V tomto díle se dozvíme okolnosti vzniku Bavorských iluminátů, kontaktech jejich zakladatele sna židovské bankéře, jejich rozdělení na 13 stupňů pyramidy,  jejich cíle jak ovládnout veřejné mínění a zdrtit národy. 
iluminati1Ilumináti

Strikte Observanz

Německo bylo v 18. století centrem evropského templářského svobodného zednářství (to nemělo nic společného nebo jen velice málo s původní ideologií templářských rytířů). Rytířské stupně byly zapojeny do svobodozednářského systému „Strikte Observanz“ , což znamenalo, že zasvěcení museli přísahat přísnou poslušnost svým vyšším stupňům. Vůdce, který byl označován jako „neznámý vyšší“  a užíval titul „rytíř červeného pera“, byl věrný skotským stupňům a tím také Stuartovcům (viz kap. Mudrci se Sionu). Sotva desetiletí po zasvěcení Fridricha Velkého  byl „strikte Observanz“ a jeho „skotský stupeň“ převzat téměř všemi německými svobodnými zednáři.

Fridrich měl enormní užitek a profit z konfliktů, ke kterým přispívalo „skotské svobodné zednářství“ v Anglii. Jeho cílem byla vojenská expanze Prusů a podporoval proto Jakobity  proti Hannoverským a později také při velké invazi do Anglie v roce 1745 .

Potom se spojil zase s Angličany a profitoval z jejich těžkostí a přitom jim pronajímal německé vojáky. (Také zjevně četl Machivelliho ). To byl jeden z největších gaunerských činů v dějinách Evropy: malá skupina německých knížat svrhla anglický trůn a posadila na něj Hannoverské. Potom využili svého vlivu, aby Anglii zapletli do války a tím pustili žilou státní pokladně, když jí (Anglii) pronajali německé vojáky. Zadlužení pomohlo zase židovským bankéřům a tím Iluminátům na jejich cestě za světovládou.

Bavorští Ilumináti Adama Weishaupta

Adam Weishaupt byl vychován v jezuitském klášteře a zde dosáhl naposledy titulu profesor kanovník. V průběhu let došel poté k tomu, že se s katolickými názory dostal do těžkostí a proto se stal osobním žákem židovského filosofa Mendelssohna, který ho obrátil ke gnosticismu . V r. 1770 měl být potom Weishaupt kontaktován  bankéřem (lichvářem) (Rothschildem) se kterým se krátce před tím seznámil, aby na jeho objednávku založil „Tajný řád bavorských Iluminátů“ v Ingolstadtu.

Krátké vysvětlení:
Weishauptovi bavorští Ilumináti nejsou zaměnitelní s ILLUMINATI, tedy skupinou osob, které jsme sledovali dříve. Opravdoví Illuminati měli, jak již padla zmínka, být infiltrováni v Mesopotámii „ Bratrstvem Hada“ a nevystupovali nikdy na veřejnosti pod jménem, ale vždy pouze osobně. Jméno Illumináti užíváme v této knize mezi jiným proto, že se tento pojem, pojmenování této skupiny osob, která je činná za vnějšími kulisami,  mezi našinci již zdomácněl. Adam Weishaupt využil přesto to samé označení ( Illumináti) pro svůj řád, jehož cíle byly podobné těm, které měli již delší čas činní Illumináti ( pokud možno, aby způsobil s označením skupiny Illumináti na veřejnosti nově zmatek mezi badateli). Abych předešel záměně, budu vždy Weishauptovu skupinu nazývat „bavorští Ilumináti“ a ostatní jako „Illumináty“ .

„Bavorští ilumináti“ byli vystavěni v soustředných kruzích (obalech, systém cibule). Byla to schopnost zasvěcených, udržet si pro sebe tajemství , kterou museli osvědčit, aby byli připuštěni do ještě užšího kruhu a tím i k ještě hlubším tajemstvím. Jen ti, kteří se nacházeli v nejvnitřnějším kruhu, samém jádru, znali skutečné cíle „bavorských Iluminátů“. Členům nižších stupňů bylo řečeno , že neexistují žádné vyšší stupně a současně byla držena v tajnosti existence velmistrů, jako v systému „strikte obzervanz“ . Bavorští Ilumináti byli rozdělení do 13 stupňů, které představovaly 13 stupňovou pyramidu Iluminátů na dolarové bankovce.

    Od jezuitů odkoukali systém špionů a zpravodajů, aby členy, kteří měli titul „patriarchů“ přezkoušeli ze slabosti. Tento způsob řádové politiky umožňoval dosadit patriarchy do pozic, ve kterých budou moci nejlépe využít svůj talent. Očernění bylo používáno jako taktika k ujištění se, že se žádný patriarcha nepokusí odvrátit od řádu. Weishaupt rozuměl tomu, jak získat pro bavorské Ilumináty nejlepší a nejjasnější hlavy z oblasti vysokých financí, průmyslu, výchovy a literatury. Používal podplácení pomocí peněz, sexu, aby získal kontrolu nad osobami, které se již nacházeli na velmi vysokých pozicích. Když s tím byl již jednou úspěšný, využíval Weishaupt vydírání, aby získal jistotu, že si uchoval kontrolu nad vůdčími osobnostmi v neštěstí. Pomocí adeptů (vyšších stupňů) začali bavorští Ilumináti uvažovat také o lidech z vlády.  Přirozeně v pozadí, za kulisami. Tito experti rozuměli tomu, jak ovlivňovat vládnoucí politiky, aby přijali takovou formu politiky, která byla vhod bavorským Iluminátům. To ale bylo zařízeno tak šikovně, že ti kterým se radilo, věřili, že to byli oni sami, kdo přišel na tu myšlenku, podle které jednal.

Důvod, který byl zadán pro existenci bavorských Iluminátů, bylo eliminovat všechny zlé poměry společnosti, aby se lidé vrátili zpět ke svému přirozenému a šťastnému stavu.  Neboť to znamenalo zdolat monarchii a církev, získali tím proti sobě nebezpečné protivníky. A opět znovu se tak ukázalo, že udržování tajemství  bylo nejdůležitějším nařízením řádu.

    Oč se skutečně mělo jednat ve Weishauptově iluminátské ideologii, poznáme nejlépe v dokumentu, který je známý jako „NOVÝ ZÁKON SATANŮV“ a který byl bavorskými Ilumináty přísně hlídán. Použil jsem na tomto místě tento dokument naprosto cíleně, neboť jsou vždy lidé kteří pochybují o pravdivosti Protokolů Mudrců ze Sionu. Snad se podaří těmto čtenářům lépe přijmout  tento plán a způsob jednání, když se nebude požívat slovo „žid“. Široké veřejnosti je tento dokument zpřístupněn teprve od roku 1875, když byl jeden kurýr bavorských Iluminátů na své jízdě z Frankfurtu do Paříže zasažen bleskem, a při té příležitosti mohla být zajištěna část těchto informací jako širokosáhlé spiknutí.

Uvnitř bylo následující:

… že prvním tajemstvím, jak řídit lidi, má být ovládnutí veřejného mínění, aby se tak dlouho zasévaly roztržky, nedůvěra a protichůdné názory, až se lidé v tomto zmatku již více nevyznají a přesvědčí se , že je lépe, nemít ve věcech řízení státu žádný osobní názor. Musí se zažehnout masové vášně, a dosáhnout vzniku neduchovního, špinavého a nechutného písemnictví (tisku). Současně má být úlohou tisku, dokazovat neschopnost těch, kteří nejsou Ilumináty, ve všech oblastech státního a náboženského života.

    Druhé  tajemství tkví v tom zabývat  se všemi  slabosti lidí na špici , všemi špatnými zvyky, vášněmi, a chybami až si přestanou jeden s druhým rozumět. Především musí být likvidována síla (moc) osobností, protože není nic nebezpečnějšího než jim jí dát. Ta když je vybavena tvůrčí duchovní silou, má moc dokázat více než miliony lidí. Prostřednictvím závisti, nenávisti, hašteřivosti a válek, skrze strádání, hlad a rozšířením nákaz (např. AIDS) mají se stát všechny národy zdrcenými, aby již neviděli žádné východisko, aby se kompletně podmanili panství Iluminátů. Je-li stát vyčerpán vnitřními převraty nebo se ocitne skrze  občanskou válku v moci nepřátel, tak je to v každém případě posvěcený konec a potom je v naší moci.

    Národy si mají zvyknout na to, aby brali klam (lesk) za pravou minci, aby se spokojili s formálnostmi (vnějšími okolnostmi), aby se honili pouze za radovánkami, aby se vyčerpávali věčným hledáním něčeho nového a nakonec následovali Ilumináty, což bude dosaženo pokud se masám dobře zaplatí za poslušnost a pozornost. Pomocí mravní zkázy společnosti mají lidé ztratit veškerou víru v boha. Prostřednictvím cíleného zpracování slovem a písmem a obratným zacházením budou masy řízeny podle vůle Iluminátů. Vlastnímu myšlení se musí lidé odnaučit skrze výchovu k světovým názorům a existující duchovní síly musí být odchýleny na hloupé zrcadlové šermířství prázdného řečnictví . Svobodomyslné názory stran musí být prostřednictvím mluvčích Iluminátů tak dlouho pošlapávány až lidé zmalátní a vznikne u nich odpor ke všem řečníků všech stran. Naproti tomu státní ideje Iluminátů budou lidem vnucovány neúnavně, aby se jim znemožnilo vrátit se k vlastnímu vědomí (chápání)

Masy jsou slepé, pošetilé a bez vlastního úsudku a nesmí spolu hovořit do řízení státu, nýbrž musí být řízeny spravedlivou, ale neúprosnou přísností a bezpodmínečnou mocí (násilím). Světovláda může být dosažena jen oklikami, prostřednictvím podvracení bočních pilířů každé skutečné svobody – svobody slova, volebního pořádku, tisku, svobody osobnosti a především výchovy a vzdělávání lidu – pod nejpřísnějším utajením veškeré činnosti. Pomocí cíleného podrývaní bočních pilířů státní moci musí být vlády tak dlouho sužované, jak již dnes jsou, aby kvůli své moci obětovali mír. V Evropě se musí rozdmýchávat osobní a národní rozpory, rasová a náboženská nenávist, aby vznikly nepřekonatelné roztržky, tak že žádný křesťanský stát nenajde  podporu, protože se musí obávat každého jiného státu a spolek proti Iluminátům tak nemůže být  úspěšný. Na ostatních kontinentech se mají rozsévat rozepře, neklid a nepřátelství, a učit tím státy strachu a lámat tím každý odpor. Každá státní instituce musí plnit v životě státu důležitou úlohu, aby prostřednictvím poškození jedné takové (instituce)  celá státní mašinérie vázla (stagnovala). Jako prezidenti mají být zvoleni ti z řad otrocky poddaných miláčků Iluminátů, jejichž minulost vykazuje nějaké temné body, které je udělá věrnými vykonavateli pokynů Iluminátů. Tím by se Iluminátům umožnilo vysvětlovat jinak zákony a měnit ústavu.

S propůjčením práva prezidentům, vyhlásit válečný stav, se dostane veškerá ozbrojená moc do rukou Iluminátů. „Nezasvěcení vládci“  naproti tomu mají být zdvořile s pomocí povinností v přijímacích a zastupitelských orgánech odchýleni od podrobné práce ve státní správě. Díky prodejnosti nejvyšších státních úředníků se mají vlády svrhnout  pomocí přijetí zahraničních půjček do dlužnického postavení vůči Iluminátům s tím , aby své státní dluhy citelně navýšili. Díky vyvolaným hospodářským krizím, ve kterých jsou všechny dostupné peníze neočekávaně staženy z oběhu, má být dosažen úpadek peněžního hospodářství u „NE-Iluminátů“. Finanční mocí dosáhnout samovlády v obchodě a průmyslu, aby pomocí peněz získala průmyslovou a politickou moc. Vedle Iluminátů a na nich závislých milionářů, policie a vojáků smí existovat již jen nemajetní. Se zavedením všeobecného a rovného volebního práva má být dosaženo samovlády (diktatury) většiny. Pomocí návyku na myšlenky sebeurčení se zničí význam rodiny a její výchovný význam. Pomocí výchovy na špatných principech a lživém učení má být mládež zblbnuta, svedena a zkažena.

Spojováním se stávajícími a založením nových svobodozednářských loží, mají na cestě rozptýlené organizace dosahovat požadovaných cílů. Nikdo nezná jejich cíle a nejméně ta hovada mezi NE-Ilumináty, která byla dovedena k účasti v otevřených svobodozednářských ložích, aby se jim tam nasypal písek do očí.     Pomocí těchto prostředků mají být národy donuceny, aby nabídly Iluminátům světovládu. Nová světová vláda se jim musí jevit jako deštník a dobrodinec, kterému se dobrovolně poddají (UNO ). Protiví-li se nějaký stát, musí být k válce proti němu popichováni jeho sousedé. Chtějí-li se ním tito spojit, musí se rozpoutat světová válka.“ (CORALF : Maitreya, přicházející světový učitel, Konny-Verlag, 1991, S 115ff) Jak lze jednoduše rozpoznat, jedná se v případě „ Nového zákona satanova“ o téměř stejný obsah jako v případě „ Protokolů siónských mudrců, jen Židé zde byli nahrazeni Ilumináty. Neboť jsme již dříve sledovali, na čí objednávku Adam Weishaupt bavorské Ilumináty založil, nechá se také zpětně vysledovat, odkud „ Nový zákon Satanův“ přichází. Spiklenci  poznali sílu a vliv již existujících svobodozednářských loží a pouze je začali podle plánu infiltrovat a dosáhli nad nimi kontrolu (§ 11 Protokolů..) Lože, které byly potom infiltrovány, byly označeny jako „ LOGEN DES GROSSEN ORIENTS“  (Lodges of the Grand Orient). Známý francouzský řečník, markýz de Mirabeu, který se ocitnul skrze svůj marnotratný způsob života v silném zadlužení byl také kontaktován prostřednictvím Weishaupta na objednávku židovských lichvářů. Mojžíš Mendelsohn seznámil poté Mirabeua s paní Žida Herze a došlo k tomu, že ta byla více k vidění s Mirabeem než se svým vlastním mužem. Nyní byl Mirabeau v pozici, že se skrze vydírání a dluhy dostal do absolutní kontroly bavorských Iluminátů.  V následujícím byl Mirabeau důvěrně seznámen s iluminismem. Bylo mu určeno, aby přemluvil, vévodu orleánského, který byl velmistrem francouzských svobodných zednářů, aby „ modré lože“ převedl do Velké orientální lože. Mirabeau seznámil v roce 1773 vévodu orleánského a Talleranda s Weishauptem, který je zasvětil do „Velké Orientální“ – svobodných zednářů.

Když byla 1. Května 1776 podepsána americká deklarace nezávislosti, dokonal Adam Weishaupt svůj dobře vymyšlený plán, dokončil oficiálně řád bavorských Iluminátů. Toto datum se chybně zadává jako datum založení. Nejdůležitějšími roky řádu bylo ale šest roků před oficiálním založením. Členy řádu byli mezi jinými Johann Wolfgang Goethe, vévoda Karel August výmarský, vévoda Ferdinand z Braunschweigu, svobodný pán z Dahlbergu (generální poštmistr Thurnů a Taxisů), svobodný pán von Knigge a mnozí další…. V r.1777 byl Weishaupt zasvěcen do svobodozednářské lože „Theodoer des Guten Rates (Theodore of Good Council) v Mnichově a netrvalo dlouho, než byla celá lože infiltrována.

16. července 1782 byl zpečetěn svazek svobodných zednářů a bavorských Iluminátů ve Wilhelmbadu. Tento pakt spojil nyní dohromady asi 3.000.000 členů vedoucích tajných společností. Dohoda kongresů ve Wilhemsbadu způsobila přijetí Židů do loží, neboť tito měli do té doby jen malá práva. Přes kontrolu bavorských Iluminátů měl nyní Rotschild také přímý vliv na jiné tajné lože. Ne mnoho z toho, co bylo během tohoto jednání ujednáno, přišlo na veřejnost, neboť všichni přítomní se zapřísáhli k absolutnímu udržování tajemství.  Comte de Virieu jeden ze svobodných zednářů na kongresu byl dotazován, zda by nemohl odhalit některá usnesení. Ten odpověděl: „Nebudu ti je svěřovat. Mohu ti jen říci, že je to vážnější, než si myslíš. Spiknutí, které je zde v běhu, je tak perfektně vymyšleno, že pro monarchie a církev není žádného úniku.“  Jiný účastník hrabě  Saint Germain, varoval později svou přítelkyni Marii Antoinettu před vražedným komplotem, který měl svrhnout francouzskou monarchii. Nešťastným způsobem nebyla jeho rada vyslyšena.

Některá tajemství přesto poté začala na několika slabých místech prosakovat, což mělo za výsledek, že 11. října 1785 nechal bavorský kurfiřt provést razii v domě pána von Zwack, Weishauptova hlavního asistenta. Přitom byly objeveny mnohé dokumenty, které popisovali plán bavorských Iluminátů na „NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK (Novus Ordo Seclorum). Bavorský kurfiřt na základě toho rozhodl, že tyto dokumenty zveřejní  jako „ Originální spisy řádu a sekty Iluminátů“.  Tyto spisy byly poté tak široce jak to bylo možné, rozšířeny, aby varovali evropské monarchy. Weishauptovi byl odebrán titul profesora a spolu s vévodou Sachsen-Gotha, dalším členem iluminátského řádu zmizel. Tím ponechali volnou cestu víře, že řád Iluminátů byl zlikvidován, což jim umožnilo, nadále pracovat v tajnosti a později pod novým jménem vystoupit. Během jednoho roku vstoupila poté na veřejnost „ NĚMECKÁ JEDNOTA“ a šířila propagandu Iluminátů mezi existujícími čtenářskými společnostmi. Zde se poté zrodil  známý postulát:

„Liberté, Egalité, Fraternité“

Evropští monarchové si nebyli tohoto nebezpečí vědomi, což mělo za následek, že se dostala do chodu Francouzská revoluce a z ní povstaly vlády teroru.

A příště rovnou začneme velkou bitvou u Waterloo


Více zde: http://orgofoto.webnode.cz/products/tajne-spolecnosti-3/