Arcibiskup Vigano zveřejnil svědectví o sexuálních deliktech amerického kardinála McCarricka a obvinil papeže Františka, že o těchto zločinech věděl
Arcibiskup Carlo Maria Vigano (* 16. ledna 1941 Varese, Itálie) – kterého dne 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu zvolili papežem je italský římskokatolický duchovní, titulární arcibiskup ulpianský (od 1992). Mimo jiné zastával úřady apoštolského nuncia a delegáta pro papežskou reprezentaci Státního sekretariátu (1998-2009), generálního sekretáře vatikánské vlády (2009-2011) a apoštolského nuncia ve Spojených státech amerických (2011-2016).
.
Roku 2009 ho Benedikt XVI. ustanovil Gubernátorem Vatikánského státu. V této funkci Vigano rozkryl znežívání finančních toků státu Vatikán a usiloval, aby tomu bylo dále zamezeno. Na tyto machinace poukazoval v několika svých dopisech. Nabídli mu kardinálský klobouk spolu s prefekturou pro hospodářské záležitosti, ale Vigano to odmítl s odůvodněním, že by tím jeho protikorupční snahy přišly vniveč.
.
To se pak stejně stalo, když byl Vigano 19. 10. 2011 (ještě za Benedikta XVI.) jmenován apoštolským nunciem v USA. V červnu 2013 informoval nuncius Vigano tzv. papeže Františka o pedofilních zločinech washingtonského kardinála McCarricka. František kardinála nejenže nepotrestal, ale sňal z něho i dřívější sankce, kterými McCarricka předtím postihl Benedik XVI. a rehabilitoval ho.
.
Jmenováním nového nuncia USA Christofa Pierre byl Vigano 12. 4. 2016 „odejit“ do výslužby. Dne 25. 8. 2018 Vigano zveřejnil své svědectví, ve kterém se vyjádřil k sexuálním deliktům amerického kardinála McCarricka a obvinil tzv. papeže Františka, že věděl, jak o těchto zločinech, tak i o kanonickém postihu, který na McCarricka uvalil Benedikt XVI. a on přesto McCarricka rehabilitoval, ba dokonce ho učinil svým blízkým spolupracovníkem!
.
Viganovo svědectví dne 25. 8. 2018 zveřejnilo najednou pět různých médií po celém světě, právě ve chvíli, kdy se František vracel z Dablinu ze synody o rodině, na které nehorázně propagoval homosexualismus a celou ideoligii LGBT. Vzápětí po zveřejnění Viganova svědectví potvrdil pravdivost jeho obsahu bývalý první tajemník nunciatury v USA Jean-François Lantheaume. Dne 30. 8. 2018 byl zveřejněn rozhovor s Viganem, ve kterém arcibiskup vysvětlil důvody, proč se rozhodl promluvit, upozornil na citlivé dokumenty, které Benedik XVI. předal Františkovi a popsal, k jakým přehmatům ve Vatikánu došlo.
.
Už 31. 8. 2018 navrhl Byzantský katolický patriarchát listem „Vigano – papa subito“, aby na stolec sv. Petra, který je v současnosti z důvodu apostaze neobsazen, byl zvolen právě arcibiskup Vigano. Výrazně pozitivní reakce na Viganovo vystoupení se objevily zvlášť v USA. V září 2018 byla na stránkách BKP publikována následující zpráva o církevním dění v USA: „Více jak 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků.
.
Američtí muži žádali totéž a od 7. 9. vyhlásili každý pátek půst na posílení tohoto úmyslu, až do konce roku. Neustále přibývá stále více biskupů a kardinálů, kteří se připojují k žádosti Vigana o přešetření zločinů a rezignaci viníků včetně tzv. papeže. Státní orgány se pohnuly; například generální prokuratura v USA si ve státě New York pozvala představitele osmi diecézí a začala vyšetřování zločinů zneužívání včetně zločinů zamlčování. Představitelé konference biskupů USA, kteří navštívili Vatikán, si vyžádali souhlas k důslednému církevnímu vyšetřování kard. McCarricka a jiných viníků. František se snažil nástupce McCarricka, kard.
.
Wuerla, tajně dostat z USA do Vatikánu, aby nebyl vyšetřován, protože stopy po zločinech vedou až do Vatikánu. Americké státní orgány začaly vyšetřovat zneužívání páchané v katolické církvi jako organizovaný zločin. Dobrodinci z USA na základě toho nyní odmítají dávat církvi příspěvky. Dne 12. září 2018 Portál Church Militant přinesl informaci, že Vigano zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsána i jiná závažná odhalení vůči papeži a jiným zločinným prelátům a mají být okamžitě publikována v případě, že by snad náhlým způsobem přišel o život.
.
Dne 27. 9. 2018 zveřejnil arcibiskup Vigano další svědectví, ve kterém upozornil, že František se snaží celou věc ututlat a proto volí taktiku mlčení. Protože byl Vigano mimo jiného kritizován, že prý porušil papežské tajemství, které ho jako nuncia vázalo. Následující den vydal doplňující vyjádření s vysvětlením, proč byl v případě kauzy McCarricka před Bohem i církví povinen mlčení porušit. Vdalším prohlášení Vigano hovořil jako duchovní pastýř mající starost o spásu nesmrtelných duší. Mezi další Viganovo vyjádření patří např. otevřený dopis biskupům USA, ve kterém je vyzývá, aby se jako odvážní pastýři postavili proti zločinům sexuálního zneužívání v církvi.
Co se děje v Katolické církvi?
Dne 13. 9. 2019 ve svém dopise arcibiskup Vigano upozorňuje, že jsme svědky utváření nové církve, která již není církví Kristovou. Dne 6. 10. 2019 Vigano odsuzuje mlčení bezohledných pastýřů, kteří se nestarají o spásu duší a 10. 10. 2019 Vigano veřejně vyzval Bergoglia, aby se vyznal, zda ještě věří v Božství Kristovo! 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu arcibiskupa. Vigana zvolili a pak prohlásili právoplatným nástupcem sv. apoštola Petra (list „Habemus papam“).
.
Tato volba byla vykonána na základě prorockého úřadu. K prohlášení Vigana se nyní přidávají i mnozí věřící v internetové petici. Vigano vyzval k znovuvysvěcení baziliky sv. Petra, protože byla znesvěcena Františkovou modloslužbou. Upozorňoval na ohavnost zpustošení na místě svatém i o tom, že Bergoglio se stal představitelem nového falešného náboženství. Vigano v jednom z rozhovorů také prorokuje přežití církve Kristovy jako malého stádečka vystaveného velkému pronásledování a vyzývá k modlitbě, postu a obětem za očištění Církve.
.
Kým tedy arcibiskup Vigano je? Pravověrný katolík se (poté co ho biskupové BKP zvolili a prohlásili právoplatným papežem) především ptá, zda dále trvá stav sedes vacans nebo, zda je Vigano již právoplatným papežem. V dnešní mimořádné situaci, kdy kardinálský sbor (v důsledku apostaze) již neexistuje, musí být i volba papeže vykonána mimořádným způsobem. Aby se však zvolený kandidát stal papežem, musí volbu sám přijmout. Arcibiskup Vigano zatím ke svému zvolení za papeže mlčí. Mohl je ovšem dementovat nebo odmítnout – on však mlčí.
.
Zároveň ale koná i kroky, které reálně směřují k oddělení zbytků pravověrně smýšlejících katolíků od apostaty Bergoglia a jeho apostatických struktur. Vytyčuje cestu pravé víry, cestu vedoucí k oddělení od apostaze a k jednotě s pravým učením a Duchem Kristovým. Hájit podstatu katolické víry proti bludům je vlastním úkolem apoštola Petra a jeho nástupců. Proto lze říci, že Vigano tedy de facto již jako papež koná, přestože v striktně právním smyslu se papežského úřadu ještě neujal.
.
Právnické vidění skutečnosti však není směrodatné. Pro církev jsou rozhodující skutečnosti duchovní. Náš český mučedník Jan Hus by řekl, že důležitým není to, jestli máš církevní úřad, ale to jestli jednáš jako služebník Boží. Mnozí mohou konat Boží skutky budující Církev Kristovu i bez úřadu a ti kdo úřady disponují, třeba i v právním smyslu platně, nemusí být skutečnými biskupy a kněžími „podle svých skutků“.
.
Podobně smýšlel a mluvil i sv. Bazil. Když se ariánský vladař podivoval, že se Bazil nebojí pronásledování a smrti, odkázal mu přibližně toto: „Asi ses ještě nesetkal s katolickým biskupem, protože katolický biskup se smrti pro Kristovo jméno nebojí, nýbrž se na ni těší.“ Podle prohlášení biskupů BKP tedy Bůh již Vigana za nástupce sv. apoštola Petra vybral a ustanovil. Nyní je otázkou, zda a jak se svého úřadu ujme. Zřejmě to bude tehdy, až nastanou vhodné vnější podmínky. Vytvoření těchto podmínek záleží na Božím lidu a v dané situaci je třeba čekat, zda Bůh zasáhne do komplikované situace v církvi.
.
Arcibiskup Vigano poslal biskupům USA shromážděným v Baltimore toto krátké poselství:
„Drazí bratři biskupové Spojených států, píši Vám, abych Vám připomněl svaté poslání, které vám bylo svěřeno v den Vašeho biskupského svěcení: vést stádo ke Kristu. Nechovejte se jako ustrašené ovce, ale jako odvážní pastýři. Nebojte se povstat a provést správnou věc pro oběti, pro věřící a pro svou spásu. Pán odplatí každému z nás za naše skutky i opomenutí. Postím se a modlím se za Vás“.
Arcibiskup Vigano, Váš bývalý apoštolský nuncius…