Slova jsou symboly a kódy se skrytým významem. Lidé nejsou bezvýznamní a bezcenní, lidé jsou ve vesmíru jedinečným stvořením. Vlastní hodnotu si člověk, myšleno všeobecně, moc neuvědomuje, je to způsobeno tím, jak se s člověkem celá staletí zacházelo (například „překrouceným“ vlivem různých náboženství). Hranice možností, které může člověk posunout, jsou dokonalou choreografií mocných cíleně přetvářeny a potlačovány. Lidstvo je záměrně uzavíráno v dogmatech, „obyčejný“ člověk je záměrně formován jako nesvobodná „malá“ bytost. Dnešní doba je úžasná v tom, že už si vlastní tvořivou sílu mnoho lidí uvědomuje, a uvědomujeme si také, co se skrývá za oponou politiky, náboženství, za oponou válek a terorismu, za oponou nadnárodních korporací, zdravotnictví apod.

Slova jsou kódy, symboly, znamení, kdo rozumí kabale, ví, o čem je řeč
cave-painting-936619_1280Lidské civilizace existují v minulosti (i v budoucnosti) v různých podobách, historie lidstva je ale jiná, než je nám předkládáno, život na planetě Zemi existuje v různých proměnách už miliony let. Už milióny let se tvoří a neustále přetváří silové pole Země. Všechny civilizace zanechávají v databance Země nejrůznější mystické symboly a informace. Tyto informace najdeme v pradávných stavbách zakódované například v nápadně nenápadné kombinaci světla a geometrie. Mnoho magických geometrických symbolů, zakomponovaných v různých stavbách po celém světě, na sebe v minulosti vzalo doslova fyzickou podobu. Mnohé stavby jsou komponované tak, že akustika prostoru má magický vliv na mluvené slovo, promluvy kněží v sakrálních stavbách, nebo promluvy druidů v kamenných kruhových stavbách, tak získávají přímý spirituální vliv na posluchače. V pyramidách někteří lidé vnímají vibrace, které jsou totožné s vibrací, s harmonickou rezonancí, kterou můžeme pocítit v hluboké meditaci srdce. Až k těmto tajemstvím najdeme ten správný klíč, pozvedne se naše vědomí způsobem, jaký si jen málokdo umí představit. Pradávné vědomosti každé civilizace, které „znovu objevujeme“, protože vše už tady minimálně jednou bylo, jsou také v latentním stavu skryté v DNA dnešního člověka. Ve struktuře DNA také najdeme skryté geometrické obrazce. Správně komponované tajné klíče, v podobě geometrie, zvuku, a světla, jsou bezesporu tajnými branami do jiných dimenzí. (Ještě si můžeme připomenout tajemný zvuk, s jehož pomocí se orientují v oceánu delfíni nebo velryby, zvukové frekvence jim umožňují dorozumívat se mezi sebou, takže jinými slovy používají velice specifickou řeč.)

Silou myšlenky můžeme na Zemi vytvořit kulturu schopnou skutečně tutankhamun-1038544_1280civilizovaného života bez násilí a válek, kulturu, která si bude vážit života ve všech formách. Jde o kritické množství lidí, kteří odloží svá ega, budou schopni se spojit a tvořit společně, jde o propojené psychické energie, o sjednocené myšlenkové vibrace naladěné na stejnou frekvenci. Například frekvence myšlenek soustředěná na uzdravení Země, a vysílání tohoto poselství do éteru, může způsobit obrovskou změnu k lepšímu. Málokdo si umí prozatím představit, že svět je vícevrstevný, a realita tvoří v každém okamžiku nové verze sebe samé. Všechny tyto vrstvy procházejí transformačním procesem, vše je vzájemně propojené. Spousta lidí stále nevěří, že myšlenkami je možné tvořit, a někomu to může připadat jako stále kolem dokola opakovaná fráze. Čím jiným můžeme být lépe ovlivňováni, než slovem? Čím jiným? Máte odpověď? Slovo, řeč, zvuk, to je to, co se nás dotýká od rána do večera.

Slova pronesená nahlas vytvářejí rezonance různých energií, od tvořivých po ničivé
stonehenge-1053030_1920Slova jsou skutečnými kódy, a pokud cokoliv říkáme nahlas, zvuk navíc vytváří další energie, které mají vliv na oblast osobního i kolektivního vědomí. Psané slovo má jinou energetickou hodnotu než mluvené slovo. Obojí vytváří frekvence, pomocí nichž tvoříme. Tón a intonace proneseného slova v sobě navíc nese energie emocí, jinou energii má slovo vyslovené v rozčilení, jinou energií rezonuje slovo pronesené v dobré náladě. Slovo je informace, další proměnnou jsou emoce, každá emoce má také vlastní kódy. Pokud tvoříme slovem proneseným nahlas, učíme se klást důraz také na intonaci a tón hlasu. To vyžaduje pečlivou rozvahu nad tím co, proč a jakým způsobem říkáme. Každé pečlivě vybrané slovo rezonuje éterem, aby proměnilo skrytý program v tvořivou energii. Je dobré rozumět slovům, která vyslovujeme. Především pokud používáme afirmace nebo modlitbu. Afirmace pronesená radostně, s vírou v srdci, má velkou energetickou sílu. Modlitba nebo afirmace pronesená zoufalým, nejistým, ubrečeným nebo škemrajícím hlasem, rozhodně nevytvoří mnoho příznivých vibrací. (Brečení a škemrání – milé dámy – také máte zkušenost s tím, jak jsou muži na tyto zoufalé projevy většinou alergičtí? Můžeme se ubrečet, a stejně ničeho nedocílíme, a není ani divu, v tu chvíli rezonujeme spíše odpuzující energií.) Všechny abecedy a jazyky, jsou jakousi databankou lidské paměti, lidské schopnosti tvořit. Jazyky různých civilizací nevznikaly náhodou, dokonce i program řeči máme zakódovaný v DNA. Proto lze například pozitivním myšlením působit na vlastní zdraví. (S tím souvisí mnoho věcí, například šišlání na malé děti. Pokud budete na své dítě od narození mluvit zřetelně, a správně artikulovat, a zvolíte správný tón hlasu, vaše dítě se naučí brzy a dobře mluvit.)

Nejen slovo samotné je prostředkem k ovládání davu
Podívejte se na tyto dva stručné a výstižné příklady. Všichni víme, že severní Korea (lidově demokratická republika?!) je ovládána diktaturou, to nebudu rozebírat, víme, o co jde. Ale všimněte si, jakým způsobem je dán naprosto cílený tón hlasu a způsob mluvy, které používají tamní vládní představitelé a média! Jde o naprosto cílené vytváření rezonance strachu a poslušnosti, o energie, kterými je ovládán a hypnotizován dav. Správně vybraná slova a zcela netypický projev řeči, který vytváří zvukovou energii na velmi negativní vibrační stupnici, všude kam se chudák tamní občan podívá, je promyšleně cílenou zbraní. Druhý příklad je zcela opačný. Všimněte si, jaký tón hlasu většinou používají například představitelé křesťanské a katolické církve, včetně papeže. Jde o pomalý, velice vlídný, svou vlídností velmi podbízivý sladkobolný projev. Takovýto projev v lidech vzbuzuje nejen soucit a oddanost, ale i vnitřní pocit viny, hlavně na podvědomé úrovni. Pocit, že k nám promlouvá dokonalý člověk, a my sami, krátce řečeno, nejsme hodni Boha. Nejde o náboženství samotné, jde spíše o prezentaci, která dnes už nemá stejný význam jako před staletími. Ve starém zákoně je ve slovech skryto mnoho významných, nepřekroucených symbolů a duchovních moudrostí.

Mezi těmito krajními případy, jak je možné slovem ovládat dav, existuje mnoho dalších, včetně televizních reklam (slovo + zvuk!). Nejmenovaná televizní stanice, která je více americká než česká, dokonale ovládá, jak v lidech vzbudit pocit strachu nebo pocit totální malosti. (Jen tak mimochodem, já se na televizi dívám sice velmi málo, ale když už, neuniknu televizním znělkám, které, dle mého, jsou vytvářeny, pro mne záhadným způsobem, protože je energeticky vnímám velmi negativně, pokud bych se tomu poddala, tak mne rozhodí i ,,obyčejná“ znělka poutající k předpovědi počasí. Podle mne mají televizní znělky velmi specifickou zvukovou koncepci, ne zrovna příjemně laděnou s energetickou vibrací našeho těla.)

Slova a řeč mají vliv na naše zdraví
Slova, řeč, hudba, různé zvuky, od harmonických až po neharmonické, to vše nás ovlivňuje. Slova pronesená nahlas, například pokud se budeme bavit o nemocích, mají nezanedbatelný vliv na tělesné buňky. Rezonance pronesených slov ne vždy harmonizují s rezonancí zdravých buněk, negativní ozvěny některých slov, prodchnutých negativní emocí, vytvářejí v buňkách nesoulad a chaos. Buňky si tento proces zapamatují (mají vlastní inteligenci), a pokud se bude situace opakovat dostatečně často, dojde například k procesu vzniku nemoci, o které neustále mluvíme a máme z ní strach. Tak mne napadá ještě jeden příklad: efekt noceba (opak placeba). Sedíte v čekárně u lékaře, kde je televizní obrazovka, a v ní jde kolem dokola program o zdraví, ale ne, tam nejde program o zdraví, to by bylo skvělé, tam jde program o nemocích! Cílené programy o tom, čím vším můžeme onemocnět, působí na podvědomí, a neuniknete tomu, pokud musíte strávit v této čekárně jednu dvě hodiny. Člověk se svou mluvou, a tím co na sebe nechá působit ze svého okolí, sám zbavuje vlastní suverenity, myšlenkové svobody a vnitřní síly, především pokud nedokáže sám k sobě být dostatečně laskavý. Tvořit je potřeba v klidu, ať se děje cokoliv je nutné zůstat v pozitivní vibraci, věřit a vytrvat.

Konvence a loajalita jsou často podmíněny nutností neříkat pravdu, to vytváří vnitřní nerovnováhu, rozpor mezi vnitřním a vnějším
satellite-1030780_1920Společensky utvářené vzory chování a jednání (pravidla), kterým říkáme konvence, jsou návykové způsoby jednání, vynucené zvyklosti. Konvence brzdí proces sebeurčení, rozvoj myšlení, pokud nuceně děláme to, co vlastně vůbec dělat nechceme, a máme pocit sešněrování, nesvobody. Potom klameme sami sebe i své okolí. Napodobujeme okolí, bereme na sebe falešnou totožnost, masky přetvářky. Další záporný vliv má loajalita, pokud je formulována jako bezmezná oddanost, poslušnost, vynucený souhlas planets-1068198_1280s tím, s čím jsme vázáni nebo svázáni. Loajalita může být nepříjemná, a může v nás vzbuzovat strach, pokud navenek projevujeme souhlas a poslušnost, a zároveň prožíváme vnitřní boj, nechuť nuceně se přizpůsobit. Všechny negativní aspekty nás na podvědomé úrovni silně ovlivňují. Pokud je loajalita přísně vyžadována, proti něčí vůli, a nevychází ze svobodného rozhodnutí, potom se projevuje jako manipulace, faleš, přetvářka, lež, nesvoboda.

Země, a celá příroda, je naprogramována tak, aby rozuměla našim slovům, příroda v sobě skrývá mnoho symbolů a skrytých moudrostí
cloud-cover-1005177_1280Ještě se vrátím k tomu, co dlužíme Zemi. Země má vlastní auru, která je citlivá a vnímavá pro vše, co k ní vysíláme. Země není ničí majetek, přesto z jejího bohatství těží vrstva mocných, která tak vytvořila nadvládu nad většinou lidstva. Bohatství Země se stalo námětem pro mnoho (uměle vyvolaných) světových konfliktů. Bezohledným rubáním Země se mění její původní harmonická magnetická mřížka. Čím více zbytečností člověk potřebuje, nebo si myslí, že potřebuje, tím níže klesá lidské vědomí, a tím více je zatěžováno vědomí Země. Je na nás, zda budeme hledat nové formy způsobů komunikace mezi sebou, se všemi živými tvory, nové způsoby komunikace se Zemí, přírodou, a potažmo i s vesmírem samotným.

https://www.psychologiechaosu.cz/kvantove-vedomi/tvoreni-slovem-a-tonem-hlasu/