Setkáváme se s čímsi nehmotným

andele_demoniKaždý z nás, kdo vejde do kostela, spatří sošky světců, které jsou oklopeny baculatými postavami andělíčku. Lidé v dávných dobách věřili v tyto éterické bytosti, a proto je dodnes můžeme vidět všude v kostelech. Jednoho dne nové éry však lidé začali anděly ignorovat – v současnosti. My lidé, žijící v moderní době, nenasloucháme andělům, nebo nečekáme na to, až se nám zjeví duch. Pro nás je jednodušší poslouchat vědce. V přírodě však prý funguje přirozený výběr. Přežívají jen ti jedinci, kteří se dobře přizpůsobují svému okolí. To má být principem evoluce, při níž některé druhy zaniknou, neboť se neumí přizpůsobit. Jiné se naopak vyvinou.

Evoluce řízena nadpřirozenem

Podle jistého vědce Wallaceho je evoluce řízena inteligentními vesmírnými bytostmi, jimž říká andělé. To nevylučuje ani jiný vědec, který se jmenuje Sheldrake. Je toho názoru, že ne vše se dá v přírodě určit pomocí matematiky a fyziky. Vesmír totiž tvoří ještě 10% hmoty.

Andělé prý mají vědomí

Může se nám zdát neuvěřitelné, že by o nás andělé mohli smýšlet, ale prý tomu tak skutečně může být. Mají nám totiž dokonce záměrně pomáhat a to pomocí fotonů, což jsou elementární částice, které zprostředkovávají elektromagnetickou interakci. Tyto částice mají být nositeli světla. Úvahy se velmi podobají esejům, které věnovali kdysi středověcí mystici Bohům. Fotony prý nelze dělit. Buď jsou celé, nebo žádné. Z hlediska světelné jednotky neplyne čas, takže se přemisťuje, aniž by uplynula jakákoliv doba. Navíc, i když je nehmotný, může údajně působit na své okolí a přesně v tom okamžiku my ho můžeme vnímat. O andělech se píše již od 13. století jako o světelných bytostech. Možná, že se andělé opravdu skládají z fotonů.

Mystika v kombinaci s vědou

Někteří světci si mysleli, že andělé jsou neviditelnými svity. Hildegarda z Bingenu věřila, že prapůvodním ohněm, jímž planou andělé, je sám Bůh. Je velmi zvláštní, že středověká mystička se naprosto dokonale doplňuje s novodobými akademiky. Možná se duchovní svět opravdu změnil ve fyzický vesmír kvůli velkému třesku.

Jsme ztuhlé světlo?

Fotony, jako nehmotné částice se prý přenášejí sluneční energií. V rostlinách se tato energie během fotosyntézy mění v živiny, na které jsou pozemské organizmy závislé. Podle fyziků z celého světa je hmota ztuhlým světlem. Boha pak prý nemůžeme vidět proto, že je velmi jasným světlem. I v Tibetské knize mrtvých se hovoří o oslnivém světle, s nímž se máme setkat po smrti. Tuto zářivou bytost potkávají i lidé, kteří prožijí stav klinické smrti.

Boží poslové

Slovo anchel se prý skládá ze dvou slov. Anch, což znamená život a el, což je světlo boží. Řecký termín angelos se zase překládá jako posel. Andělé jsou tedy nejspíš posly Božími a jejích úkolem je přinášet nám světlo. Tomu by odpovídalo i jméno zcela prvního anděla. Jeho latinské jméno bylo Lucifer. Je odvozeno od lux – světlo a fero – nesu. Do českého jazyka se překládá jako Světlonoš. Je tu i teorie, že pokud jsou andělé přenašeči světla, skrze ně se tedy roznáší i světlo ultrafialové, infračervené, kosmické, či rentgenové. Stejně tak jako radiové vlny či mikrovlny. Zkrátka všechny paprsky. Ještě jednou se vraťme k fotonům. Fotony mohou letět prostorem neskutečně dlouho. Pokud však narazí do hmoty a předají ji svoji energii, zaniknou. Tím se prý mají lišit od božích poslů.

Podoba andělů

Prý má být dokonce možné komunikovat s božími posly, jako s běžným člověkem. Údajně pokud nás na ulici osloví člověk nám neznámý, můžeme před námi stát anděl. Prvotní impuls, ale vždy musí prý vyjít od člověka. Andělé totiž nesmějí zasahovat do našich životů, dokud je k tomu nevyzveme. Anděla můžeme požádat o pomoc jednoduše, jako když oslovujete přítele. Světelné bytosti mají za úkol stát při nás. Chtějí být naší oporou. Pokud člověk pocítí úzkost, má si představit, že anděl kráčí po jeho boku. Má se zastavit a představit si, jak ho anděl objímá. Svým způsobem tato rada funguje jako příslový: „věř a víra tvá tě uzdraví“. Tedy pokud pevněme věříme, že andělé existují a umí nás vyslechnout, zajisté se naše problémy vyřeší. Podobně se prý také má člověk dostat z deprese, věří-li, že ho na cestách doprovází zázračné stvoření.

Spolupráce mezi anděly a lidmi

Podle filozofů v některých věcech spolupracujeme s anděly. Především bohulibé činy mají konat andělé ve spojení s lidmi. Můžeme předpokládat, že kolem sebe máme éterické bytosti, jejichž duchovní energie je nepředstavitelná. Tyto bytosti s námi mají chtít vytvořit něco překrásného. Přichází ovšem myšlenka, co bychom všechno dokázali, kdybychom tohoto spojenectví plně využívali. Je možné, že právě pyramidy jsou výtvorem těchto bytostí ve spojenectví s námi lidmi. Staré kultury věděly tehdy mnohem více o tom, jak komunikovat s jinými světy. Některé kultury to prý dovedou ale dodnes. Patří mezi ně Indiáni a šamani. Ti prý dokáží komunikovat s anděly a nadpřirozenými bytostmi. Dopomáhají si halucinogeny, načež se setkávají s bytostmi, od nichž se dozvídají velmi zajímavé informace. Nemusí se k tomu ale používat drogy. Naladit se na duchovní úroveň lze také pomocí půstu, zpěvu, meditace, tance, či bohoslužby. V Judaismu při různých ceremoniích jsou vyzýváni archandělé, mezi které patří archanděl Michael, Uriel, Rafael a Gabriel. Tito 4 archandělé jsou strážci čtyř světových stran. Existuje den, kdy se Katolíci mohou spřátelit s božími posly. Tím dnem má být 29. září, den svatého Michaela.

Důkaz

Když se někdo někomu zmíní o tom, že potkal světelnou bytost, většinou si o něm lidé myslí, že je blázen, nebo že si vymýšlí. Anděl může být halucinací i snem, ale například v USA uvádí přibližně třetina obyvatel, má osobní zkušenosti s božím poslem. Jen tak pro připomínku. Mezi 100 miliony lidí nejspíše nebudou jen samí lháři a snílci. Bohužel však není možné předložit žádný důkaz o andělech, neboť se nedají vyfotografovat. Jejich skutečná podoba je totiž utajena, nejde prý spatřit. Andělé nemají prý ponětí o tom, co se stane, a proto nemohou sdělit tomu, kterému se zjeví a ani nic důvěrného z budoucnosti, co by mohlo posloužit jako důkaz o tom, že andělé opravdu existují.

Po smrti si nás odvedou

Za našeho života to funguje asi tak, že dobří i zlí duchové sledují naši duši. Sledují činy, které koná naše duše ve spolupráci s tělem. Těsně před smrtí čekají u umírajícího, aby si duši mohli odvést. Nebožtík potom putuje na onen svět buď se zlými, nebo hodnými anděly.

Andělé, s nimiž je lepší se nepotkat

První bytost, která byla Bohem ve vesmíru stvořena, je svěží. První anděl je hezčí než hvězdné nebe, či drahé kameny. Lucifer je v celém vesmíru druhý, hned po Bohovi. To ale Světlonošovi nestačí. Nechce nad sebou mít nikoho. Chce sám vládnout. Je pyšný a závistivý. Prý ho do sebe vtáhlo samo zlo. Ve vesmíru se také mají nacházet místa, která se nazývají černé díry. Tyto černé díry vznikají, když se obrovský objekt zhroutí sám do sebe. V černé díře nemůže vzniknout život. Černé díry jsou srovnávány s Luciferem. On po svém chování pro Boha také přestal existovat. Stvořitel je totiž tam, kde je život.

Lucifer – padlý anděl

Mnoho legend vypráví o tom, že padlí andělé, včetně Lucifera byli svrženi z nebes. Nyní by se mohli nacházet někde uprostřed černých děr. To by pak skutečně znamenalo, že zmizeli z oblohy. To, jak Lucifer chtěl podkopat vesmírný řád, se prý dá přirovnat k rakovině a zhoubným nádorům, které nás ohrožují na životě. Světlonoš odmítl být součástí velkého celku, chtěl vládnout všem sám. A stejně tak probíhá i vývoj rakoviny. Skupina buněk začne růst bez ohledu na celý organismus.

Peklo je užitečné

Bůh považuje peklo za užitečné. Peklo je temné, je tam tma. Kdyby nebylo tmavého pekla, nerozeznali bychom světlo. Možná to znamená, že kdybychom občas nebyli zoufalí, nevážili bychom si pak šťastných chvil. Špatní andělé mají přispívat k našemu dobru. Když čelíme jejich útokům, procvičujeme naší ctnost. Podle teorie fyziků Hospodin podruhé nechce udělat stejnou chybu. Již nechce stvořit lidi s dokonalými těly a dušemi, aby poté toužili být nejskvělejšími ve vesmíru, stejně tak, jako tomu chtěl Lucifer.

Proto jsme nuceni žít ve světě, v němž jsme zranitelní, a kde jsou samé problémy. Nejspíše právě proto, abychom nezpychli a proto, že Hospodin nás zkouší.

Zdroje:
http://www.slaskouksobe.cz/clanky/andele-a-archandele/

Světští Andělé


http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/slovnik/demon.html

Převzato: http://pravdu.cz/andele/zapas-andelu-a-demonu