Bílá Rasa je původní obyvatelstvo Evropy, kterou po předposledním posuvu zemské osy postupně osídlovalo. Tyto události jsou údajně spojené s vojenským zásahem „boha“ Peruna, „boha“ bleskovrhače a syna „boha“ Svaroga, ochránce zemí a rodů Velké Rasy proti temným silám na naší Midgard – Zemi. Před 40 000 lety naši předci překročili Dněpr a Volhu a začali zalidňovat západní Evropu. Temné síly se neustále snažily co nejvíce rozdělovat původní obyvatelstvo, což činily vojensky, nábožensky, politicky, ale i úpravou a zmatením dříve jednotného jazyka.
Je třeba rozbít uměle vytvořený mýtus o Cyrilovi a Metodějovi, kteří nám údajně přinesli písemný jazyk. Bylo to přesně naopak, co nám zmanipulované dějiny tvrdí. Nevytvořili nám abecedu, ale bohužel degradovali náš dokonalejší abecední systém, který jsme používali před jejich příchodem. Naše původní Staroslovienská bukvica měla 49 znaků a popisovala nejen faktickou, lingvistickou podstatu výrazu, ale i jeho obrazovou složku. Jednotlivé znaky pak navíc rozeznívaly frekvenční vibrace a zvuky, kterými se aktivovaly zejména poslední dvě čakry z 9ti čakrového systému, které jsou důležité pro spojení s naším Duchem a rozvíjí naše vyšší vědomí.
.
Slova tohoto jazyka vyvolávala v myslích doslova obrazy a vzniklý zvuk mluvícího harmonizoval jeho i posluchače a měl také pozitivní vliv na jejich zdraví. Cyril s Metodějem byli první z těch, kteří začali systematicky očesávat naše původní písmo. Vyhodili zejména ty znaky, které ani neuměli vyslovit, ale které měli schopnost nás ladit na příslušné vyšší frekvence. Dnes už dokonce i „oficiální jazykovědci“ přiznávají, že náš původní jazyk byl daleko dokonalejší, než ten, který nám byl vnucen věrozvěsty.
Zmiňme, útržkovitě přelomové události na Kyjevské Rusi. Poslední slovanský kníže Sviatoslav vyrazil v roce 965 na výpravu proti Chazarské říši, která dlouhodobě plenila, vraždila a brala Slovany do otroctví a prováděla s jejich dětmi satanské rituály. Ta sice znamenala konec obávané říše Chazarů a zničení jejich hlavního města Ityl, ale o něco později v roce 981 se lstí a úkladem dostal k moci Vladimír, který byl církví později vyhlášen za svatého a byl oslavovaný za to, že se zasloužil o pokřesťování Slovanů. To probíhalo v letech 988 až 1000. A co znamenalo takové pokřesťování Slovanů? Za 12 roků bylo z původních 13 miliónů obyvatelů Kyjevské Rusi 9 miliónů vyvražděných. Křesťanské kroniky o těchto jatkách samozřejmě mlčí. Krvežíznivý Vladimír, jak je někdy nazýván, pootevřel dveře cizákům a násilné christianizaci, která pak probíhala i v jiných slovanských oblastech, včetně Velké Moravy.
.
Rozsah, s jakým byli Slované v té době vybíjeni, byl neskutečně veliký. Násilné pokřesťanšťování ohněm i mečem a devastující vliv západu postavilo Slovany před rozhodnutí, co dál… Padlo rozhodnutí dát Državě nové jméno podle svých „bohů“ ochránců Tarcha a Tary. Přijali nový název Tartaria. Na mapě se objevila jako Velká Tartaria, což bylo nové jméno pro prastarou Rasséniu. Zbytky Slovanů se spojily s profesionální armádou Velké Tartarie a jejich úkolem bylo vyhnat všechny nositele smutně proslulého „křesťanství“ a zachránit tak poslední zbytky západních Slovanů a jejich způsob života. Proto Slované uskutečnili velký pochod na západ a nebyli to žádní Mongolové, jak je nám dnes ve škole tvrzeno. Jde o jednu z největších falzifikací v dějinách lidstva.
.
Byl to osvobozující pochod na západ pro všechny ty, kteří trpěli pod křesťanskou krutostí. Armáda Velké Tartarie se přehnala územím, kde žili Slované jako smršť a přeťala misionářská, katolická jatka Slovanů. Armáda došla až k Jadranu a všude kde se ocitla, ničila výlučně cizí vojska a klérus. I oficiální historici dnes uznávají, že „Tataři“ (ale byli to Tartaři) rušili církevní ustanovení, ale domácímu obyvatelstvu neubližovali. Výsledkem bylo, že si Slované na nějaký čas oddechli od násilné christianizace a pro přeživší Slovany přišla na nějakou dobu nevýslovná úleva. Nebyl to krok vzad, jak tvrdí oficiální historie, ale naopak, obrovský krok vpřed.
Může jít o obrázek mapa
Pokud Slovansko – Árijské národy dodržovaly duchovně mravní pokyny svých Předků, tak aniž by si to uvědomovaly, byly nepřemožitelní a to i v době, kdy jejich potomci neznali v celé úplnosti původní dědictví svých předků. U všech Slovanů byl základem jejich víry kult Předků, který se stal základem jejich obrovské Duchovnosti, kterou mají až dodnes v sobě všechny národy Velké Rasy. Jak prostí lidé v 10. století věděli málo o slovanském Bielovodí, tak ve 20. století ví běžní lidé ještě mnohem méně. Příčinou tohoto stavu byla utajovaná a trvalá agrese proti Slovanům ve všech oblastech života, jak ve fyzickém, tak i v duchovním světě.
.
Nejdříve jim byla zaměněná rodná stará víra za cizí náboženství – židokřesťanství. Kazatelé – misionáři nutili Slovany, aby se zřekli svých rodných bohů ve prospěch cizího. Zjednodušili prastarou Bukvici k nepoznání. Odstranili nejdůležitější písmena, která byla nositeli vysokých frekvencí, květnatosti, obraznosti vyjadřování a silným nástrojem spojujícím lidi s jejich Duchem a vyšším vědomím. To vše bylo realizováno pod „šlechetnou“ záminkou vývoje řeči a jejího „zdokonalování”. Toto mělo stejný dopad jako léčba bolesti hlavy pomocí lobotomie. Tímto zbavili děti Velké Rasy obrazně a tvořivě myslet a napojovat se na své bohy.
.
Základem Slovanství není princip trojitosti, jak mají křesťané, ale princip svastiky: Tělo, Duše, Duch a Svědomí a jejich harmonická jednota je zobrazena symbolem Svastiky. I tento symbol byl Slovanům vzat a jako hákový kříž nacisty pošpiněn. Mnoho slovanských rodičů bylo zabito a pozůstalým dětem byla vtloukána do hlav nová víra, víra izraelského národa.
.
Úcta k našim velkým Předkům se stala těžkým zločinem a byla nahrazena klaněním se idolům Izraele, což se stalo velkou ctností. Bílé se stalo černým a černé zase bílým. Aby byla nevědomost lidí a jejich zapomnění co největší, tak Temné síly postupně ničily, pálily nebo uschovávaly hluboko v podzemí všechny zdroje informací a vědění, které nesly posvátné poznatky: potkalo to Sumerskou knihovnu v Babyloně, Alexandrijskou knihovnu v Egyptě, drahocenné papyry v Memfise. Etruskou knihovnu v Římě, chrám v Aténách, obrovské knihovny Jaroslava Múdrého a Ivana Hrozného. Ničily. Pálily.
Odvážely a schovávaly všechno, co by mohlo jen trochu připomínat slavné dějiny Slovanů a jejich dědictví. Dařilo se jim zavádět propagandu bezduchovnosti a degradovat Bílou Rasu mísením krve s jinými rasami, což bylo dle víry Slovanů jednoznačně zapovězeno.
Podobně postupoval i bývalý Sovětský Svaz, který byl řízen také temnými silami. Podporoval mezinárodní manželství s cílem rozředění slovanského obyvatelstva, o což se snaží nyní také Evropská unie. Je vidět, že všichni sloužili a slouží stejné agendě a stejné síle. Ale všechna zrnka moudrosti zaseté v Bielovodí nezahynula. Slované se nerozplynuli ani v šedé mase křesťanství ani v rudé mase komunistického SSSR ani v beztvaré omáčce „tržního kapitalismu“.
.
Véda nám zachovala prastaré učení – RASIZMUS. Toto učení hovoří o tom, že každá lidská RASA má za povinnost udržet si dědictví svých předků. Sděluje nám, že je naprosto nepřístupné vnucovat učení Předků jedné rasy druhé. Vnucování světonázoru jedné lidské rasy druhé je bránění jejímu přirozenému evolučnímu vývoji, což z pohledu vesmírných KONů není správné a za takové narušování přijde karmický trest. A karma je tak závažná věc, že se jí bojí i démoni. Pokud démoni navádějí lidi, aby porušovat příkazy svého Svědomí (pokud neporušují zákony svobodné vůle lidí), tak dělají jen „svoji práci“, pro kterou vznikli. Jejich úkolem je zkoušet a prověřovat lidskou duchovní pevnost. Tyto „prověrky“ nás pak nutí se pohybovat ve směru evolučního vývoje.
.
Zlo konají lidé často z nevědomosti a právě nevědomost je podle Védy ten nejtěžší hřích, protože je matkou všech dalších nesprávných rozhodnutí. Karmický trest se nám dochoval v lidové kultuře i v podobě přísloví: „Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá“, „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“, „jak si kdo ustele, tak si i lehne“. Karma je základním principem kosmické stavby světa a ne nějaký „slepý“ božský trest. Je to kauzální řetěz příčin a následků, natahovaný přes prožité životy. Dobrou zprávou je, že se již naplnila kolektivní karma lidstva a prastaré poznání se k nám nyní zase navrací a my máme možnost se evolučně posunout a znovu obnovit skutečné dědictví našich Předků.
Může jít o obrázek 1 person a text that says 'Bukvica Staroslovienska Bukvica GLAGOU 2vo S Fe 400 O/JU IE/E b OM/O S E,EU,JU 不'
To co probíhalo v minulosti, je paralelou toho, co se odehrává nyní: „Podobní lidé“, kteří nám vládnou a co obsadili poslaneckou sněmovnu, neustálé organizované výpady proti Ruské federaci (Slovanství). Z toho lze vyvodit, kdo podporuje toho kosmického parazita a jeho temné pozemské přisluhovače. V tomto duchu operují i nejrůznější celosvětové organizace, neziskovky a zdánlivě humanitární organizace a různá náboženství.
.
Občané se ocitli v tomto jejich informačním poli, a i když protestují a nesouhlasí, tak si vlády stejně dělají, co chtějí a pracují jako 5. kolona temných sil na planetě. Naši uplacení, ustrašení nebo otrocky nevědomí představitelé přispívají nejen k ničení české státnosti, ale i k ničení základních lidských hodnot, národních kořenů a k ničení toho posledního lidského opěrného bodu – instituce rodiny. Takovéto řízené dosazování politiků do funkcí, buď silou, manipulací, pomocí většího sponzorského daru nebo pomocí „demokratických voleb“ probíhalo jak v dávné minulosti, tak se děje i dnes. Podobně byl českému národu dosazen ve 14. století do čela českého státu cizí rod Luxemburgů.
.
Jistě, Češi by si dokázali vládnout sami, kdyby do mocenského boje nezasahoval kosmický parazit. Právě jím zahájený globální útok v této době pomocí kataklyzmatické události výrazně oslabil Velkou Tartárii a pomohl dosadit do čela důležité, strategické oblasti – středu Evropy svého zástupce – rod Luxemburgů. Tímto krokem získal kosmický parazit důležitou opěrnou oblast, která sloužila jako základna pro další postupný rozklad Velké Tartárie. Živelné události, obecně, řízené kosmickým parazitem a používané jím jako velmi účinnou zbraň, zcela měnily životní podmínky obyvatel. Lidé museli při těchto událostech nějakou dobu bojovat o přežití a také, do té doby velmi vyspělé civilizace přicházely o některé technické vymoženosti a v některých oblastech se vracely znovu na evoluční „startovní čáru“.
.
Tato apokalyptická událost, o které nyní hovoříme je datována do 14. století a dokonce je znám i její přesné datum – rok 1342. Tuto událost popisuje celá řada textů, ale souběžně zase dochází ze strany temné globální síly k velkému přepisování, antidatování a výměně míst této události i všech ostatních, kde popisované události probíhaly. Například v starodávném eposu „Ramajana“ bojuje princ Rama, který vedl hnutí Árijců ze severu na jih a je popisována monumentální bitva mezi šlechetným princem Rámou a krvežíznivými démony Rakšasy. Létá se tu vyspělými létajícími objekty a používají se pokročilé vojenské technologie. Při posunu časové osy se mohly tyto události odehrát mnohem později…
.
Jeden z největších podvodů na lidech je utajování skutečnosti, že vrchol antiky nebyl 400 až 200 let před Kristem, jak je všude prezentováno, ale vysoce technologicky i eticky vyspělá antická globální civilizace reprezentovaná „Državou“ a později „Velkou Tartárií“ se rozkládala na většině území Země: Sibiř, Euroasie, Čína, Indie, Evropa, severní Afrika, Severní Amerika, západní část Jižní Ameriky a skončila až před několika sty lety. (To vysvětluje, proč jsou antické památky, údajně staré více jak dva tisíce let, tak zachovalé. Je to z toho důvodu, protože jsou staré jen stovky let).
Tato společnost měla vyspělou antickou architekturu a kulturu, používala běžně volné energie, portály pro cestování na vzdálené planety a další technologie. A právě do roku 1342 se datuje částečné poničení této antické civilizace. Apokalyptické události té doby po celém světě jsou ve starobylých textech popisovány jako: ohnivé koule na obloze, zemětřesení, velké lijáky, povodně, několik roků bez slunečního svitu, neúroda s hladomory. Země byla vždy zkoušena zásahy kosmického parazita, který operoval buď na jednom ze tří měsíců obíhajících Zemi, nebo přímo z orbitu kolem Země…
Na konci 15. století se infiltroval kosmický parazit již do pozemských těl a tak na Zemi získal své fyzické zástupce a rozkladnou sílu, která se podílela na destruktivní činnosti celé védské „Državy“- Velké Tartárie. A tak se vedle této původní vyspělé civilizace začala ještě intenzivněji utvářet tzv. „Svatá Říše římská“, která byla postavena na židokřesťanském náboženství a svou další vlnou násilné „christianizace“ začala ještě více přetvářet vědomí národů, ve své dravčí snaze ovládnout a zotročit celý svět.
Může jít o obrázek fire a outdoors
Na obrazech ze 16. století je často zobrazována vysoká kulturnost a velmi vyspělá antická architektura. Prostorné domy, chrámy, vodovod, široké ulice a náměstí, velké sady a parky. Toto například dokumentuje obraz malíře Karona Antuana (Moskva), ale i další jeho obrazy a obrazy dalších malířů. Tato vyspělá civilizace existovala prakticky po celé planetě, kam dosáhla impérie „Bílé Rasy“, ale čelila historicky stejné hrozbě, jako před ní Hyperborea a Atlantida.
.
Pokud se podíváme na některé obrazy z různých světových měst, tak bychom si mysleli, že je to Řím, ale třeba obrazy Moskvy a dalších velkých světových měst z té doby jsou zdrojem rozsáhlých antických staveb, které skutečně byly rozesety po celém světě. Všude najdeme též obelisky, které energeticky ovlivňovaly příslušné území. Tato říše je historicky známá pod názvem VELKÁ TARTÁRIE.
Třetí síla se v té době postupně koncentrovala do oblastí německých knížectví, Francie, Španělska, části Jugoslávie, Čech a Moravy. Rozkladné procesy byly organizovány ze západu na východ. Tato síla zastrašováním, represemi a nemilosrdnou krutostí začala podmaňovat místní obyvatele a brala jim jejich přirozené védské kořeny a nutila jim přijmout cizí židokřesťanské náboženství.
Jejím cílem bylo získat místní přírodní zdroje, zavést otrockou poslušnost původních obyvatel a přivlastnění si jejich majetky. Ale jejím hlavním cílem bylo rozložení „Državy“ a předat „dobytá území“ do správy jimi „požehnaných“ feudálních rodů a zničit védskou a slovanskou kulturu Bílé Rasy, společnost vysoce etickou, spravedlivou a mírumilovnou, která se pečlivě řídila kosmickými zákonitostmi a rodovými „KONY“.
.
Postupně se tato kosmická parazitická síla infiltrovala do vládnoucích dynastií a začala, vytvářet hybridní rody. Nejrůznějšími podvodnými, silovými a manipulativními způsoby odstraňovala stávající místní moc „Velké Tartárie“, nahrazovala ji „svými favority“ a pak zaváděla pro svá „kukaččí mláďata“ dědičné právo na vládnutí. Tato jejich expanze se projevovala vyvražďováním správcovské infrastruktury původního védského impéria.
.
Nejrůznějšími nekalými způsoby docházelo k přebírání moci, a proto jsou tyto praktiky historicky utajovány a překrucovány, aby lidé neprohlédli jejich „know how“, nezobrazila se jejich historická podlost a také, aby se lidé nepoučili z minulosti. Kdybychom měli pravdivě sepsané dějiny, nepodlehlo by tolik lidí této šílené, matrixové, pro mnohé do očí bijící manipulaci, která se nyní odehrává přímo před našima očima. Ještě později začala tato temná síla koncentrovat finanční zdroje, ovládla klíčové banky a později i celoplanetární finanční systém – FED.
.
Násilný, dobyvačný, necitlivý, ambiciózní rys těchto „lidských predátorů“ je spojován s agresivním mimozemským genomem R1B, který je zřetelný u samozvaných parazitických rodů Romanovců, Holštejnovců, Oldenburgů ad., je znám jako „anglosaská nátura“. A jejich tzv. „modrá krev“ je spojována s lidozvířecími predátory, kteří reprezentují temné energie. Tyto lidské bytosti nejsou schopni tvořit, mají sníženou citlivost a empatii, ale zato jsou vybaveni schopností ovládat a zotročovat druhé lidi, skupiny i území.
.
Tuto svoji vlastnost používají přirozeně k tomu, aby zde mohli „normálně“ fungovat. Tak parazitují na těch lidech, kteří naopak rozvíjí svou tvůrčí energii a zažehli božskou jiskru, která jim byla přirozeně dána od Stvořitele, kteří jsou teplokrevní a srdeční. Proto jsou Slované, kteří mají takového genomu a energie nejvíce, neustále pronásledováni, mučení a zabíjení. Hybridní bytosti pijí při satanských rituálech jejich krev, unášejí jejich děti, mučí je, aby pak „ujížděli“ na takto vzniklém adrenochromu, který jim prodlužuje život a omlazuje je.
.
Ve druhé polovině 15. století byla soudržnost „Velké Tartárie“ podkopána cíleným klimatickým útokem a tak byly připraveny vhodné podmínky pro vznik rebélií, k nimž byli jednotliví gubernátoři a správci povzbuzováni, a kteří se pak bránili poslouchat vzdáleného cara – chána velkého Novgorodu a za hlavní důvod své separace jim bylo doporučeno, aby si zvolili náboženství (židokřesťanství). Tak docházelo k dalšímu roztržení používání jednotného védsko-staroslověnského jazyka, starořečtiny a používání bukvic, které vytvářely dohromady důležité myšlenkové, filosofické a duchovní poselství.
Může jít o obrázek památník
V letech 1598 až 1613 nastalo chaotické období, doba zmatků, vlády samozvanců, dlouhodobé občanské války, s častými změnami vládců, nelegitimních následovníků trůnu, povstáními a okupacemi. V té době vymřela dynastie Rurikovců a nastupují Romanovci. Velmi studené roky 1600-1603 byly celosvětově roky bez léta (jaderná zima).
.
Kromě mnohých podvržených verzí různých světonázorů, ideologií a náboženství, kosmický parazit, tzv. třetí síla (ať už to byli šedí, drakoniáni, archonti, anunakové či Umělá Inteligence) podstrčila lidstvu svoji uměle vytvořenou verzi historie lidstva. Za základní „spolupachatele“ jsou považováni aškenázský teolog Joseph Scaliger (1540 – 1609) a jezuita Dionýzos Petávius (1583 – 1652). Vymyšlené texty a informace z dílny Josepha Scaligeriho zcela pozměnily mnohé události, některé byly dokonce vymyšleny, jiné rozdrobeny a další přesunuty v čase do úplně jiné doby.
.
Scaligeri dokonce vytvořil neexistující osobnosti, události a státní útvary. Tyto zfalšované historické události (na pokyn „z vyšších míst“) pak překryly skutečné dějiny našich Předků, Hyperborejců, Véďanů, Rasénů, Slovanů, Slavjanů a Árijců a původního národa Velké Tartárie. Tak se vytratily tisícileté historické události staré Rassénie i Velké Tartárie, „Velké Državy“. Cílem našich zotročovatelů bylo vytvořit fikci, která by důsledně překryla skutečné lidské dějiny a vytvořila tak pseudopaměť smýšlených, zavádějících a neužitečných historických zkušeností. Do této doby tedy spadá počátek postupného zotročování lidského vědomí, kdy globální parazit vytvořil neproniknutelnou mlhu, ve které se většina lidí slepě učila jen to, co jim bylo servírováno. Pak jen opakovali, co měli nabiflováno a na základě naučených falešných informací zákonitě dělali špatná rozhodnutí.
.
J Scaligerimu je připisováno dílo „Chronologie lidstva“. Toto učení bylo vytvořeno, aby byla zapomenuta skutečná historie našich předků a zůstalo skryto všechno, co nemáme znát, včetně do té doby známých, velmi vyspělých technologií. Realizovaná historická falzifikace je tak rozsáhlá a obludná, že by se naše děti neměli učit z historie raději nic, protože přijetí tak veliké lži je může v budoucnu po plném odhalení i mentálně poškodit. A tak se zdá, že platí: Nežli se učit lži, je lepší nevědět nic.“
Falzifikace dějin lidstva probíhala na objednávku a pracoval na ní kromě Scaligeriho celý tým dalších pověřenců, aby byly co nejdokonaleji překryty všechny uměle vytvořené katastrofy. Tento proces měl samozřejmě další a další pokračovatele, hlídače a cenzory. Na tuto činnost později navázaly celoplanetrární organizace, které cíleně schovávaly do bezedného podzemí všechno, co nebylo v souladu s oficiálně vytvořenou historií.
.
Pověřenci upláceli, vyhrožovali a zneškodňovali svědky i svobodně hledající, ničili všechno, co jim stálo v jejich naplánované cestě a všechny, kteří by mohli zmařit jejich úsilí. Pověření „cenzoři“ pak dávali štempl na to, co se smí, co je pravda, a co lež. Hraničním bodem se stala polovina 17. století. Po tomto bodě se historický obraz začíná zaostřovat, ale před tímto datem je průzračnost jednotlivých historických události značně rozostřena. Tato hranice vznikla zcela uměle a není výsledkem přirozeného zapomínání.
.
Tento rozsáhlý program přepisování skutečných dějin probíhal v 17.a 18. století. Uskutečňoval se po celé Evropě a měl státní globální podporu jak v Evropě i v romanovském Rusku, tak i v Číně a Asii. Podle Skaligeriho koncepce se vytvářela a vydávala literární díla řeckých a římských „klasických autorů“, středověké kroniky a memoáry, které dnes považujeme za původní. Po dobu 200 let byla díla, která unikla cenzuře, starostlivě a důsledně vyhledávána a stahována z oběhu.
.
Skaligeri nejenže vytvořil fiktivní dějiny, které se staly monopolem vědomostí a informací na mnoho staletí dopředu, ale také sepsal v roce 1559 „Index zakázaných knih, který označil „nevhodné knihy“, které musely být zlikvidovány. Napsal také knihu „Cyklometrie“, o podřízenosti kruhu čtverci. Své dílo plně podřídil Kabale a „bohu“ Jahvemu a autoritativně tvrdil, že všechny jazyky vznikly výlučně z hebrejštiny.
Může jít o obrázek 1 person a map
Je to obrovské znásilnění lidstva, které provedl kosmický parazit za velkého přispění jeho přisluhovačů, hybridních rodin a páté kolony na Zemi. Lidé věřili ve své hluboké naivitě a mnozí ještě věří, že „společnost“ to s nimi myslí dobře a dělá pro jejich zdraví a pro ně jen to nejlepší. Naprosto ztratili kritické myšlení, zpětnou vazbu, postupně uvěřily všem těm lžím, falzifikacím a podlehly zcela manipulacím. Ve védské Državě ti, kteří se řídili etickým kodexem, kosmickými a duchovními zákonitostmi a rodovými KONY, žili v harmonii, dostatku a společenské váženosti. Kosmický parazit toto nastavení obrátil naruby. Spolupracoval a předával vládu nad zbytkem lidstva nemorálnímu, bezcharakternímu, zvrhlému, krutému či hloupému lidskému plebsu, který se mu mnohem více hodil k ovládání, manipulaci a otrocké poslušnosti.
.
Z lidského „plebsu a póvlu“ dělal „vážené občany“, kruté dozorce a zkorumpované, nemorální zbohatlíky. Takoví „občané“ se pak stávali vzorem společenské úspěšnosti a ekonomické prosperity. Byla to jeho strategie, jak co nejlépe ovládnout a zdegenerovat lidstvo. Tak z nevědomých nevzdělanců vytvářel autority a z ušlechtilých lidí otroky. Právě to, že neznáme důkladně své dějiny a nemůžeme se o ně opřít a ani o zkušenosti našich Předků, tak je jeden z hlavních důvodů proč nám dnes vládne nemorální spodina a bezohledná mafie.
.
Během 17. století následovníci falzifikátora Josepha Scaligeriho zabezpečili, aby se všechna jeho pseudofakta a smýšlené události dostaly do všech dostupných knih, kronik a všude tam, kam dosáhla manipulativní ruka kosmického parazita. Navíc byly důsledně ničeny obrazy, sochy, architektura, mapy a vše, kde byla skryta skutečná historie a vědomosti z minulosti.
Tyto cenzorské operace probíhaly hlavně v návaznosti na apokalyptické události, které kosmický parazit uměle vyvolal, protože zbytek lidí, který tyto události přežil, měl úplně jiné starosti než se starat o archív, protože bojoval o holé přežití. K tomu se přidala ještě církevní inkvizice, která řádila, kde mohla. Kosmický parazit vytvořil účinný nástroj na ovládání vědomí, znalostí, a podvědomí celého lidstva. Po jeho spuštění si přístup k původním, pravdivým a vysoce fundovaným informacím vyhrazovala pouze elita. .
A tak si můžeme představit vzniklý model společnosti, kdy zdegenerovaná pozemská elita s nízkým IQ lehce ovládala mnohem inteligentnější, vnímavější a schopnější jedince, kteří byli uzamčeni v omezeném Matrixu, a protože pracovali s nepřesnými, lživými a záměrně zmanipulovanými informacemi, tak se při vší své snaze nemohli nikdy dopídit ke správným, přesným a optimálním výsledkům, což jejich „podprůměrně inteligentní hlídači“ zvládali díky přístupu k přesným datům a namalovaným metodickým postupům, zcela hravě.
.
Podprůměrní „elitní“ vědci tak nastavovali informační filtr kontroly nad znalostmi lidstva a tak spoluvytvářeli otrocký systém – Matrix, který se stal vysoce účinným nástrojem, pro zavedení parazitického ovládání lidstva na Zemi. Jeho cílem bylo zcela ovládnout vědomí a podvědomí svých lidských obětí, aby se tak staly definitivními vězni tohoto důmyslného vězení, a aby si navíc ani nebyli tohoto vězení vědomi. Lidé bohužel neustrážili svoji svobodu a to je velké selhání a ostuda, že jsme toto dovolili.
.
V roce 1613 byla dosazena za pomoci jezuitské britské korony k vládě dynastie Romanovců. Západní kabalisté vedli podvratnou válku proti Slavjanům, Árijcům a Velké Tartárii po celé zemi. Židé, kteří se v této partii nemálo angažovali, nechali úmyslně zplesnivět obilí a chleba. Potraviny prodávali za velmi předražené ceny a tím uměle vyvolali hladomor, který pomáhal rozkládat morálně Velkou Tartárii. Evropští vládci uzavřeli dohodu s dosazenými Romanovci, podle které Holanďané, Francouzi a Britové získali právo na ovládnutí nových území. Tak vtrhli do Severní Ameriky, aby toto území dobyli a vytrhli tuto oblast z vlivu Velké Tartárie.
Může jít o obrázek text
Vše nasvědčuje tomu, že Husité ve své době pořádně vystrašili ty, kteří se v té době pod záštitou kosmického parazita snažili zavést „světový koncentrák“, stejně jako se i dnes snaží vytvořit NWO, všichni ti, kteří slouží té „temné síle“ a této zvrhlé myšlence. Husitské hnutí pomohlo obnovit antickou civilizaci a kosmický parazit to vnímal jako obrovské selhání, protože jeho plán byl silně narušen. Proto musela být naplánována další apokalyptická událost. Katolická církev, která stála na straně parazita, pak vysvětlovala přeživším, že spravedlivý božský hněv zasáhl ty „nehodné“, a proto se intenzita zdecimování lidstva snižovala od severu na jih a z východu na západ, tedy z Velké Tartárie, k územím ovládaných katolickou církví.
.
Armagedon v roce 1675 způsobil prakticky konec antické civilizace. V důsledku vesmírné války došlo k pádu úlomků vesmírných těles a nasměrovaných asteroidů do cirkumpolární oblasti. Důsledkem toho se celá hydrosféra Země otočila k její litosféře a zároveň došlo k přílivu vodních mas na všechny kontinenty ve směru od severního pólu a zejména po Euroasii se pohybovala megatsunami, která ničila vše, co jí stálo v cestě.
Severnější oblasti pevniny byly zaneseny bahnem, hlínou, kameny a antické stavby byly pod nimi pohřbeny. Směrem na jih ničivá síl klesala, včetně vrstvy nánosů. Tak byla mnohá města zanesena několika metrovými nánosy a na těchto naplaveninách a troskách se pak obnovovala původní města. Tímto byla zničena na severu antická města i antická civilizace. Nad Sibiří došlo ke krátkodobému otevření obalu Země a vesmírný chlad způsobil prudkou změnu klimatu v této oblasti. Staré encyklopedické texty uvádějí, že před touto událostí byla Sibiř největším dodavatelem ananasů do Evropy…
Od Petrohradu po Paříž se území ocitlo pod 5 metrovými nánosy naplavenin. Ze spodu trosek občas trčely antické stavby a rovinaté Polsko bylo „spláchnuto“ a zůstalo de facto bez obyvatel. Celá rozsáhlá území se musela znovu zalidňovat a zalesňovat. Na jihu už katastrofická vlna ztratila svoji ničivou sílu a tak nejvíce antických památek se zachovalo v Řecku a Itálii. Valící se vody s hlínou byly prudkým mrazem ihned zmraženy na kámen a tak vznikl sibiřský permafrost a až v současnosti dle dostupných informací pomalu začala tato oblast znovu vracet do svého původního klimatického stavu. 
Obrovským tlakem došlo k uvolnění vody, vázané hluboko v podzemí v minerálech a tím došlo k uvolnění obrovské masy vody, která způsobila vzedmutí celosvětové hladiny oceánů o 50 m, to ostatně potvrzují historické mapy před tímto datem, na kterých hladina světových oceánů je skutečně o 50m níže. Pevniny a kontinenty tak byly zaplaveny o 50 m nadmořské výšky, a tím se dostala světová hladina oceánů na nynější úroveň.
.
Aby „historici“ vysvětlily ten obrovský úbytek lidstva, vymysleli si velké morové a cholerové epidemie, které údajně zlikvidovaly celá města a dokonce „Třicetiletou válku“, která vůbec neproběhla, ale měla pokrýt bílé místo vzniklé v historii. Globální katastrofa vyhubila na některých místech 90 % lidstva. Nová HIS – TORIE měla za úkol pouklízet „nevhodné“ informace. Tímto úklidem byli pověřeni Jezuiti. Dohlíželi na naplňování této agendy, přepis dějin, správné nápisy na budovách i sochách.
Útok na centrum Tartárie byl kosmickým parazitem dlouho dopředu naplánován, s přihlédnutím k tomu, aby přežili ti, kteří dlouhodobě spolupracovali s katolickou církví, temnou silou a měli určité rysy charakteru. Ti vědomí, svobodomyslní, védské vzory, a ti co drželi morální sílu Velké Tartárie museli být nahrazeni těmi poslušnými, slepě důvěřivými a bezcharakterními. Veškerá fakta, která byla lidstvu utajena a odňata jsou tak zdrcující, že mohou u některých lidí vyvolat šok či schizofrenii, protože už neplatí, že je dáno, co je psáno a platí: „co se stalo, se nestalo“.
.
Kosmický parazit dlouhodobě zkoumá lidské DNA, zda u nich převládá parazitický jemu blízký gen nebo ten slovanský, tvořivý, pro něho nepřátelský. Určité indicie naznačují, že část lidstva byla po kataklyzmatických událostech naklonována, aby byl slovanský genom rozředěn…

Zdroj: Ota Veselý FB