vždy prezentována jako zvláštní, nejvyšší vyznamenání. Není to však nic jiného než podřízení.

Od tohoto ponížení až Bismarck v letech 1870 – 71 osvobodil 26 spolkových zemí Německé říše (císařství).

K uznání Německé říše (císařství) s jejími 26 spolkovými zeměmi na věčnost byla církev spíše přinucena, nikoliv požádána

31. Kdo tedy okupuje Německou říši (císařství)?

Sami Němci!!!

Nikdo se již právoplatně nepodepisuje, všichni se odvolávají na své stupidní razítko s firemním logem své spolkové země! I když spolkové země (viz bod 18.) od roku 1990 neexistují.

32. Spolková republika Německo je rozpuštěna.

Malý šok pro údajné státní úředníky zde v zemi (Německo).

SRN byla rozpuštěna 12. července 2018 a dále již neexistuje. Vlastně spíš od 9. dubna 2018, v den, kdy bylo ukončeno 5-leté konkurzní řízení firmy USA Inc. (s.r.o.).

Jelikož se tak jako tak jednalo o americkou společnost, bylo tudíž od roku 1949 nemožné, aby tato společnost mohla nahrazovat svými zaměstnanci funkce státních úředníků.

Poté, co byla Spolková republika Německo 3. října 1990 vyškrtnuta ze seznamu členů OSN, tato SRN v podstatě již neexistuje.

Proto byla jako nástupce použita firma Deutschland – Germany – Německo.

33. Co to znamená pro údajné státní zaměstnance (úředníky)?

Že nejsou ničím jiným než zaměstnanci soukromoprávní struktury zločineckých společností, kteří musí nést plnou odpovědnost a záruku za vše, co udělají. Nikdy nebyli a nebudou státními zaměstnanci. Spolkový ústavní rozsudek číslo 1 BvR 147/52 ze dne 17. prosince 1953 hovoří, že veškeré státní zaměstnanecké poměry zanikly 8. května 1945. Tento rozsudek se udál 4,5 roku po vzniku NSR !!! Jak hloupý musí být člověk, aby to nepochopil.

Dokud se budou tvářit jako potřební a nepřítel ze všeho bude mít zisk a dokud bude možné udržet tento zločinný systém, budou se i vyplácet důchody.

Ale dlouho to tak již nezůstane. Každý, kdo zná Deagelův seznam, kdo ho viděl, tak ví, že tito vysloužilí blázni se nejspíš nedočkají konce roku 2025.

Je velmi pravděpodobné, že i po roce 1990 až dodnes skládali všichni úředníci v NSR přísahu. A to vlastně té společnosti, na kterou byl v roce 2013 podán návrh na konkurz a která od 12. července 2018 již neexistuje. To znamená, že všechna smluvní ujednání jsou tudíž neplatná. Oficiální status fuč, důchody fuč, všechno je fuč!

Avšak tito takzvaní státní zaměstnanci dluží miliardy a budou plně zodpovědní za každý ukradený cent – fenik.

Takto to bylo tímto systémem zamýšleno (viz bod 31).

34. Malá poznámka mimo:

Asi 3 týdny po mistrovství světa jsem četl článek o tom, že Rusko – Putin zmrazilo soukromý majetek ve výši 40 miliard euro, který Angela Merkelová schovala v Rusku.

V minulosti bych se něčemu takovému vysmál, ale teď už vím, že daňová loupež je tady v Německu zasmluvněná v zákonech jako dar a není to tudíž nic jiného než černé peníze okupantů.

Definitivně bezpečné, proto je IRS (americký daňový úřad) již velmi aktivní ve vyšetřování všech trestních oznámení souvisejících s rabováním maskovaných za daně.

Osobně bych se nedivil, kdyby se paní Merkelová brzy vzdala své funkce a údajně odešla do důchodu (Již se stalo, pozn. př.). Vzhledem k tomu, že zmrazených 40 miliard je bohužel pouze částí jejího majetku, neměla by být tato žena nijak zvlášť finančně postižena.

35. Ústava – říšské právo – rabování velezradou:

Vzhledem k tomu, že od roku 1990 opět platí říšské právo a ústavy 26 spolkových zemí, jsou tresty jasně definovány.

36. Na závěr ještě několik upozornění – rad – instrukcí:

Vše je vynucováno samotnými Němci a jejich kriminálním násilím. (viz bod 31.)

Nic a nikdo nemá žádný právní základ.

Obecní policie, spolková policie, jiné bezpečnostní složky, atd. – jsou používány a drženy jako soukromá armáda tímto nepřátelským, zločinným systémem. Jejich jediným účelem je prosadit zločinné machinace ostatních společností silou zbraní.

Nižší úředníci a tzv. státní zaměstnanci ani nevědí, co dělají, věří, že to vše musí a že dělají správnou věc.

Ředitelé všech těchto mnoha malých subdodavatelů a vrchní management podepsali licenční smlouvy a dobře vědí, že vše, co dělají, je vysoce trestné. I přesto si svou kořistí dokážou řádně naplnit vlastní kapsy! Takhle to tady vypadá se všemi firmami!

Abyste nespadli do pasti právnických osob, je již vyzkoušeno to řešit vaším průvodním dopisem, že se ujímáte odpovědnosti za právnickou osobu a měli byste se zříct při vašich odpovědích oslovení pan – paní. Toto bylo předem připraveno jako obecné připojení pro právnické osoby. Stačí jednoduše napsat: vážení pracovníci (zaměstnanci) Maiere…. Müllere… Schmidte……

To, co se k nám již brzy blíží, může být mnohem horší než cokoli, co zde bylo předtím.

Oproti tomu by mohla být také 2. světová válka považována téměř za neškodnou.

V USA jsou již přípravy na vše v plném proudu. Také Američané jsou v sevření této malé moci (deepstate, cabala….), která usiluje o výhradní ovládnutí světa.

11. září nebyl teroristický útok.

Trump se tomu všemu podle dosavadních datací snaží zabránit a vše vypadá na to, že ho podporuje Putin.

Co je pravda a lež, můžeme nejdřív vědět pouze v budoucnu, pokud existuje.

Všechno zní naprosto neuvěřitelně, že se to už zdá neuvěřitelné. Pokud si ale uděláte vlastní průzkum a budete se řídit důkazy, uvidíte brutální realitu.

Aby člověk skutečně vše správně pochopil, musí se také vypořádat s dějinami Němců – Germánů a mnoha dějinnými falzifikacemi a překrucováními.

V podstatě je to všechno o víře, moci a vládě. Peněžní systém je pouze prostředkem k prosazení moci a ke zničení starých, dobrých systémů.

Ten, kdo se tím zabývá a má pochybnosti, pak také ví, kdo jako jediný z toho profituje a kdo nese zodpovědnost za všechno utrpení na tomto světě.

Můžeme tudíž na konec říct, že Výmarská republika a 3. říše byly jen soukromé komerční podniky. Pouze stát, státní soud se státními úředníky může vydávat právoplatné, právní předpisy. Právní platnost státních zaměstnaneckých poměrů a právních předpisů proto končí již v roce 1918, od té doby není právoplatné NIC!

Spojenci (zastupovaný DS, Cabalou, Chazary, atd…..) tento nesmysl vymysleli až 8. května 1945, aby mohli prezentovat 3. říši jako právoplatný státn. (Co nikdy nebyl!)

Kdyby někdo řekl pravdu, i ti nejhloupější by pochopili, že 2. světová válka nebyla nic jiného než ekonomická válka mezi komerčními podniky o nepřátelské převzetí území.

Kdyby byla vyřčena celá pravda, by to bylo osvobození říše (císařství), ale to se nikdy nechtělo!

Závěr: Situace kolem statusu Spolkové republiky Německo (BRD / SRN) musí být nyní všem jasná:

Svoboda je lidské právo a je nám dána narozením. Přijetím platných zákonů SHAEF získáváme svobodu do našeho vlastního života nazpět.

(Pozn. překl.: Podle toho, že česká armáda byla v roce 2017 ministrem obrany Stropnickým začleněna pod velení Bundeswehru, lze usuzovat, že jsme taktéž my pod velením SHAEF. Uvidíme, jak se všechno vyvine….. a kdo je vrchním velitelem naší armády, jestli prezident České republiky nebo vrchní velitel spojenecké armády SHAEF.)

Převzato::

https://tadesco.org/chronologie-nemeckych-dejin-od-nemeckeho-cisarstvi-po-soucasnost-2-cast/

S tématem souvisí další články: Německo nebo Spolková republika Německo – stát či firma?

https://tadesco.org/nemecko-nebo-spolkova-republika-nemecko-stat-ci-firma-cast-1-2/

https://tadesco.org/nemecko-nebo-spolkova-republika-nemecko-stat-ci-firma-cast-2-2/

V ČR je situace podobná. Vyberu jen namátkově některé úřady či orgány, které jsou firmy:

Generální finanční ředitelství: https://app.box.com/s/ulcf7h7sb8ito6t9cdqmg3gnske8lz6n

Úřad vlády ČR: https://app.box.com/s/mpqtvbvkygqpe5k1qx7xi6g5jwurod6e

Nejvyšší soud ČR: https://app.box.com/s/lsqs0yiezrmhektmigi2euptqyv3zeph

Krajská ředitelství Policie ČR: https://app.box.com/s/n08angwwan2g8en14dbs2sbmlzrmfmig

Česká televize: https://app.box.com/s/aiw8k9oyh4zlh2y4l84p2f42h2pm70rb

(Někde se jména Primary executive již změnila.)