Tajemství Amenti 1: http://knihya.cz/1uceni-historie-lidstva/

Populárně – naučný neformální úvod do Interdimenzní fyziky, kreační fyziky, dynamiky vědomí a skalární štítové mechaniky

O čem to je? O Bohu a Stvoření. O Zákonech Kosmu a smyslu Existence, O Dobru a Zlu a jejich zápase…

Vážení čtenáři,

V roce 2009 byl v rámci přátelského sdílení pro osobní potřeby jednotlivce uvolněn text “Tajemství Amenti 1“, první díl, (zkratka TAM1). Představoval první českou ochutnávku Učení MCEO, též zvaného Freedom Teaching (Učení Svobody) či Teaching of Inner Kryst (Učení Vnitřního Krysta), což je prastará Nauka o principech bio-spirituální ascence a o vztazích mezi hmotou, energií a vědomím. Text byl poskytnut pro nekomerční účely ve formě pdf souboru (116 stran). Nabízel trochu odlišné pohledy na svět, než jaké známe ze školy, oficiálních médií a současných historických tradic. Proto patrně oslovil lidi se zájmem o alternativní přístupy k realitě, kteří se neuzavírají do úzkých rámců náboženských dogmat a vědeckých paradigmat. Tedy ty, kteří tuší, ba dokonce věří, že tyto dva dílčí, vyhraněné (extrémní) a vzájemně neslučitelné postoje jsou nějakou chybou. Hluboko ve svém nitru cítí, že skutečné Boží Stvoření musí být a je naprosto dokonalé, úplné a vnitřně bezesporné. Ano, ono takové je. Svým rozumem chápou, že racionální zákonitosti odhalené vědou fungují a jsou pravdivé. Ano, ono to tak je. Proč se to ale jeví jako protiřečivé a neslučitelné?

Díky chybám v našem vývoji jsme skončili u vědy bez ducha a u duchovna bez vědy. Na jedné straně máme mnohé hrubohmotné zákonitosti pro chování mrtvé hmoty a energie. Na druhé straně máme mnohé duchovní nauky zabývající se jemnohmotnými aspekty člověka a světa, tedy psychologií, myšlenkou, duší, duchem, bohem, apod. Mezi tím zeje zjevná propast. A mostem přes tuto propast je právě Inter-Dimenzní Fyzika, která ukazuje, že hmota-energie-vědomí jsou různé aspekty téhož. Tato Nauka pokrývá témata jako např. Kreační Fyzika, Dynamika Vědomí, Skalární Štítová Mechanika, Evoluce Vědomí, Bio-Spirituální Ascence, apod. Tato Nauka je prastará a existuje stále. Ale vždycky se na povrchu Země nějak pokřivila či se z něj úplně vytratila. Dneska se sem opět vrací, ve své původní podobě. Vrací se sem jako “Učení Vnitřního Krysta” (zkratka UVK), jehož je ztělesněním a projevem. Text TAM1 byl patrně prvním pokusem tuto Nauku na české scéně prezentovat. Upozornit na ni, že vůbec existuje, že je každému dostupná, a nabídnout její krátkou ochutnávku.

Tento text “Tajemství Amenti 2”, druhý díl, (zkratka TAM2) navazuje na první díl (TAM1) a je jeho volným pokračováním. Očekávaná čtenářská obec je podobná. Zájemci zabývající se přesahovými pohledy na svět, duše zvídavé až zvědavé, lidé svobodného smýšlení, kteří jsou ochotni a schopni změnit své názory, pokud to uznají za vhodné. Lidé věřící i nevěřící, lidé jakéhokoli vyznání i bez vyznání. Lidé všech úrovní vzdělání i bez něj. Ti, kdož cítí, že vše-lidská blízkost je daleko silnější než jakákoli lidská rozdílnost. Ti, kdož se nebojí přijmout fakt, že na světě je hodně špatných věcí, a mají odvahu chtít tomu porozumět, a mají kuráž v rámci svých možností to zlepšit. U čtenáře TAM2 se předpokládá, že absolvoval text TAM1, tedy, že ho celý aspoň 1x přečetl, bez ohledu na to, zdali mu porozuměl či nikoli, a do jaké míry. Jde spíše o vnitřní dojmy a stav energetické rezonance, než o rozumové pochopení, které však je vítanou přidanou hodnotou. I když tato podmínka není splněna, může čtenář rovnou přistoupit k textu TAM2, s tím, že mu asi častěji bude chybět kontext pro usazení nových poznatků do vhodného rámce.

Cílem druhého dílu Amenti (TAM2) je nabídnout esenci UVK ve stručné, zahuštěné formě, kde jsou rozvinuty některé důležité aspekty této Nauky, předtím jen naznačené. To může být nápomocné pro základní orientaci lidí žijících v dnešní komplikované a vyhrocené evoluční situaci, kdy dochází ke konečnému střetu mezi silami Světla a Tmy, k poslednímu boji Dobra a Zla, nejen na naší planetě Zemi, ale i v jejím vesmírném okolí. Jeho výsledek určí naši další cestu. Aby lidé věděli, jaké možnosti rozhodování jim nabízí Kosmické Zákony. Aby věděli, že za svobodu se musí bojovat, a že mají nejen právo, ale i povinnost, bránit se vůči agresi, pro sebe a pro další svá pokolení. Je důležité si uvědomit, že rokem 2012 boj neskončil. Právě naopak, prudce eskaloval do

takových globálních proporcí, které mohou být pro naši planetu a celé lidstvo zcela zničující. Jako falešné se ukázaly laciné mejnstrýmové názory komerční ezoteriky, že po 21. prosinci 2012 bude na světě vládnout jakási abstraktní a neuchopitelná celosvětová ‘univerzální láska’, což byl velký a záměrný podvod. Místo toho zde vládne univerzální zlo a ještě dlouho bude. Délku nadvlády zla spolu-určuje naše chování a konání. Pokud mu budeme ustupovat, bude sílit, protože mu zvětšujeme prostor, který může vyplnit. Pokud se mu budeme bránit, bude slábnout. Je to poslední zkouška Člověka, zdali mu zůstala aspoň špetka zdravého selského rozumu a začne se chovat přirozeně a normálně. A když je napaden, tak se začne bránit. Bránit své domovy, regiony, tradice a hodnoty. Pokud ne, pomůže nastolení Nového Světového Řádu, a tím si podepíše ortel smrti, nejen pro sebe, ale i pro své děti a všechny další generace.

Novinkou textu TAM2 je obsáhlý seznam informačních zdrojů, literatury, seminářů a odkazů, což čtenáři umožňuje přímý přístup k originálním pramenům. Nabízí mu to nezávislost na informacích z druhé ruky, které každé sdílení nutně představuje. Oba texty TAM1 a TAM2 nejsou Naukou MCEO. Jsou pouze jejím kamarádským sdílením. Tedy pouze jednou z mnoha možností (a třeba vůbec ne tou nejlepší), jak se toto Učení dá pochopit a vyložit. Někdo si něco přečetl a povídá o tom ostatním, protože se chce podělit. A někdo další to vezme, po svém si to přežvýká a bude to předávat dál. Takhle vzniká hra na tichou poštu, kde začátek a konec mohou být velmi rozdílné. Tím se Nauka deformuje a poškozuje, což není dobré. Proto jsou uvedeny odkazy na původní zdroje, aby mezi čtenářem a Naukou již nic jiného nestálo.

Druhý díl TAM2 má 2 části: výklad Nauky + původní literaturu.

Obsah textu Tajemství Amenti 2

Část I: Úvod do Učení Vnitřního Krysta stránky: Část II: Seznam zdrojů a literatury stránky

Příjemné chvíle s naším podáním a interpretací této starobylé Nauky, něco málo poučení, náměty k zamyšlení a snad i trochu pobavení, jakož i stavy hlubokého niterného usebrání a rezonance s celým Stvořením, vám všem srdečně přeje,

Kolektiv přispěvatelů.

Část I:

Úvod do “Učení Vnitřního Krysta” Populárně-naučný neformální úvod do Inter-Dimenzní Fyziky

(Kreační Fyzika, Dynamika Vědomí, Skalární Štítová Mechanika)

O čem to je? O Bohu a Stvoření. O Zákonech Kosmu a smyslu Existence O Dobru a Zlu a jejich zápase

Rámcová Témata, Centrální Zdroj alias Bůh, Od předloh k manifestaci Struktura Stvoření – kreační statika Vývoj Stvoření – kreační dynamika Poškození Stvoření, Léčení Stvoření, Naše historie, A co dál?

Prohlášení

Celý tento text patří výhradně do říše snů, fantazie, fantazírování, fikce, sci-fi, osobních spekulací, filosofických hrátek a nemá vůbec žádný vztah ke skutečnosti. Všechny zdánlivé podobnosti a korespondence se skutečností a reálnými situacemi a osobami a věcmi jsou čistě náhodné a vznikly pouze v mysli čtenáře. Čtenář má plnou zodpovědnost za to, co se v něm děje, při čtení tohoto textu.

Obsah:

Bůh a jeho Zákony, Centrální Zdroj alias Bůh, Co je Bůh? Co Bůh není? Proč Bůh existuje? Co Bůh dělá? Jak Bůh soudí? Jak Bůh trestá? Zákon Jednoty, Zákon Vyrovnání, Zákon Zachování, Karma a ne-Karma, Trest a pomsta, Trest a výchova, Bůh jako diktátor

Božské Dary a jejich Rizika, Svobodná vůle Dobrá a špatná volba

Vzestup a pád, Rezonance a Disonance, Dobro a Zlo, Vztah Dobra a Zla, Zlu je nutno se bránit, Bůh a zlo, Pád a padlé bytosti – Démoni, Dvě cesty pádu, Proč bytosti samovolně padají?

Typické cesty samovolného pádu, Příklad pádu 1: Wesedak Matrix a Kolektiv Metatrona Příklad pádu 2: Bourgha Matrix a jeho Rasy, Čím se léčí Démoni, Kdo může léčit Démony, Jak se léčí Démoni, Démoni na Zemi

Reverzy, Stvoření Prvotní a Druhotné, Co s reverzy?

Strážcovské Rasy: Ochránci, Strážci, Strážcovské Lidstvo, Betlémský Avatar J12, A co když Strážci selžou?, A co my Lidé: můžeme se zachránit?, A co na to Démoni?

KRYST a Anti-KRYST, Síla slova: pro a proti, Smrtelnost a Nesmrtelnost, Nesmrtelnost a Věčnost, Proč musíme umírat mladí?, Poznámka o číslech, Geometrie Posvátná a Neposvátná, Strom Života, Květ Života, Spirála Života, Vesica Piscis, Monáda, Rovnost a Nerovnost, Kdo je dál a kdo je výš?, Energie: dávám či beru?, Hologram: posiluji či vyžírám?, Nahoru nebo Dolů

Příznaky Pádu Některé příklady

Smysl Existence

Cíl existence

Bůh, láska a sebeláska, Láska, Druhy lásky, Nepochopení lásky: Srdíčkáři, Láska a evoluční strategie, Samaritánský, Komplex a Mučednictví, Milost Nejzazší, Nehrajte si na Boha, když jím nejste, Vztah k Bohu, Pohrdání Bohem, Sebevražda, Bůh jako kamarád, Boží Přítomnost, Realizace Boha, Zasvěcení a ascence, Ascenční mechanika, Mystické stavy, Komerční zasvěcení, Příklad. Energie Reiki, Dvanáct postojů Duchovního Mistrovství Dvanáct odpovědností Duchovního Mistrovství, Falešní bozi, Otázky Rozlišení

Hologram Bytí, Věci ve Stvoření, Stvoření jako promítačka, Hologram osobní a planetární, Hologram: útěk nebo překonání
Prolínaní hologramů – společný vývoj Prolínaní hologramů – plození potomstva, Evoluce, Iluze času, Stvoření a Evoluce, Evoluční předloha, Cesta vývoje v rámci Stvoření, Kvalita Evoluce, Evoluce: náhoda či nutnost?, Evoluce: vznik a vývoj druhů, Vznik a vývoj života, Vývoj jako Bio-Spirituální proces, Duchovní hledání

Vývoj a Rasy, Rasy jako fyzikální fakt, Původní Lidské Kmeny, Rasy dříve a nyní, Rasy: genetika a prostředí, Rasy a mutace Očista Rasy

Dnešní Lidské Rasy, Likvidace Rasy, Likvidace Národa, Dnešní rasové problémy, Člověk a opice

Predikce Vývoje, Předvídání vývoje: Proroci a vizionáři, Zjevení Svatého Jana

Polarity: Elektrická a Magnetická, Bůh: kalhoty nebo sukně?, Co je důležitější: kluk nebo holka?, Co bylo dřív: kluk nebo holka?, Polarita Stvoření, Červená a Modrá, Polarita a Evoluce

Sexualita, Bůh a Kundalini, Bůh a Pohlaví, Pohlaví: Polarizace a Orientace, Pohlavnost a Duchovnost, Sex a Ascence, Zpátky do Zahrady Eden, Klíče od Edenu a Štít Umšadi, Štít Umšadi: Generátor Klíčů, Sexualita a reverzy, Sex: ano či ne?, Jednoduchá cvičení, Kdo se může množit a kdo ne?, Potrat, Kamasutra, Dvoj-Plamen, Věrnost, Reverzní postoje k sexualitě

Kreační Mechanika I: Předlohy a Manifestace, Co to je tvoření?, Jak Člověk tvoří?, Tvoření jako počítač, Spojení Tvůrce a jeho Díla, Důsledky existence Předloh

Kreační Mechanika Ia: Předlohy, Předlohy a anatomie, Chyby v předlohách, Jak léčit předlohy, Jak si chránit předlohy
Předlohy pro Manifestaci a Vývoj, Předlohy a Vyšší Já, Všechno má svoje předlohy, Boj o předlohy, Boj o předlohy 1: Hyperdimenzní Kužel, Boj o předlohy 2: Jádrová Mantra JÁ JSEM, Boj o předlohy 3: Otevři své srdce!, Astrál: zóna špíny a bojů

Kreační Mechanika Ib: Manifestace, Manifestační Sekvence: 3D tiskárna, Manifestační Sekvence: Země, Manifestační Sekvence: Člověk

DNA, Merkaba, Manifestační Sekvence: tam a zpátky, Manifestační Sekvence: rychlost tisku, Manifestační Sekvence: paměť, Manifestační Sekvence: Božské Proudy, Božské Proudy a Kundalini, Božské Proudy a fyzika, Božské Proudy a reverze, Vědomý Tvůrčí Dech

Kreační Mechanika II: Struktura a Funkce, Jak vzniká Kosmos?

Kreační Mechanika IIa: Statika – Struktura Stvoření, Vibrační Hierarchie Stvoření, Naše kosmická adresa, Náš Časový Matrix, Astrologie, Náš původní solární systém, Náš současný solární systém, Naše současná planeta, Anatomie planety Země, Planetární PIN Sítě, Sítě Strážcovské, Sítě Dravčí

Anatomie člověka, Částice vědomé energie, Parametry částic vědomí, Kathara Mřížka (Strom Života), Krystalové Pečetě, Signety, Štíty, Hova Těla, Radiální Těla, Léčení Radiálního Těla, Energetické dráhy, Axiom Linie, Ley Linie, Meridiány, Nadiální, Linie, Radiální Linie, Diodické body, Čakry, Aura, Hara, Tantien, RA Centrum, KA

Merkaba, Percepce, Ovlivňování percepce, Blokace percepce, Co my jen víme?, Co my nevíme
Realita: Objektivní, Konsenzuální, Subjektivní, Věda a poznání

Stínová Anatomie člověka, Vznik Stínu, Metatronické Implanty, BEAST Machine (Bestie-666), Modrý Meč (D-13 R), Implanty a DNA, Aktivace implantů, Stínové Entity, Stín a projekční mobilita, Bdělé snění

Struktura Vnitřních Domén, Vnitřní domény, Pojmy Etora a Adora, Raša Tělo, Planetární Raša Tělo, Invarianty Raša Těla
Velikost Raša Těla, Raša Tělo Země a Urtha, Raša Tělo a Plazmová Anatomie, Hibernační Zóny a sítě NET, Tři Hibernační Zóny, Aurora Zóny

Struktura Interního Stvoření, Úrovně Nad-Kosmické, KosMAyah, KosMYah, Pole EFFI, Pole Ah-Yah

Kreační Mechanika IIb: Dynamika – Pohyb Stvoření, Perpetum Mobile, Dynamika Krystalového Těla, Manifestační sekvence:, 5 Fází, Manifestační sekvence: 8 Stáží, Dynamika Raša Těla, Evoluční cykly, Planetární cykly, Falešné Jugy, Vznik Stvoření

Kathara Healing: Technologie Světla a Zvuku, Nauka Vnitřního Krysta a její aspekty, Fyzika Světla a Zvuku, I. ZVUK -, Aspekt Magnetický, Anuhazi jazyk, Keylonta, Lidská řeč, Distorze lidské řeči, Mantra, II. SVĚTLO – Aspekt Elektrický, Tvar, barva, pohyb, III. DECH – Aspekt Elektro-Magnetický, Dech a Manifestační Sekvence, Dech a problikávání, Dech a Realizace Božské Trinity, Filosofické korespondence, Provedení Tvůrčího Dechu, IV. Tvůrčí nástroje Člověka, ZVUK, SVĚTLO, DECH, V. Varování

Cvičební Techniky, Technika I: Vtělení Božího Dechu – ManU Psonn Technika II: Invokace Avatara, Technika III. Invokace Rišiho, Technika IV. Invokace Krystalové Řeky, Techniky V. Plazmové technologie, Závěr

Zkratky

ARPS Angular Rotation of Particle Spin, charakteristika chování spinového vektoru PKI částic.
BC př.n.l. (before Christ, letopočet před Kristem). AD – n.l. (Anno Domini, léta Páně, po Kristu).
BEAST (Blank State Technology), vesmírná dobyvačná technologie Dravčích Ras, energetický harvestor.
BYA před miliardami let (billions years ago, 109).
CCW opačný směr rotace, otáčení proti směru hodinek (counter-clock-wise).
CW přímý směr rotace, otáčení po směru hodinek (clock-wise).
D Dimenze, vibrační či frekvenční pásmo vědomé energie, D1-D15.
ET mimozemské entity či vesmírné rasy, mimozemšťani, étéčka (Extra Terrestial).
GA Guardian Aliance, rozsáhlá organizace Strážcovských Ras, vesmírní policajti.
HSP vyšší smyslové schopnosti (Higher Sensory Perception), někdy též zvané ESP.
HU Hustota, Harmonické univerzum, realitní pole obsahující triplet Dimenzí, HU1-HU8.
ID inter- či multi-dimenzní, zahrnující více vibračních pásem reality, ID energie či anatomie apod.
MCEO Klášter Melchizedeků Smaragdového Řádu (Melchizedek Cloister of Emerald Order).
MYA před milióny let (millions years ago, 106).
NWO New World Order (Nový Světový Řád) či OWO – One World Order (Jednotný Světový Řád), projekt SVS. PCM Particum, polární forma PKI nesoucí kvalitu EirA (mag-netická, kontraktivní, ženská).
PKA Partika, polární forma PKI nesoucí kvalitu ManA (el-ektrická, expanzivní, mužská).
PKI Partiki, elementární částice vědomé energie, nepolární/omnipolární forma, kvalita ManU (androgyn).
SAC Hvězdný Aktivační Cyklus, SAC-2012 událost probíhající v současné době.
SG Hvězdná Brána (Star Gate), P-planetární, G-galaktická, U-vesmírná.
SVS Dravčí Stínová Vláda Světa (též: Vláda Skrytá, Tajná, Vnitřní; Hidden, Secret, Interior Government). TAM1 Text “Tajemství Amenti 1” z r. 2009.
UIR United Intruder Resistance, Vše-Spolčení Dravčích Ras dobývajících naše Vesmíry, majitelé SVS.
V-V Game Dravčí předlohový program chování podle schématu Oběť-Dravec (Victim-Victimizer).

UČENÍ VNITŘNÍHO KRYSTA

Bůh a jeho Zákony

Centrální Zdroj alias Bůh
Centrální Zdroj je označení toho, co si lidé obvykle představují pod pojmem Bůh. Je to zdroj všeho projeveného i neprojeveného Stvoření, všeho co je, co existuje. Je to živoucí a vědomý tvůrčí kosmický princip. Má všechny ty přívlastky nekonečnosti a věčnosti a nepochopitelnosti a paradoxnosti (zdánlivá rozporuplnost) apod., které si lidé ve své omezenosti vymysleli proto, aby vyjádřili to, co je obrovsky přesahuje a co nemohou rozumově a ani nijak jinak uchopit, zvládnout a obsáhnout. To je pro lidi svízelné a bolestivé. Proto si Boha definovali tak, že ho definovat nemohou. A to je pro ně již přijatelné. S tímto stavem se již smířit dokáží.

Co je Bůh?
Můžeme si ho představit jako fyzikální energetické a informační pole nekonečného Vědomí, Inteligence a Lásky, které existuje samo v sobě a kolem kterého již nic dalšího není, protože vše, co existuje, je v něm. Tedy není zde žádné ‘kolem’ a ‘venku’. Zdroj tvoří ‘ze sebe’ a ‘do sebe’. Tedy nikdo a nic není od Zdroje odděleno. Vše stvořené se nachází uvnitř vše-objímajícího Zdroje. Vše stvořené je vytvořeno z materiálu Zdroje, což je vědomá energie té nejvyšší vibrační úrovně. Vše původně v sobě má základní vlastnosti Zdroje. Vše je věčné, nesmrtelné, živé a vědomé, má schopnost tvořit, má možnost volby a svobodnou vůli se rozhodovat. Vše je čisté a má v sobě lásku. Vše má dokonalou znalost Kosmických Zákonů Stvoření, které vyjadřují věčný Boží Řád. Vše složilo slib, že tyto Zákony bude dodržovat, chránit a bránit. Slib ten je dán v rámci Smlouvy Stvoření mezi Bohem a jím stvořenou Bytostí. Za těchto okolností všechny Věci-Bytosti vyšly ze Zdroje ven do manifestace, do této obrovské zkušenostní Arény Stvoření. Je to obrovský fixní pevný a před-definovaný výcvikový vývojový prostor, Hologram Bytí. Všechny věci ho prochází a vybírají si své cestičky z předem dovolené vývojové palety.

Co Bůh není?
Pokud vidíte Boha vnějšího (externího), od vás odděleného, zachmuřeného či zlověstného, lopotícího se a chyby dělajícího, tak buď špatně vidíte vy, nebo nevidíte skutečného Boha. Vidíte nějakou jeho přírodně ne-identickou náhražku na stáncích podvodníků duchovních tržnic všech světových náboženství.

Proč Bůh existuje?
Bůh existuje proto, že se tak rozhodl. Chtěl umožnit všem věcem, které ze-sebe a do-sebe vytvoří, aby také mohly existovat, aby se s nimi o tuto možnost podělil, protože je má rád. Aby všichni poznali Arénu Stvoření, aby ji prozkoumali. Aby se naučili číst v této Knize Života a pochopili ji. Aby se naučili psát a mohli do ní zapsat i pár řádků své existence a nemuseli se za to pak stydět.

Co Bůh dělá?
Bůh toho až tak moc nedělá. Bůh se jenom směje, raduje, miluje, tančí a zpívá. Svou radostí a láskou a zpěvem a tancem vytváří celé své Stvoření a udržuje ho v nekonečném chodu a pohybu. Všechno ostatní za něj dělají jeho Zákony.

Jak Bůh soudí?
Skutečný Bůh nesoudí. Skutečný Bůh pouze bezpodmínečně miluje a vše přijímá. Skutečný Bůh miluje všechny stejně. Nejvíce však miluje sobě rovné. A každá jím stvořená věc je mu v jistém smyslu rovna, protože je jeho malým kouskem. Pokud si to člověk uvědomí a bude před ním stát hrdě avšak pokorně, s úctou a respektem a bude s ním jednat jako rovný s rovným, v úrovni očí, tak od něj získá tu nejmocnější podporu, protože mu je nejvíce podoben a nejvíce s ním rezonuje.

Jak Bůh trestá?
Protože skutečný Bůh nesoudí, tak ani netrestá. Každý se trestá sám tím, že porušuje jeho Zákony. Jsou to Zákony Stvoření, též Zákony Kosmické či Vesmírné. Vyjadřují Boží Vůli a Boží Řád. Jsou to pravidla hry pro celé Stvoření. Zákonů není mnoho, ale jsou velice tvrdé a zcela neoblomné. Jsou objektivní a věčné a nezměnitelné. Je to: Zákon Jednoty, Zákon Vyrovnání, Zákon Zachování.

Zákon Jednoty
Zákon Jednoty je zcela základní zákon Stvoření a vyjadřuje smysl celé existence a boží tvorby. Tento zákon je sice doporučený, ale není poručený. Každý si může vyzkoušet, co se stane, když ho poruší – tak je Bůh velkorysý. Je to zákon o lásce, respektu, toleranci, nenásilí, o souběžné evoluci všech sobě rovných a rozličných stvořených věcí do společné jednoty, za současného respektování jejich identity a jejich různosti ve všech aspektech. Je to zákon o spolu-práci a spolu-tvorbě, o ne- soutěžení a ne-konkurenci a o vzájemné pomoci. Je to zákon o pomoci silnějšího slabšímu. Je to zákon o svobodě a právu na sebe-vyjádření a o povinnosti nést za to plnou zodpovědnost. O právu na svůj vlastní přirozený životní prostor (domov), na svou vlastní kulturu, tradice, zvyky a hodnoty, na přístupy k poznávání Zákonů Stvoření, na způsoby duchovní realizace. O povinnosti tyto věci respektovat u ostatních. O právu na sebe-zachování a o povinnosti bránit se před útokem a agresí. Každý je projevem Boží Vůle a má všechny vlastnosti Boha – Boží Dary. Má právo tyto Dary používat dle své svobodné vůle. Má povinnost tyto dary chránit před zneužitím a bránit je před zničením. Je to zákon o přesném vyvážení práv a povinností. Je to zákon o rozlišení, kde jsou hranice těchto práv (svobod) a povinností (omezení). Zákon Jednoty se také nazývá Princip Věčného Krysta Prvotního Stvoření. Jeho manifestační (prováděcí) program, který tento základní Princip Boží Tvorby uvádí do činnosti sluje Krystovský Kód, též KRYST-Kód. Tento KRYST-Kód definuje přirozené fyzikální zákony ID Kreační Mechaniky, podle kterých se Vědomí Boha-Zdroje postupně zahušťuje do mnoha úrovní různě vědomé energie a hmoty. Pojem Kryst není odvozen od nějakého ježíška, ale je tomu právě naopak. Různí ježíšci sem občas přichází nám tento Princip připomenout. Tento Princip je vtělen do Učení Vnitřního Krysta, což je plně ascenční duchovní Nauka pro realizaci Boha skrze sebe, bez potřeby nějakých vnějších pomůcek a mentorů, vystavěná na základě Zákona Jednoty. Člověk je přímá emanace Boha a mezi Člověkem a Bohem nic nestojí, protože to není fyzikálně možné. Pokud se tam něco samozvaně staví, je to falešné.

Zákon Vyrovnání
Vždy se najde někdo, kdo Zákon Jednoty nebude respektovat. To je Bohem dovoleno. Každý má právo porušit Zákon. Je to sice dovoleno, ale není to doporučeno. Avšak každý má povinnost nést za to příslušné následky, kterým se nelze vyhnout. Toto zajišťuje další zákon, Zákon Vyrovnání, též známý jako Zákon Karmy či Zákon Odplaty. To není nějaký psychologický či mravnostní koncept. Je to energetický fyzikální princip, výchovný kompenzační mechanizmus učící účastníky Stvoření, zažít jaké je to, co děláš ostatním – to je nejvyšší didaktické paradigma. Veškeré konání se jeho původci nějakým způsobem vždy vrací: každý čin nese energetický podpis svého konatele. Tento zákon je lidmi po generace dobře znám a zachoval se v různých úslovích lidové moudrosti. Např.: boží mlýny melou pomalu, ale jistě; jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá; kdo seje vítr, sklízí bouři; tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne; čím kdo zachází tím také schází; každá svině si svého řezníka najde.

Zákon Zachování
Druhým takovým kompenzačním zákonem je Zákon Zachování. Ten funguje jako sebe-obranná, imunitní, reakce Stvoření v případě jeho poškození ve velkém rozsahu. Pokud selžou veškeré snahy Strážcovských Ras a rozsah zla a jeho eskalace dosáhne kritické míry poškození velkých oblastí, tak hrozí, že by tam byl zničen samotný Princip Krysta a vše by to šlo do nezvratného pádu. To však není dovoleno: padnout mohou pouze oblasti menší než velké. Proto tam nastoupí Zákon Zachování Krystovského Principu ve Stvoření. Je to přirozená normální xeno-fóbní (cizorodé odpuzující) imunitní reakce každého zdravého organizmu, který se brání nebezpečné nákaze (infekci). Tento sebe-záchovný mechanizmus se samovolně nastartuje při dosažení kritické míry poškození a doslova vymete z postižených částí Kosmu všechno zničující svinstvo. Tím se tam zase obnoví princip života a původní řád, který tam patří a který tam přirozeným vývojem vznikl.

Karma a ne-Karma
Ne všechno špatné, co se někomu děje, je možné svést na jeho špatnou karmu, že se mu vrací jeho zlé činy, za které teď musí pykat. Pouze jedna část prožívaného utrpení má karmický původ. Druhá jeho část a často nepoměrně větší, nemá karmický původ. Je způsobena aktem čiré agrese ze strany jiných bytostí, které zneužily svoji svobodnou vůli a schopnost tvořit. Jejich oběť často bývá zcela čistá a nevinná, bez karmické zátěže. Může být obtížné mezi těmi dvěma případy rozlišit.

Trest a pomsta
Trest. Zpětný ráz zákona karmy můžeme nazvat trest. Je to přirozená obranná energetická reakce vesmíru na to, že mu někdo ubližuje a to je zcela v pořádku. Trest je základní výchovný prvek platící pro všechny věci ve Stvoření. Motivací trestu je pomoc. Cílem trestu je zjednat nápravu a uvést vychýlené věci zpět na správnou cestu a obnovit normální řád. Trest je pozitivní a konstruktivní akt, činěný z pozice lásky, aby skrze něj získaná zkušenost byla co největší a bolela co nejméně. Bolest je průvodní jev učících se věcí: poznat, jaké to je, jít proti Zákonům Stvoření. Pomsta. Je to poškozený akt trestu. Motivací pomsty je ublížení. Cílem pomsty je pokoření a zničení. Pomsta je negativní a destruktivní akt, činěný z pozice nenávisti, kde nejde o získaní zkušenosti, ale o co největší bolest. Každý si může vyzkoušet, jaký má pocit, když na někoho jiného z pozice moci působí a postaví se do role: ‘Já jsem tvůj trest’ nebo ‘Já jsem tvoje pomsta’. Energetické konstelace to většinou dobře ukáží.

Trest a výchova
Trest je přirozený důsledek normálního fungování Stvoření, je to součást existence. Proto je třeba se mu učit od nejútlejšího dětství. Každý má své hranice, kde končí jeho svoboda a začíná svoboda ostatních. Výchova je stanovení těchto hranic a omezení a též stanovení trestu za jejich překročení. A to na všech vibračních úrovních: tělesná, emoční, mentální, aj. Absence trestu ve výchově je popření přirozených Zákonů Vesmíru a jejich pohrdáním. Poškozený chovanec pak nechápe, že je zde něco vyššího, co ho přesahuje a omezuje, co musí respektovat a co si ho vždy podrobí, pokud se bude vzpěčovat a bude překračovat jemu vymezené hranice. Místo, aby se učil pokoře vůči Zákonům Stvoření, tak se učí aroganci vůči svému okolí. Stává se z něj svévolník a tyran. To blokuje jeho duchovní vývoj, který je pokorou podmíněn. Úloha vychovatelů je zrcadlit zákony vesmíru a předávat je svým svěřencům způsobem pro ně přijatelným. Vztah Bůh-Člověk se na malém měřítku zrcadlí jako vztah rodič-dítě. Při výchově dítěte jsou nejvíce vychováváni jeho rodiče, protože zde hrají náročnou dvoj-roli. Jsou uprostřed vztahového vzorce: dítě ↔ rodič ↔ Bůh. Jsou mezi dvěma mlýnskými kameny. Před Bohem jsou jako dítě. Před dítětem jsou jako Bůh. Tato záměna rolí (učitel ↔ žák) má velikou didaktickou hodnotu. Není lepší způsob jak poznat Boha, než ho prožít. Při výchově je k tomu vhodná příležitost: stoupnout si do jeho role a zkusit se chovat jako on.
Rodiče mají sklon si myslet, že jejich děti jsou ty nejlepší. Pro ně ano, tedy relativně. Absolutně však ne. Není pravda, že jejich děti jsou čisté andělské duše spadající do některé půvabné škatulky ničím nepodložené módní klasifikace podle barev či krystalů. Každý, kdo se inkarnuje, si sebou nese své vlastní zátěže, přijímá zátěže rodičů a reverzy planetárního prostředí. To vše ze začátku není vidět, protože se to nemůže plně projevit. Je však možné správnou výchovou nežádoucí sklony mírnit a žádoucí podporovat. Respektovat heslo, že dítě patří životu a sobě. Je faktem, že díky zvyšující se vibraci planetárních mřížek vlivem SAC-2012 sem mohou přicházet bytosti trochu pokročilejší, takže to může být i mezigeneračně vidět. Nicméně i ty si musí nabrat jistou dávku reverzů z poškozených předloh Země.

Bůh jako diktátor
Může se zdát, že Bůh je tvrdý diktátor a těžce ztrestá všechny, kdo se plně nepodrobí jeho zákonům. Ono to tak ve skutečnosti také je. Kdo se nepodrobí Zákonu Jednoty, což je Zákon Lásky, tak bídně zhyne. Každá věc má na výběr: buď jednat podle zákona a prožívat lásku, nebo jednat proti zákonu a prožívat bolest. Bůh se prostě rozhodl, že to tak bude. Nám jiného nezbývá: buď se mu podřídit a milovat, anebo se mu protivit a trpět. Zákony světské by měly odrážet zákony božské.

BOŽSKÉ DARY A JEJICH RIZIKA

Božské dary
Vše původně a prvotně stvořené je vědomé, živé, věčné, nesmrtelné. Vše má schopnost tvořit. Vše má svobodnou vůli a volbu se rozhodovat, tedy zvolit si to, co udělá, v rámci svých možností. Má tedy možnost svobodné volby. K tomu, aby bytost mohla všechny tyto dary účinně používat a učit se s těmito nástroji zacházet, musí mít tělo: fyzickou, biologickou formu, která je nosičem jejího vědomí. Může existovat i ve své duchovní netělesné formě jako Duše, ale v tomto stavu nemá přímý vliv na události probíhající v manifestovaném hmotném světě. A právě projevený hmotný svět je její přirozený výcvikový prostor, kde může dělat své evoluční zkušenosti. Proto je tělo další Božský dar. Vše prvotně stvořené je živoucí bytost obdařena těmito dary. I ten nejmenší a poslední kamínek, prach na cestě, kapka deště či vločka sněhu, je živá a vědomá entita, kterou je třeba respektovat a jednat s ní jako rovný s rovným, v rámci svých různých rolí a poslání.

Svobodná vůle
Svobodná vůle je možnost svobodné volby. To je dar nejproblematičtější, protože skrývá velká rizika. Z vůle se snadno stane zvůle.

Dobrá a špatná volba
Pokud je naše volba v souladu s vůlí Boží, je to dobrá volba. Pokud je naše volba v ne-souladu s vůlí Boží, je to špatná volba. Vůle Boží je dána Zákonem Jednoty a jeho projevem slujícím Princip Krysta. Dobrá volba se také nazývá Volba Krystovská a představuje archetypální ZDRAVÍ. Špatná volba se také nazývá Volba Anti-Krystovská a představuje archetypální NEMOC.

Vzestup a pád
Stav souladu s Bohem je původní, přirozený a normální. Je to prvotní darovaný stav všech stvořených věcí, který je možno si svým správným chováním a vývojem udržet. Je to cesta vzestupu, krystovská bio-spirituální evoluce a ascence (vývoj dopředu, povýšení, up-grade). Stav ne-souladu s Bohem je ne-původní, ne-přirozený a ne-normální. Je to druhotný získaný stav, do kterého se původně krystovské věci dostaly svým chybným a poškozeným vývojem. Je to cesta pádu, anti-krystovská de-voluce (vývoj dozadu, ponížení, de-grade).

Rezonance a Disonance
1. Stav souladu s Bohem je stav vibrační Rezonance. Pokud někdo svým konáním respektuje Zákon Jednoty, který je sice doporučený, avšak není poručený, tak se nachází ve stavu harmonické vibrační rezonance se Zdrojem. Je na něj vyladěn a energeticky napojen a má od něj obrovskou podporu, ochranu a vedení. Tím postupuje evolučně kupředu. Je to cesta duchovního vzestupu – nesmrtelné ascence. Zakouší pozitivní a blažené stavy a jeho život je radostí, která z něj vyzařuje do okolí a kterou předává dál. Cílem je věčná existence v těch nejvyšších vibračních úrovních.

2. Stav nesouladu s Bohem je stav vibrační Disonance. Pokud někdo svým konáním nerespektuje Zákon Jednoty a porušuje ho, což je sice dovoleno, avšak není doporučeno, tak se nachází ve vibrační dis-harmonické disonanci se Zdrojem. Není na něj vyladěn, je od něj energeticky odpojen a nemá od něj podporu, ochranu, vedení. Tím postupuje devolučně dozadu. Je to cesta regrese a duchovního pádu – smrtné descence a degradace. Zakouší negativní a strastné stavy a jeho život je utrpením, které z něj vyzařuje do okolí a které předává dál. Konečným cílem této cesty je destrukce a smrt všech těl i vědomí v těch nejnižších vibračních úrovních, které na manifestované vesmírné úrovni jsou tzv. černé díry, neklamná znamení toho, že tato část Stvoření je na cestě pádu a umírá. Pojem ‘smrt vědomí’ znamená ztrátu identity (vymazání z Knihy Života – kletba mystiků). Vědomí je energie, která se nemůže ztratit, ale může změnit svou formu. Jedná se zde o fragmentaci vědomí, jeho roztrhání na kusy. Podobně, jako když fyzické tělo je roztrháno na kusy, tak jeho hmota se neztratí, ale ztratí se jeho životní funkce. Totéž se děje s vědomím při jeho fragmentaci.

DOBRO A ZLO

Dobro a Zlo
Otázka dobra a zla je prostá. Konání podle dobré volby se nazývá DOBRO. Konání podle špatné volby se nazývá ZLO. Tato dvě slova, dobro a zlo, jsou jen terminologické nálepky, pojmy, výrazy, kterými lidé ve své řeči označují skutečnou fyzikální realitu: stav energetické rezonance či disonance bytosti se Zdrojem. Vibrační soulad či nesoulad mezi dvěma věcmi (člověkem a Bohem) je fyzikální skutečnost, která objektivně existuje. Pokud někdo popírá existenci energetické vibrační rezonance-disonance, tak popírá existenci energetických Zákonů Kosmu a tím se staví proti nim (viz různé výroky jako např. ‘zlo neexistuje’ apod.).

Vztah Dobra a Zla
Vzájemný vztah dobra a zla je jednoduchý. Dobro je jako zdraví. Zlo je jako nemoc. Nemoc není podmínkou zdraví, ale je jeho perverzí (poničením, poškozením). Stejně tak zlo není podmínkou dobra, ale je jeho perverzí (zvráceností, nepřítomností).
Někdy se říká, že dobro a zlo jsou dva základní principy, na kterých Stvoření spočívá. Dvě protichůdné a vyvažující se polarity nutné k fungování vesmíru. Není tomu tak. Stejně jako zdraví nespočívá na nemoci a nemoc je mu na obtíž, tak Stvoření spočívá na dobru a zlo je mu na obtíž. Někdy se to přirovnává ke vztahu světla a tmy. Říká se, že světlo má svoji podstatu, je to reálná účinná a hmatatelná substance (jako např. fotony) a je Bohem stvořená. Říká se, že tma svoji podstatu nemá a je pouze nedostatkem světla (nepřítomnost fotonů), není tedy Bohem stvořená jako hmatatelná substance či realita. Jako každé přirovnání to postihuje pouze kousek pravdy. Bůh stvořil předpoklady k dobru i zlu. V tomto smyslu jsou oba principy stejnocenné: oba to jsou produkty téhož původce a oba jsou možné. Avšak liší se v důležité věci: dobro je doporučené a podporované a zlo je nedoporučené a nepodporované a trestané. Každý má možnost si zvolit a má povinnost nést následky své volby. Kdyby neexistovala volba zla, nebyla by svobodná vůle se rozhodnout a to je proti Zákonu Stvoření. Cena za existenci svobodné vůle je existence možnosti konat zlo. A toho nápravou je trest zákonem odplaty.

Zlu je nutno se bránit
To je slib, který všechny stvořené věci daly Bohu-Zdroji, když z něho poprvé vyšly. Slíbily, že budou bránit princip dobra (Zákon Jednoty). Bránit princip dobra (stav rezonance a harmonie) někdy znamená vstoupit do boje a do války s principem zla (stav disonance a chaosu). Obrana a ochrana principu dobra je povinností všech, kteří se chtějí udržet na vzestupné – ascenční cestě. Pozitivní cesta duchovního vzestupu je rodné právo všech stvořených věcí. Negativní cesta duchovního poklesu a pádu je vzdání se tohoto ascenčního práva či jeho ukradení padlými bytostmi. Každý má nejen právo, ale i povinnost, bránit se svému okradení a bránit právo ascence pro sebe i pro ostatní a bránit svoje i jejich vesmírné domovy. Silnější chrání slabšího, neboť to je smyslem jeho síly, Bohem mu propůjčené. Kdo nebojuje se Zlem, tak ho podporuje tím, že ho nechává růst. Tím se přidává na stranu Zla a bojuje proti Bohu. A v boji je třeba se cvičit. Velcí duchovní mistři byli také mocní duchovní bojovníci.

Bůh a Zlo
Tolerance Boha vůči Zlu je obrovská, zejm. z pohledu pozemského člověka, který je dnes na spodku, na samém dně vibrační hierarchie Stvoření. Bůh skutečně umožnil, aby se zlo mohlo rozvinout do nesmírného rozsahu. Dovolil, že je možno svévolně zničit celé vesmíry se všemi jejich civilizacemi a obyvateli. A proto se to také děje a náš vesmír je toho dokladem. Rozsah zla může být tak velký, jak velká je část Hologramu Bytí naprogramovaná na zlo (jeho temná část). Její velikost je relativní. Pokud někdo v lese rozšlape mraveniště, je to jistě obrovská tragédie a zlo pro všechny jeho zahubené obyvatele, ta největší, co si dokáží představit. Na druhou stranu z hlediska celého kosmu tato tragédie až tak velká nevypadá. Bůh sám rozhodl, kam až zlo může zajít, tedy jak velkou svobodnou (z)vůli ve Stvoření umožní. Kdyby mravenec chápal, jak velké je Stvoření a jak malé je to jeho mraveniště, tak by zjistil, že Bůh drží zlo docela fest na uzdě. Ale mravenec to nechápe a spílá Bohu. Stejně tak spílají Bohu lidé, kteří žijí v našem bolestném planetárním mraveništi.

Technická poznámka:

Použití Y (Krysta) je záměrné a z těchto důvodů.
* Jak se anglické originály Nauky od r. 1998 vyvíjely, došlo k výraznému posunu od počátečního I (Christ, Christos) k současnému Y (Kryst, Krystos), tedy toto respektujeme.

* Jde o cílené odlišení běžného označení Christ pro betlémského ježíška, což je dle Nauky konglomerát 3 různých historický osob, od označení Učení Krysta, coby kosmického tvůrčího principu založeného na KRYST – Kódu a nikoli odvozeného od nějaké konkrétní osoby.

* Sekvence K-R-Y-S-T-… obsahuje prvních 5 písmen Anuhazi abecedy, což bylo vždy psáno s Y.

* Rozdíl mezi I a Y je jak vizuální (světelná signatura) tak akustický (zvuková signatura), zejm. v angličtině: [k(ch)rajst] x [kryst], kde to druhé lépe odpovídá vokalizaci Anuhazi.

* Y je použito nejen v názvu, ale v celém textu, snad konzistentně.

Zdroj: Tajemství Amenti 2 – pro nekomerční účely volně šiřitelná verze

Ke stáhnutí ZDE