Gary Allen k tomu uvádí ve své knize „Die Insider“:Organizace „ The Round table“ vznikla na základě životního snu zlatého a diamantového magnáta Cecila Rhodese, který toužil po novém světovém pořádku. Jeho životopisec Sarah Milinová, to pojmenovala o něco konkrétněji jako „ strohé přání po světovládě“.  Profesor Quigley k tomu zveřejnil „uprostřed roku 1890 měl Rhodes osobní příjem alespoň milion liber šterlinků ročně, které tak štědře vydával, že jeho konto bylo většinou přetažené…

iluminati2

„Rhodesovo spojení se spiknutím s cílem uskutečnění světovlády bude doloženo v řadě testamentů, které Frank Aydelotte ve své knize „ American Rhodes Scholarship “ popisuje: tím to znamená, že: ….. v prvém testamentu objasňuje Rhodes podrobně svůj cíl: expanze britského panství po celém světě (s angličtinou jako světovou řečí)…. Vytvoření jedné tak velké moci, že je potom každá válka nemožná a podpora zájmů lidstva. Ve „Vyznání víry“ (část testamentu) se rozvádí tuto myšlenku. Modelem pro jeho tajnou společnost bylo Společenství Ježíšovo (jezuité), ačkoliv se zmiňuje i o zednářích…

Gary Allen píše dále:
Za povšimnutí stojí, že tvůrce tohoto umění tajných společností byl Adam Weishaupt, onen pověstný filosof, který 1. května  1776 založil řád bavorských Iluminátů s cílem spiknutí za kontrolu světa. Role weishauptových bavorských Iluminátů v zastoupení tezí o panství hrůzy (hrůzovládě) je nesporná a dlouho platili techniky (bavorských) Iluminátů jako model pro metodiku komunistů. Také Weishaupt vzal struktury Společenství Ježíšova jako předobraz a přetvořil tento kodex do zednářských pojmů.
Aydelotte pokračuje“ „ V roce 1888 udělal Rhodes svůj třetí testament…, a přenechal vše LORDU ROTHSCHILDOVI (svému finančníkovi při podnikání v dolech) s doprovodným dopisem, který obsahuje „písemnou substanci toho, co mezi námi bylo domluveno“. To, jak se domníváme, povstalo z jeho prvního testamentu a „Vyznání víry“, neboť Rhodesovo postskriptum uvádí: „ Se zřetelem na naznačené otázky vezměte zřízení jezuitů, je-li k mání.“

Patrně ze strategických důvodů byl Lord Rothschild později z předních řad systému odstraněn. Profesor Quigley odhaluje, že lord Rosebury „ v zastoupení svého tchána lorda Rothschilda byl přijat do tajné skupiny a v Rhodesově příštím (a posledním) testamentu o poručnictví byl jmenován. Tajná společnost byla vystavěna podle spikleneckého vzoru v kruzích zevnitř. Profesor Quigley informuje o tom, že centrální jádro bylo založeno v březnu 1891 z Rhodesových peněz. Organizace byla řízena „pro Rothschilda“ lordem Alfrédem Milnerem….   The Round Table pracoval za kulisami na nejvyšších úrovních britské vlády. Ovlivňoval vnější politiku a reakce Anglie v první světové válce.“

William Bramley píše o skupině „Round table“:
Rhodes se nacházel nepochybně na správné cestě. Dosáhl-li by svého cíle, umožnilo by to zřejmě množství negativních následků …. síť „Bratrstva hada“ by nevznikla. Pomocí světové řeči by mohla být napravena ta negativní působení, o které jde v příběhu o stavbě babylonské věže, jak se stalo, že lidé mluví různými řečmi. Pokud se má pomoci pocitu světoobčanství, přispělo by k tomu, překonat formy národního socializmu, aby se pomohlo rozpoutání válek. Něco šlo přesto složitě. Věřil svým cílům o možnosti uskutečnění sítě korupčního „ bratrstva hada“. Tím se postaral Rhodes o poslední instituce, které promptně padly do rukou, které tyto instituce s úspěchem měly využít k tomu, aby lidstvo s úspěchem potlačili.

Jak se připravuje světová válka ?

Sjednocení německých států pod Bismarckem narušilo „rovnováhu moci“ , která se v Evropě vytvořila již před dvěma stoletími. Do r. 1871 se Anglie těšila z ovládaní evropského kontinentu. Tato svrchovanost byla opakovaně napadána Španělskem a Francií , ale Anglie zůstala i nadále vítěznou. Posílení Německa, díky získání kolonií a vybudování vojenské moci, představovalo závažnou hospodářskou a vojenskou hrozbu pro Ilumináty, ale také pro Anglii samotnou a její ovládání Evropy.

Mezinárodní bankéři, kteří byli v tomto čase dalece vyloučeni z hospodářského rozvoje Německa hledali způsob jak působit proti a omezovat a kontrolovat Německo. Mezitím byla mezi lety 1894 a 1907  uzavřena řada státních dohod, kterými se sjednotilo Rusko, Francie, Anglie a další národy pro případ války proti Německu.

Nadále to byla úloha pro „ Výboru 300“, aby připravila základnu pro první světovou válku. Ze skupiny „Kulatého stolu“ povstala frontová organizace „RIIA“ ( Royal Institute for International Affairs = Královský úřad pro mezinárodní záležitosti). RIIA, která je také známá jako „ Chattam House“ měla mezi zakládajícími členy mezi jinými i  Alberta lorda Greye, šedou eminenci MI-6, Lorda Toynbeeho. Spisovatele H.G. Wellse, vedoucí „kulatého stolu“ Lorda Alfréda Milnera a objevitele tzv. geopolitiky H.J. Mackindera.

RIIA dostal od „ Výboru 300 “ zakázku přesně nastudovat, jak by se mohla inscenovat světová válka.
Osobně tím byli pověřeni lord Northcliff, lord Rothmere, oba členové „ Výboru 300“ a Arnold Toynbee z MI-6.
Tento výzkum se prováděl ve Wellington House, kde pořádali brainstorming – sezení , aby se vyvinuly způsoby a techniky, se kterými by se mohlo mínění veřejnosti měnit tak, aby sama vyvolala válku.
Američtí „ specialisté “, jako Edwards Bernays a Walter Lippman byli při tom právě tak. Lord Rothmere užíval své noviny jako nástroj, aby vyzkoušel své „ social conditioning“  techniky na národu.
Po šestiměsíčním testovacím období, konstatovali, že 87% veřejných názorů se vytvořilo bez toho, aby o nich racionálně a kriticky přemýšlelo. To bylo to co potřebovali. Na základě toho byly na anglickou pracující třídu nasazeny rafinované propagandistické techniky, aby se usvědčila v tom, že její synové museli být po tisících vysíláni na smrt.

Z americké strany řekl US- prezident Theodore Roosevelt (26. Prezident) ve svém volebním programu v roce 1912:
„ Za viditelnou vládou sedí na trůně neviditelná vláda, která lidu neslíbila žádnou věrnost a nezná žádnou odpovědnost. Je úkolem státních úředníků, aby zničili tento bezbožný svazek mezi zkorumpovaným obchodem a zkorumpovanou politikou.“
(Dieter Rüggeberg: „ Geheimpolitik“ S. 75)

První světová válka z pohledu Iluminátů ?

Při pohledu z venku se nacházel svět počátkem 20.st. v míru. Ale pouze z vnějšku, neboť za kulisami se již delší dobu konali přípravy na krvavou lázeň, kterou neměl svět tak rychle zapomenout. Iluminati správně odhadli, že na to aby mohli úspěšně provést svůj plán na uskutečnění „Nového světového pořádku“, museli vyvolat to nejhorší zpustošení, aby žádný národ nezůstal nezasažen.

Mnozí historici jsou si jistí, že podnětem k válce byl triviální střet mezi Rakouskem a Srbskem. Zavraždění rakouského následníka trůnu vévody Franze Ferdinanda a jeho ženy Sofie srbskými atentátníky z okultní tajné společnosti „Černá ruka“ v Sarajevu mělo za následek první světovou válku.
To  pouze využili ti mocní za kulisami, aby vyvolali světovou válku, kterou Albert Pike předpověděl již před 40 lety.
Neboť hrubý průběh bitev je všeobecně znám, chci se zde blíže podívat pouze na ruskou stranu. Rusko bylo, ačkoliv mělo největší armádu světa, pro velký střet vybaveno uboze. Před vypuknutím bojových akcí v roce 1914 přislíbila britská Koruna Rusku plnou pomoc vojenskou podporu v případě války. S počátkem války klesla tato pomoc na 10% předválečných objemů. Finanční monopoly chtěly zjevně, bez rozporů s Pikeovým plánem, dostat Rusko do velmi nebezpečné situace.

V tom samém čase, kdy již miliony Rusů padli v bitvách války, dosáhli agenti ROTHSCHILDU toho, že již tak špatný stav Ruska se ještě zhoršoval. Protože filosofie Iluminátů žije z bídy a nejistoty, měla jejich snaha úspěch, uvolnit jeviště pro revoluci, která se měla následovat po porážkách utrpěných od Němců.
Revoluce vypukla v únoru 1917, car byl svržen a vládu převzala provizorní vláda vedená princem Jiřím Lubowem. Přesto se jim nepodařilo, obrátit list k národní zkáze.
Zde bych si přál pokračovat až na místě kapitoly „Pozadí bolševické revoluce“, jak Trockij a jeho rebelové s 20 miliony US dolarů ve zlatě opustili na lodi Kristianiafjord New York. Jejich parník, který pronajal JACOB SCHIFF, byl zastaven 3.dubna 1917 kanadskými úředníky v Halifaxu v Novém Skotsku. Zdálo se, že plán Iluminátů byl odsouzen ke ztroskotání. Zde nechal Jacob Schiff působit svůj vliv a vliv jeho iluminátských přátel ve vládě USA a Anglie a tak mohla jízda již krátce nato pokračovat. Po příjezdu do Evropy, odcestoval Trockij přímo do Švýcarska, aby se tam sešel Leninem, Stalinem, Kaganovičem a Litvinovičem, aby se mohly objasnit jednotlivosti strategie.
Zde by mohlo být snad docela zajímavé poznamenat, že špičkový zástupci a agenti všech ve válce zúčastněných národů se mohli otevřeně setkávat v neutrálním Švýcarsku. Švýcarsko bylo vytvořeno v jeho současné podobě již v roce 1815 jako následek Vídeňského kongresu. Byla mu přislíbena trvalá neutralita.
Náhoda?
Nebo se to hodí do plánu jednotlivým z války žijícím stranám, mít jedno takové bezpečné místečko ve středu Evropy?

Nyní měli před sebou spiklenci přece jen jednu otázku, jak by měli dostat ze Švýcarska všechny vzbouřence i s vybavením do Ruska.  Odpověď dal Rotschildův agent a vedoucí německé tajné policie Max Warburg, když je všechny naložil do zapečetěného železničního vagónu a obstaral bezpečný průjezd až k ruským hranicím. Když vlak poprvé zastavil v Německu, nastoupili dva němečtí důstojníci, kteří ho eskortovali. Ti dostali nařízení od generála Erika Ludendorfa.

Max Warburg byl bratrem Paula Warburga, který byl prvým předsedou Federal Reserve Bank.
V červenci utrpěl komplot podporovaný mezinárodními bankéři počáteční protiúder a Lenin s několika dalšími musel uprchnout do Finska. Ale v listopadu 1917 byli již definitivně úspěšní.
Když současně pozorujeme finanční podporu, která následovala po výcviku v New Yorku, nebyl to také žádný div. Během krvavé občanské války, která následovala bolševickou revoluci, byl Lenin nesporným vůdcem politických Aktivit a Trockij organizoval vojenskou větev organizace, tedy „Rudou armádu“. Jméno „ Rudá armáda“ nebylo žádné špatné pojmenování nebo náhodně vyhledané jméno. Bolševická „ Rudá armáda pod vedením Trockého byla smrtícím nástrojem Rotschildů (rotes Schild ) vládnoucích mezinárodních bankéřů. Bylo to jen k tomu všemu dobře padnoucí, že nesla rudou etiketu nebo znak.

Mezitím se stalo historickou skutečností, že většina Leninem vedených rebelů byli židé. Právě tak psaly Timesy, 29.března 1919, že zajímavou vlastností bolševického hnutí je vysoké procento neruských prvků ve vedoucí skupině. Z ca 30 komisařů a vedoucích, kteří představovali centrální aparát bolševického hnutí nebylo méně než 75% židů.

Podle psaní generála A. Nechvolodova zjistila francouzská tajná služba, že Jacob Schiff měl předat dalších 12 milionů USD přímo ruským revolucionářům. Nechvolodov jmenoval rovněž Felixe Warburga, Otto Khana, Mortimera Schiffa, Jerome H. Hanauera,  Maxe Breitunga v USA a Maxe Warburga, Olafa Aschburga a Jivtovského v Evropě jako další financovatele bolševické revoluce.

Velvyslanec ruského impéria v USA Bakchmatjev vyprávěl, že po bolševickém vítězství v letech 1918 až 1922 bylo převedeno 600 milionů rublů ve zlatě z Ruska na „ Khun Loeb Bank“ v New Yorku.
Kniha „Zapečetěný vlak“ od Michaela Pearsona dokládá, že Němci na základě podkladů německých zahraničních úřadů dali k dispozici na propagandu v Rusku až do 5 února 1918 celkem 40 580 997 marek. Ve stejném dokumentu se uvádí, že říšská pokladna uvolnila den po Leninově převzetí moci okolo 15 milionů marek pro Rusko.

Krvavý masakr milionů Rusů a zotročení dalších milionů zajímal mezinárodní bankéře na jejích cestě za světovým panstvím jen málo.


zdroj: http://orgofoto.webnode.cz/products/tajne-spolecnosti-8/