Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí

Máme za sebou velmi dlouhou dobu systematické fyzické likvidace nositelů původní víry prastarého poznání Slovansko-Arijských Véd. Protislovanská genocida nabrala na intenzitě příchodem takzvaných věrozvěstů Cyrila a Metoděje, což byl další silný protislovanský atak, začátek zkázy a velkého utrpení mnoha lidí.

V té době z kosmologického hlediska nastala pro tuto situaci velmi vhodná doba, protože se celá naše Sluneční soustava dostala pod zesílený vliv nízkovibračních, temných energií a pod vliv škodlivých záření ze souhvězdí negativně ovlivňujících lidstvo, jelikož vstoupila do oblasti kontrolované silami říše Temna. Tehdy nastaly pro humánně nastavené Slovany velmi těžké časy. Pokud Temné síly se svými nohsledy nedosáhly svého válkami, protože celá říše Slovanů byla velmi dlouho mocná, jednotná a ve válkách takřka neporazitelná, temné síly zvolily taktiku postupného rozvratu zevnitř s metodou “rozděl a panuj” a pro prostý lid metodu “modli se a pracuj”.

Násilnou kristianizací (staré utajené spisy a kroniky hovoří o miliónech zabitých a umučených, těch nejčistších a nejvzdělanějších Slovanů) bylo “ohněm a mečem” vyměněno původní Árijsko-Slovanské, védské vědění a poznání Světla, které uchovávali naši Předci, za ideologii cizáckou a pro ně vnitřně nepřijatelnou. Temné síly tak prostřednictvím křesťanského náboženství vnutily původnímu obyvatelstvu semitskou mytologickou konstrukci.

Zvolily stejnou taktiku, která je praktikovaná i dnes v naší zemi, ale i v jiných státech, kdy je postupně infiltrovaná řídící sféra státu a do řídících, politických a zákonodárných funkcí jsou dosazováni dopředu dlouhodobě připravovaní jedinci, kteří jsou buď tajně spojeni s cizáky, nebo jsou zkorumpovaní, neschopní, nebo se alespoň hůře orientují a tak jsou lehce manipulovatelní a jsou používáni jako loutky.

Stejná taktika byla použita při rozkladu Slovanské říše. Někteří prodejní vládci vpustili do slovanských zemí cizáky a “misionáře”, kteří v konečném důsledku zorganizovali vyhlazování a upalování našich Předků a ničení naší kultury, tradic a kořenů. Brali nemluvňata a vychovávali z nich “bioroboty”, bez vztahu ke svému původu, kteří pak sloužili jejich zájmům.

Záznamy o genocidě Slovanů byly systematicky ničeny a celé dějiny byly přepisovány v duchu oficiální verze a vše, co s ní nebylo v souladu, bylo skartováno nebo ukryto hluboko v podzemí. Veškeré “nevhodné informační zdroje” byly a jsou potlačovány a veškeré historické záznamy byly psány těmi, kteří toto vyhlazování organizovali. Proto jsou mnohé, dlouhodobě přijímané a uznávané “historické pravdy” jen pouhou církevní a temnou propagandou a nemají valnou argumentační hodnotu.

To je informace pro ty, kteří plameně hájí oficiálně prezentovanou historickou “pravdu” a odvolávají se na tyto “pečlivě” zaznamenávané informace. Kromě fragmentů, které hovoří o zcela jiné historii Slovanů, se nedávno objevily i posvátné texty Slovansko-árijských Véd, které starostlivě a v tajnosti uchovávali žreci – ochránci.

Ti z generace na generaci tyto texty ukrývali s nadějí, že přijde doba vhodná pro jejich zveřejnění. A proč k tomu dochází v tomto čase? Protože kolem roku 2012 došlo z kosmologického hlediska k ukončení nadvlády Temna a přichází dlouhé období vlády sil Světla a to nejen podle Mayského kalendáře. Toto nám sděluje také indický kalendář, podle kterého skončila Kali – Juga, tedy období vlády sil Temna.

V současnosti končí tzv. Velká Assa, což je druhá galaktická válka, ve které síly Temna pomocí lsti a klamu (jejich hlavní metody) úspěšně obsadily polovinu Světlých světů ramena naší galaxie Mléčné dráhy, včetně našeho Slunečního systému. Postupně však byly Temné síly likvidovány a jednou z jejich posledních bašt je právě Země. Jisté je, že i tady dojde nakonec k převzetí Země Světelnými silami a všechna území, která jsou postavena jako brány a spojují Zemi s Temným Vesmírem, budou zničena, jako se to stalo v dávné minulosti již vícekrát.

Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí, což je rozsáhlá oblast mezi Uralem a Bajkalem a celá Sibiř s centrálním městem Omsk. Tato oblast má velmi dlouhé dějiny a měla dříve velmi vyspělou vědu a kulturu.

Obyvatelé této oblasti tvořili mocný, ale spravedlivý Slovanský národ (od slov NÁŠ ROD), který byl přátelský ke všem lidem dobré vůle, ale neochvějný k nepřátelům své vlasti. Chránil slabé, bezmocné a neuznával otroctví. Řídil se vysoce etickými a morálními zásadami tzv.KONY.

Odtud je teprve odvozováno slovo zákon, který platil až ZA – KONY. Slované byli vynikající bojovníci, to protože bojovali z celého srdce, jelikož pouze bránili svoji vlast, území svých Předků, svoje ženy a děti a nevedli žádné nemorální dobyvačné války.

Okolní svět ovládaný Temnými silami, se svou dravčí filosofií: “co je dobré pro mě, to je správné” neustále atakoval tuto oázu Světla a snažil se všemožnými prostředky dobýt tuto Světelnou říši a později, když toto území nakonec částečně ovládl, se snažil vymazat Slovanům jejich rodovou paměť, nahradit jejich čistou víru, zatemněnou židokřesťanskou naukou, založenou skrytě na tezích: “účel světí prostředky” a “silnější požírá slabšího”, jen ji oblékl v tomto prostředí do roucha novodobého pravoslaví.

Čím se liší Slované od židokřesťanů?

Odpověď na tuto otázku nalezneme přímo v Bibli. Problémem ale je, že “věřící křesťané” Bibli nečtou, protože neumí mezi řádky najít její skutečné poselství. “Mají oči na dívání, ale nevidí”.

Ke komu a s jakou misí přišel Kristus na Zemi? Kristus hovoří jasně: “Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům.” K samotným Slovanům a Árijcům (odtud pochází slovo sam-Árijci, sam-Aritáni), podle vlastních, Kristus poslán nebyl, ani k nim nikoho neposílal. Důvod najdeme opět v Bibli, v knize, ve které je popisován původ Semitů.

Každá rasa má totiž zcela jiný původ a jinou kulturní podstatu a jiné kořeny. V našem případě jsou našimi kořeny a podstatou naší Slovanské rasy Slovansko-árijské Védy. V knize Genesis (2:7) se hovoří: “Bůh vyformoval člověka z hlíny Země a do nozder mu vdechl život a tak se stal živou duší”. Tak byl získán první element, duše. Následuje Genesis (3:21): “Pro muže a jeho ženu učinil Bůh kožený oděv, do kterého je oděl”. A to je všechno. Duše a tělo, nic víc.

Bytost, která má jen duši a tělo, není úplně vyvinutá. Všechny bytosti ze světů Světla se už rodí s dalším elementem, kterým je SVĚDOMÍ.

Každá bytost, která má Svědomí je schopna rozlišovat dobro a zlo. Pro bytost bez Svědomí je tato kvalita neznámá a nahrazuje ji rozhodovacím procesem, který jen rozlišuje mezi tím, co je pro mě výhodné a tím, co pro mě výhodné není. To výhodné ale může znamenat i krutost a utrpení pro jiné bytosti, ale tento rozměr jedinci bez Svědomí nejsou vůbec schopni pochopit. Pochopení dobra a zla je tedy u nižších bytostí nahrazen faktorem osobní výhodnosti či nevýhodnosti, bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na přírodu, co svou činností způsobí a komu všemu ublíží.

Příznačné je, že slovanské jazyky jasně rozlišují slova Svědomí a Vědomí jako dvě zcela rozdílné kvality. Tato jednoznačná oddělenost se například v angličtině ztrácí a výraz “conscience” už v sobě zahrnuje oba tyto výrazy. Zde jasně vidíte, který jazyk je starší. Ten, který dovede oba výrazy rozlišit a definovat nebo ten, který je už jen slučuje.

Tak vzniká nejednoznačnost (což je jeden z nástrojů manipulace Temnoty) a ta byla cílem pro postupné měnění z květnatého a obrazového jazyka, který v sobě nesl poselství Světla poznání na jazyk strohý, šedivý a bezobsažný. Konečným cílem Temnoty je jazyk počítačový, jazyk nul a jedniček, 0, 1, který by člověka již degradoval na robota a na zcela nelidský subjekt.

Svědomí nás spojuje s naším Duchem tím, že mu nasloucháme a respektujeme ho. Temnota dělá vše proto, aby toto spojení vůbec nevzniklo, bylo přerušeno nebo alespoň, aby signál, který k nám proudí, byl co nejslabší: Poškozuje naší DNA, která slouží jako přijímající anténa, podporuje zvápenatění naší šišinky mozkové (fluor v pitné vodě), sítě 5G, chemtrails, podlamuje naše odhodlání a zahlcuje nás nepřesnými a lživými informacemi (“mediální masáž” a školství), uvrhuje nás do bídy a nedostatku, abychom museli řešit co nejvíce svoje existenční problémy a neměli tak čas na probouzení se a na dávání si věcí do širších souvislostí, ad.

Pokud by lidé měli spojení se svým Duchem, přijali ho a propojili se s ním, tak nejen že by začali konat dle svého Svědomí, ale celý jejich život by se zcela proměnil. Stal by se mnohem barevnějším, košatějším, vícevrstnatým a jejich život by teprve dostal ten správný smysl. Tak by unikli ze šedi 3D naší reality a “narodili” by se do světa vyšší evoluční úrovně. Ve staré Védě je nazýván tento proces jako druhé zrození. A skutečně, ta změna osobnosti je tak výrazná, že se vyloupne ze slupky ješitného a úzkoprsého, materialisticky zaměřeného jedince, sebevědomá osobnost plná lásky, soucitu, jednající podle svého Svědomí a ne jen dle svého osobního zájmu.

Toto bylo hlavní poslání Krista na zemi: Probudit a přinést Ducha těm, kteří ho neměli. Ti, které jeho myšlenky oslovily, ho oslavovali a byli schopni se spojit se svým Duchem a ti, kteří se jimi cítili být ohroženi, ho za to přibili na kříž. Tak se z původního a jednoho z nejsilnějších védských symbolů kříže, který v sobě nesl symbol života a ideu, že se “Světlo poznání” šíří stejně intenzivně všemi směry, stal symbol smrti. Proto není důvod oslavovat Ježíšovo ukřižování nebo nosit tento symbol smrti na krku. Lidé by měli nosit na krku kříž Védský, Slovanský, rovnoramenný, který je symbolem Světla Poznání a je silným energetickým zářičem.

Kristus tedy nebyl poslán k Árijcům a Slovanům, protože oni se již s Duchem rodili.

Řiďte se přednostně příkazy svého srdce a Svědomí, ty jsou ze spirituálního hlediska nadřazeny nad mocenské příkazy – zákony

Křesťanství nakonec dorazilo i do slovanských zemí, ale jako systém, který byl již zcela odlišný od toho, co hlásal Kristus. Temné síly ovládající hmotný svět postupně jeho učení pošpinily a převrátily tak, jak to postupně udělaly se všemi světovými náboženstvími, ať už to byl hinduismus, Judaismus či islám, kdy poselství lásky, soucitu, spolupráce a sounáležitosti převrátily skrytě na víru v hamižnost, vzájemné rozdělování, v obrovskou sociální nerovnost a v nekonečný boj o moc.

Pseudořesťanství v podání katolické církve násilnou kristianizací zabíjelo po celém světě milióny duchovnějších pohanů, kteří ctili skutečné křesťanské ideály daleko více, než jejich “duchovní učitelé”. Měli na výběr: buď se vzdát své víry Předků, nebo dát hlavu na špalek a předat celý svůj majetek církvi. Například za praktikování “pohanských zvyků”, jako třeba chození do posvátných hájů, které na příkaz misionářů byly všude káceny a vypalovány, byl trest smrti a propadnutí veškerého majetku církvi. Také tímto způsobem církev postupně vytvářela politický vliv a obrovský majetek (který bez uzardění po revoluci restituovala).

Ničila, zabíjela a upalovala vždy ty nejčistší bytosti, protože oni byly její skuteční odpůrci. Ti nečistí, zvrácení a hloupí jim nevadili, s těmi vždy spolupracovala nebo přijala do svých řad, neboť měli stejnou životní filosofii – “účel světí prostředky”. Je třeba připomenout, že ti, kteří stále ještě chodí do kostela a naslouchají skryté propagandě Temných sil přes všechno, co se stalo a co má katolická církev na svědomí, svým zájmem a svou energií podporují a udržují geomorfologické pole tohoto egregoru skrytého zla a nevědomě se spojují s její obrovskou karmickou zátěží, ať už jsou to praktikující “duchovní” či obyčejní “věřící”.

Toto pseudokřesťanství, které doputovalo ke Slovanům, bylo vůči nim velmi nepřátelské a mělo svou původní podobu zcela změněnou a neslo již úplně jiné poselství. Toto se připisuje zejména “Pavlovi”. Kristus měl 12 učedníků, ale máme jen 2 evangelia, Matouše a Jana. Lukáš a Marek už byli učedníky Pavla a Krista nikdy neviděli a nikdy se s ním nesešli. Podávali již jen “svědectví Pavla”. Navíc vpisků a úprav je v Bibli na objednávku Temna velké množství.

Proto je třeba Bibli číst mezi řádky, aby čtenář našel Světlo, které nese. A kde je zbývajících 10 evangelií, když víme, že každý učedník Krista napsal svoje evangelium? Stali se z nich apokryfy – zakázané na čtení. Církev je postupně odstraňovala a do několika set let od smrti Krista byly odstraněny všechny. Proč asi. Odpověď můžete nalézt po jejich prostudování. Tyto staré texty byly totiž vykopány v minulém stoleti u Nag Hammádí…

Např. v páté hlavě evangelia – apokryfu Ondřeje se Ondřej ptá Ježíše, ke kterým národům mají jít šířit jeho učení. Kristus je posílá k národům jihu a západu a výslovně je nabádá, že nemají jít k Samárijcům, kteří žijí směrem na sever, protože oni nevědí co je hřích domu izraelského. Výraz Samárijci, vznikl ze slov “samí, Árijci” a je znám spíše jako slovo – samaritáni, tedy příslušníci bílé rasy, což je v biblických textech úzkostlivě skrýváno. Kristova instrukce byla naprosto logická, protože lidé bílé Árijsko-slovanské rasy se už rodili se Svědomím a proto nebylo nutné, aby přijímali Ducha za účelem zrození svého Svědomí. Oni již rozlišovali dobro od zla a neměli v sobě rozhodování té nižší úrovně, ve které se rozlišuje pouze to, zda-li je to pro mě osobně výhodné či nevýhodné, a které je spojeno s celou škálou krutostí.

Zcela jinak žili a konali naši Předkové. Řídili se v prvé řadě příkazy svého Svědomí – KONy, které byly nejvyššími přikázáními a byly nadřízeny světským a mocenským zá – KONům, tedy byly svou platností a významem až za KONy. Upřednostňovali tedy vždy jednání podle Svědomí, na bázi pravdivosti, před jakýmikoliv jinými zájmy.

Proto je nízkovibrační dobyvatelé tak nenáviděli, protože je nikdy nemohli skutečně ovládnout a zotročit. Slované dobře vnímali, že zákon již může být nástrojem Temných sil. Zákon totiž stanovuje co je správné z pohledu svých tvůrců a ne z pohledu vyšších, lidských a kosmických zákonitostí. To co je správné z pohledu moci a zákonodárců ještě nemusí být správné z pohledu Svědomí. Proto pro ně nejvyšší normou byl zákon Svědomí – KON.

Vznik Velké Tartárie

Bílá rasa je původní obyvatelstvo Evropy, kterou po předposledním posuvu zemské osy postupně osídlovalo. Tyto události jsou údajně spojené s vojenským zásahem “boha” Peruna, “Boha” bleskovrhače a syna “Boha” Svaroga, ochránce zemí a rodů Velké Rasy před temnými silami na naší Midgard – Zemi. Před 40 000 lety naši předci překročili Dněpr a Volhu a začali zalidňovat západní Evropu. Temné síly se snažily co nejvíce rozdělit původní obyvatelstvo, což činily vojensky, nábožensky, politicky i úpravou a zmatením dříve jednotného jazyka. Historické záznamy dokazují, že evropské obyvatelstvo hovořilo ještě v 16. století rusky.

Je třeba rozbít uměle vytvořený mýtus o Cyrilovi a Metodějovi, kteří nám údajně přinesli písemný jazyk. Bylo to přesně naopak, co nám zmanipulované dějiny tvrdí. Nevytvořili nám abecedu, ale bohužel degradovali náš dokonalejší abecední systém, který jsme používali před jejich příchodem. Naše původní Staroslovienská bukvica měla 49 znaků a popisovala nejen faktickou podstatu výrazu, ale i jeho obrazovou podstatu.

Některé lingvistické znaky pak dokonce vyjadřovaly zvuky, kterými se aktivovaly zejména poslední dvě čakry z 9ti čakrového systému, které aktivovaly spojení s naším Duchem. Slova tohoto jazyka vyvolávala v myslích doslova obrazy a vzniklý zvuk mluvícího harmonizoval a měl pozitivní vliv na jeho zdraví. Cyril s Metodějem byli první, kteří začali systematicky očesávat naše původní písmo. Vyhodili zejména ty znaky, které ani neuměli vyslovit, ale které měli schopnost nás ladit na příslušné vyšší frekvence. Dnes už dokonce i “oficiální vědci” přiznali, že náš původní jazyk byl daleko dokonalejší, než ten, který nám byl vnucen věrozvěsty.

Zmiňme, útržkovitě přelomové události na Kyjevské Rusi. Poslední slovanský kníže Sviatoslav vyrazil v roce 965 na výpravu proti Chazarské říši, která dlouhodobě plenila, vraždila a brala Slovany do otroctví. Ta sice znamenala konec obávané říše Chazarů a zničení jejich hlavního města Ityl, ale o něco později v roce 981 se lstí a úkladem dostal k moci Vladimír, který byl církví později vyhlášen za svatého a byl oslavovaný za to, že se zasloužil o pokřesťování Slovanů.

To probíhalo v letech 988 až 1000. A co znamenalo pokřesťování Slovanů? Za 12 roků bylo z původních 13 miliónů obyvatelů Kyjevské Rusi 9 miliónů vyvražděných. Křesťanské kroniky o těchto jatkách samozřejmě mlčí. Krvežíznivý Vladimír, jak je někdy nazýván, pootevřel dveře cizákům a násilné kristianizaci, která pak probíhala i v jiných slovanských oblastech. Na Velké Moravě kroniky hovoří o 3 miliónech zavražděných.

Rozsah, s jakým byli Slované v té době vybíjeni, byl neskutečně veliký. Násilné pokřesťování ohněm i mečem a negativní vliv západu postavilo Slovany před rozhodnutí co dál… Padlo rozhodnutí dát národu nové jméno podle svých “bohů” ochránců Tarcha a Tary a přijali nový název Tartaria. Na mapě se objevila jako Velká Tartaria, což bylo nové jméno pro prastarou Rasséniu. Zbytky Slovanů se spojily s profesionální armádou Velké Tartarie a jejich úkolem bylo vyhnat všechny nositele smutně proslulého “křesťanství” a zachránit zbytky západních Slovanů a jejich způsob života.

Slované uskutečnili pochod na západ a nebyli to žádní Mongolové, jak je nám tvrzeno. Jde o jednu z největších falzifikací v dějinách. Byl to osvobozující pochod na západ pro všechny ty, kteří trpěli pod křesťanskou krutostí. Armáda Tartarie se přehnala územím, kde ještě žili Slované jako smršť a přeťala misionářská jatka Slovanů. Armáda došla až k Jadranu a všude kde se ocitla, ničila výlučně cizí vojska a klérus.

I oficiální historici dnes uznávají, že “Tataři” ničili církevní ustanovení, ale domácímu obyvatelstvu neubližovali. Výsledkem bylo, že si Slované na nějaký čas oddechli od násilné kristianizace. Přišla nevýslovná úleva. Nebyl to krok vzad, jak tvrdí oficiální historie, ale obrovský krok vpřed.

Nyní máme možnost, znovu obnovit skutečné dědictví našich předků

Pokud Slovansko – Árijské národy dodržovaly duchovně mravní pokyny svých Předků, tak aniž by si to uvědomovaly, byly nepřemožitelní a to i v době, kdy potomci neznali v celé úplnosti původní dědictví svých předků. U všech Slovanů byl základem jejich víry kult Předků, to byl základ jejich obrovské Duchovnosti, kterou mají až dodnes v sobě všechny národy Velké Rasy.

Jak prostí lidé v 10. století věděli málo o slovanském Bielovodí, tak ve 20. století věděli ještě mnohem méně. Příčinou tohoto stavu byla utajovaná a trvalá agrese proti Slovanům ve všech oblastech života, jak ve fyzickém, tak i v Duchovním světě. Nejdříve jim zaměnili Rodnou starou víru za cizí náboženství. Kazatelé – misionáři přinutili Slovany, aby se zřekli svých Rodných Bohů ve prospěch cizího,

Prastarou Bukvici zjednodušili na nepoznání tím, že odstranili nejdůležitější bukvice, které byly nositeli květnatosti, obraznosti a nástrojem spojujícím lidi se svým Duchem pod “šlechetnou” záminkou vývoje řeči a jejího “zdokonalení”. Tímto zbavili děti Velké Rasy obrazně a tvořivě myslet a napojovat se na své Bohy.

Základem Slovanství není princip trojitosti, jak mají křesťané, ale princip svastičnosti: Tělo, Duše, Duch a Svědomí a jejich harmonická jednota je zobrazena symbolem Svastiky. I tento symbol byl Slovanům vzat a jako hákový kříž nacisty pošpiněn. Mnoho slovanských rodičů bylo zabito a pozůstalým dětem byla vbita do hlav nová víra, víra izraelského národa a úcta k našim velkým

Předkům se stala těžkým zločinem a klanění se idolům Izraele, velkou ctností. Bílé se stalo černým a černé se stalo bílým. Aby nevědomost a zapomnění bylo co největší, tak Temné síly postupně zničily, vypálily nebo uschovaly hluboko v podzemí všechny zdroje informací a vědění, které v sobě nesly posvátné poznatky: Sumerskou knihovnu v Babyloně, Alexandrijskou knihovnu v Egyptě, drahocenné papyry v Memfise. Etruskou knihovnu v Římě, chrám v Aténách, obrovské knihovny Jaroslava Múdrého a Ivana Hrozného. Ničily. Pálily, odvážely a schovávaly všechno, co by mohlo jen trochu připomínat slavné dějiny Slovanů a jejich dědictví.

Dařilo se jim zavádět propagandu bezduchovnosti a mísení krve s jinými rasami, krvesmilstvo, což bylo dle víry Slovanů jednoznačně zapovězeno. V podobné filosofii pokračoval i bývalý Sovětský Svaz, který byl řízen také Temnými silami. Velmi podporoval mezinárodní manželství a rozředění slovanského obyvatelstva, o což se snaží nyní také Evropská unie.

Je vidět, že všichni sloužili a slouží stejné agendě a stejné síle. Ale všechna zrnka moudrosti zaseté v Bielovodí nezahynula. Slované se nerozplynuli ani v šedé mase křesťanství ani v rudé mase komunistického SSSR ani v beztvaré omáčce “tržního kapitalismu”.

Véda nám zachovala i prastaré učení – RASIZMUS. Toto učení hovoří o tom, že každá lidská RASA má za povinnost udržet si dědictví svých předků. Sděluje nám, že je naprosto nepřístupné vnucovat učení Předků jedné rasy druhé. Vnucování světonázoru jedné lidské rasy druhé je bránění jejímu přirozenému evolučnímu vývoji, což z pohledu vesmírných KONů není správné a za takové narušování přijde karmický trest.

A karma je tak strašná věc, že se jí bojí i démoni. Pokud démoni navádějí lidi porušovat jejich příkazy Svědomí (pokud neporušují zákony svobodné vůle lidí), tak dělají jen “svoji práci”, pro kterou vznikli. Jejich úkolem je zkoušet a prověřovat jejich duchovní pevnost. Démoni navádí, ale nikdy zlo sami nekonají. Protože taková aktivita by byla už spojena s karmickým trestem. Tyto prověrky nás nutí se pohybovat ve směru evolučního vývoje.

Zlo konají lidé často z nevědomosti a právě nevědomost je podle Védy ten nejtěžší hřích, protože je matkou všech dalších nesprávných rozhodnutí. Karmický trest se nám dochoval v lidové kultuře i v podobě přísloví: “jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá”, “kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá”, “jak si kdo ustele, tak si i lehne”.

Karma je základním principem kosmické stavby světa a ne nějaký “slepý” trest Boha. Je to kauzální řetěz příčin a následků, natahovaný přes prožité životy. Kolektivní karma se naplnila a prastaré poznání se k nám nyní zase vrací a my máme možnost znovu obnovit skutečné dědictví našich Předků.

Zdroj:

https://celostnivzdelavani.cz/nyni-mame-moznost-znovu-obnovit-skutecne-dedictvi-nasich-predku