ZÁKLADNÍ DOKUMENTY A POSTUP PRO OŽIVENÍ

Všechny dotazy týkající se používání zdvořilostních oznámení zasílejte na adresu foropaq@gmail.com

Toto je třetí – hlavní vydání dokumentů 

Courtesy Notice = Zdvořilého Upozornění.

Obsahuje soubory PDF pro tisk a ruční vyplnění a navíc čisté dokumenty aplikace Word usnadňuje jejich použití v jiných textových procesorech.

Změny ve V06

– Drobné změny znění v jednom nebo dvou oddílech “Prohlášení o faktech”, aby zahrnovaly otrokářské systémy

– Různé techniky používané pro zvýraznění textu, který má být nahrazen v souboru aplikace Word

– Některé změny formátování, aby vyhovovaly Apple Page a Open Office

– Dodávány jsou také ručně psané verze PDF

– Referenční soubor PDF dodaný pro dokumenty aplikace Word, který vám pomůže při odstraňování problémů s formátováním

– Tato sada obsahuje stejný zvukový soubor jako pro V05, protože je stále použitelný.

 

Změny ve V05 (tyto stále platí pro V06):

Rozsah okolností, které nyní mohou tato oznámení pokrývat, se dramaticky rozšířil.

Přečtěte si prosím znovu pokyny a poslechněte si zvukový soubor Směrnice o zdvořilostním oznámení-V05p00 abyste pochopili, jak daleko to všechno jde.

– Můžete prokázat podporu každému jednotlivci, který se stane obětí zabavených korporací

– Můžete si také všimnout jakékoli fyzické osoby jednající jménem zabavené společnosti, že jedná k udržení otrokářských systémů. To znamená například generální ředitel a představenstvo společnosti Monsanto!

Všechny soubory jsou nyní ve formátu Word .doc, takže s nimi lze snadněji pracovat.

Jsou ve velikosti stránky US Letter, ale stále se vytisknou v pořádku na A4 pomocí funkce automatického přizpůsobení velikosti Wordu.

Seznam souborů: 

 

Aktualizační sada “Zdvořilých upozornění” – V06p00-08 z března 2013

 

Zvukové vysvětlení V05 “Zdvořilých upozornění”

Pokyny ke zdvořilým upozorněním -V05p00-01 březen 2013.mp3

(Vydáno s verzí 5).

 

Směrnice pro V06 “Zdvořilých upozornění”

Pokyny pro “Zdvořilé upozornění” – OPPT-06p00.pdf

 

Dokumenty Word – “Zdvořilých upozornění” v upravitelné podobě

OPPT zdvořilé upozornění [Budoucí akce]-06.doc

OPPT zdvořilé upozornění [incident]-06.doc

OPPT zdvořilé upozornění [Papírová Akce]-06.doc

OPPT zdvořilé upozornění [Ukončení otroctví obecně]-06.doc

OPPT zdvořilé upozornění [Ukončení otroctví individuálně]-06.doc

 

Ručně psané soubory PDF – “Zdvořilých upozornění” v „ručně psané formě“

OPPT zdvořilé upozornění HAND FILL [Budoucí akce]-06p00.pdf

OPPT zdvořilé upozornění HAND FILL [Incident]-06p00.pdf

OPPT zdvořilé upozornění HAND FILL [Papírová Akce]-06p00.pdf

OPPT zdvořilé upozornění HAND FILL [Ukončení otroctví obecně]-06p00.pdf

OPPT zdvořilé upozornění HAND FILL [Ukončení otroctví individuálně]-06p00.pdf

 

Referenční soubory PDF – ukazují, jak by měly vypadat soubory aplikace Word

REFERENCE – OPPT zdvořilé upozornění [Budoucí akce]-06p00.pdf

REFERENCE – OPPT zdvořilé upozornění [incident]-06p00.pdf

REFERENCE – OPPT zdvořilé upozornění [Papírová Akce]-06p00.pdf

REFERENCE – OPPT zdvořilé upozornění [Ukončení otroctví obecně]-06p00.pdf

REFERENCE – OPPT zdvořilé upozornění [Ukončení otroctví individuálně]-06p00.pdf

 

Fakturační doklad pro fakturaci na základě zdvořilého upozornění 

OPPT Faktura (US Letter)-06p00.doc

 

 

 

Španělská – argentinská verze “Zdvořilého upozornění”, která se aplikuje na (Incident = nehodu), v tomto případě “dopravní přestupek”.

 

Podporovat a bránit: Principy civilní kontroly a osvědčené postupy civilně-vojenských vztahů

12. září 2022

Zátěž tohoto dokumentu spočívá v tom, že stanoví principy civilní kontroly armády podle ústavy a způsob, jakým armáda působí na ochranu ústavy.

Můžete si ji uložit do záložek nebo vytisknout.

Zdůrazňuje se, že tito vojenští vůdci sloužili pod prezidenty Deep States. Má to vliv na přísahu vojenské osoby?

Musíte rozhodovat o politických záležitostech.

To Support and Defend: Principles of Civilian Control and Best Practices of Civil-Military Relations

Otevřený dopis

War on the Rocks.com, 6. září 2022

Nacházíme se ve výjimečně náročném civilně-vojenském prostředí. Mnoho faktorů, které formují civilně-vojenské vztahy, prošlo v posledních letech extrémním tlakem. Z geopolitického hlediska znamená ukončení válek v Iráku a Afghánistánu a narůstající konflikt velmocí, aby se americká armáda současně vyrovnala s válkami, které skončily bez všech uspokojivě splněných cílů, zatímco se připravují na skličující konkurenci s téměř rovnocennými soupeři. .

Ze společenského hlediska pandemie a ekonomické dislokace narušily společenské vzorce a vytvořily obrovský tlak na jednotlivce a rodiny. Politicky se vojenští profesionálové potýkají s extrémně nepříznivým prostředím charakterizovaným rozpolceností afektivní polarizace, která vyvrcholila v prvních volbách po více než století, kdy byl pokojný přenos politické moci narušen a zpochybněn. Při pohledu do budoucna by se všechny tyto faktory mohly ještě zhoršit, než se zlepšit. V takovém prostředí je užitečné přezkoumat základní principy a osvědčené postupy, podle kterých civilní a vojenští profesionálové v minulosti vedli zdravé americké civilně-vojenské vztahy – a mohou tak činit i nadále, jsou-li bdělí a všímaví.

1. Civilní kontrola armády je součástí základního kamene americké demokracie. Demokratický projekt není ohrožen existencí silné stálé armády, pokud civilní a vojenští vůdci – a řadoví členové, které vedou – přijmou a zavedou účinnou civilní kontrolu.

2. Civilní kontrola funguje v ústavním rámci právního státu. Vojenští důstojníci přísahají, že budou podporovat a bránit ústavu, nikoli přísahu věrnosti jednotlivci nebo úřadu. Všichni civilisté, ať už složí přísahu nebo ne, jsou rovněž povinni podporovat a bránit ústavu jako svou nejvyšší povinnost.

3. Podle ústavy USA je civilní kontrola armády sdílena všemi třemi složkami vlády. Civilní kontrola je nakonec řízena vůlí amerického lidu vyjádřenou ve volbách.

4. Civilní kontrolu vykonává v rámci výkonné složky pro operační rozkazy linie velení, která probíhá od prezidenta přes civilního tajemníka obrany až po velitele bojujících. Civilní kontrola je rovněž vykonávána v rámci exekutivy pro rozvoj a implementaci politiky prostřednictvím meziagenturního procesu, který zmocňuje civilní politické jmenované osoby, které slouží k potěšení prezidenta a kariérních úředníků ve státní službě, utvářet rozvoj plánů a možností. na radu armády k rozhodnutí prezidenta. Předseda Sboru náčelníků štábů není ve formálním řetězci velení, ale osvědčená praxe má předsedu v řetězci komunikace pro rozkazy a rozvoj politiky.

5. Civilní kontrola je vykonávána v rámci zákonodárné moci prostřednictvím rozsáhlých pravomocí vyjmenovaných v článku I Ústavy, počínaje pravomocí vyhlásit válku, postavit a podporovat armády a zajišťovat a udržovat námořnictvo. Kongres určuje schvalování a přidělování finančních prostředků, bez nichž je vojenská činnost nemožná. Senát radí a souhlasí s povýšením důstojníků do platové třídy O-4 a vyšší. Senát je rovněž pověřen poskytováním poradenství a schvalováním určitých civilních politických jmenovaných osob na vysoké úrovni. Kongres provádí dohled nad vojenskou činností a může si vynutit svědectví od vojenských nebo civilních úředníků, s výhradou úzkých výjimek, jako je exekutivní výsada. Členové Kongresu zmocňují personál a zaměstnance výborů, aby utvářeli rozvoj politik pro rozhodování výborů a Kongresu jako celku, a tím hrají důležitou roli v civilním dohledu nad politikou.

6. V určitých případech nebo sporech je civilní kontrola vykonávána v rámci soudního odvětví prostřednictvím soudního přezkumu politik, příkazů a akcí zahrnujících armádu. V praxi je rozhodující pravomocně prohlásit politiku/rozkaz/akci za nezákonnou nebo protiústavní, protože armáda je povinna (ze zákona a profesní etiky) odmítnout provést nezákonnou nebo protiústavní politiku/rozkaz/akci.

7. Civilní kontrola je posílena účinnými civilně-vojenskými vztahy. Civilně-vojenské vztahy se skládají z dynamického a opakujícího se procesu, který se přizpůsobuje stylu civilních vůdců. Podle osvědčených postupů se civilně-vojenské vztahy řídí pravidelným pořadím vývoje politiky a zákonů, které chrání vojenskou i civilní kontrolu. Na základě řádného řádu jsou navrhované zákony, zásady a příkazy rozsáhle přezkoumávány několika úřady, aby byla zajištěna jejich zákonnost, přiměřenost a pravděpodobná účinnost. Bez ohledu na proces je však odpovědností vysokých vojenských a civilních vůdců zajistit, aby jakýkoli rozkaz, který dostanou od prezidenta, byl legální.

8. Armáda má povinnost pomáhat civilním vůdcům jak ve výkonné, tak v zákonodárné sféře při vytváření moudrých a etických směrnic, ale musí je uplatňovat za předpokladu, že jsou legální. Je odpovědností vysokých vojenských a civilních vůdců poskytnout prezidentovi své názory a rady, které zahrnují důsledky rozkazu.

9. Zatímco civilně-vojenský systém (jak je popsáno výše) může rychle reagovat na obranu národa v době krize, je navržen tak, aby byl uvážlivý, aby zajistil, že destruktivní a donucovací síla, kterou mají americké ozbrojené síly, nebude zneužita.

10. Zvolení (a jmenovaní) civilisté mají právo se mýlit, což znamená, že mají právo trvat na politice nebo směru, který se při zpětném pohledu ukáže jako chyba. Toto právo nabývá, i když jiné hlasy předem varují, že navrhovaný postup je chybou.

11. Vojenští úředníci jsou povinni plnit právní příkazy, o jejichž moudrosti pochybují. Civilní představitelé by měli poskytnout armádě dostatečnou příležitost vyjádřit své pochybnosti na vhodných místech. Civilní a vojenští představitelé by se také měli postarat o to, aby na veřejnosti správně charakterizovali vojenské poradenství. Civilní vůdci musí převzít odpovědnost za důsledky akcí, které řídí.

12. Armáda posiluje účinnou civilní kontrolu, když hledá objasnění, vyvolává otázky o účincích druhého a třetího řádu a navrhuje alternativy, které možná nebyly zvažovány.

13. Vzájemná důvěra – důvěra směrem nahoru, že civilní vůdci budou důsledně zkoumat alternativy, které jsou pro zemi nejlepší bez ohledu na důsledky pro stranickou politiku, a důvěra směrem dolů, že armáda bude věrně implementovat směrnice, které jsou v rozporu s jejich profesionálními vojenskými preferencemi – pomáhá překonat třenice. zabudované do tohoto procesu. Civilně-vojenské týmy budují tento rezervoár důvěry ve svých každodenních interakcích a čerpají z ní v době krize.

14. Armáda – aktivní služba, záloha a Národní garda – mají pečlivě vymezené role při vymáhání práva. Tyto role je třeba zastávat pouze tehdy, pokud jsou v souladu s ústavou a příslušnými zákony. Armáda má povinnost radit ohledně rozumnosti navrhované akce a civilisté by měli vytvořit příležitost pro takovou úvahu. Armáda je povinna v konečném důsledku provádět právní směrnice, které z toho vyplývají. Ve většině případů by armáda měla hrát spíše podpůrnou než vedoucí roli při vymáhání práva.

15. Veřejná role vojenského personálu v partizánské politice má významná omezení, jak je uvedeno v dlouhodobé politice a předpisech ministerstva obrany. Příslušníci armády přijímají omezení veřejného vyjadřování svých soukromých názorů – limity, které by byly protiústavní, kdyby byly uvaleny na ostatní občany. Vojenští a civilní vůdci se musí snažit udržet armádu oddělenou od partyzánské politické činnosti.

16. Během prezidentských voleb má armáda dvojí povinnost. Za prvé, protože ústava stanoví pouze jednoho vrchního velitele v jednu chvíli, armáda musí současnému vrchnímu veliteli pomáhat při výkonu jeho ústavní povinnosti zachovávat, chránit a bránit ústavu Spojených států. . Zadruhé, protože voliči (nikoli armáda) rozhodují o tom, kdo bude vrchním velitelem, musí se připravit na kohokoli, koho voliči vyberou – ať už na znovuzvoleného úřadujícího nebo někoho nového. Tato dvojí povinnost posiluje význam zásad a osvědčených postupů popsaných výše.

Signatáři:

Bývalí ministři obrany

Dr. Ashton Baldwin Carter

William Sebastian Cohen

Dr. Mark Thomas Esper

Dr. Robert Michael Gates

Charles Timothy Hagel

James Norman Mattis

Leon Edward Panetta

Dr. William James Perry

Bývalí předsedové Sboru náčelníků štábů

gen. .) Martin Edward Dempsey

Gen. (vv.) Joseph Francis Dunford Jr.

Adm. (v.) Michael Glenn Mullen

Gen. (v.) Richard Bowman Myers

Gen. (v.) Peter Pace

 

…… intel “od přítele”. Originál rozkazu vojskům SHAEF (již jsme publikovali dříve), nicméně jeho aktuálnost prudce vzrostla:

Dieser Generalbefehl, zum Jahresanfang ausgegeben an die Truppen des Defender2020-Kontingents (Def2Q2Q), beinhaltet folgende Schritte:

1) Freisetzung eines als SARS-Cov-2 bezeichneten Bio-Nano-Mechanismus per Chemtrail-Subpartikelträger zur Etablierung und Vertiefung der Akzeptanz notwendiger Maßnahmen in der Bevölkerung. Hierdurch werden die natürlichen Resistenzen gegen Implant-Gedächtnisengramme abgebaut und die Effizienz der HAARP-Trägertechnologie erhöht. Die bisherige Verbreitungsart durch Flugzeugflotten der zivilen Luftfahrt soll ersetzt werden durch die LTG2Q2Q, welche durch die Airborne-Teilstreitkräfte der USA bereitgestellt werden. Eine Immunisierung der zuverlässigen koalitionären Entscheidungsträger erfolgt über die 44KHz-Chroniton-Trägerwelle ab sofort. 2) Einstufung der Bevölkerung nach Combat Description Mode CDM718.31 in Kombattanten (Kategrorie: #RED) und Nichtkombattanten (Kategorie: #GREEN). Als #RED gelten sämtliche Angehörigen der als “Deep State” bezeichneten Organisationen und Unterorganisationen der hydratischen QBLH (auch: Kabale), gegen diese darf jede Form (auch tödliche) Gewalt angewendet werden für den Fall, dass die HAARP-Reprogrammierung fehlschlägt. Hierzu zählen auch Mitläufer wie z.B. sog. “Regierungssprecher”, Netzwerktrolle, Videoagitateure und Medienclaqeure der MSM. Als #GREEN werden alle Bürger klassifiziert, die den Anweisungen der Order Y380 vorbehaltlos folgen, die Exekutivorgane der Def2Q2Q unterstützen und Meldungen über #RED-Individuen abgeben. Hierfür werden spezielle Meldestellen eingerichtet, die über die freigegebenen sozialen Medien von jedem Kommunikationsendgerät aus erreicht werden können. Jede #GREEN Einheit erhält nach der Regstrierung durch geeignete BOS-Betreuungseinheiten eine mit RFID und Barcode versehene Kennzeichnungsplakette (Q-ID), die zu jeder Zeit am Körper zu tragen ist.

Nicht gekennzeichnete oder unklassifizierte Personen, Gruppen oder Einrichtungen werden nach dem 01. 04. 2020 als #RED klassifiziert und bei Kontakt mit Def2Q2Q Einheiten ohne Ansprache neutralisiert.

3) Beginnend mit Quartal IV/20 wird die Einschränkung des öffentlichen Lebens wirksam. Die #GREEN Bevölkerung wird angehalten, sich durch Bevorratung von der öffentlichen Verteilung fern zu halten, um nicht durch Verwechslung überdurchschnittlich hohe Kollateralschadensraten zu erzeugen. Ab diesem Zeitpunkt ist mit der Ausweitung von Kampfhandlungen in den öffentlichen Raum zu rechnen. Die örtlichen, regionalen, nationalen und kontinentalen Abschnittskommandeure erhalten umfangreiche Vollmachten für die Außerkraftsetzung geltender Bestimmung und die Anordnung von Ausgangssperren (diese sind als “Quarantänemaßnahmen” zu deklarieren), Verhaltensregeln (Terminus: “Richtiges Verhalten in Krisenlagen”) und Betätigungsverboten im nichtüberwachten Raum (Terminus: “Nutzen Sie das Homeoffice”). 4) Nach Durchsetzung der neuen Verhaltensregeln greifen die Truppen des Def2Q2Q die militanten Flügel der QBLH unmittelbar an, um durch kurze, möglichst präzise Erstschläge eine Schwächung des Gegners zu erreichen. Gleichzeitig wird das Cybereconomy-Sonderkommando CyCo2Q2Q das weltweite Finanz- und Wirtschaftssystem der QBLH herunterfahrten, um die Initialisierung des GESARA-Komplexes zu ermöglichen. Um dieses Austausch vollziehen zu können, werden die DHCP-Server weltweit vom Netz genommen und das öffentliche Internet abgeschaltet (Operation “3 Tage Dunkelheit”). Der Reconnect erfolgt dann Segmentweise, vorab werden entsprechende Q-Groups über die bekannten Kanäle informiert.

5) Im Juli 2020 werden in Nürnberg die Prozesse gegen die eurasischen QBLH-Anhänger öffentlich aufgeführt, um den Bürgern das Gefühl von Sicherheit und Ordnung wiederzugeben. Die nationalen Währungen werden erneuert (z.B. “Neue D-Mark”) und das Volkswohlfahrtssystem wird aktiviert. Mit Erreichen der Zufriedenheitsquote von 93% wird der Def2Q2Q-Rundown beendet. Letzte Widerstandsnester werden von Sondereinheiten still eliminiert.

V překladu to zní česky takto:

Tento obecný rozkaz, vydaný začátkem roku kontingentním jednotkám Defender2020 (Def2Q2Q), obsahuje následující kroky:
1) Uvolnění bio-nano mechanismu nazvaného SARS-Cov-2 prostřednictvím chemtrail subčástic pro stanovení a prohloubení přijetí nezbytných opatření v populaci. To snižuje přirozenou odolnost vůči implantátům paměti a zvyšuje účinnost nosné technologie HAARP. Předchozí způsob distribuce flotily loďstva a civilního letectví nahradí LTG2Q2Q, které poskytují vzdušné podsíly USA. Imunizace spolehlivých koaličních tvůrců se nyní provádí prostřednictvím nosné chronitonové vlny 44 KHz.
2) Klasifikace obyvatelstva podle režimu bojového popisu CDM718. 31 u bojovníků (Kategorie: #RED) a nebojové (kategorie: #ZELENÁ).
#RED je považován za všechny příbuzné “Deep State” organizací a podorganizací hydratické QBLH (také: Kabala), proti nim může být použita jakákoliv forma (také smrtící) síla v případě, že selže přeprogramování HAARP. Patří mezi ně bandwagony, jako jsou tzv. “vládní mluvčí”, síťoví trollové, video agitátoři a mediální klauni MSM.
#ZELENÁ je klasifikována jako #ZELENÁ, všichni občané, kteří bezvýhradně dodržují rozkazy Řádu Y 380, podporují výkonné orgány Def2Q2Q a dělají zprávy o #RED jednotlivcích. Za tímto účelem jsou zřizovány speciální zpravodajské body, kterých lze dosáhnout prostřednictvím sdílených sociálních médií z jakéhokoli komunikačního terminálu. Každá jednotka #GREEN obdrží odznačku RFID a čárových kódů (Q-ID) poté, co řídí příslušnými podpůrnými jednotkami BOS, který je třeba nosit neustále.
Neoznačené nebo neklasifikované osoby, skupiny nebo instituce budou po roce 01.04.2020 klasifikovány jako #RED a neutralizovány při kontaktování jednotek Def2Q2Q bez diskuze.
3) Počínaje čtvrtletí IV / 20 nabude účinnosti omezení veřejného života. Obyvatelstvo #ZELENÉ je podporováno, aby se držela dál od veřejné distribuce, aby nedošlo k tomu, aby nedošlo k nadprůměrné míře vedlejších škod Od tohoto okamžiku lze očekávat rozšíření bojových akcí do veřejného prostoru. Velitelé místního, regionálního, národního a kontinentálního oddílu získají rozsáhlé pravomoci pro vyhošťování při stávajících ustanoveních a řádech vycházení a zákazu vycházení (ty mají být prohlášeny jako ” karanténní opatření“), pravidla jednání (termín:”správné chování v krizových situacích a zakázáno v oblasti bez dozoru (Terminus: Využijte domácí kancelář”).
4) Po prosazení nových pravidel chování jednotky Def2Q2Q okamžitě útočí na militantní křídla QBLH, aby dosáhli oslabení soupeře krátkými a přesnými prvními údery. Současně půjde Cybereconomy Special Command CyCo2Q2Q globální finanční a ekonomický systém QBLH, aby umožnil inicializaci komplexu GESARA. Za účelem této výměny jsou servery DHCP odstraněny ze sítě po celém světě a veřejný internet je vypnut (Operace “3 dny temnoty”). Opětovné připojení je poté segmentem, odpovídající skupině. Q-skupiny jsou informovány předem přes známé kanály.
5) V červenci 2020 budou v Norimberku veřejně ustanoveny SOUDY s eurasijským sledujícím QBLH, aby občanům poskytly pocit bezpečí a pořádku. Obnovují se národní měny (např. “New Mark”) a aktivuje se lidový systém sociálního zabezpečení. Při dosahování míry spokojenosti 93 bude ukončen rozpis Def2Q2Q. Poslední hnízda odporu jsou tiše eliminována speciálními jednotkami.

 

Dluhové jubileum biblických rozměrů se blíží… Co potřebujete vědět

Nick Giambruno

Před čtyřmi tisíci lety objevili vládci starověkého Babylonu techniku, jak odvrátit násilné povstání.

V dávných dobách existovala tendence, aby se lidé beznadějně zadlužili vůči svým věřitelům. Nakonec by povstali a způsobily nestabilitu, která by mohla ohrozit celý vládnoucí systém. Vládci starověkého světa tuto dynamiku poznali. Jejich řešením bylo uzákonit rozsáhlé zrušení dluhu — dluhové jubileum.

Dluhová jubilea fungovala jako společenský tlakový ventil, když nebyly jiné možnosti. Praxe se ve starověkém světě rychle rozšířila a dokonce se se v různých civilizacích kodifikovala. Například Kniha Leviticus uznává dluhová jubilea jako konec 49 letého biblického cyklu – sedmi cyklů po sedmi letech. Myslím, že tato prastará praxe zaznamená velký návrat, jakmile dluh dnes dosáhne neúnosné úrovně. Ve skutečnosti dluhová jubilea již začala… a investiční důsledky budou hluboké. 

Je důležité si uvědomit, že dluhová jubilea magicky nevytvářejí nové bohatství. Prostě ho přerozdělují. 

Dluhová jubilea jsou vládní nařízení, která představují masivní převod bohatství s velkými vítězi a poraženými.

Nedávné odpuštění studentských půjček prezidentem Bidenem je první fází novodobého dluhového jubilea biblických rozměrů. Bylo to bezprecedentní. K jednostranné exekutivní akci takového rozsahu nikdy v době míru ještě nedošlo. Kromě toho by měl Kongres, nikoli prezident, přijímat rozhodnutí o výdajích takového rozsahu. Odhaduje se, že okamžité a odložené náklady na odpuštění studentské půjčky budou nejméně 590 miliard USD.

Bidenovo jubileum dluhu studentských půjček zašlo příliš daleko i pro Obamova bývalého hlavního ekonomického poradce Jasona Furmana, který jej popsal takto:

„Nalít zhruba půl bilionu dolarů benzínu do inflačního ohně, který už hoří, je lehkomyslné.“

Kromě inflačních vlivů – k nimž se dostanu za chvíli – jubileum studentských půjček také vytvořilo precedens, který podle mě nebude možné zvrátit.

Zvažte, jak se cítí lidé, kteří se chovali obezřetně. Tito lidé se vydali různými kariérními cestami, aby se vyhnuli studentským půjčkám, omezili své výdaje, aby si mohli dovolit vysokou školu bez půjček, nebo splatili svůj studentský dluh. Tito lidé se teď pravděpodobně cítí jako hulváti. Nejenže nedostanou žádné oddlužení, ale budou muset tak či onak zaplatit účet za ty, kterým byly odpuštěny studentské půjčky. Představuji si, že tito lidé budou naštvaní a pravděpodobně budou mít značné dluhy na autech, hypotékách a kreditních kartách, jak to dělá mnoho Američanů. Takže budou chtít také oddlužení… a vsadím se, že ho dosáhnou. Uprostřed rostoucích cen spotřebitelský dluh raketově roste. Je na historickém maximu přes 16 bilionů dolarů, jak je vidět v grafu níže. S rostoucími úrokovými sazbami se náklady na obsluhu tohoto rekordního dluhu stávají pro mnohé neúnosné. V důsledku toho mnoho Američanů dosáhlo maximálního nasycení dluhu a narážejí na finanční zlom.

Jak Biden předvedl, k vymazání dluhů ve stovkách miliard stačí prezidentův tah perem. Myslím si, že politickému tlaku na to, aby to bylo znovu, bude neodolatelné – zejména před volbami – jako cesta k dvoření se voličům.

Jubileum odpuštění studentských půjček se stalo precedentem. Myslím, že to nebude dlouho trvat, než se dočkáme jubilea kreditní karty, úvěru na auto nebo jubilea hypotéky. Jak vláda všechna tato jubilea zaplatí?

Je nepravděpodobné, že by dokázali zvýšit daně natolik, aby za ně zaplatili. Také by nemělo smysl vydávat další dluhy, aby se zrušily jiné dluhy. Tisk peněz tak zůstává jediným způsobem, jak mohou tato jubilea financovat. Takže můj odhad je, že to udělají. Proto nadcházející dluhová jubilea přilijí „benzín na inflační oheň, který již hoří“. Neúnosným se ale nestal jen spotřebitelský dluh. Velkou enchiladou je federální dluh americké vlády. Federální vláda USA má největší dluh v historii světa. A stále roste rychlým, nezastavitelným tempem. Stručně řečeno, americká vláda se rychle blíží k finančnímu konci.

Zde je důvod…

Dnes se federální dluh USA změnil na parabolický a činí téměř 31 bilionů dolarů. Pokud byste vydělávali 1 dolar za sekundu, splacení amerického federálního dluhu by trvalo více než 992 956 LET.

A to s nereálným předpokladem, že by přestal růst.

Pravdou je, že dluh se bude hromadit, pokud Kongres neučiní nějaká politicky nemožná rozhodnutí o snížení výdajů. Ale nepočítejte s tím, že se to stane. Ve skutečnosti teď, když normalizovali mnohabilionové deficity, závodí v opačném směru.

Výše dluhu je tak extrémní, že i návrat úrokových sazeb na jejich historický průměr by znamenal zaplacení úrokového nákladu na dluh, který by spotřeboval více než polovinu současných daňových příjmů. Výdaje na úroky by zastínily výdaje na sociální zabezpečení a obranu a staly by se největší položkou ve federálním rozpočtu.

Zadruhé, s nárůstem cen prudce na 40letá maxima nebude návrat k historické průměrné úrokové sazbě stačit k vládnutí inflace – dokonce ani blízko. Je potřeba drastické zvýšení úrokových sazeb — možná až o 10 % nebo více. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to, že vláda USA platí za úrokové náklady více, než bere z daní.

Stručně řečeno, Federální rezervní systém je v pasti.

Zvýšení úrokových sazeb dostatečně vysoko, aby narušilo inflaci, by zruinovalo americkou vládu.

Jinými slovy, je konec hry.

Nemají jinou možnost než „resetovat“ systém – to je to, co vlády dělají, když jsou v pasti.

Jak chtějí resetovat systém?

Nikdo to neví jistě. Ale vsadil bych se, že dluhové jubileum biblických rozměrů bude toho velkou součástí.

Jak tedy americká vláda zavrhne své nemožné federální dluhové břemeno?

Domnívám se, že nebudou explicitní. To by vypadalo příliš jako výchozí nastavení. Zničilo by to roli USA jako centra světového finančního systému.

Nemyslím si, že by americká vláda zvolila okamžitou sebedestrukci. Vzhledem k tomu, že moc se nevzdává dobrovolně, měli bychom předpokládat, že se rozhodnou tajně realizovat své jubileum federálního dluhu prostřednictvím inflace.

Inflace je velkým bonusem pro dlužníky. Umožňuje vám půjčovat si v dolarech a splácet v desetinách.

A protože americká vláda je největším dlužníkem v historii světa, je jediným největším příjemcem inflace.

Proto si myslím, že jubileum federálního dluhu přijde v podobě masivní vlny inflace.

Tady je závěr.

Nadcházející dluhová jubilea by mohla mít za následek vymazání mnoha bilionů závazků a vytvoření dříve nedozírné inflace.

To by mohlo vyvolat největší transfer bohatství v historii.

Pamatujte, že dluh neexistuje ve vakuu. Je to závazek vůči dlužníkovi a aktivum pro věřitele.

Ti, kteří ukládají své bohatství ve vládních měnách, držitelé dluhopisů a věřitelé, budou velkými poraženými.

Velkými vítězi budou dlužníci a ti, kteří vlastní nezatížený vzácný majetek. Rozhodně to není spravedlivý výsledek. Obezřetní střadatelé by neměli být nuceni platit za excesy dlužníků.

Ale představy o tom, co je nebo není spravedlivé, nezabránily Bidenově jubileu studentských půjček – a rozhodně tomu nebudou u nadcházejících jubileí.

I když to bude pro mnoho lidí nešťastné, teď už prostě nikdo nemůže nic dělat. Úroveň dluhu již dosáhla bodu nasycení a vláda by brzy mohla považovat jubilea za politicky atraktivní variantu.

Proto je nejlepší rozpoznat realitu tohoto velkého obrazu a podle toho se umístit.

To znamená vlastnit vzácný a hodnotný majetek, který není zároveň odpovědností někoho jiného.

Rozhodující je, že to vylučuje nekrytou měnu na bankovních účtech.

Pamatujte, že fiat měna je nekrytý závazek zkrachovalé vlády.

Dále, jakmile vložíte měnu do banky, již není vaše. Technicky a právně jde o majetek banky a to, co místo toho vlastníte, je nezajištěným závazkem banky.

V éře jubileí, kdy jsou dluhy vymazány, nebudete chtít být na druhém konci nezajištěných závazků jakéhokoli druhu.

Mám podezření, že by to všechno mohlo brzy spadnout… a pro mnohé to nebude hezké.

To je přesně důvod, proč autor bestsellerů Doug Casey a jeho kolegové právě vydali naléhavou novou zprávu ve formátu PDF , která vysvětluje, co by mohlo následovat a co s tím můžete dělat.

 

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/11/07/zdvorila-upozorneni-faktury-a-jejich-typy-oznameni-oziveni-na-zanikle-urady-a-vsem-ilegalnim-urednikum-anulovane-korporace-cr/