Germaine, uvědomělá energie, prohlašuje, že “jeho” působení přichází ze sféry jednoty, která nemá přesně vymezenou hustotu ani prostorový rozměr. Termín “germaine” znamená “příznačná důležitost (significant relavance)” nebo “přicházející ze stejného zdroje (coming from the same source)”. Germaine si vybral tento výraz, aby vyjádřil kvalitu své energie. Ani muž ani žena, pozoruje náš vývoj směřující ke ztotožnění se s ním “nyní”, když jsme započali proces psychické, emocionální, mentální a duchovní integrace, která nás vede zpátky do Zdroje Všeho.

Poznámka: Toto sezení bylo nahráno v Tokijském největším New Age knihkupectví zváném “Yoyo”, a bylo pořízeno z pásky s Japonským překladem.
Germane: Zdravíme vás. Toto je Germaine. Je nám potěšením být s vámi všemi tuto noc. První věc, kterou dnes uděláme je, že popíšeme rozdílné mimozemské (ET) skupiny, které se angažovaly v celé historii Země. V tuto chvíli je jich samozřejmě aktivně zapojených jen několik. My vám popíšeme některé z důležitých představitelů a také vše trochu zobecníme.

První skupinou na kterou bychom chtěli upozornit jsou Lyřané (Lyrans). Je možné prohlásit, že byli hlavními aktéry. Zjistíte, že byli během dlouhých časových period na Zemi nejaktivnější používajíce symboly ptáků a koček ke zobrazení své skupiny. Jejich vzhled popíšeme jen ve stručnosti. Lyřané byli většinou urostlých, velmi vysokých postav se světlou pokožkou, vlasy a očima, i když občas bylo možné najít jedince s vlasy tmavými. Nejdominantnější vlastnost celé skupiny je autoritativní chování. V dlouhé historii často zastávali roly obrazně řečeno rodičovskou. Byli velmi přísní. Měli mnoho dogmat. Mohli byste říci, že byli jako postavy otců. Lidé se jich báli a zároveň je milovali podobně jako autoritativní rodiče.

Jinou skupinou, operující v obrovské části našich dějin, jsou Siřané (Sirians). Symboly, které užívali, byly hadi a psi. Fyzicky, jako obecnou vlastnost, Siřané měli temnější pokožku, vlasy a oči a nebyli tak velcí jako Lyřané. Za jejich osobní charakteristiku můžeme označit, že byli velmi oddaní službě lidstvu. Zatímco Lyřané měli lidstvu vládnout, Siřené se zajímali o pomoc a někdy dokonce i o zachraňování lidstva. Dokáží být velmi horlivý a nadšení, což byl důvod, proč mnohdy překáželi tam, kde pro ně nebylo místo. Přesto můžeme říci, že byli křižáky pro lidstvo.
Další příznačnou skupinou, kterou zmíníme jsou Plejáďané (Pleiadians). Jejich symbolem byli taktéž ptáci nebo okřídlené postavy. Rovněž užívali symbolu sedmi hvězd. Fyzicky, a zde musíme znovu generalizovat, byli pokožkou, barvou očí a vlasů velmi podobní Lyřanům, ale o mnoho menší. Plejáďané velmi milovali lidstvo. Strávili bychom mnoho času vysvětlováním proč, přesto vězte, že jsou s vámi geneticky spojení, takže byli v dějinách často vysíláni zpátky na Zem, aby pomohli lidem. Navíc s vámi nemají pouze genetické spojení, ale i emocionální. Vždy se snažili vychovávat a chránit vás jako matka. Sami víte, že můžete mít dva rodiče, matku a otce, kteří vás velmi milují, ale zároveň o vás tito dva mohou bojovat mezi sebou. Stejná věc se přihodila i s těmito mimozemskými. Často z lásky k vám o vás bojovali a naneštěstí vás také manipulovali. Kvůli jejich častým bojům, vznikaly mnohé teritoriální spory o území a lidi na Zemi, a tak byla Země často rozdělena do oblastí mezi různé mimozemské vládce, kteří byli za dané území zodpovědní. Je velkým neštěstím, že mnoho zpráv o těchto dobách bylo ztraceno. Je však pravdou, že některé z nich přežily v Sumerských textech, o čemž si něco málo řekneme později.
Než se pustíme do budoucnosti, je důležité říci jednu věc. Starobylé lidstvo nikdy nebylo obětí těchto mimozemských skupin. Všechny bytosti tvoří vlastní realitu pro jejich vlastní záměry učení a růstu a s lidstvem tomu bylo zrovna tak. Nikdy se nám nelíbilo, když byl člověk považován za oběť.

ATLANTIDA A VELKÁ POVODEŇ

Chystáme se začít náš příběh vyprávěním o Atlantidě. Většina z vás už je dosti obeznámena s tím, co se stalo v Atlantidě. Stručně řečeno, odehrávalo se mnoho mimozemských bojů v oněch dobách. Stejnou měrou se tam jednalo i o lidskou zkaženost. Mnozí z vás již slyšeli o zkáze Atlantidy a my zde nemíníme rozebírat do hloubky důvody, jež vedli k její destrukci, neboť je to v mnohých ohledech jiné téma, ale nastiňujeme úvod pro jiné informace, které bychom rádi přednesli.
Nyní mnozí z vás znají biblický příběh o Noemovi. Vypráví se v něm, že Noe byl varován hadem a zpraven o tom, že má postavit archu. Každý si myslel, že se Noe zbláznil, ale on nepřestával stavět. Příběh říká, že jen díky arše byl schopen zachránit lidi a zvířata. Noe postavil svou archu v době zkázy Atlantidy – Velké Povodně.
Samozřejmě, ve skutečnosti mu žádný had neřekl, aby stavěl archu, avšak jak jsme již zmiňovali, Siřané užívali hadí symboly pro své zobrazení. Nebyl zde pouze Noe, ale mnoho lidí po celé planetě, kteří dostali od Siřanů pokyn ke stavbě archy, neboť Siřané opravdu chtěli zachránit lidstvo. Je nešťastné to říkat, ale Lyřané nechtěli, aby lidé přežili. Nechystali se říci nikomu o nadcházející povodni. Pro zjednodušení důvodu, který je k tomu vedl, můžeme říci, že Lyřané dali přednost tomu, začít na Zemi znovu, pročež se chystali umožnit zkázu lidského druhu. Všichni znáte příběh o Noemovi a o tom, že byl úspěšný. Mnoho lidí po celé planetě bylo od povodně uchráněno, pročež byli nadále schopni vzkvétat jako rasa.

STAROBYLÝ SUMER

Trvalo nějaký čas, než konečně ožily rozvinuté civilizace. Hlavní, historicky zjistitelnou, byla civilizace Sumerská. Ve chvíli, kdy Sumer začal prosperovat, se mimozemští začali navracet na Zemi; většinou Siřané, ale taktéž nějací Lyřané. Teritoriální spory začaly nanovo a Země byla opět rozdělena do sfér vlivu mezi různé skupiny. Ty proti sobě začali znovu bojovat a lidé se znovu stávali loutkami.
Mnoho, mnoho a mnoho těchto příběhů je zaznamenáno poměrně přesně v sumerských textech. Ještě nebyli všechny přeloženy, ale některé už jsou. Máme informaci, že ve vašem světě existuje kniha a věříme, že je přeložena do japonštiny. Její název zní “Dvanáctá planeta” (The Twelfth Planet) a jejím autorem je Zecharia Sitchin. Jestliže se někdo z vás opravdu zajímá o hledání šťavnatých dramat, která se odehrála v Sumeru, najde je v této knize. Chtěli bychom Sumer použít jako výchozí bod moderních dějin, neboť v oněch dobách bylo lidmi vstřebáno mnoho mimozemských podnětů, z nichž některé mají dohru ještě nyní, aniž by si to kdo uvědomoval.
Nejprve začněme vyprávěním o pyramidách. V dávných dobách byly v Sumeru stavby velmi podobné pyramidám, které můžeme nyní najít na Yucatanu. Měly plochý vrchol, který sloužil za přistávací prostor pro mimozemské vesmírné lodi. Všechny tyto stavby jsou nyní zbořeny, hlavně v oblasti známé jako Irák. Mnohé z nich jsou opravdu v ruinách. Ani byste v nich nepoznali pyramidy. Přesto máte stále ještě Velkou pyramidu. Kdokoliv, kdo někdy navštívil Egypt, možná nabyl pocitu, že pyramidy nejsou nezbytně Egyptské. Pokud jste byli vevnitř, neviděli jste na zdech žádné nápisy. V pravdě, není tam cokoliv architektonického, co by připomínalo Egypt. To je proto, že první verze této pyramidy byla postavena v dobách Sumeru. Je mnohem, mnohem starší, než se vědci dnes domnívají. Byla několikrát přestavěna. Ve skutečnosti, byla tato pyramida používána nejméně tisíc let, pokud ne více, jako velmi důležitá mimozemská základna. Jak mnozí z vás předpokládají, ukrývá se tam mnoho doposud neobjevených kobek. Zajímavé však je, že Sumerské texty – samozřejmě, Sumer je starší než Egypt – vyprávějí o Velké pyramidě. To samo o sobě napovídá, že tato pyramida je starší než Egyptská civilizace. Byla použita v mnoha teritoriálních sporech. Byla shledána cenným majetkem; kdo ovládal pyramidu, stával se dominantní mimozemskou skupinou.

DŮLEŽITOST GENETIKY

Zde bych se chtěl na chvíli pozastavit a říci něco o tom, jak byla genetika důležitá pro starověké mimozemské entity. Každá mimozemská skupina, která měla co dočinění s lidmi v těchto dobách, cítila, že je velmi důležité kontrolovat genetickou směs lidí na Zemi. Cílem bylo stvořit vylepšenou verzi lidského druhu, do které by se mohli posléze inkarnovat. Snažili se tedy kontrolovat množení na Zemi po tisíce let. Existuje velmi zajímavý příběh o zrození, který pochází z Egypta. Je to příběh o Isis a Osirisovi. Ve stručnosti se jedná o toto: Isis a Osiris byli sestra a bratr a manželé zároveň. Příběh vypráví, že Set, jiný egyptský bůh, byl velmi závistivý a chtěl vyhledat Osirise, aby ho zabil. Když ho našel, rozsekal ho na mnoho kusů, které pak rozházel po celém Egyptě. Isis byl tak rozzlobená, že vyhledala pomoc jiných bohů, aby se pokusili najít všechny kusy těla Osirise. Příběh říká, že našla všechny části kromě falu. Přesto byla schopná dát Osirise znovu dohromady a on opět ožil. Poté strávila Isis s Osirisem noc a otěhotněla. Počala syna Hora. Možná vás zajímá, jak mohla Isis otěhotnět, když Osiris neměl falus. Kdo však řekl, že mýty dávají smysl? My vám předložíme naší verzi tohoto příběhu.
Isis a Osiris byli dva nejvýše postavení vládnoucí mimozemští bohové na Zemi v oné době. Set byl taktéž velmi vlivný mimozemský vládce, avšak byl až druhý v pořadí. Set ale toužil po moci. Věděl, že jestli Osiris a Isis zůstanou spolu a budou mít dítě, tak toto dítě, Horus, bude vládcem a on, Set i nadále zůstane v druhotném postavení, takže jediné, co mu zbývalo, bylo najít způsob jak zabít Osirise. V těchto dobách měli mimozemšťané mnoho technologie. Set věděl, že musí zneškodnit Osirisovi rozmnožovací orgány, jinak budou stále schopné produkovat potomstvo. Měli bychom říci, že mýtus o rozsekání Osirisova těla a následném rozházení po Egyptě je obrazné vyjádření myšlenky, že Osiris byl zabit a jeho tělo schováno. Jeho tělo bylo schováno nikoliv však zničeno, neboť Set věřil, že mu v budoucnu můžou Osirisovi geny posloužit v jeho prospěch. Avšak falus byl odebrán a uložen na jiné místo.
Isis tedy našla Osirisovo tělo. Je zřejmé, že nemohla otěhotnět s mrtvým manželem, kterému chyběl falus. /Germane se směje/ Měli však mnohé technologie a Osirisovo tělo bylo proto oživeno. Avšak nemohl se rozmnožovat běžným způsobem. Takže legenda říká, že odešli do nebes, ale, samozřejmě, oni odešli do lodi. Tam vzali nějaké z Osirisových genů, naklonovali je s geny Isis, z čehož vznikl Horus. Horus byl tedy zrozen a stal se z něj velmi mocný vládce. Set samozřejmě neustále zuřil.
Toto je příklad, jak se mohou zmatené mýty ukázat smysluplnými, podíváte-li se na ně z jiného úhlu. Historie Země je přeplněna mýty, které zdánlivě nedávají smysl, avšak ve skutečnosti jsou pravdivými příběhy nejenom o vašem mimozemském dědictví, ale taktéž o životech vašich předků. Zde se na chvíli zastavíme.

Chtěli bychom vědět, zda jsou nějaké otázky k tomu co bylo doposud řečeno.

O: Člověk na Zemi v tomto čase, předpokládám, se nachází ve třetí dimenzi. Na jaké úrovni nebo frekvenci se nacházeli Siřané, když přišli na myšlenku kontrolovat náš lidský druh?
Oni by měli být taktéž považování za bytostí z třetí dimenze. V měřítku žebříčku evoluce, byli tehdy ve stejném bodu třetí dimenze, jako jste nyní vy. Lidé na vaší planetě, jako celek, provádějí stejné manipulace v tomto bodě vývoje. Konečně, jak čas ubíhal, přestoupily tyto bytosti do čtvrté dimenze, ale to je už nějaký ten čas tomu nazpět. Byla tvá otázka zodpovězena?

O: Takže je možné vyrobit a používat UFO ve třetí dimenzi?

Ano i ne. To záleží na vaší definici UFO. Když se podíváte na starobylou literaturu existující na vaší planetě, jako jsou Sumerské texty, zjistíte, že mimozemšťané používali cosi velmi podobného vaším současným raketám. Nebyli způsobilí pro hyperprostor. Většina z nich žila proto na Zemi nebo ve stanicích velmi blízko Země na Marsu či Maldeku, ze kterého dnes zbyl jen pás asteroidů. Pro jakoukoliv dlouhou výpravu primárně užívali kryogenní technologii. Nebylo to do té doby, dokud přestoupili a nezačali používat interdimezionární znalosti. Obecně, vy na Zemi budete následovat stejný vývojový postup. To byla velmi dobrá otázka. Přivádí nás k něčemu dalšímu, co bychom chtěli rozvést.

STAROBYLÉ VÍRY A DNEŠNÍ MÝTY

Mnoho náboženských systémů, ve které lidstvo věřilo v uplynulých několika tisíci letech, bylo přímým důsledkem věcí, které se staly v těchto starobylých dnech. Pro příklad, proč jsou Nebesa předpokládána na obloze? Nebesa byla vždy považována za království bohů. Když se nad tím zamyslíte, uvidíte, že je logické předpokládat, že lidé začali věřit v nebesa na obloze, protože obloha byla místem, odkud mimozemšťané přicházeli. Mnoho z vás v současném stadiu pokroku miluje představu, že Bůh není fyzická bytost. Není to starý muž s bradkou. Ale ano, starobylí lidé věřili, že bozi přicházejí z oblohy a mají těla jako oni. Mimozemšťané přicházeli z oblohy, proto musí být obloha místem bohů. Vy všichni už nyní víte, že království Boží je všude, stejně tak ve vás, ale dříve věřili, že Bůh existuje mimo vás. Lidé se potýkají s touto myšlenkou. Lidé stále věří, i když na podvědomé úrovni, že Bůh je nějak mimo, venku a nemůže být uvnitř. Prosím, uvědomte si, kde se to ve vás bere. Je to stará, velmi stará víra, která pro většinu z vás už nemá žádný užitek.

Je zde však ještě jedna jiná víra ze starých časů, která je taktéž poměrně zajímavá a o níž bychom chtěli mluvit. Když se ve starém Sumeru bohové připravovali k vesmírnému letu, často potřebovali lidskou pomoc. Mluvili jsme o tom, že bohové používali formu kryogenního stavu. To znamená, že se museli dostat do hlubokého spánku a to dříve, než opustili Zemi. Takže vstoupili do lodě a vzali si sebou lidi, aby jim asistovali. Tito bohové pak vstoupili do svých kryogenních zařízení, která vypadala velmi podobně jako dnešní rakve, a uvedli se do hlubokého spánku, který simuloval smrt.
Uvědomme si, že jejich hlavním cílem bylo dostat svá těla do Nebes. Oni nemohli jít do Nebe bez svých těl. Lidé byli taktéž přítomni, aby asistovali lodím, které přistávaly s bohy na palubě, v ukončení kryogenního stavu uvnitř. Když lodě přistály, pomáhali lidé bohům probudit se z hlubokého spánku. Lidé začali pozorovat, že je neodvratitelné jít do Nebes v těle, ale stejně dobře možné je vrátit se v těle zpátky. Z toho vyplynulo, že začali věřit v nesmrtelnost bohů ; nějakým způsobem je ono magické království nebeské dokáže perfektně ochránit.
Když se podíváte na Egyptskou civilizaci, tak můžete vidět, že byli velmi pečliví ohledně mumifikování a konzervování jejich těl, aby se mohli dostat do nebes. Odkud by jinak mohli vzít tuto víru, než z pozorování bohů, kteří putují do Nebes ve svých tělech ? Z tohoto tedy vznikly tisíce let mumifikačního rituálu přežívajícího až dodnes. Některé národy mají obrovskou starost o úpravu těl předtím, než jsou uložena do rakve a pohřbena. Někteří lidé se na podvědomé úrovni bojí myšlenky kremace, protože bez těla by neměli žádné místo, kam jít. Nyní to už není vědomé, ale je to stále velká část vašich vnitřních systémů víry, která pochází z těchto starobylých dnů.

O: Tedy, mnoho mimozemských druhů přicházelo na Zem. Legendy a poezie mluví o fénixovi (phoenix) a v příbězích Carlose Castanedy se mluví o orlech, kteří byli pravděpodobně mimozemšťané. Byli orli symbolem nějakého mimozemského druhu?

Orli byli velmi používaným symbolem některých Lyřanů. Je však důležité vědět, domorodí lidé, jako třeba domorodí Američani, používali taktéž symbolů zvířat, takže to nemusí být nutně spojováno s mimozemskými.

O: A jak je to s fénixem?

Tento mýtus nemá původ na Zemi. Lidé ze Země ho pouze přejali, ale sám o sobě vznikl v Lyřanské civilizaci. Pro ně to byl symbol, že jejich impérium nikdy nezanikne. Byl to symbol, který jim dával sílu a byl často používán v bitvách, jako upomínka jejich vlastní odvahu a moc a nepřítomnost strachu z nepřátel v jejich myslích.

O: Ujal se stejný fenomén i na jiných planetách Slunečního systému?

V oněch starobylých dnech zde byli pouze tři planety schopné podporovat fyzický život: Mars, Země a Maldek, který je nyní pásem asteroidů. Na těchto planetách nebyli žádní lidé. Byla to v první řadě mimozemská teritoria.

O: Máte na mysli Maldek a u Marsu?

Ano. Ale máme-li na mysli fyzický život vašeho typu, tak žádná jiná planeta neměla tento typ civilizace. Zodpovědělo to tvou otázku?
Někteří lidé teoretizují, že je na marsu civilizace. Jiní zase teoretizují, že Zemský člověk v současnosti na Marsu civilizaci vytváří. Avšak to je něco, k čemu jsme se nechtěli dostat, neboť to není předmětem dnešního setkání. Mohlo by nám to otevřít zcela nové téma. Pro shrnutí řekněme, že na Marsu nebo v jeho blízkosti se nyní něco děje. Ach dobroto, to jsme neměli říkat. Je důležité o tom nyní nemluvit. Promiňte, že jsme vás dráždili s touto informací.
Je to cesta výzvy, kterou jste si vybrali, až do doby, než bude vaše planeta schopna pojmout vaše dědictví, mnoho věcí může být špatně pochopeno. Na vaší planetě je ještě jiná země plná tajemství. Tou zemí je Peru. Peru bylo teritoriem Siřanů a Lyřanů, ale největší spojitosti zde vedou k Plejáďanům, neboť ti se v této oblasti projevují ještě dnes. Peru má pro vaši planetu velmi důležitou funkci.
Dnes večer jsme nemluvili o Lemurii. To je jiný dlouhý příběh. To, co chceme stručně říci, se v čase nalézá někde u konce Lemurské civilizace, konec Atlantské civilizace spadá do této doby taktéž. Tyto kultury byly souběžné. Lemurští mystikové věděli, že se konec blíží. S těmito znalostmi také věděli, že je nutné uchovat moudrost a vědění jejich civilizace. Věděli, že je to důležité pro lidský druh, aby konečně pochopil svoje hvězdné dědictví. Takže Lemuřani začali shromažďovat všechny tyto informace a hledat místo, kde by je mohli bezpečně ukrýt. Andy v Peru byly částí jejich civilizace a oni věděli, že jedno velmi dobré místo k uschování těchto záznamů bude v přesně určené oblasti těchto velehor. Takže začali pátrat po přírodních jeskyních a pevných místech, kde by mohli uložit některé své posvátné vědomosti. Jejich mystikové také začali vyučovat staré Inky v mystických moudrostech, neboť doufali, že Inkové zachovají starověkou modrost a ponesou ji dále. Taktéž doufali, že Inkové budou střežit místa, kde byli záznamy uschovány.

STRÁŽCI ZÁZNAMŮ

Jeden z ústředních bodů, kde jsou záznamy drženy, se nalézá v oblasti Machu Picchu. Je docela zajímavé, že když přišli Španělé, vmísili se mezi obyvatelstvo po celém Peru, ale nikdy nenašli Machu Picchu. Záznamy, které jsou drženy v takové blízkosti, jsou chráněny na mnoha úrovních. Někteří ze současně žijících Inckých šamanů je chrání. Je to tradice, která pokračuje dál. Taktéž je jich tam mnoho v duchovní formě, kteří hlídají tyto oblasti a střeží záznamy.
V průběhu vaší historie byla uvolněna informace, která vám mohla konečně předložit pravdu o vašem dědictví. Jeden z těchto příkladů je v hliněných sumerských tabulkách. Tyto byly objeveny, některé z nich dešifrovány, ale naneštěstí mnoho informací v nich obsažených bylo utajeno a zadrženo. Proto ti, kteří střeží Machu Picchu jsou pevně rozhodnuti neposkytovat cokoliv ze záznamů, dokud lidský druh nebude připraven přijmout tyto pravdy. Byli to převážně Plejáďané, kteří přicházeli a kontrolovali, jsou-li záznamy v bezpečí, neboť Plejáďané s napětím očekávají den, kdy bude lidstvo schopno přijmout své galaktické dědictví. Ale do té doby oni nemohou přímo zasahovat, mohou jen pomáhat střežit tajemství.
Plejáďané a starobylí Inkové měli velmi silné spojení. Po celé vaší planetě jsou skladiště s těmito dávnými záznamy, takže vaše historie nikdy nebude zapomenuta. Některé mimozemské skupiny dokonce použili pokročilé nástroje pro uchování těchto informací. Domorodí severoameričtí indiáni jsou také jednou ze skupin, která pomáhala uchovávat informace z dávné Lemurie. Totéž dělali Aboriginové z Austrálie. Šamani domorodých Američanů a Aboriginů udržují mimozemská spojení do dnešních dnů. I v tuto chvíli. To je něco, o čem nemá většina příslušníků těchto kmenů ani tušení. Je to posvátná tradice předaná z hvězd, z Lemurie, těmto domorodým národům. Na Zemi je mnoho strážců záznamů.

Už jsme zde zmínili některých formách víry, které dnes užíváte, jako třeba o Nebesích. Ale můžeme nalézt jejich mimozemský původ v dávné minulosti? Lidská rasa může být v některých ohledech připodobněna k sirotkovi. Máte bohaté hvězdné dědictví z mnoha odlišných mimozemských skupin, ale zatím vám nebylo dovoleno poznat své pravé rodiče. Nikdo vám tyto informace neodepírá, avšak do této doby jste neměli dost touhy po nalezení pravdy. Mnoho lidí na vaší planetě místo toho setrvává v bezpečné iluzi svých vlastních náboženství. Ta jim mohou poskytnout pohodlí; mohou jim taktéž poskytnou pocit duchovna; ale určitě neposkytují pravdu o starobylém dědictví.
Nežádáme po vás, abyste se vzdali svých náboženství, neboť jsou pro vás velmi důležitá. Ovšem, zahleďte se hluboko, hluboko do sebe a porozhlédněte se po pravdě o svém původu. Pátrejte, abyste objevili vaší pravou starobylou rodinu. Ve svém vědomí už nebudete sirotky a budete cítit sounáležitost a opětovné spojení s velmi rozsáhlou rodinou. Mimozemšťané, kteří vás vedli skrze dějiny k tomuto poznání, stále očekávají vaši ochotu setkat se s nimi, ale aby k tomu mohlo dojít, musíte nejdříve uchopit v upřímném obětí pravdu o své minulosti.
Jste úžasní lidé. Podstoupili jste mnoho zkoušek, kterým jste úspěšně čelili. Jste silní a tolik milovaní vaší rodinou. Toto je čas změny; čas temnoty a nevědomosti pomine. Jdete ke Světlu vaší vlastní pravdy. Všichni vás tam očekáváme.

O: Měl jsem pocit, že Lyřané a Siřané byli se nacházeli ve čtvrté dimenzi. Ale vnímali lidé, kteří přišli na Zem a kteří se nacházeli ve třetí dimenzi, že je rozdíl mezi tím, v co věřili Lyřané a Siřané, a tím, v co věřili oni sami?

V jistém smyslu máš pravdu a mi popíšeme v čem. Zaprvé, cesta z Lyřanského systému a všech jejich kolonizovaných planet zabrala velmi, velmi dlouhou dobu. Celé generace. Oni neznali vícedimenzionální cestování. Takže mimozemšťané, kteří sem přišli, se už nikdy nevrátili zpět na jejich vlastní planety. Nemohli to zvládnout během jednoho života. Pro dosažení svých cílů ztratili spojení se svými rodnými světy. A zatím, co se jejich rodné světy transformovaly, jich se to netýkalo v plné míře, neboť byli mimo. Mnoho Lyřanských a Siřanských světů se transformovalo ze třetí do čtvrté dimenze, avšak jedinci kolonizující Zemi a přilehlé planety, neměli žádné spojení s tímto procesem.

O: Bylo opravdu nemožné komunikovat se vzdálenými rodnými světy?

V tomto bodu minulosti, což bylo velmi dávno, nebyli tito mimozemšťané o moc pokročilejší, než jste nyní vy, takže většina mimozemské populace, která byla zde, neměla schopnost telepatické komunikace. Byli mezi nimi někteří jedinci, stejně jako jsou nyní mezi vámi, kteří byli schopni telepatie a různých forem chanelingu, ale pro drtivou většinu bylo toto spojení nepřístupné.

O: Někteří lidé věří, že Japonsko bylo zformováno z velmi starých civilizací. V Japonsku je mnoho pyramid ze dřeva a kamení a také kruhy z kamenů. Mluvte prosím chvíli o Japonských starobylých civilizacích v souvislosti s mimozemskými.

Bylo několik civilizací, které měli zásadní vliv na Japonsko. Nejdůležitější byli Plejáďané. Další byli Vegané; je to dlouhý příběh říci proč. A třetí byli Siřané. Ach má dobroto, jak jen zodpovědět otázku bez celého dlouhého vyprávění? Jednoduše řekněme, že tyto mimozemské skupiny velmi ovlivnili Japonsko v dávných časech a některé z nejstarších tradic pocházejí právě od nich. Například některé tradice Shintoismu. Má dobroto, proč jen to necháváme takto nakousnuté? Jestli máte nějaké konkrétní otázky na toto téma, tak je zodpovíme, ale celý příběh je příliš rozsáhlý, než abychom vám ho nyní vyprávěli.

O: Měly obrazce v Nazce spojitost s Lemurskou civilizací?

Zaprvé, náš předpoklad je, že některé z vytvořených symbolů, byly symboly mimozemských skupin, které vládli v této oblasti za časů Lemurie. Může to znít trochu odtrženě, ale víte, jak cejchovali krávy? Často používali symboly stejné, jako ty na zemi, takže jiná okolo letící mimozemská skupina mohla okamžitě poznat o čí teritorium se jedná. Toto byla tradice, která začala během Lemurské éry a skončila po potopě. Některé z obrazců v Nazce byly symboly převládající během Lemurské éry.

O: Je tedy kreslení těchto obrazců tradicí z časů Lemurie?

Jde o pozdější proces. Současné obrazce v Nazce, které nyní můžete vidět, nepochází z období Lemurského, ale z dob pozdějších. Kombinují tradici Lemurských symbolů s ostatními formami komunikace. Je velmi málo bylo zachováno ve vašem světě ve fyzické formě z věcí pocházejících z Lemurie.

O: Ve starém Japonsku byly dvě skupiny bytostí, pozemští bohové a nebeští bohové. Jaký byl mezi nimi rozdíl?

V Sumeru byli dva hlavní bohové, Enlil a Enki. Enki byl pánem Země a měl pod sebou vlastní skupinu bohů. Enlil ovládal Nebesa a měl taktéž své bohy. To byl běžný jev skrze celou interakci mimozemských s dávnou historií Země. Byli bohové určení pro teritorium Země a bohové určení pro teritorium nebes, což samozřejmě znamená Mars a Maldek. Proto předpokládám, že bohové, o kterých se zmiňuješ měli stejný typ hierarchie – pozemští a nebeští. Obecně vzato, bohové sídlící mimo planetu byli ve vyšším postavení.

O: Ve smyslu třídění na pozemské a nebeské, které existuji v Japonské filozofii, kam patřili Plejáďané?

Nemůžeme je zařadit do žádné kategorie, aby vám to dávalo smysl, bez souvisejících informací, které byly poskytnuty včera. Omlouváme se. Mimozemští nikdy neměli přesné hranice jako například Plejáďané či Siřané. Vždy existovali směsi v různých skupinách, které kombinovaly obě energie, pročež nemůže být otázka zodpovězena tak, aby dávala nějaký smysl. Rozhraní nejsou takto jednoznačně určená.

O: Jakou hodnotu má tato zajímavá informace? Jak jí můžeme využít?

Přesněji řečeno, je to naše chyba, že jsme neuvedli praktické využití, neboť jsme se příliš zabývali dramaty a detaily souvisejícími s těmito poznatky. Chceme tuto otázku zodpovědět tak jasně, jak jen to bude možné. Dejte nám chvilku.

LIDSKÁ RASA SE MUSÍ POSTAVIT TVÁŘÍ V TVÁŘ PŘIROZENOSTI SVÝCH PLANETÁRNÍCH RODIČŮ

Skrze celou historii, neměl lidský druh nic než konflikty. Samozřejmě, konflikt se vždy utváří vevnitř a až potom se promítá do vnějšího světa. Rádi bychom přirovnali příbuznost lidí ze Země a mimozemšťanů k příbuznosti dětí a rodičů, neboť je to stejný rozsah. Jestliže je dítě milováno, vychováváno a povzbuzováno svými rodiči, vyrůstá zdravým směrem. Když děti nemají tyto vymoženosti v době, kdy dorůstají do dospělosti, vytvářejí konflikty a bolest ve svých životech. Je to vskutku zapříčiněno tím, že nebyly vychovávány během let dospívání. V časech, kdy tito bohové zasahovali na vaší planetě, byli jste dětmi, povětšinou nevychovávanými. Přesto jste byli kontrolováni. Po většinu času jste byli opakovaně opuštěni. Jen co jste pocítili náklonnost k těmto mimozemským bohům, znovu vás opustili. Nebyli jste povzbuzeni, abyste si vytvořili vlastní planetární identitu. Místo toho, se vás bozi pokoušeli tvarovat tak, jak vás chtěli mít. Nyní, když zde bohové nejsou, rostete a dospíváte jako děti, které sami zakoušejí a poznávají bolest a konflikt. Nezná-li dítě své rodiče, nezná ani samo sebe. Takové dítě nikdy nepocítí péči. Místo toho, pouze napodobuje nesoulad a chyby svých rodičů, vytvářejíce konflikt za konfliktem, pokoušejíce se najít samo sebe.
Při tradičním řešení tohoto problému, musí lidé nejprve čelit pravdě o svém původu. Musí se dozvědět, proč jejich rodiče jednali tak, jak jednali, a jaký to mělo vliv na to, čím se lidé stali, a také si musí uvědomit, jak rodičovské zásahy vytvořily konflikty dnešních dnů. To se však může stát pouze tehdy, až se lidé osvobodí své myšlenky a najdou svou pravou tvář. Vaše planeta se stále snaží nalézt svou vlastní identitu, protože vy nejste jejími lidmi. Jste něco, jako ztracené děti. Nemyslíme tím žádné zneuznání. Jako tradiční řešení, které jsme vám právě popsali, musí lidská rasa čelit původu svých rodičů. Lidé musí přijmout, že tím, čím jsou, jsou kvůli tomu, čím byli jejich rodiče. Při přijmutí tohoto, si můžou konečně začít vytvářet vlastní identitu, jako děti, které konečně došli vnitřního míru. To bude poté, co jejich konflikty budou uklidněny.
Všechny informace, které jsme dnes večer přednesli, by vám měli pomoci poznat vaše rodiče. Mělo by vás to povzbudit, abyste vykročili hrdě a s kuráží vstříc budoucnosti. Můžete se spojit, až když se poznáte.
O: Někteří lidé jsou tak rozrušení, že dokáží jednat úplně bezcitně. Jak bychom se měli chovat? Jak způsobujeme změnu v našich životech, když dojde na čin?

Zaprvé, myšlenky vždy vytvářejí čin, takže důležitější je nejprve změnit myšlení. Detaily, které jsme vám uvedli k různým informacím, nejsou důležité, avšak právě ty detaily vás nutí přemýšlet. Jak přemýšlíte, vaše mysl vytváří změny. To je první krok a když ho uděláte, budete už přirozeně vědět, jaký další krok musí následovat. Nemůžete změnit ostatní, můžete změnit pouze sebe.
Dnes večer už opravdu nemáme více času, abychom o tom mohli diskutovat, ale prosím vězte, že to o změně vaší mysli je velmi důležité. Je to první krok. Jeden za druhým, jak se vaše mysli individuálně mění, transformujete celou vaší planetu.

channeling: Lyssa Royal

Připravil: Borek Tomko

Zdroj: sirver.neutral.cz