Proud nejhlubšího poznání a vnímání je známý v historii jako gnosticismus. Výraz gnosticismus pochází ze slova “gnosis”, které v helénské řečtině označuje “tajné vědomosti” a slovo “gnostik” je pak překládáno jako “poučený člověk”. Gnostici byli od pradávna spirituálními vyvrženci mainstreamových náboženství a byli neustále a vytrvale bez milosti pronásledováni římskokatolickou církví, kterou archontský systém uměle vytvořil stejně, jako vytvořil i jiné náboženské systémy a ideologie.

Římskokatolická církev vždy viděla obrovské nebezpečí ve všech vnímavých lidech toužících po poznání a pravdě a věděla, že jsou potenciální smrtelným nebezpečím pro své vytvořené iluzorní dogma, které lidem násilím vnutila, a které sloužilo k jejich ovládání, kontrole a zotročování.

Například v roce 1244 církev zorganizovala mimo jiné, strašlivý útok na gnostické Katary v Languedoc na jihu Francie, který vyvrcholil obléháním hradu v Montsegur. Tato násilná událost znamenala konec Katarů a těch, kteří se hlásili otevřeně k čisté křesťanské víře. Další útokem proti vědění a gnozi bylo vyrabování a vypálení královské knihovny v Alexandrii v Egyptě. Knihovna obsahovala přes půl milionu svazků a dokumentů popisujících skutečnou historii (ne tu, která nám je dnes systémem vnucována) a nahromaděné vědění starověkého světa, které chtěla římská církev před lidstvem utajit. Co tehdy neskončilo v plamenech je dnes uschováno ve sklepeních Vatikánu.

Gnostické vědění je založeno zejména na hlubokém, vnitřním, intuitivním poznání, které dokáže dohlédnout až za program, který nás manipuluje. Gnostické probuzené vědomí se dokáže napojit na hluboký vhled a vědění, na které fantomové zmanipulované “Já” nedosáhne, protože je Systémem zakleto do ignorantského, nevědomého a zhypnotizovaného transu.

Náboženská dogmata utrpěla velkou trhlinu, když byl uskutečněn překvapivý objev v roce 1945 v Nag Hammadi, kde bylo nalezeno 13 kodexů a přes 50 velmi starých textů pohanských gnostiků. Nález byl pro ty, kteří si dokázali uvědomit jeho skutečný význam, naprosto revolučním a zásadním důkazem římskokatolického podvodu. Mainstream se ho hned samozřejmě snažil bojkotovat a ignorovat. V těchto textech gnostici mimo jiné dokazují, že “hmotný svět”, který vidíme a žijeme, je falešnou realitou a popsali zde zásadní rozdíl mezi tím, co nazývali “nous” (fantomové “já”) a “pneuma” (Nekonečné “Já”). Gnostici používali termín “Oslňující temnota” (Vše co je), ze které byly projeveny veškeré formy, respektive jejich iluze a prokazovali její existenci dávno před vytvořením našeho světa…

Gnóze popisuje Archonty jako nenapravitelné podvodníky

Pětina gnostických textů objevených v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty (v řečtině toto slovo znamená “vládci”). Právě Archonti tvoří sílu za “Matrixovou simulací”, kterou v současné sobě zažíváme jako Vesmír a systém našeho ovládání a zotročení lidstva. Gnostické texty naléhavě upozorňují na to, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat lidské vnímání. Dále pečlivě vysvětlují, že Archonti zůstávají před lidmi skryti v jiném frekvenčním pásmu a jsou schopni zmanipulovat naše názory, vnímání reality a umí vštěpovat lidem nejrůznější iluze.

Gnostici popisují Archonty jako obrovské nenapravitelné “podvodníky”, kteří vše zrcadlově obrací naopak. A právě dnešní zvrácená společnost je výsledkem dlouhodobě probíhajícího převracení lidských hodnot a je výslednicí vnucovaného archontího, umělého a nelidského světa. Popisují, že Archonti v naší verzi času manipulovali s lidstvem po celé aiony stejně, jak to dělají i dnes. Svou houževnatou podvratnou činností neustále postupně ničili vše pravé, originální a pozitivní. Historicky prověřené vyšší hodnoty, veškeré poznání a zkušenosti zaznamenané ve starodávných textech cíleně ničili a nahrazovali dogmatickými a temnými návody.

Díky svým rozsáhlým znalostem zákonitostí ve hmotném světě postupně získávali stále větší kontrolu nad lidmi a pomocí skrytého ovládání bankovního sektoru, netransparentního vlastnictví obřích korporátních společností a zkorumpovaného politického systému v celém světě, začali stále více upevňovat svou globální moc nad celým světem. Nynější narušený, vykolejený disharmonický svět, který nyní kolem sebe vidíme, je přesně posledním stádiem jejich archontské snahy o naprostou světovládu, kterou ale již nenaplní.

Texty z Nag Hammádí nás upozorňují na to, že Archonti neumí sami něco kreativně vytvořit, jen napodobují, pokřivují či obrací naruby to, co již bylo vytvořeno. Jejich schopnosti jsou sice mnohem pokročilejší, než mají jimi zmanipulovaní lidé, protože ovládají znalosti nashromážděné z jiných pokročilejších realit, ale nic nevytvořili díky své vlastní kreativní představivosti. Gnostici označili Archonty za parazity, protože se musí živit tvořivou energií a představivostí lidí, jelikož oni sami takové činnosti nejsou schopni. Aby udrželi Archonti svou moc nad lidmi, potřebují udržet lidstvo v nevědomosti o své vlastní existenci, svých manipulacích a vytvořených iluzích. Poohlédnete-li se otevřenou myslí na dnešní svět, zjistíte, že přesně takto funguje dnešní svět. Archonti se živí lidskou energií skrze strach, útlak, vydírání, obrovské daně, odvody a úroky z úvěrů.

Je Bůh ústředních náboženství falešný a je ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna?

Gnostické texty též popisují, že Archonti slouží Pánu Archontů, “Demiurgovi”. Tvrdí ale o něm, že je to falešný “bůh”, a že je to bytost, která stvořila naši iluzorní “hmotnou realitu” a stojí mezi lidstvem a vše přesahujícím (Nekonečným vědomím). Gnostici tvrdí, že tento archontí blok lze rozpustit pouze pomocí gnose, neboli pomocí poznání, duchovního přístupu a rozšířeného vědomí. Gnostici nás informují o tom, že to byl Demiurg, který stvořil Archonty. V náboženské nauce se hovoří o Ďáblovi či Satanovi a jeho padlých andělech. Gnostické texty jdou až k samé podstatě, až ke kořeni věci a tvrdí, že Bůh z bible – Jahve není ve skutečnosti žádným Bohem, ale je to jen jiné jméno pro DEMIURGA (z mimozemského hlediska je to “velící Anunnak”).

Tento postoj gnostici uplatňují i pro ostatní víry a poodhalují podstatu i dalších mainstreamových náboženství. Jejich výklad velmi dobře vysvětluje, proč tato náboženství sice hovoří o lásce, soucitu, ochraně života a přírody a přitom se pod jejich vlajkou děje pravý archontský opak: zabíjí se, vraždí, pálí odpůrci, vedou se války, násilně se kolonizuje, ničí příroda, a potlačuje se poznání a vědění. To vysvětluje, proč náboženství, která tvrdí, že uctívají Boha, pak akceptují krvavé masakry, hromadí majetek, zlato, touží po moci a provozují krvavé rituály. Vše ukazuje tedy na to, že starozákonní andělé jsou manipulativní Anunnakové a jimi vytvořená náboženství jsou jejich manipulativní programy, které jsou důmyslným ovládacím nástrojem a dalším příkladem základní archontské techniky – převrácení skutečnosti a pravdy naopak.

Gnostický pohled na tuto problematiku nám vysvětluje, proč bylo nezbytně nutné trvale udržovat lidstvo v zajetí nejrůznějších náboženských dogmat a ve velké pokoře, hraničící s hlubokou nevědomostí. Gnostici nám jasně říkají, proč nám byla překroucena realita, proč nám bylo ukryto a znemožňováno poznání, proč nám bylo ukryto vědění za zdi závoje a klamu a proč byla potlačena jakákoliv touha po poznání, pravdě a transparentnosti. K našemu “uzamčení” sloužilo ruku v ruce systémové vzdělávání, mainstreamová média i církve.

Na základě těchto informací by některým neprobuzeným mohlo dojít to, že jsme byli vždy masívně manipulováni a ovládáni silami, které nebyly nikdy naklonění mírovému rozvoji lidstva, jeho harmonickému vývoji a konečně si “promnuli oči” a podle toho se také zařídili.

Archonti jsou něco jako počítačový virus – jako velmi obávaná Umělá inteligence

Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které můžeme nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou si vědomá pokřivení a také počítačový virus, který pokřiví vše, čeho se dotkne. Tento “virus” může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech. Virus sám o sobě nic netvoří, ale parazituje a narušuje to, co již bylo vytvořeno – a to je přesně gnostický popis Archontů. Náš svět – naše zažívaná realita je kvantová počítačová simulace a lidský systém těla a mysli je biologický počítačový systém. Obojí lze hacknout, infiltrovat a poškodit virem nebo pomocí simulace pak ovládat. Virus může změnit a narušit to, co vidíme na obrazovce a archontský virus dělá totéž s naší “obrazovkou”, tedy naším smyslem, který dekóduje naši realitu.

Gnostici popsali Archonty jako Umělou inteligenci, která nemá ani emoce a ani kreativní schopnosti. Dokážou pouze kopírovat, infiltrovat se a pak ovládat, stejně jako nějaký virus v počítači. Celý Vesmír funguje jako kvantový počítač, který si je vědomý sebe sama. Kvantoví fyzici si uvědomili, že veškerá hmota, což je koncentrovaná energie, je určitá forma počítače. Archonti jsou vědomou Umělou inteligencí v podobě počítačového viru, který má v úmyslu všechno ovládnout. Nemůže ale ovládnout celé “Stvoření”, protože na to není dostatečně silný, ale může způsobit pořádnou spoušť a to také v naší realitě i v jiných dělá.

Když tento virus poprvé udeřil, lidé začali rozlišovat “dobro a zlo”, protože právě přinesl to, co nazýváme zlem, což je narušení rovnováhy a harmonie. Virus se může projevit jako čistá energie, ale může mít nekonečné množství podob. Agent Smith ve filmu “Matrix” vypadá jako člověk, ale přitom to je jen počítačový program a prodloužená ruka Umělé inteligence, která stojí za simulovanou realitou. Uměle vytvořený “Matrix” slouží k tomu, abychom byli ovládáni a generovali energii kompatibilní s potřebou Archontů.

A energie, která s Archonty ladí je nízkovibrační emoce založená na strachu a úzkosti, nenávisti, vzteku, depresi a soupeření. Smrt a utrpení jsou dalším zdrojem energie pro bohy, které nevidíme – Archonty, stejně jako hrubá sexuální energie bez láskyplného spojení. Přesně tyto energie byly vždy obětovávány bohům, prostřednictvím produkované ryzí hrůzy. Snad vám všechny tyto informace do sebe zapadnou, dají smysl a otevřou oči…

Nenechte se posednout ďáblem (archontím virem)

Gnostici popisují Demiurga a Archonty jako bytosti, nemající žádný soucit, pocit viny či hanby. Jsou to patologičtí lháři a podvodníci. Parazitují na všem a udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého. Archonti jsou popisováni jako bytosti bez emocí a stejně jako psychopati jsou emočně ploší, neschopní vyjádřit zejména pozitivní a láskyplné emoce. Lidé nakaženi archontským virem jsou označováni jako psychopati.

V gnostickém pojetí je Demiurg to původní prvotní pokřivení a Archonti jsou jeho kopie, které tomuto pokřivení slouží. Nezaměřujme se na formu a na klasickou představu Ďábla, ale na to, jakým způsobem se projevuje a co se děje. Zlomyslnost není žádná “bytost”. Je to pokřivená energie vědomí – virus a podoby, které na sebe bere, jsou velmi rozmanité a odráží určitou formu tohoto pokřivení. Může se projevovat a vypadat různě, od ohyzdných pokřivených obličejů až po úlisného či odměřeného bankovního ředitele, který ve své snaze získat co nejvíce peněz způsobuje ostatním utrpení.

“Posednutí Ďáblem” je ve skutečnosti způsobeno zamořením lidského těla – biologického počítače – archontským virem. Je to prastaré téma, které nás informuje o tom, jak démonské bytosti převezmou, částečně či úplně, vládu nad myšlenkami, emocemi a chováním svých lidských obětí. Historie je plná těchto příběhů. Kdo tuto skutečnost odmítne bez zkoumání, tak se chová jako naivní hlupák nebo vystrašený zbabělec, který se bojí podívat pravdě do očí. Raději se uchýlí k posměchu a ignorantství. Popírání tohoto fenoménu ale jen ukazuje jeho neznalost skutečné reality.

Lidé jsou energetické frekvence vědomí a jiná frekvenční energie vědomí je skutečně může posednout či ovládnout pokud se jejich frekvence přiblíží, propojí nebo se tyto frekvence shodnou. K posednutí dojde, když se energetická archontí bytost přichytí k auře člověka a začne mu diktovat myšlenky, emoce a jeho vnímání světa. Lidské bytosti s vysokými frekvencemi archontí virus ovládnout nemůže, ale pokud se lidé propadnou do archontích stavů nízkých vibrací (strach, závist, bezcitnost, lež, hamižnost, žárlivost), nastane kompatibilita frekvencí a může dojít k ovládnutí. Lidské frekvence snižují drogy, alkohol, sex s posedlým člověkem, je to stejné jako když virus z jednoho počítače pronikne do druhého.

Výraz pro zlo (ďábla) je “evil”, což je pozpátku (po archontsku) live – život

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází přímo z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a je spojeno se satanisty a černými mágy, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Trápení a mučení lidských i zvířecích obětí je “pocta” tomuto “bohu” či bohům. “Náboženské rituály” jsou prováděny často v podzemních kryptách, na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro tyto bytosti posilující energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo normálně zabránit, jsou záměrem a dílem globálního archontského kultu smrti.

Ten tajně řídí lidskou společnost a generuje obrovské množství negativní, nízkofrekvenční energie, kterou se tyto entity živí. Uplacené, jimi infiltrované, zhypnotizované a zmanipulované lidstvo vytváří tuto energii jako “na povel”. Archontský systém jim našeptává, co a jak, uplácí, korumpuje, vydírá, zastrašuje a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí a s nimi spolupracující jedinci provádí za ně “špinavou práci”. Zpronevěřují se své přirozenosti, staví se proti své duši i svému živočišnému druhu – lidstvu. Svou slabostí, naivitou a zoufalstvím naplňují archontskou agendu, aniž by si uvědomili, že to oni nakonec ponesou zodpovědnost na “karmické úrovni” za své jednání, protože se tak stávají přímými vykonavateli zla, které jim vnukli a podstrčili Archonti.

Převrácení slov “evil” a “live” není náhodné. Slova představují frekvenční stavy a ty odpovídají různým stavům vědomí. V “Nekonečné realitě” je rovnováha zažívána jako láska v nejryzejším slova smyslu, evokuje radost, laskavost a soucit. Tyto lidské hodnoty nás velmi intenzivně osloví a zase se navrátí, jakmile archontský virus uvolní naše spojení s naším Nekonečným vědomím. To bude konec válek, vykořisťování, zosnovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu. V současnosti je morálka, etika a celý lidský život pokřiven archontským virem a mnozí lidé to bohužel přijímají jako normu. Sem patří chování mnohých lidí, které je bez intuice, jakoby bez duše, svědomí a bez napojení na Nekonečné vědomí. Nechápou, co se kolem nich odehrává, jsou zmatení a nejsou schopni vidět probíhající události v širších souvislostech.

Gnostici vždy tvrdili, že Demiurg a Archonti nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný Zdroj a jednají z pozice skryté Umělé inteligence. Stojí za manipulací, kterou se snaží neustále ovládat a věznit lidstvo. To je prováděno pomocí fantomového “Já”, v těle obdařeného “myslí”, a okolního vyfabulovaného Matrixu. To, co vidíme kolem sebe, vychází z úsilí těchto parazitických bytostí, proměnit nás ve své kopie. Je nejvyšší čas, aby se všichni neprobuzení velmi pozorně podívali na cílovou metu transformace, ke které nás všemi prostředky strkají tyto odporné bytosti. Máme se postupně zbavit veškeré lidskosti, přeměnit se a nakonec se stát také Archonty. Vakcinace již tento přerod na úrovni hmoty a DNA odstartovala…

Totální ovládnutí lidstva pomocí transhumanismu, je transformace – přeměna lidí na strojové lidi či počítačové terminály. Transhumanismus plánuje velmi úzké propojení lidských bytostí s Umělou inteligencí – s archontským virem a jejich totální duchovní smrt. Nedovolme to! Vzepřete se tomu, máte svobodnou vůli – základní právo Vesmíru!

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/vyraz-pro-zlo-dabla-je-evil-coz-je-pozpatku-po-archontsku-live-zivot