Ve druhé polovině 19. století po globální katastrofě došlo k zorganizování dalšího zamlčování celého spektra lidského poznání. Byla snížena technická vyspělost lidstva a lidem byla „odebrána“ celá řada do té doby běžných technologií, včetně používání zařízení a osvětlovacích těles na volnou energii. Globální katastrofa s povodní způsobila chaos na velké části planety a naopak velkou výhodu pro Británii, která byla touto událostí postižena minimálně.
Obchodníci a bankéři na britských ostrovech (Rotschildové) této výhody využili a vytvořili obrovské finanční, vojenské a technologické zdroje. Díky tomu začala britská pobočka východoindické nadnárodní obchodní společnosti, která si začala říkat Britské impérium, světovou expanzi. Britové svrhli mnohé vládnoucí kruhy a zorganizovali skutečné pronásledování místních aristokracií. Financovali revoluce, což je nám prezentováno jako „národně osvobozovací boj“, ale šlo zde o svržení moci místních aristokracií a postupné předávání moci vznikající temné stínové vládě, která se tajně formovala prostřednictvím tajných společností a zednářských loží.
.
Cílem byla úplná likvidace zbytků globální antické Impérie (Velké Tartárie) prostřednictvím jejího úplného rozvratu. Jezuité a kabalisté vytvořili „Filtr možných znalostí“ (Matrix). „Svatý Řím“ byl předurčen, jako jedno z center „cabal“ (Řím, Londýn, New York) k ovládnutí lidstva. Tato globální katastrofa také zničila a zasypala mnoho staveb antické globální Impérie – Velké Tartárie, které byly rozesety po celém světě.
Pro dokonání plánu na ovládnutí lidstva byla zorganizována rozsáhlá dezinformační manipulace. Tzv. věda předávala lidem pokřivené přírodní zákony a neumožňovala jim rozvíjet skutečné poznání, aby pochopili tuto Realitu a roli Člověka. Skutečná věda byla k dispozici jen pro vyvolenou parazitickou elitu, což vytvářelo ještě větší rozdíl mezi informovanými a neinformovanými a vedlo ještě k hlubšímu ovládnutí ostatního lidstva.
.
Na tomto scénáři se podílela celá řada zkorumpovaných vědců, lékařů a společností glorifikovaných „osobností“, kteří byli členy temných zednářských organizací a podíleli se na zradě lidí a na jejich oklamání. (Isaac Newton, Charles Darwin, Louis Pasteur a mnozí další). Temný zednář Isaac Newton „vymazal“ ze všech vědeckých publikací ÉTER, čímž došlo k obrovskému poškození původního fyzikálního, chemického a biologického pohledu na svět.
Využíváním volné energie je možno odstranit ze Země umělé vytvořený nedostatek, hlad, zotročování lidí, zbytečné ničení přírody a poskytnout lidem zdarma základní životní potřeby. Nutné ovšem je, aby byly dodržovány všeobecně zavedené „bezpečnostní“ a morální zásady při užívání této energie.
Na spiknutí proti lidstvu se výrazně podílel tajemný spolek iluminátů. Tuto tajnou společnost, založil 1. května 1776 Adamem Weishauptem, profesorem církevního práva na universitě v Ingolstadtu. K založení byl vyzván Rothschildem.
.
Weishaupt vypracoval složitou hierarchii tajných stupňů a do iluminátského řádu byli nalákány tisíce předních a vlivných Evropanů. Weishaptovým cílem bylo strhnout na sebe a na svého „mecenáše“ potají moc ve všech zemích světa pomocí spousty spiklenců, kteří byli v nejrůznějších důležitých postaveních, kde skrytě pracovali na realizaci přesně stanoveného plánu k získání světovlády a vytvářeli tajnou temnou armádu. Společně s Rothschildem se jim podařilo dostat krále a knížata do finančního nevolnictví (úrokového). Rozbíjeli a postupně ovládali jednotlivá království, inscenovali války a nakonec zplodili takový svět, jaký známe dnes,
.
Měli prsty ve všech velkých revolucích, které postihly svět od americké války za nezávislost, včetně francouzské revoluce. Na sklonku 19. století se podařilo zachytit tajné pokyny Židů na uchopení světovlády – „Protokoly sionských mudrců“ – židovsko- chazarský plán na ovládnutí světa. Prakticky všechny citované cíle obsažené v tomto textu se jim podařilo realizovat během 20. století. Finálním cílem bylo nahrazení všech vlád jedinou židovsko-chazarskou supervládou, která by panovala světu pomocí děsivého byrokratického aparátu.
.
Protokoly podrobně líčí, jak bude svět a lidstvo sraženo na kolena všemožně podporovaným znemravňováním lidstva, rozdmycháváním národnostních, sociálních a náboženských sporů, podporou morálního a mravnostního úpadku, podrýváním respektu ke skutečným vzorům, zaváděním rozkladných ideologií a náboženství, podněcováním hospodářských krizí, konfliktů a válek.
.
„Kosmičtí falzifikátoři“ a nelidští dravci na Zemi udržovali lidstvo pod důslednou kontrolou, v neustálém strachu a pod vlivem nemorálních autorit a nepravdivých informací jak technických, vědeckých tak i duchovních. Tím se lidstvo ocitlo v hluboké nevědomosti, v nízkých vibracích chaosu a strachu a bylo neustále směřováno k duchovnímu pádu. Takto mu byla neustále brána a velmi ztěžována možnost přirozené evoluce a vzestupu…

V tuto chvíli není pochyb o tom, že civilizace Země se srazila s vnější silou, s kterou se z nějakého důvodu nebyla připravena setkat. Tato technogenní civilizace parazitického typu, jejíž působení se projevuje nejen zotročováním obyvatel zajatých světů, ale také šířením vlastního modelu chování, který „šíří informace viru parazitismu. Stejně, jak existují biologické viry, které infikují fyzické biologické tělo, tak existují také informační viry, které ovlivňují mysl a vědomí lidí. A je mnohem obtížnější bojovat proti těmto virům než proti virům biologickým. Následky jejich dopadů mohou být pro civilizaci doslova ničivé a fatální.
.
Bylo by dobré si povšimnout několika zvláštních okolností v chování kosmických útočníků. Za prvé, je to skutečnost, že se skrývají. Tento fakt neznamená, že se snaží oklamat jen obyvatele Země, ale své počínání skrývají též před autoritou jinou, vesmírnou či galaktickou, soudě podle starých mýtů různých národů. Z toho vyplývá, že kromě nás existuje někdo, koho se bojí, a právě z tohoto důvodu se na Zemi snaží vždy vše zařídit tak, aby to navenek vypadalo, jako bychom si jen my, lidé sami dělali celý tento nepořádek a páchali toto evidentní a někdy naprosto nelogické zlo.
.
Zadruhé došlo v posledních dvou stech letech k výbušnému růstu technogenní vědy a vývoji technologií na ní založených a je nám najednou „dovoleno“ tyto technologie používat. Sice je celý proces pod velmi přísnou kontrolou parazita a také celé to „vakcinační čipování“ je jednou z jejich dávno dopředu naplánovaných etap naší kontroly, ale přesto nám „dovolili“ vyvíjet docela vážné věci, jako jsou atomové zbraně, elektronika nebo i jiné moderní zbraně.
.
Tyto parazitické elity zde na Zemi (mimo jiné) zřejmě staví výrobní základnu, kterou potřebují. A mohou to dělat jen ze dvou důvodů. Buď byl zničen jejich původní svět, takže je nutné se nyní usadit v novém, nebo v minulosti ovládali Sluneční soustavu a nyní je zde zablokovaly záchranné síly, které se nyní přiblížily z ostatních bratrských světů, aby prolomily současnou blokádu, která nás odděluje od „civilizovaného Vesmíru“, protože jsme zatím ještě příliš „infekční“.
.
Původním jazykem mimozemské rasy je zřejmě latina. Někteří vědci to považují za mrtvý nebo uměle vytvořený jazyk, protože v jeho původu a šíření je mnoho zvláštností. Ale skutečnost, že v takzvané „černé magii“ jsou všechna kouzla přednášena v latině, v katolické církvi jsou bohoslužby vedeny v latině a téměř všechny první vědecké knihy o matematice, fyzice, chemii a medicíně byly psány výhradně v latině, to reálně naznačuje.
.
Skutečnost, že blížící se pozitivní vesmírné síly zablokovaly pouze Sluneční soustavu, ale zatím plně nespustily osvobozeneckou operaci, má zřejmě dva důvody. Zaprvé nevědí, zda bude civilizace Země schopna překonat smrtící a zhoubný virus parazitismu. Bez splnění tohoto bodu a bez úplného zotavení lidstva, nemůže být karanténa Země zrušena, i když by byli útočníci zneškodněni.
.
A za druhé, civilizace, která nás zajala, drží populaci Země jako rukojmí a vydírá osvobozovací síly mnoha způsoby. K tomu také může sloužit „dovolený“ rozvoj jaderných technologií a vytvoření gigantického arzenálu jaderných, biologických a klimatických zbraní, které jsou pod kontrolou vládnoucí elity a parazitických útočníků, které tato elita „zbožně“ poslouchá. V případě pokusů o přímou intervenci třetí síly hrozí, že Země, spolu s celou populací bude zničena.
.
Výsledkem je, že jsme se ocitli v patové situaci, ale vše nyní závisí na nás, na úrovni probuzenosti na morální volbě každého z nás, co v této situaci každý z nás udělá. Může stát na straně parazitických útočníků a přijmout jejich zlovolnou ideologii a postupně se propadnout do otrockého nevědomí, role nesvéprávného sluhy, poskoka a zrádce svého lidského druhu nebo zůstat Člověkem, ale zároveň s tím upustit od určitého luxusu, „existenční jistoty“, podstrčených „radovánek“ a propůjčené moci, která ho svádí od lidské přirozenosti.
.
O tom, že tady již operuje třetí „kosmická“ síla, a že hraje na naší straně, ale není žádných pochyb. Koneckonců je to i v jejich zájmu, zbavit se této temné a nekonečně nenasytné hrozby, která se hrozí nekontrolovaně zmnožit. Pomoc je tady a temné straně už nebude dovoleno vyvolat další gigantické katastrofy, Ale to, co se nyní stane na Zemi, a jaký to bude mít spád, zcela záleží na našem postoji. .
.
Musíme si zejména uvědomit, že intenzita naší „nespokojenosti“ se současnou situací na Zemi, aktivita, kterou pomůžeme nadcházející změny vyvolat, touha vytvořit lepší svět a nekonečná víra v to, že se nám to všem nakonec podaří, zcela jistě změní současné nepříjemné status quo. Zda to bude trvat měsíce či dlouhé roky, ale záleží skutečně na každém z nás.

Jaká je tedy jedna z odpovědí na otázku „co máme dělat?“ Odpověď spočívá ve skutečnosti, že každý musí v sobě najít sílu svého Ducha, aby překonal nízkofrekvenční manipulace, ať už pochází z pozemských či mimozemských zdrojů, nepodlehl pokušení „Temna“ a vytvořil v sobě pevnou hráz, která definitivně zastaví napodobování parazitického vzoru, ať už ze strachu nebo ze zištných důvodů.
.
Vědomí a probuzení lidé si musí zachovat svou lidskost, svědomí a nesmí se zapojit do otevřeného či skrytého parazitování na ostatních. To nejcennější co lidstvo má je soudržnost lidí, která byla napadena a tím byla vážně oslabena naše kolektivní imunita. Fatálním nebezpečím není nějaký (coronavirus), ale Temnota, nevědomost, podlehnutí despotickému diktátu a vydírání, slabomyslnost a egoistické prospěchářství.
.
Nezáleží na tom, zda na nás parazitická síla útočí podvodem, strachem či mazaností. Hlavní věcí je zůstat za všech okolností Člověkem, Nesmíme dovolit, aby náš zbabělý postoj byl příčinou pádu celé lidské komunity, a my se postupně proměnili v parazitického, slizkého a v konečné fázi protilidského zombi-bastarda.
.
Ve vysoce duchovně a morálně rozvinuté védské společnosti, bylo základním úkolem všech obyvatel, kterého si byli všichni hluboce vědomi, neustále strážit mír a morálně-etickou čistotu celé společnosti. Moc dobře si totiž uvědomovali, že duchovní a všechny charakterní hodnoty jsou základem, na kterém teprve může stát celá společnost, a že bez lidské sounáležitosti a spolupráce nemohou dlouhodobě obstát, ani přežít i ti nejúspěšnější jedinci,
.
Moc dobře si byli vědomi, že bez ochránění základních principů lidskosti každá společnost, která přijme a toleruje násilí, lež, korupci, zamlčování, manipulaci a zneužívání zákonitě doputuje na své evoluční cestě k hluboké propasti, do které nakonec spadnou všichni, kteří dovolili tento vývoj: chudí i bohatí, „chytří“ i zmanipulovaní, „vzdělaní“ i nevědomí, naivní i poučení, včetně těch zdánlivě nedotknutelných „božských elit“.
Jestliže ve společnosti převládne nevědomost, nemorálnost, egoismus a přirození vůdcové, morální autority a duchovní elity nebudou vyslyšeny, tak toxické myšlenky zakalí lidské kolektivní vědomí a zaplaví celou společnost jako biblická potopa. Potom vývoj celé takové civilizace bude završen a všichni bez rozdílu v takto vzniklé špíně nakonec „utonou“.
.
Základním počinem ve výuce a vzdělávání mládeže by proto měl být velmi silný apel na toto trvalé nebezpečí, které lidstvu neustále hrozí, aby nikoho v budoucnu ani nenapadlo zahrávat si s touto vysoce nebezpečnou časovanou bombou, kterou je morální rozklad komunity a „uctívání“ lži v jakékoliv podobě. Jen naprosto otevřená a transparentní společnost může uchránit životaschopnou evoluci lidstva. Nedovolte, aby vás i ostatní ovládali paraziti.
.
Zastaňte se ale také všech ostatních a tím zároveň posunete svůj obranný val před Temnotou, co nejdál od vás a vašich blízkých tak, až nakonec bude tímto chráněna celá společnost. Podobný odkaz nám už kdysi dávno sděloval Ježíš, když takto promlouval k lidem: „Pokud necháte ublížit tomu poslednímu z vás, je to, jako kdybyste ubližovali mně!“
.
Zatím se ale nacházíme v silně napadeném parazitickém systému a naše možnosti jsou omezeny přetrvávající nemorální diktaturou, ve které jsme nyní nuceni přežít. Hlavním úkolem, který nás ale stejně nemine, je změna tohoto nepřijatelného stavu. Definitivně můžeme tento lidem nepřátelský režim změnit jen společně, svým odhodlaným a vědomým přístupem s hlubokou vírou ve vytvoření takové reality, ve které už kdysi dlouhodobě žila védská společnost, než ji temné síly ovládly a rozložily.
.
Co říci závěrem tohoto povídání: „Snad jen to, že jakmile se lidstvo přebrodí přes tuto „zapáchající temnou bažinu, tak projde obrovskou zkušeností, díky ní bude v budoucnu již velmi důkladně „navakcinováno“ a získá trvalou imunitu proti vychytralé manipulaci všech ničivých parazitů a dravců“.

 

Zdroj: