Jediné platné zákony v Německu, máte zde přeložené.

Kráceno.

M I T R E Corporation WSEO / US EUCOM. Žádost ze dne 14. března 2010 adresovaná The MITRE Corporation WSEO / US EUCOM. Doslovná a úplná reprodukce textu The MITRE Corporation ESEO / US EUCOM, Patch Barracks Support Office, 70569 Stuttgart

Předmět: Vaše žádost ze dne 14. března 2010. Březen 2010

Vážený pane Pohorelly, v odpovědi na Vaši otázku uvádím zákony, které přijali a vyhlásili spojenci při obsazení tohoto území:

1. Německo není od konce druhé světové války suverénním státem, ale vojensky okupovaným územím spojeneckých sil. S účinností od 12.9.1944 se ho zmocnila hlavní vítězná mocnost, USA (zákon SHAEF č. 52, článek I § 1).

2 . Spolková republika Německo není a nikdy nebyla státem, ani de iure, ani de facto, a nikdy nebyla uznána podle mezinárodního práva. Spolková republika Německo je správcem bez jakýchkoli pravomocí, od roku 1990 finanční správce jménem spojeneckých vítězných mocností.

3 . Na základě právního základu Mezispojeneckého rozkazu z Berlína ze dne 21. února 1947 [ B K /O ] (47) 50 nemůže být nikdo ve Spolkové republice Německo a v Berlíně VLASTNÍKEM pozemků.

4 . Na základě právního základu Interallied Commandantur Berlin ze dne 21. února 1947 [ B K /O ] (47) 50 může být kdokoli v takzvané Spolkové republice Německo a v Berlíně pouze VLASTNÍKEM a nikoliv MAJITELEM pozemků prostřednictvím takzvaných notářských smluv jako výsledku pozemkových úřadů.

5. v souvislosti s žádostmi 6 a 7 NIKDO v tzv. Spolkové republice Německo a v Berlíně nemůže být VLASTNÍKEM.

6 . Povinná dražba tak představuje nezákonné nucené opatření v souvislosti s návrhy 6 , 7 a 8.

Dotyčné osoby byly podvedeny správními orgány tzv. Spolkové republiky Německo, aniž by k tomu měly zákonem požadované povolení vojenské vlády (zákon SHAEF č. 52 a č. 53, [BK/O] (47) 50.

Je třeba poznamenat, že v případě vyvlastnění v souvislosti s žádostmi 1-6 se jedná o §§ 823 BGB – odpovědnost za škodu a §§ 839 porušení úřední povinnosti. Pouze na základě nerespektování zákonů SHAEF č. 52 a č. 53 byla provedena nezákonná peněžní transakce nákupem hypotečních úvěrů bez našeho souhlasu, neboť předtím nebyla získána žádná licence VŠEOBECNÝCH TROJÚSEKOVÝCH AGENTUR, natož aby byly poskytnuty informace o právních skutečnostech. Nikdo není ze zákona povinen nadále platit žádné peníze ani poplatky. Kromě toho Spolková republika Německo jako soukromý finanční správce GmbH porušuje platné příkazy a práva VŠECH ZLODĚJŮ z roku 1947, které jsou stále platné, a stává se tak zástupným aktérem podvodných manipulací. Článek V.

9. zákon o vojenské správě č. 2 – německé soudy: Nikdo nesmí ve Spolkové republice Německo vykonávat funkci soudce, státního zástupce, notáře nebo advokáta bez povolení vojenské vlády! Souhlas s takovou činností je třeba získat předem – tj. před zahájením činnosti – pro každý jednotlivý případ v písemné formě. US EUCOM Stuttgart, zastoupený panem Lietzauem, výslovně potvrzuje, že všechny vojenské vládní zákony mají plnou právní platnost až do uzavření mírové smlouvy s Německem jako celkem v jeho hranicích z 31. prosince 1937. Pokud však příkazy vojenské vlády nejsou pro každý jednotlivý případ fyzicky přítomny, jsou všichni právníci zapojení do každého spolkového německého soudu pouze soukromě odpovědnými a soukromě jednajícími osobami bez jakéhokoli právního základu, protože Spolková republika Německo není a nikdy nebyla státem. Soudci proto nemohou ve své funkci podepisovat rozsudky a rozhodnutí. Ze stejného důvodu se neověřuje kopie originálu.

Do roku 1990 byla správcem jménem spojenců Spolková republika Německo, protože Německo bylo okupováno jako celek. Spolková republika Německo se nesmí nazývat NĚMECKO! Podle spojeneckého okupačního práva a ustanovení OSN je NĚMECKO výhradně Německá říše nebo Německo jako celek a v žádném případě Spolková republika Německo! Prof. Dr. Carlo Schmid v roce 1949 informoval německý lid: „… žádný nový stát nevznikne, ale západní Německo bude reorganizováno jako provizorium.“ Společnost jako Spolková republika Německo GmbH nemá žádná svrchovaná práva!

Všechny vojenské vládní zákony, např. zákon SHAEF č. 2, články III, IV a V §§ 7, 8 a 9 mají v Německu plnou právní platnost a trestní zákoník, všechny pomocné zákony, usnesení Kontrolní rady a zónový trestní zákon jsou dodnes plně platné a účinné. Důkaz: Carl Haymann Verlag Berlin 1948, číslo licence 76-G.N. 0-47-316/47. Vydavatelský archiv 12 292, licence udělena pod č. 76 tiskového povolení číslo 8958 zpravodajské kontroly americké vojenské vlády v Německu. Důkazy: Podle vojenského vládního zákona č. 53 byl v roce 1996 odsouzen bývalý devizový prokurátor NDR Dr. Alexander Schalk Golodkowski.

To je důkazem, že vojenské vládní zákony z doby okupace, tedy i rozkazy SMAD a zákony SHAEF, byly ze strany USA uplatňovány v plném rozsahu. Tvrdit a popírat tváří v tvář těmto důkazům, že by se tyto zákony neuplatňovaly, je podvodné zkreslování.

Každý člen spojenecké komise si je těchto zákonů plně vědom.

Všechny banky nerespektující tento právní stav budou potrestány za trvalé porušování zákona SHAEF č. 52 a č. 53, [BK/O] (47) 50 a musí být oznámeny příslušnému spojeneckému velitelství.

Pokud by se Spolková republika Německo odvážila v souladu s aktivním zájmem vykonat fingované rozsudky, je třeba podat žalobu proti fingovanému rozsudku u příslušného VŠEOBECNÉHO KOMANDANTA a v Anglii o náhradu škody, jakož i o napomáhání k podvodu a překrucování spravedlnosti. I

jménem Spojeneckého velitelství v Berlíně, pro Berlín a Spolkovou republiku Německo. Spojenecké velitelství pro hlavní město Bádenska-Württemberska STUTTGART od 30. června 2009 15. velící generál evropského velitelství USA (EUCOM) a navíc od 2. července 2009 16. vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (NATO) Mezispojenecké velitelství města Berlína pro Berlín a Spolkovou republiku Německo. Žádný Němec nevlastní majetek, určení a právní důkazy podle [ BK/O ] ( 47 ) 50 z 21. února 1947 (VOBL: F. Groß-Berlin č. 5, s. 68); pozn. bod 7.

Doslovný opis [BK/O ] (47) 50 ze dne 21. února 1947: Předmět: Majetkové záležitosti pod kontrolou okupačních orgánů. Spojenecké velitelství v Berlíně nařizuje pro Berlín a Spolkovou republiku Německo následující: 1) Žádný německý soud nesmí uplatňovat nárok na příslušnost nebo vykonávat příslušnost ve věcech, které podléhají příslušnosti svěřené mu zákonem (SHAEF) čj. 52 americké, britské a francouzské vojenské vlády nebo (SMAD) rozkaz č. 124 sovětského vrchního velitele, nebo majetek zabavený nebo podléhající konfiskaci na základě rozkazu některého z okupačních orgánů. 2 ) V případech, kdy důvody sporu vznikly před 8. květnem 1945, se výše uvedené povolení obvykle neuděluje.

3) Jakýkoli rozsudek, který již byl vydán nebo bude vydán v budoucnu v jakékoli takové žalobě zahájené bez souhlasu vojenské vlády sektoru, v němž se majetek nachází, je neplatný a jakákoli žaloba na výkon takového rozsudku je neplatná.

4) Bez předchozího písemného souhlasu vojenské vlády sektoru, v němž se majetek nachází, se neprovede žádný zápis do katastru nemovitostí týkající se majetku podléhajícího kontrole nebo konfiskaci ve smyslu článku 1 tohoto nařízení.

5) Předtím, než oprávněný německý soud nebo katastrální úřad začne jednat nebo rozhodovat ve věci týkající se movitého nebo nemovitého majetku, vyžádá si oprávněný, popřípadě katastrální úřad od všech účastníků řízení písemná prohlášení, která musí být ve všech ohledech pravdivá a učiněná dotčenými účastníky nebo jejich zmocněnci, že majetek nepodléhá kontrole nebo konfiskaci podle § 1.

6) Žádná fyzická nebo právnická osoba nesmí podniknout žádné kroky k výkonu rozhodnutí oprávněného německého soudu nebo oprávněného katastrálního úřadu, které se týkají majetku podléhajícího kontrole a konfiskaci, jak je uvedeno v § 1, bez předchozího písemného souhlasu vojenské vlády sektoru, v němž se majetek nachází.

7) Neuposlechnutí tohoto rozkazu nebo nedodržení jeho ustanovení je hrubým porušením rozkazu vojenské vlády a okupačních orgánů a bude odpovídajícím způsobem potrestáno. Na příkaz spojeneckého velitelství pro Berlín a Spolkovou republiku Německo. Spojenecké velitelství pro Bádensko. Hlavní město spolkové země Württembersko STUTTGART od 30. června 2009 15. velící generál evropského velitelství USA (EUCOM) a navíc od 2. července 2009 16. vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (NATO) podepsán: James G. Stavridis. Prosím, aby si vaši zaměstnanci přečetli mé přílohy a vysvětlili klíčové body. Citace: Nekonečné obviňování německého národa (vymýváním mozků od roku 1945) je jako neustálé bití slepého a svázaného těla postiženého! Němci byli neustálým překrucováním dějin zbaveni všech argumentů na obranu a ospravedlnění. Tak byli duševně spoutáni, ochromeni a zaslepeni! Josef Kofler: Vítěz stále píše dějiny poražených. K zabitému, zabiják dělá pohyby. Ze světa odchází slabší a za ním zůstává lež. (Bertold Brecht)

Zde jsou potvrzení. Veškeré státní instituce jsou neprávoplatné firmy. Stejně je tomu i v české republice, že tomu tak je, jsme psali před několika lety na stránkách tadesca:

 

Zde je potvrzení vojsk SHAEF a jejich jedinných platných zákonů v parlamentu politikem CDU Jürgen Hardt. Který jasnou řečí odpověděl na dotaz tázající se proč neodhlasovali určitý bod.

Celý článek ZDE:

https://tadesco.org/v-nemeckem-parlamentu-rekli-pravdu-plati-zakony-shaef-z-roku-1945-brd-je-firma-se-vsemi-umele-vytvorenymi-institucemi/