Různá náboženská dogmata a tabu kněží vysvětlují tím, že lidstvo je sběř, přicházející na svět se stigmatem smrtelného hříchu, a tak lze od lidí očekávat všechny možné negativní vlastnosti. Je nám sděleno, že tyto negativní vlastnosti jsou lidstvu vlastní, neboť sami jeho prarodiče, Adam a Eva, byli pro nepřístojné chování vyhnáni z ráje. Příčinou, proč se Adam s Evou stali prvními biblickými trestanci deportovanými na Zemi, bylo údajné překročení zákazu Jehovi (Elohim), “konzumovat ovoce stromu vědění” jak to traduje Genesis a některé další svaté knihy, u jejichž zrodu stáli Elohim, nikoliv však Bůh.

Dodnes nikdo neodhalil veškeré lži a křivá obvinění, obsažené v tomto tvrzení, neboť lidé se bojí odhalit lživý původ křesťanské bible. Jako obvykle je vše jinak. Především Adam a Eva nebyli našimi prarodiči, ale prarodiči Hebrejů (možná i Semitů) a představovali genetickou matrici nové rasy, kterou si Jehovah vytvořil klonováním vlastního genomu (DNA) a jíž hodlal osídlit Zemi a některé další planety. Podle zámyslu Jehovy měli Hebrejové představovat elitní rasu, která by ve jménu svého stvořitele vládla Zemi.

Ostatní na Zemi žijící nehebrejské (“méněcenné”) rasy, uctívající konkurenční “Bohy”, měly být eliminovány či zotročeny. Awarenness ve svých relacích tvrdí, že Jehovah byl výtečným a zkušeným genetickým inženýrem, který v genetických laboratořích Elohim na Marsu stvořil hebrejskou rasu klonováním a duplikací svého vlastního haploidního genomu. Hebrejská svatá písma toto krédo Jehovy dost přesně zaznamenala: “Stvořil jsem člověka podle obrazu svého”.

Jestliže s otevřenou myslí začneme pátrat po tom, kým a proč bylo zakázáno “pojídání ovoce stromu vědění”, dospějeme nakonec k ohromujícímu zjištění, že skutečné pohnutky Jehovy pramenily z obavy, že by se Hebrejové časem mohli dobrat poznání, že ani Elohim, ani sám jejich “Bůh” Jehovah, nejsou skutečnými bohy, za něž se vydávají, takže není žádný důvod poslouchat a uctívat je.

Vedle negativních povahových vloh, obsažených v genetickém vzorci Jehovy, získali Hebrejové i mnoho pozitivních vloh a schopností, které jim umožňovaly převyšovat ostatní rasy. Byli pracovití, přesní, velmi inteligentní a měli zvláštní vlohy pro vědu, umění, právo a obchod, což pochopitelně iritovalo ty méně úspěšné nehebrejské národy, jejichž vlohy ještě nebyly plně rozvinuty, a tak se na výsluní světa dostávali mnohem obtížněji. Tehdy se pravděpodobně zrodila myšlenka “antisemitismu”. Dlužno říci, že k tomu do značné míry přispěli i sami Hebrejové svou nezastíranou arogancí a pohrdáním ostatními nehebrejskými rasami.

Podle mého názoru podstatou “smrtelného hříchu” nebylo to, že se Eva s Adamem na radu hada zakousli do rajského jablka ze stromu vědění. Pravděpodobnější je to, že Adam s Evou při svých rajských hrách mimoděk objevili existenci něčeho tak příjemného, jako je sex. Důsledkem, jak jinak, bylo množství dětí, které přicházeli na svět sexuální reprodukcí bez vnější genetické kontroly, podobně jak se to odehrává u ostatních savců.

Tyto děti již neměly stejný genom jako Jehovah, a vlivem mutačního tlaku na DNA se od něj neustále vzdalovaly. Touto cestou byl nastartován smrtelný hřích jako degenerativní prvek původně čistého genomu. Jehovah toto lidstvo přestal považovat za svůj věrný genetický obraz (viz bible), a proto připustil jeho zničení. Takto postižené lidstvo vysídlil z marsovské chovné stanice na Zemi, kde se o další postarala Nimiru. Jelikož dnes můžeme dost přesně odhadnout čas prvního úderu Nimiru na Zemi (přibližně 115 000 př. n. l., máme i představu o přibližné dataci vzniku “smrtelného hříchu”.

Jehovahem vytvořený klon Hebrejů měl být vyvoleným národem. Ideu, ze které vycházel Jehovah při vytváření svého hebrejského lidu, nám uchovala bible, přesně vzato Kniha Thorah, jíž měl být podle tradice původním autorem. Vzhledem k neobyčejně zajímavému pojetí otázky původu Hebrejů a vztahu Jehovana k nim si dovolím uvést podstatu informace pocházející od Awareness:

“…Jehovah vytvořil mnoho zákonů, aby odlišil Hebreje od ostatních ras. Počínaje obřízkou, předepsanými přísnými normami chování jedince ve společnosti až po úzkostlivé sledování čistoty rodokmenu a eliminaci deviantů. Byl to způsob, jímž hodlal označit svůj lid, aby jej po svém návratu mohl snadno poznat a využít pro své záměry. Obdobným způsobem měla být prokazována genetická čistota potomků uhurského královského domu (Mongolů a Mayů).

Důkaz genetické čistoty byla “královská pečeť”, takzvaná “mongolská skvrna”, což byla modře až modrofialově zbarvená plocha kůže velikosti pětikoruny až čajového podtácku, nacházející se v dolní části zad mongolských (a také mayských) dětí, která v pubertě zmizela. Jehovah zamýšlel vrátit se ve vhodný čas na Zemi a odvést s sebou stádo svých hebrejských oveček z této planety na místo zaslíbené hebrejské rase. Ostatní rasy na Zemi, nepřátelské vůči Hebrejům, hodlal zničit. To bylo hlavním důvodem, proč z duchovní planety Celestria přišel Kristus Immanuel a inkarnoval se na planetu Terrestria (planetu Zemi) jako Ježíš, aby tento plán překazil a Hebreje ochránil před hrozící masivní diasporou (rozptýlením).”

Awareness říká, že entita Jehovah, která se v dějinách objevila jako genetický expert, šlechtitel a učitel civilizací, nebo spíše jako skupina entit, nepředstavovala ve skutečnosti Boha-Stvořitele Vesmíru, ale šlo o poněkud malicherné, žárlivé, extrémně náročné a sobecké bytosti, které vytvořily pro své stoupence více než 100 zákonů, z nichž některé byly neuskutečnitelné, nebo byly dokonce ve vzájemném rozporu. Proklamovaný zákaz zabití byl třeba v rozporu s požadavkem Elohim, aby Abrahám zabil jako oběť svého prvorozeného syna Izáka.

Jehovah nebyl božským tvůrcem, ale byl to bůh entity klonů, které on sám vytvořil a pak je vysadil na Zemi, aby se pomnožily. V genomu samotného Jehovaha jsou vepsány jisté chyby, které mu do jisté míry dovolovaly být dobrým vědcem, ale vyústily v takové deformace jeho myšlení, že Jehovah nepřipustil, aby entita Hebrejů pochopila a porozuměla podstatě humanity, milosrdenství a dospěla k poznání univerzálního Boha.

Tato chyba v genomu Jehovaha způsobila genetickou deviaci projevující se sebestředností, sobeckostí a megalomanií, což se ve značné míře přeneslo i do genomu jeho duplikantů Adama a Evy a dále ke všem jejich potomkům. Mnoho Hebrejů má sice vysoké IQ, projevující se v uměleckém nadání, ovládají filosofii i exaktní obory materialistického světa, jsou vynikajícími právníky a politiky, bohužel postrádají jisté vlastnosti, které propojují tento svět s vyššími duchovními dimenzemi. Patrně je to příčinou, proč mnoho Hebrejů akceptovalo materialistickou filosofii a ateismus, neboť nevěří v existenci skutečné nesmrtelnosti.

Veškeré tyto charakterové nedostatky samotného Jehovaha zdědili prostřednictvím jeho genů i Hebrejové. Intergalaktická konfederace, neboli “galaktické lidstvo”, jak je někdy nazývána, považuje Jehovaha za odpadlíka, omezila možnosti jeho aktivit a odsoudila ho k navrácení energií, jež rozpoutal na Zemi, do původního stavu. Nyní se entita Jehovah nachází v procesu reverze sil, které rozpoutal, čímž současně také splácí “vlastní karmický dluh”. Awareness má na mysli zřejmě duchovní podstatu bytosti Jehovah, protože jeho fyzická dlouhověká forma zemřela v roce 160 př. n. l.

Dále Awareness pokračuje a říká, že:
“Jehovah již skončil se snahami o zničení lidstva a přestal s vytvářením chaosu, který rozpoutal svými genetickými a mocenskými operacemi, ještě dlouho před svou smrtí započal proces obnovování původní harmonie energie Země, protože mu to bylo přikázáno”.

Toto se netýká pouze Jehovaha, ale všech Elohim, kteří představovali duchovní energii seskupenou v pozadí akcí Jehovaha. Elohim nyní pracují na Zemi na odstranění některých negativních energií, které vyvolaly mnoho konfliktů souvisejících s příchodem a existencí rasy Hebrejů na Zemi a upravují jejich původní genetické naprogramování, jež bylo dílem Jehovaha.

Ukazuje se, že tajným úmyslem Jehovaha bylo vrátit se ve vhodný čas na Zemi a odvést s sebou do zaslíbeného místa v Galaxii svoji hebrejskou rasu a ostatní pozemské rasy, nepřátelské Hebrejům, hodlal zničit nebo způsobit jejich hlubokou barbarizaci. Tento úmysl měla překazit Kristova mise na Zemi. Konečným cílem Ježíšovy mise, překračujícím dvě tisíciletí do současnosti, je projekt Ohalu.

Podstatou tohoto projektu je zastavení působení chaotických sil, kdysi uvolněných genetickými experimenty Jehovaha. Kristus se inkarnoval do těla nemluvněte Ježíše, který, byl ve skutečnosti (po genetické stránce) princem královské dynastie Domu krále Davida a přímým dědicem v rámci jeho pokrevní linie. Ježíšova mise nebyla arogantním projevem božské moci, ale projevem láskyplného, soucitného a milosrdného boha všech lidí.

To byl hlavní důvod, proč mnoho Hebrejů uvěřilo, že Ježíš je skutečným Mesiášem, který nepřináší ničivou moc, pomstu a válku, ale humanitu, lásku, soucit a milosrdenství. Tím, že Ježíš otevřel tajemství hebrejské víry i ostatním rasám, umožnil vyklíčení a rozvoj dalších monoteistických náboženství. Tato náboženství (jako například původní Křesťanství) učila poznání nutnosti jednoty vědomí Boha a člověka, založené na tvořivém postoji k životu, lásce, humanismu, soucitu a milosrdenství.

Konání Jehovaha způsobilo mnohem těžší důsledky, které spočívaly v zatížení hebrejské rasy a Elohim velmi tvrdým zpětným odrazem karmy. Projekce karmických důsledků těchto divokých a nedomyšlených genetických manipulací uvolnily mohutný vír energie, která živila řadu po sobě následujících pohrom postihujících Hebreje a ty, kteří s nimi nějakým způsobem geneticky souviseli.

Projevilo se to mimo jiné vnitřními, kmenovými rozpory entity Hebrejů a následnou diasporou (rozptýlením) kmenů Izraele, rostoucím nepřátelstvím ze strany jiných ras, často podporované malichernou závistí nad schopnostmi Hebrejů shromažďovat majetek (finance) a pronikat do vyšších postavení, vyžadujících vyšší úroveň IQ. Udržování uzavřené a neproniknutelné vnitřní struktury velkých židovských rodin a s tím související jejich uzavřenost vůči ostatnímu světu, je přímým důsledkem pletich a manipulací Jehovaha.

Nezanedbatelný podíl na tom měly i některé nedobré vlastnosti Hebrejů podporované náboženskými zákony Jehovahs, jako je arogance a stěží zakrývané kořistnictví a bezohlednost uplatňovaná vůči lidem ostatních ras. Této situace využívala jistá větev Iluminátů, která vešla později ve známost jako Sionisté. K vyvrcholení negativních tendencí došlo jednak po skončení I. Světové války, jednak během světového ekonomického šoku v období 1929-1932. Tehdy začaly ze zdánlivě mrtvých kořenů klíčit události pozdějšího židovského holocaustu, které přímo explodovaly do obludné akce nacistického “konečného řešení židovské otázky”.

V rámci zmíněných událostí připomíná Awareness, že II. světová válka byla ve skutečnosti “šachovou partií” mezi dvěma skupinami Elohim. Skupina Bafath (Gizeh Intelligence) intenzivně podporovala Hitlera a jeho nacisty, kdežto Elohim, pokračující v intencích Jehovaha, prostřednictvím Iluminátů zase podporovali Anglo-Američany. Židovský holocaust v tomto soupeření byl jen jakýmsi přehlédnutým nedovoleným tahem pěšcem, jakýsi strk ostrým loktem pod žebra soupeře, ale zaplatili ho svými životy, jako obvykle, prostí a nepříliš majetní Židé, Poláci, východní Slované, stejně jako mnoho dalších národů.

Pečlivě připravený plán Elohim na vytvoření panské a otrocké lidské rasy se nakonec úplně zhroutil. Důvodem mimo jiné bylo to, že v době vysazení Hebrejů na Zemi (přibližně před 80 000 – 90 000 roky) již byly na Zemi po několik tisíciletí zabydlené tři hybridní rasy či hybridní skupiny lidstva: Nágové, Magi a Terrani (“ti z Nubiru”).

Nágové

Dávno před zahájením genetických experimentů Elohim s rasou Hebrejů uskutečnili genetické transformace podobného typu i sirianští genetici rasy Katayy. Postup jednotlivých etap vytváření genetické matrice zřejmě zaznamenává, již zmíněný “genetický kotouč”, který nalezl Erich von Daniken v museu v Bogotě.

Podle tvrzení Awareness vyústily tyto sirianské genetické experimenty v první pozemskou hybridní humanoidní rasu Rel Yeh, která tvořila několik subras původního obyvatelstva bájného Muroru (země Mu, Lemurie). Jelikož se u mnoha příslušníků této rasy projevovaly některé nehumanoidní atributy (šupinatá kůže, lebky připomínající ještěří či hadí hlavy atd.), byla humanoidní genetika kříženců Rel Yeh zesílena dalším křížením s humanoidní rasou Katayy (potomky Lyranů) a tímto postupem byl vytvořen geneticky dokonalý a stabilní genom hybridní rasy Naga (Nagolianů).

Terrani

Terrani představovali další důležitou elitní entitu Elders, jež výrazně ovlivnila historii lidstva. Byli nazýváni Dům Sokara (egypt. Sokar – sokol), ale také Nubiru, nebo “ti z Nubiru”. Byla to nová rasa pocházející ze spojení genetických matric (genomů) královských domů Siria a Lyry. Slovo Nubiru znamená ve starověké sumerštině “zprostředkování mezi dvěma (královskými rody)”, jinak řečeno šlo o uzavření manželství dvou nejvyšších představitelů poněkud rozkmotřených “královských domů Siria a Lyry”. Ve starověku to byl poměrně častý způsob, jak elegantně odstranit vyostřené rozpory mezi dvěma kmeny či národy, jak o tom například vypráví nadčasová egyptská báje O Osiridovi a Isis. Z manželství Osirise a Isidy vzešel jejich syn Hór, zakladatel nové královské dynastie Sokarů.

Z pohledu genealogie byli Nubiru – Sokar legitimními královskými potomky s nárokem na trůn, kdežto Magi, viz dále, byli pouhými opovrhovanými levobočky bez sebemenších dynastických práv, ale o to s větším komplexem méněcennosti a urputnou snahou uchopit moc a dokázat svůj božský původ vlastními činy. Elohim, kteří se po útěku z Maldeku (Tiru) usadili na Zemi, se primitivním kmenům pouštních nomádů představovali jako Elohim – bohové. Spolu se svým doprovodem (Annunaki, Igigi)tvořili však jen nepočetnou “elitu”, která na Zemi uvízla a snažila se tyto skupiny primitivů ohromit předvedením řady zázraků vytvářených pomocí své vyspělé technologie.

Když se jim to podařilo, bylo již hračkou ovládnout je a vnutit jim své zákony. Informace o těchto událostech pocházející ze sumerských, asyrských a babylónských eposů, které hovoří o nejvyšším Bohu Ann, či Annu (pravděpodobně to byl Jehovah či jeho otec Aruseak), který na Zemi přišel se skupinou asi 42 bohů Annunaků (potomků boha Annu) a dvěma sty nižších bohů Igigů. Pravděpodobně stejnou událost zaznamenal ve své knize i patriarcha Enoch, který ale zaznamenal i chaos, který svým příchodem přivodili.

Magi – Nefilim

V knize Henoch se uvádí, že po zničení sesterské planety Tir (Maldeku) nalezlo na Zemi azyl asi 200 lidí z Tiru, kteří patřili k nižší třídě lyranské civilizace (nižších bohů), jež sumerské eposy nazývali Igigi. Ti sebou neměli žádné ženy své rasy, a tak se začali “ženit” s ženami pozemského plemene Lilith. Taková divoká hybridizace měla za důsledek smísení lyranské a pozemské DNA a vznik vysoce heterozních míšenců Magi (Nefilim). Elohim, kteří představovali nejvyšší elitu Annunaků (Lyranů) těmito svými potomky opovrhovali, protože šlo o geneticky degenerované plemeno. Jelikož Magi – Nefilim ohrožovali již samou svojí existencí plánované genetické experimenty s rasou Hebrejů, pokusili se je zničit tím, že je nevarovali před blížícím se kataklyzmatem (Nimiru), pravděpodobně šlo o gigantickou potopu, způsobenou během některého z periodických přeletů Nimiru v těsné blízkosti Země.

Odehrálo se to buď kolem roku 3449 př. n. l. nebo 9564 př. n. l., nebo 15679 př. n. l. Šlo o jednu ze tří či čtyř “biblických potop”, během níž většina Magi zahynula. Malé části Magi se podařilo včas získat informace o blížící se katastrofě a to ji umožnilo přežít. Pravděpodobně od ní se počítají kořeny třinácti hybridních genetických dynastií, majících ve svém genomu větší či menší podíl mimozemské (lyranské) DNA. Lze to říci i tak, že těchto třináct elitních dynastií je přímými potomky již dříve zmíněných Magi, od nichž počínají kořeny současné nejvlivnější pozemské skupiny “loutkářů”, která proslula jako “Ilumináti” (Osvícenci). Jak jsem se již dříve zmínil, nebylo Magi dovoleno odejít s mimozemskými otci, kteří opustili Zemi před hrozící záhubou, protože jejich otcové Elohim je považovali za geneticky méněcenné míšence.

Taková přezíravost otců u Magi zřejmě vyvolávala komplex méněcennosti a neukojitelnou touhu po ovládnutí Země, čímž chtěli svým otcům dokázat své skutečné zděděné schopnosti. Důvodem opovržení otců Elohim byla především genetika Magi, neboť jejich genom obsahoval nejen “božské” fragmenty DNA Elohim, ale i fragmenty rasy primátů, získané prostřednictvím DNA jejich matek, pocházejících z plemene černé Lilith. Na Zemi se plemeno Lilith objevilo někdy před 200 000 – 250 000 roky a dosud není zřejmé, kteří mimozemští genetičtí inženýři stáli za manipulacemi, díky kterým vzniklo, nebo zda šlo o produkt přirozené evoluce hominidů. Samice této humanoidní rasy využili genetici Elohim ve snaze o vytvoření originální pozemské humanoidní otrocké rasy a semeno pocházelo od Elohim (Igigů).

Tímto způsobem se snažili Elohim vytvořit fyzicky odolnou otrockou rasu, která by měla dostatečný fyzický odstup od nich samých a převzala by veškeré těžké práce (viz sumerský epos o povstání Igigů). Nedobře vedenou a především nedomyšlenou hrou Elohim vznikl zárodek ohniska budoucích velmi žhavých sporů o moc hned mezi třemi entitami. Dvě z nich, Sokarové (ti z Nubiru) a Nágové žili na Zemi dávno před vysazením Hebrejů a po genetické stránce to byla hybridní plemena nesoucí podíl sirianské DNA.

Vláda nad Zemí v období mezi dvěma cykly Nimiru (15 679 – 9654 př. n. l.) byla v rukou Sokarů (Nubiru), leč Magi to považovali za potupu, protože se považovali za polobožskou rasu mající legitimní právo vládnout na Zemi všem národům. Ve mstě za zneuznání svými otci Elohim velmi brzo vytvořili na Zemi nepředstavitelný chaos a donutili Nubiru (Terrany) odejít ze Země do oblasti Plejád. Hebrejské kmeny oslabili svými nájezdy a postupně je vytlačili z kvetoucího Kašmíru do málo úrodných oblastí Palestiny, kde je nutnost uhájení života změnila v nomády. Tak nastala situace, o které se zmiňuje Manetho jako o období vlády polobohů Magi, kdy každý bojoval s každým a Země upadla do nejhlubšího barbarství.

Členové třinácti genetických linií Magi, ze kterých pochází současná vysoká šlechta, královské dynastie a velké množství levobočků, představují pravděpodobně třináct variací genetických matric Magi. Někteří z nich se stali faraony, dávnými králi a císaři, ale nakonec nejvyššího vlivu dosáhla poslední 13. genetická linie, kterou zasvěcenci označují za 13. satanskou linii.

Magi, nacházející se v postavení oběma rodičovskými stranami opovrhovaných levobočků, vytvořili skupinový ochranný systém: kněžský vojenský řád, zasvěcený egyptskému bohu Ath Ká Ptahovi. Podobné ochranné a strážní kněžské řády existovaly již dávno předtím v Sumeru, Egyptě i jinde na světě a dosud existují uvnitř každého významnějšího náboženského hnutí. Kněžský řád Magi (Synové Belialu) byl známý jako Velká lóže Ath Ká Ptaha. Původně tento kněžský ochranný a vojenský řád představoval záštitu Magi, ale v moderní době se (podle vzoru templářů) přeškolil na mezinárodní bankéřský systém, představující novou církev všemocného kapitálu, která lidstvu vnutila nové náboženství – peníze. Všechno v našem životě se otáčí kolem peněz a mnozí málo prozíraví tomuto kolotoči podlehli.

Řád Synů Beliala, neboli Velká lóže Ath Ká Ptaha, byl základnou, ze které vyrůstaly kořeny tajných společností 19. a 21. století, především Iluminátů, Svobodných zednářů, Rosikruciánů atd., které se v moderní době spojily v Commitee of 300.

Awareness doporučuje Bramleyovu knihu The Gods of Eden, kde jsou uvedeny tajné společnosti vytvořené mimozemšťany a osazené kněžími tajných řádů, kteří pomáhali formovat myšlení a upravovat kulturu těchto starověkých civilizací. V tomto klubku hadů vidíme mnoho ocasů a hlav s jedovatými zuby, leč nevíme, ke které hlavě patří který ocas.

Lidstvo čtvrté kalpy, přesněji jeho potomci, žijící v současnosti na Zemi, představují chaotické propojení jednotlivých genetických matric, které se ještě zkomplikovalo vysazením lidstva páté kalpy. Korunou existujícího genetického chaosu je skutečnost, že různé galaktické národy a rasy odsunovaly bez jakékoli kontroly na Zemi své zločince a nezvládnutelná individua, podobně jako svého času Britové do Austrálie. Nelze se proto divit, že Země, ta kdysi rajská zahrada, získala přízvisko – trestnice a blázinec Galaxie. Divíte se ještě tomu, co se kolem nás děje..?

Když odeznělo řádění živlů vyvolaných posledním cyklem planety Nimiru v roce 3449 př. n. l., větší část Elohim se vrátila na Zemi a pokusila se o její ovládnutí, jak to popisuje bible. Jejich pokusy nebyly příliš úspěšné a v podstatě nebyly nikdy ukončeny a pod zástěrkou dezinformací probíhají dodnes, především na teritoriu západní Evropy a na americkém kontinentu, tedy na zbytku bývalé atlantské domény Maldekianů. Tyto pokusy o převzetí kontroly nad Zemí měly a stále mají řadu variací, počínaje snahou o přímé vojenské podmanění, přes velice promyšlené náboženské a ideologické manipulace, uplatňování moderních biotechnických manipulací s vědomím lidí, až po současné tajné pokusy prováděné pod dohledem NSA v souvislosti s únosy lidí a jejich očipováním.

Byly operativně vyjmuty stovky těchto čipů, které byly lidem tajně implantovány při zubařských operacích. Pokud by se podařilo očipovat celé lidstvo, pak k jejich ovládnutí již stačí jen centrální počítač s dostatečnou pamětí, vysílač globálního dosahu a ze svobodného lidstva se stane stádo pilných a poslušných mravenců, nezajímajících se o to, v čí prospěch pracují, pro koho žijí a v čí prospěch umírají.

Nejvlivnějším z mnoha skupin loutkařů jsou zjevně Ilumináti a některé další entity pocházející z dávného kmene Danu, který se usídlil od Portugalska po Kavkaz a pevně prorostl veškeré mocenské struktury a v podstatě stál u kolébek starých evropských královských dynastií. Tato část maldekiánské elity po zániku planety Maldek měla svoje ženy a tak si údajně zachovala víceméně čistou DNA. Tento tajemný kmen Danu, Kelty nazývaný Thúatha de Danan, hinduisty nazývaný lid bohyně Danu, vnučky zavrženého boha Brahmy a starými řeky Titáni, spolu se spřízněnými kmeny Asurů a Rakšasů rozpoutali ve snaze o nadvládu nad Zemí řadu dlouhodobých válek, které na tisíciletí rozvrátily Zemi. Tehdejší situaci popisují starobylé hinduistické eposy, především epos Mahábhárata.

Případů manipulací a podvodů pocházejících z tvůrčí dílny Elohim, potažmo Iluminátů, je tolik, že by vydaly na několik samostatných knih.

Například manipulace zvaná sionismus se ukrývá za oponou židovského náboženství, ale ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o “sionistickou ideologii” maldekiánské elity postrádající jakýkoliv skutečný náboženský aspekt. To co prováděla tato “elita” na Maldeku (Tiru), než způsobila jeho zánik, se pokouší uskutečnit nyní na Zemi, kam se uchýlila a kde se po generace reinkarnuje v lůně několika desítek rodin “finančních čarodějů” (Rothschildů, Rockefellerů, Openheimerů, Morganů a dalších).

Rotschildové a Rockefellerové patří k třinácti nejmocnějším rodinám Iluminátů. Podle jednoho zdroje bylo odhadnuto, že tyto rodiny ovládaly již v polovině minulého století nejméně polovinu světového bohatství.

Anglo-americká finanční a mocenská “elita” byla velmi těsně propojena s mezinárodními finančními domy Rockefellerů, Rotschildů, Morganů atd. Anglo-americký imperialismus je ve skutečnosti jednolitou globální frontou Iluminátů a rodin vlastnících Bank of England, Ústřední banku USA (The US Federal Reserve), Francouzkou banku atd. Tito židovsko-nežidovské, či přesněji vzato sionistické rodiny byly a jsou spojené penězi, manželstvími, hrůznými luciferiánskými mysterii a “luciferiánskou ideologií” elity zaniklého Tiru, kterou si jejich reinkarnovaná theta z Tiru (Maldeku) přinesly na Zemi. Roosevelt, Churchill, Hitler a další aktéři dějin XX. století byli ve skutečnosti pouze nastrčenými figurkami na šachovnici, které posunovali dle svých plánů, podobně jako tomu je u řady současných politiků a “vůdců” 21. století.

Od roku 1776 Meyer-Rotschield financoval nejen upevnění pozic Iluminátů, Svobodných zednářů, Commitee of 300, ale též významnější revoluce moderního věku, včetně bolševické v roce 1917, protože jejich konečným cílem bylo dosažení nejprve globální bankovní kontroly a posléze i mocenské dominance nad všemi zeměmi, což se již do značné míry dnes zdařilo.

V roce 1930 se zaměřili na podněcování války na dvou frontách, která vedla k oslabení a rozvrácení velkých národních států (Anglie, USA, Německa, Japonska a Ruska). Sledovali svůj cíl “permanentní řízenou světovou krizi”, jejíž podstatou bylo zabíjení miliónu lidí v drobných válkách, traumatizování národů, vytváření povědomí bezvýchodnosti a nedosažitelnosti spravedlivého práva pro lidi i národy, atd. Snažili se nutit národní vlády ke zvyšování státního dluhu a soukromého nekontrolovatelného zisku, a tak státy udržovat na hranici úpadku, což by vytvářelo ideologické podmínky a tlaky pro prosazení jednotné “světové vlády“ pod záminkou nastolení světového míru a odstranění krizových jevů.

Cituji Donalda J. Cassidyho, který je jedním z historiků, zabývajících se sionismem.
“Amerika podlehla sionismu, černému moru naší doby.”

Historie nedává Židům nijak příznivou reputaci, ať již šlo o hebrejské, chazarské či sephardinské (španělské) Židy. Za vším totiž stojí jejich “kultura peněz”. Jakoby nikdy neslyšeli, že údělem lidstva je humanita, láska a soucit. Oni si myslí, že jejich posláním je jen a jen shromažďování peněz, které zakládají jejich sílu. Jejich problémem je, že zejména movitější rodiny se nikdy nedokázaly přizpůsobit společnosti, ve které žily, nepřijaly její společenské normy a historicky vytvořené zvyklosti, ale vždy nezakrytě usilovaly o preference, výhodné postavení a nadřazenost.

Během posledních dvou století Sionisté vymysleli nespočet způsobů, jak převést bohatství společnosti do svých bank a sejfů, například pomoci monopolů, ekonomického vydírání, peněžních půjček, lichvy, daňových úniků, bankrotů, opakovaných finančních podvodů a spekulací. Chovají se jako finanční tornádo, proto jsou párii všude, kde se usadí a zcizují vše, kam až dosáhnou.

Stěžují si na existující mýtus diskriminace, ale ve skutečnosti to jsou oni sami, kdo jsou zdrojem diskriminace, protože to oni jsou ve skutečnosti finančními predátory. Benjamin Franklin je nazýval “vampýry”, protože je znal z jejich působení v Evropě a nechtěl je vpustit do Ameriky. Dnes to ale jsou Spojené státy, které “hostí” téměř polovinu světové židovské populace převážně chazarského původu, která má v rukou základy globální síly a zahraniční politiku.

Představitelé vedení i samo jádro sionismu se považuje všeobecně za “Židy”, leč jsou to právě oni, kdo posunuli samo “židovství” do nové nežidovské dimenze a určili mu nové cíle. Nejvíce “Židů” Evropy a Ameriky pochází z rasy Chazaru, kteří přišli do Evropy během stěhování národů a prozíravě adoptovali hebrejskou kulturu. Nemají žádné rodové propojení s Palestinou ani s Kašmírem a jsou ve skutečnosti cizinci i mezi potomky hebrejských kmenů Palestiny. George Washington jimi pohrdal, Benjamin Franklin je nazýval “bezbožníky”, a oni také jsou ve skutečnosti ateisty, kteří za svého “neomylného papeže” považují dynastii Rotschildů.

Židovské náboženství a rituály jsou pouze jejich konspirativním pláštěm. Skutečné věřící Židy-Hebreje Sionisté nazývají “menšími bratry” a využívají je jen pro své politické cíle. Pro krytí svých skutečných cílů zavedli mlhavý demagogický termín “antisemitismus”, což je uměle vytvořený mýtus, mající ve světě jednak vylepšit jejich obraz pronásledované “oběti”, jednak posloužit jako páchnoucí exkrement k poskvrnění labilních odpůrců, nebo jako politický klacek na ty odolnější. Jsou to ale Sionisté, kdo zatáhli Židy do bezedné páchnoucí bažiny politické korupce, podvracení vlád, destrukce společnosti, finančních krizí a burzovních panik, depresí a dokonce i válek ve jménu Protokolu.

Před dvěma sty lety Thomas Jefferson prohlásil, že Spojené státy nemají žádné nemajetné lidi. Dnes mají Spojené státy přinejmenším padesát milionů nemajetných lidí žijících zcela v bídě a dalších padesát milionů Američanů žije na okraji propasti chudoby. Americký sen se vytratil a dnes představuje Amerika vyloupený a zničený krám příliš štědrého, soucitného a důvěřivého národa. Zkuste se zamyslet nad tím, kam zmizelo a kdo vlastní většinu původního amerického bohatství?

Filosofie sionismu existovala na Zemi již nejméně před 10 000 lety a jejím představitelem byl tajný atlantsko-egyptský řád založený Ath-Ka-Ptahem, údajným bratrem Jehovaha, jednoho ze sedmi Elohim, kteří tvořili odpadlickou odnož lyranské rasy, známou jako Bafath.

V poválečných kuloárech se potichu spekulovalo o tom, že II. světová válka vznikla díky vážným rozporům v pojetí ekonomické a mocenské strategie mezi Rothschildy a Rockefellery, potažmo mezi llumináty a Sionisty, což je docela pěkný úšklebek maldekianské bestie.

Awareness potvrzuje, že II. světová válka vznikla v podstatě jako sázka mezi Rothschildy a Rockefellery o to, kdo rychleji a pevněji sevře svět ve své hrsti. Přestože identita “mudrců Elders” (Elohim) nadále není stále oficiálně odhalena, je k dispozici dost informací, abychom mohli konstatovat, že Elohim (Bafath) svoji neviditelnou rukou řídí (nebo se pokoušejí řídit) osudy států.

Walter Rathenau z Allgemeiner Elektricitäts Gesellschaft napsal již 24. prosince 1912 ve Wiener Freie Presse:

“Learned Elders of Zion tvoří třísetčlennou elitu, která řídí nebo se snaží řídit osudy evropského kontinentu, navzájem se dobře zná a své pokračovatele vybírá výhradně ze svého “blízkého okolí”.”

Dnes by týž autor nejspíš konstatoval, že již řídí celý svět. Těch “tři sta lidí” není zřejmě nic jiného, než skupina nevalné pověsti, známá spíše jako The Committee of the 300, sestávající převážně z vybraných stoupenců Elohim a Iluminátů.

Rothschildova rodina a ostatní “elitní rodiny” jsou reinkarnovanými theta bankéřů a diktátorů ze zaniklé planety Maldek, jejichž jistou část tvoří již zmínění Magi. Morenae tvrdí, že se stále reinkarnují do jedné a téže rodiny, aby pro ni udrželi kontrolu nad jejím majetkem a mocí. Stále ještě existuje velká skupina sluhů a poddaných duchovně vázaných k maldekianským theta, které jsou inkarnováni v lidských tělech elity USA a západní Evropy a jsou si sami dobře vědomi, kým skutečně jsou. Jsou to právě oni, kteří jako “černá šlechta” tvoří podstatnou část Magi.

To oni vedou lidstvo do válek, k nenávisti, nenasytnosti, egoismu, násilí a snaží se hromadit bohatství a získat trvalou kontrolu nad celou Zemí. Na této planetě představují ojedinělý případ extrémního nahromadění moci a bohatství. Je to skutečně tak, že tito reinkarnovaní někdejší Maldekiané jsou iniciátory všeho zlého, co dosud lidstvo postihlo. Třináctá pokrevní příbuzenská linie Magi, z níž pocházejí nejbohatší a nejmocnější bankovní domy, svoji skutečnou genealogii velmi utajují. Fritz Springmeier ve své knize The Bloodlines of Illuminati (1995) uvádí několik velmi pozoruhodných, ale velmi diskutabilních úvah.

Hovoří o tom, že někteří historici, zabývající se genealogií Iluminátů, přičítají snahu o tak hluboké utajení tomu, že třináctá genetická linie údajně pochází ze semene Ath-Ka-Ptaha, bratra Jehovy a jednoho ze sedmi Elohim, kterého egyptští mystici ztotožňovali se Satanem.

Jelikož jim pro hlubokou genetickou degeneraci jejich fyzických těl nebylo Stvořitelem dovoleno připojit duši a duchovní tělo ke svým fyzickým tělům, používají technologii odnímání nižších energetických vrstev astrálního (éterického) těla unesených lidí a tato “plazmatická těla”, (čchi, prana, theta) vkládají do svých umělých klonů, zejména do fyzických těl dětských kříženců ve snaze udržet je naživu. Dokáží rovněž theta uskladnit pro budoucí použití. Koncem osmdesátých let údajně Strážci zadrželi při vzletu jednu velkou kosmickou loď Dows, původně zakotvenou nedaleko Velikonočního ostrova. Vezla náklad sestávající z velkého množství zmrazených dětských těl a také kolem jednoho milionu uskladněných theta.

Morenae tvrdí, že to nebyl ojedinělý případ. Z hlediska záměrů vůči Zemi a lidstvu jsou Dows evidentně ve své samotné podstatě negativní regresivní rasou a jsou označováni přízviskem Evil Grey. Mnohem větší nebezpečí je spojeno s jejich funkcí strategických agentů Orion Empaire. Podstata strategie Orion Empire spočívá v tom, že Dows mají uloženo vstupovat do Vesmíru ve skupinách jako biologičtí a genetičtí inženýři, vyhledávat méně vyvinuté světy a civilizace a ty pak ovládnout pokud možno bez přímé vojenské síly. Také Země padla za oběť těchto jejich plánům. Dows rozlomili zákon Andromedan Councilu, týkajícího se zákazu zasahování do věcí rozvojových světů. Tento typ zasahování je typický pro Orion Empire.

Awareness vysvětluje, jak to dělají: Dows naváží kontakt s rozvojovým světem. Zprvu studují všechna velká náboženství tohoto světa, charakteristiky civilizace jednotlivých ras, strukturu vládní moci atd., poté naváží kontakt s nejmocnější rasou (státem). Předvedou jim neuvěřitelné technologie, aby otupili jejich opatrnost, podráždili jejich chtivost a později je přiměli k podpisu smlouvy povolující přítomnost Dows a možnost studia životních forem planety či regionu atd. Když dosáhnou tohoto stádia, postupně získávají vliv ve vládě a jejích mocenských orgánech, načež začnou pomalu řídit činnost vlády pro ně žádoucím směrem, až nakonec převezmou postupně veškerou moc a stanou se vůdci civilizace.

Často se stává, že mocenská elita nebo vláda zaprodají své vlastní národy, nebo se stávají favority Dows. Jakmile Dows získají úplnou kontrolu, zahájí svoji hlavní podvratnou činnost. Pozvou své vládce Reptiliany a Orion Empire (Alianci Anchara), kteří dokončí dobytí planety. Tento model plíživého přebírání moci se Dows pokusili uplatnit i na Zemi. Manipulují lidskou genetiku, především na úrovni DNA a RNA, k nim připojují některé ze segmentů své DNA spolu s dalšími chemickými součástmi, aby lidskou genetiku změnili do té míry, že se přiblíží jejich životní formě. Důvodem vnesení lidské DNA do jejich genomu je snaha zastavit vlastní fyzickou degeneraci a především získat to, co jim chybí – duchovní tělo s duší.

Rada jedenácti (Council of Eleven) tvrdí, že tak se to odehrálo již v mnoha jiných světech našeho Vesmíru a rovněž se to odehrálo i na Zemi. Americká vláda umožnila Dows utajené usídlení v podzemních základnách (Dows se vyhýbají jasnému světlu) postavených americkou vládou, aniž to bylo veřejně oznámeno. Oficiálním cílem Dows bylo studium lidské rasy a životního prostředí Země, ale zanedlouho Dows rozbili uzavřenou dohodu a snažili se pomocí své technologické síly uchvátit řízení všech důležitých událostí odehrávajících se na Zemi. Vláda USA na jedné straně vystupovala vůči mimozemšťanům v roli gestora celé Země, na straně druhé, se s nikým předem neradila a odmítala poskytnout ostatním národům pravdivé informace z obavy před masovými reakcemi lidí a z obavy před odplatou ze strany Orion Empire.

Deros a Dows uplatnili tentýž scénář “plíživé agrese” v dalších 26 světech naší Galaxie. Dows tyto planety pro své vládce zotročili a rozbili vůli a ducha mnoha civilizací, které tyto světy obývaly. Dokládá to případ civilizace hvězdného systému Tau Ceti a jeho kolonií v systému Epsilon Eridani.

M. E. Salla, který uskutečnil hlubokou studii tajné spolupráce státních, soukromých i tajných agentur s mimozemšťany, hovoří o tom, že dnes lze úspěšně rozlišit skutečný poměr mimozemšťanů k lidem podle toho, zda jsou součástí či spolupracují s gigantickou tajnou organizací MIEC (Military Industrial Establishment Complex), spojující finanční Ilumináty a Sionisty, elitní skupinu vojenských lluminátů a materialisticky orientované mimozemské civilizace.

Zdůrazňuje, že tajnou hlavou MIEC jsou ve skutečnosti Drakoni ze soustavy a-Draconis.

Toto vše je podstatou “hry o Zemi”, která se odehrává na nám nepřístupném hřišti mezi hráči ilumináty/Sionisty na jedné straně a Deros/Dows na straně druhé. Naštěstí si obě strany hráčů včas neuvědomily, že na tuto hru dozírají nekompromisní sudí, které představuje souručenství Mahátmů a Galaktické federace. Málokdo z obyvatel Země má informace o tom, co se skutečně odehrává, a “ti, co vědí”, jsou až na výjimky téměř bezmocní. Naštěstí se Iluminátům/Sionistům jejich záměry nepodařilo dokončit, protože do hry vstoupili již zmínění Mahátmové.

text Ivo Wiesner

Zdroj:

https://celostnivzdelavani.cz/byli-adam-s-evou-skutecne-prarodici-lidstva-ivo-wiesner