karpetaVážení příznivci, soudím, že vás můj pohled do zákulisí lidského života zaujal a věřím, že těm informacím, které vyhodnotíte vlastním cítěním jako pro vás pozitivní a použitelné, dáte ve své práci sami se sebou potřebný prostor. .

Již ve fázi, kdy jsem pojal záměr seriál připravit, jsem uvažoval o tom, čím svůj vstup do vašich myslí a vašich srdcí zpestřit. Měl jsem jasnou vizi od samotného počátku, ale rozhodování nebylo jednoduché.

Již nějakou dobu mám přístup k zajímavému materiálu domácí provenience, který zřejmě v mnohém nezadá s obdobnými materiály zahraničními tak, jak jsou běžně v překladech otiskovány i zde na Matrixu. Měl jsem prostě to štěstí být u zajímavého dění s člověkem, o kterém tohle všechno je. Požádal jsem ho o laskavost a on nakonec vyšel mé prosbě vstříc a dal souhlas s uveřejněním určitého výseku ze souboru informací, ke kterým má přístup.

Jsou v něm zachyceny podněty z dění v hmotné realitě i záznamy dějů z jiných vibračních rovin tohoto multidimenzionálního prostoru. Samotný soubor materiálů je poměrně rozsáhlý a jistě by vydal na několik seriálů obdobných tomu předešlému. Není vyloučeno, že se mi podaří později připravit ke zveřejnění i některé z dalších částí tohoto souboru. Problém je v tom, že materiál je místy natolik osobního charakteru, že je obtížné z něj připravit ucelenou část tak, aby byla pro čtenáře skutečně „jedlá“.

Na tomhle vstupu jsme se s mým přítelem, o kterém tohle všechno je, ale docela shodli. Myslíme si totiž, že bude pro vás zajímavé nahlédnout do způsobu, jakým pracuje Univerzum s těmi, kdož jsou na této zemi zahaleni hrubým obalem hmotného těla člověka páté rasy. Z mého pohledu pohled na dění ve vyšších rovinách vibrací z daného úhlu tak, jak vám bude představen, je svým způsobem fascinující

Prosím, ve svých úvahách o čteném prosím nezapomínejte na to, že ač žijeme tady na Zemi ve svých tělech všichni jako lidé této Země, přicházíme z mnoha často vibračně velmi rozdílných světů. Proto jsou rozdílné naše životní plány a úkoly, které si ke splnění sem na Zemi přinášíme.

Jistě vás neudiví, že jsou mezi námi i ti, kteří vstoupili do individuálního vývoje v etapách o eony věků dříve než většina z těch, kteří se dnes na zemi vtělují v rámci běžného koloběhu svých zrození. Osudy a poslání těch „starých duší“ zde mohou být svým způsobem výjimečné, stejně jako mohou být výjimečné i jejich případné schopnosti pro práci s energiemi všeho druhu. Ty jsou jim obvykle pro pobyt zde ve fyzickém těle postupně otevírány a dávány k dispozici. A těmto dispozicím přirozeně také zcela jistě odpovídají úkoly, které jim již jsou nebo ještě budou po probuzení se k duchu jednou pravděpodobně svěřeny.

I mnozí z vás, kteří se pohybujete na stránkách tohoto internetového magazínu, patříte z mého pohledu mezi tzv. nepravé lidi této Země.

Pravými lidmi této Země nazývám ty, kteří přišli do individuální existence zde na úrovni sluneční soustavy tohoto Slunce šestého řádu a počali právě zde cyklus svých inkarnací.

Nepravými lidmi označuji ty, kteří do své individuální existence přišli již na úrovních sluncí pátého a vyšších řádů a do této inkarnace sestoupili do jisté míry ze své svobodné vůle.

Vy, kteří jste nepravými lidmi této Země, jste sem přišli proto, že všichni jste podobně jako můj přítel v minulosti o tuto Zemi a její vývoj nějak zavadili a zapletli jste se do karmických vláken mezi sebou navzájem i s tzv. pravými lidmi této Země. A rozhodli jste se to právě tady a teď vyřešit.

Proč jste tady dnes vy, lidé ze Světla, kteří by jste tu být nemuseli ? Odpověď je skryta v mém poznání toho, že přístup tzv. temných a světlých mimozemských civilizací k dění na této Zemi je diametrálně rozdílný.

Bytosti civilizací, které se pohybují v nízkých vibracích a jsou vzdáleny Světlu, si nedělají problém se základním zákonem platným pro tuto Zemi. Ta je totiž zónou svobodné vůle člověka a tato svobodná vůle by měla být všemi respektována.

Entity těchto nízkovibračních mimozemských civilizací svým zasahováním na hmotné a jí blízkých vibračních rovinách svobodnou vůli člověka a lidstva jako celku ovšem trvale porušují. Vstupují do dějů na této planetě jednak energeticky, jednak přímými zásahy na některých vibračních rovinách včetně. té hrubohmotné. Konkrétní projevy jejich zásahů jsou různorodé a dokladů o tom je na internetu dostatek.

To ovšem neplatí pro civilizace Světla, jejímiž členy mnozí z vás mimo tuto Zemi jsou. Ty božský princip svobodné vůle člověka dokonale respektují.

Proto, má-li být zde na Zemi proveden zásah ve prospěch vývoje tohoto lidstva a pro udržení rovnováhy v rámci sluneční soustavy, galaxie či vesmíru jako celku, přicházíte zde do lidských těl vy osobně, abyste jako jednotlivci i jako kolektiv vytvořili k potřebnému dění svým čistým chtěním a svojí multidimenzionální silou podmínky.

Přijímáte na sebe lidská těla a proto se nutně podřizujete zákonům platným pro vibrační sféru této Země. Zapomněli na to, kým jste a odkud sem přišli. Postupně se ale probouzíte k duchu a překonáváte nástrahy svého ega, které jste si vytvořili k obrazu svého Já. Nebuďte smutní, zjistíte-li, že síla ega je úměrná síle vašeho ducha. To je naprosto přirozený stav, že je vám kladen zdola odpor hodný vás samotných, kterými jste. Když k tomu ještě přidáme fakt, že ego je dále podporováno okolím, ve kterém je vám dáno žít, rozhodně to tady nemáte lehké.

Bylo předmětem mých textů v seriálu Dvě cesty, abych vás pokusil přivést k pochopení toho, že jedinou cestou, jak své vlastní ego učinit svým spojencem ve vašem úsilí o vlastní vzestup a splnění úkolu zde na Zemi, je absolutní vědomé přijetí vlastního ega za svého parťáka a jeho podřízení si láskou.

Pokud tohle dokážete, bude vám postupně dáno na úrovni vaší duše pochopení, proč jste sem vlastně přišli a prostor vytvořený ve vaší osobnosti pro vaše Já pak máte možnost svobodně využít k seberealizaci ve prospěch Světla i sebe sama.

Vaše tělo je nádobou, skrze kterou vysoké vibrace vašeho Já pak pronikají do pozemského prostoru a s ním spojeného jemnohmotného okolí. Jde o vibrace, které realizovány na cestě vnitřní změny pak daleko převyšují svojí vibrační úrovní vibrace běžných lidí této Země a silně mezi nimi působí.

Prosím, uvědomte si ale, že ne vše prochází vaším vědomím. Neočekávejte v každém případě osobní vzkazy stvořitelovy či jeho zplnomocněných zástupců či jiné mimořádné prožitky.

Největšímu počtu z vás, kteří jste sem přišli tzv. pravým lidem svojí přítomností zde pomoci, je dáno stát se body ukotvení Světla zde na Zemi a očekává se od vás, že poté ponořeni do svého vnitřního klidu a pocitu životní jistoty budete mezi ostatními žít a svým Světlem na vědomé a nevědomé rovině na ně působit. .

Vím, že mnozí z vás se již otevřeli nebo otevírají komunikaci s domovskými duchovními světy a přebíráte postupně na sebe úkol dát pozemskému zde viditelné i neviditelné podněty k dějům, jejichž nastartování je v zájmu lidstva, planety, sluneční soustavy, galaxie a samotného stvoření.

Je pravděpodobné, že jen nemnoha z vás se podaří zahlédnout alespoň zčásti obrysů vyššího celku našeho společného působení zde. Buďte si ale jisti, že ten celek existuje a vše zde má svůj účel a místo. I dnes nad vývojem této Země ve vesmírné centrále Světla bdí týmy specialistů.

Vraťme se k původnímu záměru tohoto textu. Definitivní rozhodnutí jít do zveřejnění tohoto materiálu padlo až někdy před několika týdny, kdy se mně a mému příteli dostaly do rukou další velmi zajímavé doplňující informace.

Ty podle mého intuitivního vnímání dokonale navazují na již zmíněný původní materiál a dodávají jeho případnému zveřejnění potřebnou pointu, kterou by onen příběh dříve postrádal.

Důvěřuji vaší schopnosti rozpoznávat podstatné od nedůležitého a s určitým rizikem možného nepochopení některých z vás vám k množství hraničních témat, které jsou vám denně nabízeny, přidávám i tento příběh.

Nazval jsem ho „Nekonečný příběh“, protože děje, o kterých je v nich řeč, od sebe dělí podle všeho časové období, které není možno poměřovat běžnými lidskými měřítky.

I vy prožíváte své „nekonečné příběhy“, byť možná vám dosud nebyly a ve většině případu možná ani nebudou v celé své šíři tady a teď otevřeny. Žijte je prosím na této rovině své existence co nejlépe. Protože vězte, že vždy pro nás všechny existuje nebezpečí, že chapadla tvořená absencí Světla ve vašem okolí mohou vést k uváznutí ve sféře ega prostřednictvím něčeho, co by se nejlépe dalo nazvat „duchovní pýchou“.

K tomu dochází vždy, když láskou vlastního ducha nekultivované ego se chopí duchovních darů, které jsou mu jako výsledek cesty absolvované na vaší cestě dříve pak k dispozici. Věřte, že přítomností zde, ke které jste se sami rozhodli, můžete nesmírně mnoho získat, ale můžete i ztratit.

Podívejme se spolu ve zkratce na to, jak se „nekonečný příběh“ v tomto pozemském pokračování jednoho z nás zde na Zemi odvíjí. Můj přítel jednoho dne dostal mail z Ústí nad Labem od paní, která mu byla doporučena a která mu nabídla, že ho na dálku zasvětí do první lekce Shambally.

Zasvěcení proběhlo večer a druhý den ráno měl mezi svými maily vzkaz té ženy. Text je ponechán v původní podobě, jen kvůli přehlednosti je graficky upraveny.

ZÁZNAM Č. 1

PŘEDMĚT:  ZASVĚCENÍ DO SHAMBALY NA DÁLKU
TERMÍN:      LEDEN 2008
ZDROJ:        ZPRÁVA MAILEM OD OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ ZASVĚCENÍV
POŘÍZENO: PŘEPISEM Z MAILU

– text –

Vážený pane,

přeji vám dobrý den a přestože obvykle k zasvěcení Shambally vzkazy nepíšu, cítím, že u vás musím udělat výjimku…

musím vám napsat, co se u vašeho zasvěcování na dálku dělo, protože to bylo záhadné a opravdu něčím výjimečné… připravila jsem se na zasvěcování jako obvykle, spojila se s mistry Shambally a chystala jsem se spustit energie zasvěcování…

ve chvíli, kdy jsem energie spustila, vystartoval proti mně nějaký ohnivý drak… zdá se, že vás nějak chrání, nevím… byl celý červený a vypadal hrozivě… já jsem se ale kupodivu nijak nepolekala a prosila jsem ho, ať nechá zasvěcení proběhnout…

 

vy jste v mém vidění seděl v křesle, on si pak sedl vedle vás a pozorně sledoval, co se děje… pořád jsem měla pocit, že chce zasáhnout ve chvíli, kdyby vám hrozilo nějaké nebezpečí… vypadalo to tak, aspoň jsem to v té chvíli vnímala, že vám kdysi nějak muselo ublížit Světlo a vy jste si proti němu vybudoval nějakou ochranu…

ten drak byl jenom vnější částí té ochrany, měl jste i nějaké uvnitř sebe… cítila jsem je… požádala jsem o jejich odstranění na dobu zasvěcení… z nějakého důvodu – ale musí to být neskutečně daleko do minulosti – jste musel mít nějaký špatný zážitek se Světlem… setkal jste se s nějakou velmi vysokou bytostí Světla a tam to všechno vzniklo… byl jste v těle, asi ne tak fyzickém jako teď tady na Zemi, vlastně nevím, kde to bylo…

víte, ony bytosti Světla někdy působí naprosto nepřipraveným človíčkům šoky, ale to asi nebude tenhle váš případ… cítím nějaký váš nepříjemný zážitek z toho setkání, který jste si tam získal… proto vy asi pociťujete energie Světla jako útok a ten drak se vás před nimi snažil chránit…

 

vše asi probíhá naprosto nevědomě a vy to vůbec nevíte… cítím taky ve vás velikou nedůvěru a dokonce jakousi nelásku k člověčím bytostem… opravdu se ve vás může zvednout i nepříjemný pocit z těch hladicích energií Shambally… jinak tohle všechno trvalo jenom chvilku… ten drak se uklidnil, vy jste se pak přemístil do chrámu Shambally a cítil jste se podle všeho příjemně…

posílám vám o tom zprávu, protože myslím, že by jste se na to, co to všechno znamená, měl soustředit a nějak to vyřešit… asi je to pro vás hodně důležité… budu ráda, dáte-li mi jednou vědět, jak to dopadlo…
-konec textu-

 

Tahle informace byla v mnohém zajímavá a otevírala určité oblasti, které přímo volaly po analýze. Prvky nechuti k lidstvu a Světlu a neskutečný odpor k autoritám jako takovým byly již částí zkušeností, které můj přítel vícekrát ve svém životě prožíval a byl si tohoto problému vědom. Pravé příčiny mu však dosud nebyly jasné. Chápal ovšem, že tohle vše je zátěž, které na své cestě hledání cíle své inkarnace potřebuje pochopit a odstranit.

A uvítal příležitost, kterou mu nabízela tahle souvislost problémů, které si uvědomoval, s bytostí toho červeného draka. Bylo zřejmé, že dračí stopa ho může přivést k odpovědi na řadu dosud nevyřešených otázek. A rozhodl se po této stopě jí, aby zjistil, odkud, kdy a proč se v jeho blízkosti červený drak objevil a co s tím všechno souvisí.

Padlo rozhodnutí zařadit bod „červený drak“ na již plánované setkání s někým, kdo mu byl znám vynikajícími výsledky z oblasti regresních vstupů do minulých životů a čtení záznamů v akaši. Šlo o sympatickou mladou ženu s výjimečnými schopnostmi vhledu do vysokých vibrací. Netrvalo to dlouho a ke schůzce došlo.

Výsledek byl pro něj a samozřejmě i pro mne skutečně překvapující. Bylo odpovězeno na více otázek, než se vůbec dalo čekat. Navíc se mu otevřely zcela nové obzory a spolu s nimi vyvstala řada otázek dalších. Podívejte se, co se nám dostalo do rukou. Zde je přesný záznam. Opět byl mnou jen poněkud graficky upraven :

ZÁZNAM Č. 2


PŘEDMĚT:    STAŽENÍ INFORMACÍ Z INFORMAČNÍ DATABÁZE
TERMÍN:        BŘEZEN 2008
ZDROJ:          PŘÍTOMNOST DRAČÍCH ENERGIÍ PŘI ZASVĚCENÍ – SOUVISLOSTI
POŘÍZENO:   PŘEPISEM ZE ZÁZNAMU NA MP3

– text –
já se teď napojím přímo na tvoji informační soustavu a vyvarujeme se tak možných zkreslení při přenosu informací… nejdříve poprosím tvé vyšší já, aby mne po celou dobu chránilo a vedlo a pomáhalo mi při vyhledávání všeho, co je třeba vyhledat v záznamech tvého nevědomí…

vnímám, že všechno je dovoleno, všechno je schváleno, takže se do toho můžeme dát…

takže téma vyhledávání je takové, jaké jsi zadal :

za prvé tvůj pocit nechuti ke světelné práci pro lidstvo, pravděpodobně v důsledku dřívějších negativních zkušeností…

za druhé přetrvávající nedůvěra a nechuť vůči lidským bytostem obecně…

za třetí otázka tvého osobního odporu vůči ženám a ženským energiím…

za čtvrté téma, kterým jsi to dnes doplnil : onen červený drak, odkud přichází a proč se zjevil právě teď…

říkáš, že není zřejmé, zda souvisí přímo s těmi třemi předchozími otázkami, ale objevilo se to v předvečer námi dohodnutého pohledu do těchto sfér, takže to souvislost může mít… uvidíme…

teda, úplně mi hoří šestka, třetí oko… je to úžasná síla… aha, tak to bude zajímavý… začíná to… to je úplně neskutečný…

jsem v tvým nevědomí a teď mne to táhne nějakým tunelem… už se rozjasňuje… bude to hrozně stará záležitost, je to hodně hluboko v tvém nevědomí…

jsme někde ve vesmíru, vidím tam určitou úroveň bytí… ty bytosti, které tam žijí, jsou napůl nehmotné, napůl materiální… jsou hodně jemné, myslím svým energetickým vyzařováním… mohla by to být tato sluneční soustava a úroveň této Země před eony věků…

chviličku… musím vniknout do souvislosti těch informací, které mi přicházejí… abych si byla jista, o co tam šlo…

v době, kdy je tady na zemi skutečností ta úroveň bytí, kterou jsem ti popisovala jako tu polomateriální, tak ty se pohybuješ v obrovském informačním vesmírném centru… je vás tam strašně moc a všichni programujete o stošest… je to úžasné programovací centrum a nikdo se v něm nezastaví, jede se naplno… je to vlastně výkonný orgán stvořitele, kde se na jeho popud tvoří nové věci… těžko říct, jak to zařadit do schématu toho, co známe… třeba to je akáša, já nevím…

a ty jsi vedoucí jednoho velikého týmu a projektujete a vedete tu polomateriální civilizaci, o které jsem mluvila dříve… ta civilizace prožívala obrovský rozmach, byla skvěle naprojektována a vedena… najednou ale pak nějak začal být napadán systém, který tam vládl… prostě systém začal ztrácet energii…

teda, já už to vidím, to je teda bomba… těm bytostem nějak jsou odebírána kvanta energie… ty bytosti mi připadají takové jakoby polovyhaslé… mají málo energie…

a teď tě vidím komunikovat s nádhernou bytostí… jde mi informace, že je to stvořitel těch úrovní, pro kterého vlastně pracuješ… a stvořitel systému, v jehož části se ta ztráta energie právě děje… pravděpodobně jde o tuto sluneční soustavu… a ty dostáváš s celým svým týmem za úkol úplně zregenerovat a jakoby znova nastartovat celý ten systém té polomateriální civilizace v nových podmínkách… dát to do pořádku, aby ty bytosti energeticky prosperovaly a mohl pokračovat jejich vývoj…

jestli tomu správně rozumím, máš k dispozici obrovský tým, jsi podřízený jedině a přímo stvořiteli a ten tým je podřízen jen tobě… jsi něco jako nejlepší, nejvyšší programátor…

ta úroveň, kterou jsi tvořil, byla velmi pokročilá, ale v zárodcích tam již přece jen byl přítomen matrix… zdaleka ne tak silně, jak je přítomen dneska tady na Zemi… jde mi informace, že ten matrix tam má mnohem menší sílu než ten nyní… menší síla znamená to, že dnes je to tak 20% světla a 80 % tmy, tehdy to bylo 70 % světla a 30 % tmy… zdá se, že se to celé týká vývoje dnešní Země někdy v daleké minulosti…

a ty jsi dostal za úkol ten systém zregenerovat… a to je pěkně náročná práce… protože to neznamená jen zasáhnout do databanky té které úrovně… to znamená nějakým způsobem přetransformovat všechny ty bytosti…

no to je teda neskutečný… s tímhle jsem se ještě nesetkala a je to síla… vy jste ten systém monitorovali a zjistilo se, kam uniká ta energie…

představ si, ono to tady navazuje na toho tvého červeného draka… vy jste zjistili, že na tu planetu, na tu stvořenou úroveň, kterou jsi projektoval a kde se ztrácí ta energie, se napojila jistá úroveň civilizací draka…

nějak se tu dostali a napojili se na tebou řízenou planetu, aniž to kdokoli předvídal nebo dříve zjistil… nebyly to ty vysoké čisté dračí civilizace, ale ty její nejnižší části… ta dračí civilizace dnes existuje v jiné dimenzi určité části naší sluneční soustavy… je pro naše kosmické prostředky a naše fyzické smysly nezjistitelná…

a určitá část té jejich pláně bytí je obydlena bytostmi, který jsou extrémně ctižádostivé, extrémně silné a s vysoce vyvinutou vůlí… a v té spodní úrovni se vychovávají bytosti, které jsou pak určeny pro nasazení do extrémních, velmi náročných podmínek, něco jako bojovníci… mají velice silný ohnivý energie… a jsou určeny například k boji… není řečeno, zda proti temnu nebo světlu… prostě k boji…

ony dokáží energií a agresivitou zastrašit a zastavit nepřítele… ta úroveň draka patří taky k matrixu… i tam mají určitou úroveň zla… nevelkou, ale mají ji tam…

a právě ta nespodnější část té civilizace draka se ocitla ve fázi, kdy jim chyběla energie… a ty bojovné bytosti hledaly zdroje, ze kterých by pro sebe čerpaly energii…

celé to funguje asi tak, jako když je tady na zemi západní civilizace v Americe a Evropě, které mají všeho dost a je tady Afrika, která je hodně zaostalá a nedostává se jí všeho toho, co Evropa a Amerika mají… no a dávají mi příměr… představ si, že by Afrika přišla na způsob, jak stahovat bohatství ze západní civilizace, jak čerpat zdroje z Ameriky a Evropy, aniž by jim mohli Evropané a Američané v tom zabránit… je to totéž v kosmickém měřítku…

čili ta nespodnější úroveň draka se jakoby oddělila a našla si svoje zdroje v okolí… a jedním ze zdrojů se stala ta civilizace, kterou jsi se svým týmem projektoval a teď jsi dostal za úkol napravit a zregenerovat to za nových podmínek… ta nejspodnější dračí civilizace použila svoji dračí sílu a tu energii té civilizaci odčerpávala docela agresivním způsobem…

takže stvořitel ti dal úkol vyřešit ten problém a obnovit systém, aby vše dále pokračovalo podle zákonů Světla… to znamená, aby ta civilizace polomateriálních bytostí, na kterých mu velmi záleželo, si ponechala svoji energii a využila ji cele pro svůj vývoj…

ty jsi z toho byl velmi nadšený, zaujalo tě to a strašně moc jsi se těšil do té práce, protože byla velmi náročná a plně zaměstnala tebe i tvůj veliký tým spolupracovníků… byla to prostě pro tebe další velká pracovní výzva… tys byl šéfem toho celého týmu…

chviličku, otevírá se mi další uzavřená oblast… tohle jsou přísně střežená tajemství vývoje a já se tam dostávám jen díky tvé síle, síle tvého vyššího Já…

zdá se, že mne v určitých místech prověřují, jestli mám právo vstupu… už jsem dál… to je strašně zajímavý… ještě chviličku… ověřuji si, jestli tomu správně rozumím…

tak… a ten stvořitel toho systému chtěl, aby to šlo rychleji, tak se rozhodl, že ti dá někoho k ruce… ten člověk ale měl mít prakticky stejnou pozici jak ty, že budete dvě vůdčí osobnosti a budete spolupracovat na řešení toho problému…

spoléhal na vaši spolupráci, že budete spolu velmi dobře komunikovat, doplňovat se a že to půjde rychleji a lépe… když si ty úkoly rozdělíte a budete spolupracovat… a dal k tobě ženskou bytost na tvé úrovni…

bylo to záměrné, chtěl do toho vložit ženský potenciál… a tys to rozjel, zadal jsi úkoly, každý z členů tvého týmu měl svoji parketu… ale ta ženská bytost ti u toho vadila… protože ona měla trochu odlišný myšlení a chtěla do práce týmu vnést něco svého… odlišný systém cítění a odlišný systém práce…

tys nesouhlasil, aby měla svoji půlku, kterou měla řešit… protože sis nedovedl představit, že se ty dvě pozice, tvoje a její, dají dát nějak dohromady a dost ti to vadilo…

no to je teda věc…

takže jste se dohodli, že ty to povedeš celý, že se s ní budeš radit a dáš na její pohled, ale že ti do toho lidově řečeno nebude kecat přespříliš… tak to je síla, teda… ona s tím souhlasila, ta ženská bytost, ta programátorka, že povedeš ty všechno ty, ale že budeš respektovat její návrhy, její pohledy na věc…

zpočátku celou práci jenom pozorovala, takže jsi mohl celou práci vést… a potom ji tam začalo spousta věcí vadit… dokonce s některýma věcma zásadně nesouhlasila… vznikl dost velký konflikt…

no je to úžasná síla… cítíš tu energii ?… ona je v tobě, ve tvém nevědomí, ta síla… necítíš ?…

a ona potom požádala stvořitele o odvolání… že je tam úplně zbytečná…

stvořiteli se to nelíbilo, že by ji měl odvolat… ale respektoval to… tak jsi tu akci za nějakou dobu dokončil s celým týmem, všechno bylo naprojektováno tak, aby se ty energie vrátily a dále neztrácely…

chviličku…

teď jsem upozorňována na určitý aspekt, který jsem opomněla… aha, to je ono… no teda, to je ale síla, co se tam dělo… takže mi přišla informace, že ta žena k tobě nebyla dána jen tak…

ona ta ženská bytost měla zkušenosti s úrovní draka… nějakou dobu tam pobývala a znala celý systém a rozuměla mu… a znala jejich možnosti a jejich agresivitu… znala způsob, jak oni čerpají tu energii a jak při tom fungují… ty jsi tu zkušenost neměl…

rozumíš tomu ?… proto ji stvořitel dal k tobě, byl to záměr… a teď jsem to pochopila… to s čím ona nesouhlasila… teda s tím, že jsi prostě naprojektoval jen tak odstranění napojení té dračí civilizace od té úrovně, pravděpodobně zemské, kde tehdy žili ti polomateriální lidé či ty bytosti…

ona tomu systému dračí civilizace dobře rozuměla a snažila se ti vysvětlit, že takhle nemůžeš, že to vyvolá jejich útočnou reakci… že mají velikou sílu a budou na to okamžitě reagovat…

a že ti mohou vyhlásit válku… a že to bude velmi nepříjemné, bojovat s těmi draky… a tys to nějak nechtěl slyšet… byl jsi přesvědčenej o tom, že prostě chceš a musíš obnovit původní čistotu vývoje té polomateriální civilizace a že nebudeš dělat žádné ústupky těm drakům…

měl jsi bohaté zkušenosti s prací na těchto projektech a byl jsi přesvědčenej, že to zvládneš… a ona to vzdala a odešla…

ten systém, který jsi obnovil, byl úžasně krásný… byl ještě lepší než to, cos udělal předtím… v něm neměl matrix nejmenší šanci na uplatnění… podařilo se ti odstranit všechny viry a pochybení v něm… vše, co by mohlo v budoucnu vést k pádu té civilizace a těch bytostí do hmoty… vracelo se to energeticky k normálu a bylo to dále vylepšeno…

ale ve chvíli, kdy to bylo už přeprogramováno a nově najeto, energie byly zpět a zcela v moci té civilizace, se to stalo…

V první části našeho „Nekonečného příběhu“ jsme se ponořili do čtení záznamu zajímavých úvodních pasáží dění z dávných dob historie této Země, která tehdy ještě nebyla zdaleka tou planetou, jak ji známe dnes.

Je z něj zřejmé, že na tvorbě a vývoji planetární soustavy jednoho ze sluncí šestého řádu se podílejí bytosti, které do své individuální existenci vstoupily o eony věků dříve v jiných částech vesmíru na úrovních sluncí řádů vyšších.

Jsme svědky toho, kterak stvořitel v roli jakéhosi investora dává k dispozici volnou univerzální energii ze zdrojů o stupeň vyššího božského vesmíru a při realizaci svého záměru zaměstnává projekční a realizační tým bytostí vesmíru tohoto.

Tento tým podle jeho pokynů v části původně prázdného kosmického prostoru vytváří novou sluneční soustavu a na jedné z planet pak připravuje podmínky pro vývoj duchovních bytostí vstupujících do individuálního života v této etapě vývoje Univerza.

Samotný tým je strukturován podle kvality vědomostí, znalostí a schopností svých členů, které mají svůj původ v čistotě a výši vibrací jejich Já, které jsou přirozeně jen nepatrně či poněkud více zahaleny živlovými obaly.

Klíčovou pozici v týmu zastává bytost, která díky svému vstupu do individuálního vývoje v nejvyšších vibračních patrech tohoto stvoření má v sobě mezi ostatními tu nejvyšší inteligenci, nejvyšší tvůrčí schopnosti a disponuje dokonalou sílou své mysli.

Místa v projekčním a posléze realizačním týmu zastávají bytosti přišlé do individuálního bytí v pozdějších etapách individualizace a jejich pozice v týmu je zcela přirozeně úměrná vibrační rovině, z níž pocházejí.

Jistě si práci na projektu nepředstavujete jako nasazení těžké techniky pozemského typu. Tvořeno je především z velmi jemné hmoty myšlenkou a citem lásky k vytvářenému dílu. Vše je čisté a jasné, vládne radost z tvoření a vzájemné spolupráce. Přechod od myšlenky k její realizaci není tak okamžitý jako v duchovních světech, ale proti dnešnímu stavu je zpoždění mezi myšlenkou a její realizací v jemné hmotě pranepatrné.

Možná že vám někteří chtějí namluvit, že jste duchové padlí do hmoty díky svému vlastnímu selhání a že jste vinni před bohem dědičným hříchem. Srovnejte si jejich tvrzení s tímto pohledem na radostnou účast při tvoření láskyplného prostředí pro vývoj lidských duchů v etapě přípravy jejich individuálního bytí v systému Slunce šestého okruhu.

Přicházeli jste prostě dobrovolně z okolního vesmíru, aby jste tvůrčím způsobem realizovali svoji individuální touhu po samostatné tvůrčí činnosti ve prospěch celého stvoření a tahle práce vám byla radostí.

 

V průběhu realizace projektu dochází k nepředvídanému konfliktu s entitami nízkých úrovní dračí civilizace, která sledovala z povzdálí dění v této části vesmíru a dostala zálusk na energetické zdroje, které zde byly soustřeďovány. Naši dráčci se prostě se vynořili z některého z časoprostorových tunelů a zaujali pozice na určité dimenzionální rovině této sluneční postavy.

 

Tato dračí civilizace patří k části vesmíru, který „spáchal“ jiný stvořitel. V této souvislosti si prosím všimněte skutečnosti, že vesmír podle všeho vzniká postupně jakýmsi systémem bublin v režii jednotlivých stvořitelů. Stvořitelé sami zřetelně experimentují a realizují v jednotlivých bublinách vesmíru své vlastní individuální představy o tom, jak je možno univerzální božskou sílu použít. Ta je základem všeho a jí je stvořeno a oživeno vše.

Sami máte možnost sledovat, kterak se výtvory stvořitelů se mohou diametrálně lišit. Určité prvky záznamu tohoto „nekonečného příběhu“ potvrzují četné mýty o tom, že v jiných částech vesmíru vznikají civilizace vložením inteligence do bytostí, které jsou svým způsobem z našeho pohledu stále jen dokonalými predátory a mají potřebu realizovat především své dravčí instinkty.

Jak vidíte, konkrétně však i tyto dračí civilizace mají podobně jako lidské více vibračních pater jako ta naše humanoidní. Takže naše mýty právem hovoří o klidu a moudrosti draků zlatých a stříbrných a agresivitě draků modrých, zelených či rudých.

V každém případě ke konfliktu o Zemi a energie jejího lidstva došlo. Vše se děje na jisté úrovni jemnohmotných světů a planeta Země v té době ve své dnešní podobě ještě zdaleka neexistuje. Ovšem bytosti, které na ni žijí, nejsou o nic méně skutečné na své rovině bytí jako my dnes.

Členy realizačního týmu a jim nadřízené členy týmu projekčního můžete s klidem považovat za bohy dnešního lidstva žijící v té době zde na Zemi spolu s lidmi, jímž je tato země určena k vývoji. I o tom nejstarší prameny o dějinách této Země hovoří. Nikdy nemůžete vyloučit, že jste mezi ně tehdy patřili i vy, nepraví lidé této Země. U mnohých z vás je to docela pravděpodobné. Pak ovšem jste v tomto lidském těle jimi i dnes a nedivte se, že tenhle život na vás klade mnohem vyšší nároky než na ty ostatní.

Vraťme se ke čtení záznamu ve chvíli, kdy projekční a realizační tým této Země připravuje urychleně zásah na ochranu svého díla před agresivitou útoků oněch draků.

Hlavní programátor, šéf tvůrčího týmu, podniká se svými spolupracovníky vše pro to, aby situaci zvládl. Pojďme se podívat, jak tohle všechno dopadne :


ZÁZNAM Č. 2

————————————————————————————————————————————————————————–
PŘEDMĚT : PŘÍTOMNOST DRAČÍCH ENERGIÍ PŘI ZASVĚCENÍ – SOUVISLOSTI
TERMÍN : BŘEZEN 2008
ZDROJ : STAŽENÍ INFORMACÍ Z INFORMAČNÍ DATABÁZE
POŘÍZENO : PŘEPISEM ZE ZÁZNAMU NA MP3
————————————————————————————————————————————————————————–

-pokračování textu –

no, a zase jdu do nové uzavřené oblasti… a zase mne prověřujou… je to zatraceně těžké… těch informací je více, než stačím pojmout… mám obavy, že mi něco uteče…

tak, a teď vnímám, že přichází to nejdůležitější… a jsme tam a můžeme… tak když už jste tu záležitost s obnovením systému té polomateriální civilizace chtěli uzavřít, tak nastal problém…

ty jsi prostě ty toky energií k těm drakům odpojil a vložil do systému řadu pojistek, kterými vládlo Světlo a měl jsi absolutně dobré zkušenosti s jejich používáním… ale ta dračí civilizace byla v této sluneční soustavě novým fenoménem a vůči pojistkám tvých světelných systémů neměla takový respekt, jaký tu býval zvykem… tys je odstřihl, ty vysoké ohnivé vibrace systému draka, aniž bys vyjednával nebo se s nimi kontaktoval…

a ta ženská bytost, která s tebou měla spolutvořit a tu civilizaci draka znala, tak ta tě varovala, že to jsou hodně svébytný bytosti, které patří jinému stvořiteli a jsou tu takříkajíc vetřelci a nebudou tak zcela respektovat zákony v tomto stvoření, které jsi od počátku pomáhal projektovat a projektoval…

ona trvala na vyjednávání s draky a tys to odmítl…

no, teď se musím snažit být co nejsrozumitelnější… já totiž vidím, že se ti to všechno podařilo a bylo to OK… ale najednou přišly odněkud hrozné tlaky na tu tvoji vyprojektovanou a realizovanou civilizaci… ty bytosti na ní propukaly v paniku… začínají se dusit, nemohou vůbec dýchat, mají najednou obrovské úniky energie…

ty jsi u těch svých bytostí se svým týmem právě byl, dokončili jste to a chystali jste se i s týmem vrátit se zpět do onoho programovacího centra… a teď to bylo hrozně vážné, úplně vidím, jak ty bytosti trpí… něco na ně shora tlačí silnou energií, jako by někdo na ně tlačil lisem…

i ty sis v tu chvíli nevěděl rady, tak jsi se obrátil na stvořitele, co se dá s tím dělat a on ti řekl, že úroveň draka se zlobí a vůči tobě demonstruje svoji sílu… a že se rozhodli celé tvé dílo zničit…

poznal jsi, že je zle a okamžitě jsi navázal kontakt a vysílal signály, že chceš vyjednávat… ta dračí civilizace tě ještě chvíli nechala v tom tlaku a pak se to začalo zklidňovat… ale položili si podmínku : že nebudou vyjednávat s tebou pro tvůj přístup k nim, ale k vyjednávání vyzvali tu ženskou bohyni, které s tebou dříve spolupracovala…

no a pak jste tam k tomu vyjednávání šli oba, tak to rozhodl stvořitel, abys z první ruky věděl, oč tam půjde… o jaký obrovský síly jde, s čím máš co do činění… že se to nesmí podcenit…

tak jste tam jednali, dostali jste se k nějaké ohnivé bytosti, ale to není jakoby bůh nebo bohyně v našem pojetí, je to něco jako jakási společná bytost složená z energií všech těch bytostí té dračí úrovně, která vládne těm nízkým rovinám bytí dračí civilizace… tedy rovnou té sféry, která realizovala ten útok na tu tvoji planetu…

ta bytost je hrozně zvláštní… má obrovskou sílu, obrovskou moc, sílu delegovanou tím společenstvím, kterému vládne…a je docela silně napojena na matrix… ale je to zvláštní forma zla… není to zlo, jak ho my známe… je to obrovská forma moci dříve v této části vesmíru neznámá…

marně hledám slova, ono se to úžasně těžko popisuje… napadá mne, že by to mohlo být něco jako taková ohnivá těkavá forma zla… jim tam jde prostě o boj… o získávání pro jejich existenci potřebných kvant ohnivé energie…

vy jste tam na vyjednávání…ta žena se vyzná, vede to vyjednávání a nakonec dojednává určitý kompromis..

ale tobě se to všechno vyjednávání příčí, tvrdě žádáš, aby tvou civilizaci nechali na pokoji… nejsi ochoten z tohoto stanoviska ustoupit, nejsi ochoten s tím zlem tam se smířit, jednat s nimi, vadí ti to…

vyčítáš jí, té ženě, že dělá kompromisy, ale ona ví, že jiná cesta než kompromis není… ona zná jejich matrix, ono specifické zlo, kterým vládli…

to vše bylo pro tebe nové… neměl jsi s tím zkušenosti a odmítal jsi se s tím smířit… odmítal jsi jejich zlo… zlo vůbec jako takové… nechtěl jsi se zlem vyjednávat… nechtěl jsi mít se zlem nic společného…

namítal jsi, že jakmile dojde k dohodě, zlo se na tvé planetě zadrápne a už neodejde… že tvoji civilizaci stejně zničí nebo ji udělá takovou, že není o co stát… prostě jsi odmítal o kompromisech jednat a zdá se, že bys raději připustil zničení svého díla než jeho nešťastnou transformaci tímto kompromisem…

ale stvořitelovy pokyny byly jiné, zněly jednat…

trvalo to poměrně dlouho, to vyjednávání… ona to hrála na to, aby se spokojili jen s podílem na energiích těch bytostí žijících na tvé planetě a planety samotné… protože oni hrozili tím, že tam všechno ovládnou a učiní z těch bytostí své otroky…

a tak se stalo, že ona se nakonec dohodla se stvořitelem, že tě z té akce odvolá… že tě odvolá s celým tvým týmem, ona že si složí tým svůj a poté, co si to vyjedná, ten kompromis, provede potřebné úpravy… a udělá to po svým…

tys z toho odejít nechtěl, záleželo ti na tom, byl jsi u zrodu toho díla a bylo prakticky tvou prací… byl jsi tady s tou planetou a těma bytostma hluboce propojen…

ona potom také dohodla, že tě odtamtud z toho vyjednávání vyhodili, jako ti draci z té své úrovně, abys jim nebránil v té dohodě… což oni samozřejmě rádi udělali…

ty jsi se vrátil nazpátek ke stvořiteli a stěžoval jsi si na ni a její postup a trval jsi na tom, že najdeš způsob, jak dílo ochránit a vést bez dohody s nimi… trval jsi na tom, že je to tvůj projekt, že jsi prostudoval jejich možnosti, zakomponuješ potřebné ochranné prvky do projektu a že ten další boj s nimi zvládneš…

ale stvořitel vyčkával na výsledek jednání a čekal, jak to dopadne…

a ona vyjednala podmínky, o nichž stvořitel prohlásil, že jsou přijatelný a přijal její řešení… samozřejmě to dopadlo pro tvoji planetu a tvoji civilizaci nepříliš dobře…

jestli tomu dobře rozumím, výsledkem kompromisu bylo to, že ty bytosti na planetě odevzdávaly sice podstatnou část své energie, ale zbytek si směly ponechat… a ten zbytek jim zaručoval prostor pro jakýsi podstatně zpomalený další vývoj…

ta pravidla byla jasně stanovena a draci se zavázali je dodržovat… byl to z pohledu stvořitele rozumný kompromis, kdy to bylo o něco lepší, než když draci své působení tu začali, ale bylo to nesrovnatelné s tím, co jsi chtěl ty…

nesouhlasil jsi se stvořitelem a varoval jsi ho, že draci dohodu nedodrží a celé to stejně povede k degradaci té civilizace…

mezi tebou a tou ženou došlo po jejím návratu k velikému sporu, jakoby na mentální úrovni, a stvořitel se nakonec přiklonil na její stranu…

tys byl velice rozezlenej, protože z toho skutečně odvolali tvůj tým a dali to jejímu týmu… zdá se, že to bylo ve fázi, kdy se v té polomateriální civilizaci začala pod tlakem nedostatku energie a s tím souvisejícím poklesem vibrací planety i bytostí na ni rozpadat původně celistvá oboupohlavní těla na entity mužské a ženské a ta bohyně do toho vnesla matriarchát…

tys to vzal jako ohromné ponížení a byl jsi neuvěřitelně zklamán postojem stvořitele a jeho příklonem k tomu, že akceptoval zlo a dovolil mu vstoupit do tvého díla…

já vidím tu scénu, kdy jste u stvořitele na nějaké poradě, ona obhajuje tento postup, ty nechceš ustoupit ani o píď a ona navrhuje tu stáž u těch draků… a že když nechceš pochopit, že ten kompromis je jediná možnost, tak ať se o tom osobně přesvědčíš…

a navrhla stvořiteli, abys byl vyslán na jakousi stáž k té civilizaci draků, kde by ses s nimi a jejich možnostmi seznámil… mělo to být něco jako školení… ta stáž se ovšem měla konat na mnohem vyšších úrovních dračí civilizace, než byla ta, se kterou měl co do činění tvůj původní projekt…

stvořitel na to přistoupil a tu pracovní cestu ti potvrdil… bral jsi to jako veliké ponížení, přijal jsi to jen s největším odporem, bral jsi to jako hrubý zásah do svobody své bytosti a nemohl jsi se s tím smířit…

dohromady sečteno byla to právě ta čtyři hluboká a obrovská zklamání, která jsi prožil a která mají přímou souvislost s těmi čtyřmi body zadání, která jsi mi do dnešní práce v podvědomí vložil…

pro tebe to znamenalo obrovský pád, tak jsi to vnímal, připadal sis jak malý školák… byl jsi nejlepší z nejlepších a teď tohle… a navíc to ponížení přišlo od ženy… trpkou zkušeností bylo pro tebe i to, že se to vše dělo před zraky celého tvého týmu a všichni mlčeli a ničím tě nepodpořili…

vůbec jsi nechtěl k těm drakům jít… bylo to pro tebe šílené… nedokázal jsi se ale ještě vzepřít a odejít pryč, protože jsi nevěřil, že tě skutečně definitivně odsunuli pryč od díla, které jsi vyprojektoval a tak hýčkal… tak jsi tam nakonec šel…

byla to speciální škola na téma dračí síla a učení se o ní… to je určitá forma hadí síly, ale mnohem silnější… takže tys byl donucen tu školu dračí síly absolvovat…

šel jsi tam nedobrovolně… byl jsi plný trpkosti, plný odporu a bolesti a nechtěl ses tam učit… ignoroval jsi to celé, odmítal, bylo ti to protivné… byl jsi rozhodnut, že až se vrátíš, že to té ženě určitě spočítáš, že si to sežere s celou parádou…

a postupně jsi se úplně odklonil od důvěry ve svého a jejího šéfa, stvořitele, který tě k těm věcem donutil… za to, že dovolil, abys byl tak bezohledně ponížen a sám k tomu přispěl… měl jsi pocit, že tě vlastně celý to Světlo, sám stvořitel, hlavní a nejvyšší šéf toho všeho, podvedl, zklamal a zradil samotnou myšlenku Světla a čistoty…

že tou dohodou s draky zradil zásady Světla, na kterých jsi své projekty stavěl a že tím, že draky do tvého tvoření vpustil, se dopustil veliké chyby… tušil jsi, že to povede ve svých důsledcích k degradaci celé té civilizace… vnímal jsi to jako obrovskou zradu, strašně tě to bolelo…

v té škole jsi vůbec nespolupracoval…, odmítal jsi spolupracovat… ale od stvořitele přicházely zprávy, že oč míň budeš spolupracovat, o to dýl tam budeš… a pokud se budeš snažit, tak se ti doba zkrátí… a že když budeš spolupracovat, vyjdou ti vstříc a bude ti ten kurs zkrácen jen na to, abys skutečně poznal základy té dračí síly a jejich civilizace… a že se budeš seznamovat jen s tím, jak to tam funguje na té vyšší úrovni, že ty nižší úrovně můžeš vynechat…

takže pak jsi pochopil, že nemáš na vybranou, že jsi zahnaný do kouta… takže ses tam seznámil se základním systémem, prostudoval jsi tu obrovskou dračí sílu i to jak ji ti draci uplatňují…

mezitím se to tady na zemi obrátilo, ta ženská bohyně si vytvořila vlastní tým a celé to tady přeprogramovala i s tím zavedením matriarchátu… co jsi vytvořil ty, to všechno zrušila a udělala to podle svého… dala do toho svůj systém a všechno šlo podle kompromisu, který s těmi draky dojednala… tedy s tou nejspodnější úrovní civilizace draka…

to, že úplně rozbourala a zničila tu krásu Světla, kterou jsi do svého původního projektu zamontoval, to jsi jí po návratu z té úrovně draka rozhodně také nezapomněl…

ještě tu je informace k období, kdy jsi byl na té škole u těch draků… nakonec ten tvůj odpor, jestli tomu dobře rozumím, překonal jeden z těch dračích učitelů, který si tě získal a ty jsi to nakonec absolvoval hlavně kvůli vašemu vzájemnému pěknému vztahu… tys s ním uzavřel velmi úzký svazek, velmi sis ho oblíbil…

a když jsi tam ve škole končil, tak jsi měl jediný přání, totiž aby sis mohl vzít s sebou vybranou část těch dračích programů, té obrovské síly… abys ji mohl použít, kdybys někdy potřeboval, pokud by tě někdo ještě někdy takhle zradil, zklamal a ponížil… ta dračí síla je velmi bojovná energie a že by se ti někdy mohla hodit…

takže jsi tu vybranou část softweru, kterou můžeš kdykoli použít, dostal s sebou… akorát tady byl jeden problém, že ty sis pak ty dračí programy přeprojektoval pro vlastní potřebu… a problém byl v tom, že ty energie k tobě vůbec nepatřily… ty jsi z jiný úrovně, máš jinou formu bytí… a ty je, ty dračí energie, pořád máš dnes ještě u sebe…

důkazem je ten drak, co tě chrání… měl bys ty programy oželet a vrátit zpátky… protože ten drak tě nakonec chrání i před Světlem a před stvořitelem… tak jsi ho totiž kdysi naprogramoval… a nyní nastal čas, abys tu dračí sílu vzhledem k tomu, co tu máš udělat, propustil a vrátil do dračí úrovně…

protože za určitých podmínek, a ty nastávají právě teď, se ta dračí síla může stát pro tebe omezujícím faktorem… jakýmsi vězením pro tebe samotného… vzpomeň si, jak ten červený drak vystartoval na tvou obranu, když jsi absolvoval zasvěcení do šambaly…

teda to je úžasná síla, ta dračí síla, mně je z ní úplně zle… teď dostávám informaci, že se mi otevře, co se stalo po tvém návratu z té školy u draků… když jsi se vrátil, tak ona už měla tu práci dokončenu… i když s odvodem energie té dračí civilizaci, byla na zemi situace celkem stabilizovaná a fungovalo to jakž takž dobře… dohody se celkem držely… ty bytosti byly zčásti svobodný, zčásti odváděly energii drakům… to je ale celkem v jejich bytí moc nerušilo…

no a ona ta žena stála o to, abys se s ní usmířil, protože si tak říkala, že když sis to tam prožil, jakou oni mají moc, tak jsi ji a její postup určitě pochopil… tys to mentálně chápal, ale co se týče podstaty tvého bytí, tys to nemohl přijmout… odmítal jsi její chování k tobě a svým způsobem jsi odmítl i postoj stvořitele této soustavy, této části vesmíru…

požádal jsi o převelení jinam… chtěl jsi se nechat uvolnit k jinému systému mimo tuto sluneční soustavu… a k jinému stvořiteli… světů a jejich stvořitelů jsou miliony… tys byl v pozici někoho, kdo má svoji velikou hodnotu a bylo to, jako kdyby tě jedna firma tady na Zemi zklamala, tak prostě podáš výpověď a přejdeš k jiné, která po tobě šáhne všemi deseti… prostě jsi chtěl odejít k jiné softvarové firmě, kde zase uplatníš svoje schopnosti…

podstatou svého bytí jsi odmítal se smířit s tím, že stvořitel odsouhlasil to násilí na vlastní civilizaci… byl jsi tehdy toho názoru, že když nemůže být ta civilizace postavena na absolutně svobodném základě, tak u toho nechceš být… žádal jsi šéfa firmy, stvořitele, o propuštění…

on tě propustit nechtěl… protože jsi byl jeden z nejlepších…

ale tys tam prostě nemohl být… měl jsi pocit, že tě všichni zradili, stvořitelem počínaje a těma bytostma konče, že se tomu všemu poddali a s tím smířili… že se nikdo za tvé čisté záměry nepostavil a nechali tě být…

on, stvořitel, nechtěl souhlasit… nechtěl o tebe přijít… ale nakonec jsi prosadil svou…

ty ses pak nějakou dobu potloukal po vesmíru, až jsi našel prostě zase jinou práci… ale už jsi se odmítl zabývat projekty systémů na těch vibračních úrovních, v nichž se nutně musel objevit jako důsledek zavirování matrix a s ním zlo jako takové…

ale to, co sis tady prožil, jsi nesl pořád s sebou… nyní jsi tady, protože nastala zcela jiná situace…

tvým úkolem zde, který jsi přijal, je zde tento program zklamání rozpustit… protože teď nastala v tomto systému zcela jiná situace a tvé schopnosti tvořit dokonalé systémy je zde velmi zapotřebí…

protože to, co se tady děje, je počátek transformace směrem vzhůru, tedy tam, odkud to kleslo dolů a tam, kde jsi to chtěl vždy dříve mít…

a dávají mi najevo, že to je pro tento vstup vše, že více už pro tebe v této chvíli nedostanu ze záznamů tvého podvědomí nic… vracím se zpět…

– konec textu –


A je to. Původně velkoryse koncipovaná dvanáctivláknová struktura genetické výbavy lidských bytostí této Země byla rozprášena na dvouvláknovou, protože na udržení více vláken prostě nově vytvořený tým pod vedením naší milé bohyně neměl energetické zdroje. Ty byly ve velkém odčerpávány ve prospěch oněch dračích nájezdníků.

Vy všichni, kteří jste se tehdy podíleli na výstavbě onoho právě ničeného ráje, jste se vlastně poprvé ve své historii samostatných bytostí setkali s koncentrovaným zlem odjinud. Další vývoj Země a zde se vyvíjejících lidských bytostí vám vůbec nebyl lhostejný.

Původní dohody samozřejmě mnohdy v detailech nebyly dodržovány a proto jste se později při ochraně Země a jejího lidstva zúčastnili mnoha křížových hvězdných válek s inteligentními predátory a dalšími nájezdníky, kteří do této části vesmíru a galaxie postupně pronikali. A byly mezi nimi i cizí entity humanoidní, které si zde také přihřívaly svoji polívčičku.

Do bojů na obou stranách bylo postupně zataženo i lidstvo páté rasy. Genetický fond lidstva se stal bohužel předmětem manipulace a byly vytvářeny celé skupiny a rasy lidozvířat a jiných bytostí, které měly propojit multidimenzionální genetický profil člověka s mnohem dimenzionálně chudšími genetickými profily nájezdníků.

Tato praxe byla později stvořitelovým zásahem podstatně ztížena, možná i znemožněna, ale pokusy o ní nejsou ani dnes řídkým zjevem.

A aby to nebylo málo, dostali jste se ve skupinách často i do vlastních sporů o to, jakou cestou dále jít a chcete-li to slyšet, dokázali jste se mnohdy i mezi sebou porvat jako psi. A lidských bytostí vyvíjející se páté rasy jste mnohdy využívali ve svých sporech jako nástrojů své probuzené agresivity.

Tím se ovšem do nádherných jasných barev živlových energií zahalujících vaše velmi silně vyzařující Já vloudilo postupně stále více a více temných barev. Protože při obraně toho, co vám bylo drahé, jste použili své myšlenky a city / tedy obrovskou sílu, kterou vlastníte dodnes / nikoli k tvůrčí činnosti, ale k boji a destrukci. A vaše nitra zněla stále nižšími a nižšími tóny.

Dostali jste se pak mnohdy do proudu pozemských inkarnací a obraz vašeho „Já“ v podobě zde na zemi přijímaného ega nutně případ od případu klesá stále níže. Společně s vámi padali ve vibracích i ti, pro nějž jste tady na Zemi bojovali. Země vás všechny následovala a nakonec se dopracovala do dnešní hmotné podoby.

 

Dnes jste tu proto, aby jste se rozvzpomněli na to, kým jste byli a stále jste a obrátili proud z donucení po eony věků vámi prožívaných negativních energií směrem k prožívání vnitřních energií pozitivních. Prostě jste přišli přehodit výhybku.

 

Nezapomeňte prosím na Sodomu a Gomoru, kterou bůh chtěl ušetřit, najde-li v ní deset spravedlivých. Pouhých deset spravedlivých ! V tom je vaše pomoc tomuto světu. Staňte se prácí na sobě a vlastní změnou oněmi spravedlivými, díky kterým stvořitel ještě zváží, jak v konečné fázi naloží s tímhle světem.

 

Prací na sobě v sobě kotvíte Světlo. Láskou k sobě pozvedáte pozemský obraz svého „padlého“ Já zpět směrem vzhůru a díky vaší mnohonásobné vnitřní síle oproti běžným lidem tohoto světa zastanete práci těch mnohých, kteří se touto cestou dosud vydat nedokáží.

Ptáte se, proč se stala planeta Země a její lidstvo předmětem zájmu kořistnických aktivit civilizací blízkého i dalekého vesmíru ? Ptáte se, proč byla planeta zatažena i s dnešním lidstvem do tak nízkých vibrací současnosti ?

Lidstvo páté rasy je totiž díky svému stvořiteli vybaveno na rozdíl od vetřeleckých entit multidimenzionalitou. Což znamená, že je i ve své geneticky okleštěné podobě má přístup k úžasným zdrojům energií. Je to lidská schopnost prožívat emoce, která tento mocný proud energií vytváří.

A tato energie lidských emocí se svým významem pro entity cizích civilizací v této části vesmíru dá / / velmi nepřesně / srovnat snad jedině se současným významem světových ropných ložisek pro dnešní lidstvo.

Proto se o vaše emoce, emoce lidstva této Země, rozhořel kdysi tvrdý boj, který trvá dodnes. Všichni ti, kdož přicházejí z vesmíru, aby vás podobně jako oni draci kdysi i dnes obírali o vaše energie, mají zájem ale jen a jen o energie nízkých vibrací, které jsou jim vibračně blízké a pro ně stravitelné.

Existuje zde proto vysoká poptávka po negativních energiích vašich emocí strachu, deprese a nelásky. A pro ony entity ve snaze je získat pro sebe zde existuje také konkurenční prostředí. Proto taky život na téhle planetě vypadá tak, jak vypadá. Jste do emocí strachu, depresí a nelásky programově vtahováni ze všech stran a tyto energie jsou hromadně odsávány a konzervovány pro potřeby těch odjinud.

Jak se vám líbí představa ještírka, který kouká na galaktický Večerníček a s chutí přikusuje slaďounkou tyčinku vyrobenou svojí ještěří chůvou z negativity z vaší včerejší hádky s vaším partnerem ? Tristní představa, viďte. Ale s trochou nadsázky velmi podobná skutečné realitě.

 

A proto po desetitisíce let manipulátoři s vaším vědomím dělají vše pro to, aby jste neměli rádi sami sebe, své životy zde, tento svět a lidi ve svém okolí. Vyhovuje jim, když tohle lidstvo svými spory, krizemi a válkami tyto negativní emoce produkuje ve velkém. Jsou svými agresivními energiemi podobni velmi silným černým mágům, kteří s vámi bez vašeho vědomí energeticky manipulují ze zákulisí tohoto světa tak, jak se jim zachce.

 

Proto také odmítli a v podstatě s pomocí určité části lidstva páté rasy likvidovali první pokus civilizací Světla o prolomení kruhu temných egregorů, kterým oni sami zahalili tuto zemi a její obyvatele. Hovořím o souhrnu aktivit známých v dějinách lidstva jako příchod Ježíše Krista a očistných energií, které byly v té době k této planetě směrovány.

Dokonale se po všechny časy daří vetřelcům manipulovat s těmi, kdož jsou hluboce ponořeni svými egy do nízkých vibrací a u nichž je filtr duše nastaven co nejvíce k přijímání energií živočišného vědomí v nich.

Proto se na výsluní v lidských společnostech zásadně derou vetřelci všestranně podporovaní lidé egoistického ražení. A to ať ti, kteří padli do tenat vlastní duchovní pýchy v řadách církevních a jinak údajně „duchovně“ zaměřených manipulátorů s naším vědomím nebo ti, kteří se stali jejich zdánlivými protivníky a ateisticky zaměřenými odpůrci.

Ateističtí souvěrci církevních bratří ve vzájemné shodě soustřeďují své působení na tu část lidstva, kterou do očí bijící dvojakost tváře církví donutila odejít stranou a lákavým vizím církví a falešných duchovních vůdců již nevěří. Na rozdíl od církví vám nabídnou neméně lákavou, ale stejně nesmyslnou a nefunkční variantu priority vašeho těla a seberou vám naopak přístup k duši a duchu.

Moderní doba jim všem po bok staví i mnohé z těch, kteří vám, unaveným církvemi i ateisty tohoto světa, nabízejí cestu vzhůru ve smrštích meditací při současném potlačování nutnosti milovat své vědomí těla.

Jistě sledujete, kterak dnešní ateisté ve vedení států a nadnárodních společností propojují svými kontakty s Vatikánem a církvemi vůbec ve vzájemném souznění s cílem zabránit vám všem najít v sobě a otevřít skutečnou sílu naší duchovně probuzené osobnosti, která je skryta v plném multidimenzionálním vědomém prožívání spolupráce na linii duch, duše a hmotné tělo. Rámcově jsem se o tom na mnoha místech zmínil i ve svých textech seriálu Dvě cesty.

Ti všichni, ať již pro ně slova jako duše a duch jsou prázdnými pojmy či se jimi zaklínají ve dne v noci, díky svým nízkým vibracím přímo souzní s podsvětními zájmy svých mentálně jim přímo „nadřízených“ mimozemských entit a jsou jejich pravou rukou a převodovou pákou tlaku na nás ostatní.

Nedivte se pak, že v dobách výrazně vyšší potřeby nízkých energií pro své „domácnosti“ tlačí naši drazí vetřelci hluboce do ega padlé cary, krále a císaře minulosti a politiky dneška do mezinárodních krizí a válečných konfliktů. A papežové, kardinálové, biskupové a kněží žehnají zbraním, které zabíjejí lidské bytosti na obou stranách fronty za vývinu pro ně vetřelce tak vítaných obrovských kvant negativních emocí nás prostých lidí.

Mocní tohoto světa svým mocným temným pánům z podsvětí tak splácejí vaší krví, pláčem a útrapami daň za ochranu, moc a postavení v hierarchii lidské společnosti. Po ovoci poznáte je, říká Kristus. Jen se rozhlédněte kolem sebe, jak se vlády nejen tohoto státu snaží den za dnem ony výnosy negativních energií svými konkrétními činy v kolektivním prožívání nás všech zvyšovat. .

Kolik z nás tady dokáže zvednou hlavu a podívat se zpříma do vlastních očí v zrcadle a říci tomu, kdo z něj hledí na vás tu prostou větu : mám tě rád ? Kolik z vás vůbec chápe, co to skutečně znamená mít se rád ? Kolik z vás je schopno vyzvednout tímto způsobem z prachu zapomnění svoji multidimenzionalitu s její úžasnou silou pozitivních emocí?

Ptáte se, proč by jste měli najít dávno zasuté cesty k prožívání pozitivních emocí vnitřní duální lásky, klidu a míru v nitru každého z vás ? Ptáte se, proč je vám všem v tom tak intenzívně bráněno a proč jste taženi svým prožíváním v tomto světě opačným směrem ?

Protože pokud tak alespoň někteří z vás ve svém nitru učiní, vytvoříte akty své bezpodmínečné lásky k sobě, životu, světu i lidem kolem sebe obrovský vír nádherné energie, který napadá přímo v centru jejich moci ty, kteří na vašich negativních emocích dosud parazitovali a touží dále parazitovat. A oni jsou proti tomu víru absolutně bezmocní. Je ale nutné, aby ten vír v našich nitrech dosáhl společně určité hraniční hodnoty.

Tak je to jednoduché !

Vašich pozitivních emocí se bojí ti ze světa i ti z podsvětí jako čert kříže. Programovým prožíváním pozitivních emocí na úzké cestě vlastní vnitřní duální a multidimenzionální lásky k sobě získáváte sílu unikat z dosahu jejich moci a stáváte se svobodnými.

Stáváte se skutečně a neodvolatelně svobodnými lidmi a pány nad svými životy. To není fráze, to je holý fakt.

Je ale pravdou, že tohle neuchopíte svojí myslí. To si musíte prožít svým srdcem. Probuďte svá srdce zasutá pod nánosy strachu, depresí a úzkostí k radosti a lásce ! Probuďte energie svého srdce a propojte je s energiemi svých dosud temným elitám podřízených myslí !

Protože právě jejich vnitřní spolupráci ve vás v pozemském bytí ona mnohá esesročka mocných podsvětí i mocných tohoto světa ode dne vašeho narození programově blokují již po řadu vašich inkarnací. Dejte mu šanci, svému srdci. Dejte šanci svým srdcím propojeným se svojí myslí. Jste lidé se svobodnou vůlí, ne stádo určené k exploataci svých energií !

Vraťte se prosím k základům, které na tuto Zemi přinesl Ježíš Kristus a pojďte je žít ! Veliké kolo dějin se natočilo směrem, který vám k tomu dává tu nejlepší šanci ! A nebudete se stačit divit, co se bude dít !

Jsme tady všichni, abychom napravili, co jsme kdysi udělali špatně. „Nekonečný příběh“ mého přítele se plně prolíná s mým i vašimi nekonečnými příběhy. Tak docela nejsme bez viny na tom, v jakém stavu se dnes tento svět nachází a jak hluboko jsme ponořeni do svých hmotných těl.

Můj přítel a já s ním si přiznáváme svůj podíl na tom všem úměrně svému postavení tehdy. I když u něj, jak jste se mohli přesvědčit, nešlo o nic jiného, než že nechtěl souhlasit se zřejmým pádem této Země a jejich bytostí do hmoty a degradací původního projektu. Chtěl tedy něco špatného ?

Na tomto příkladě si prosím uvědomte, že každý z nás je jako duch jistým způsobem omezen maximálními vibracemi svého vědomí. Ty jsou dány vibracemi Světla ve chvíli, kdy je jako božská Jiskra vcházíme do vlastní individuality.

A i ten nejvyspělejší duch tohoto stvoření proto není schopen zcela chápat záměry stvořitele s jeho božskými vibracemi a mnohé mu zůstává skryto. Pak se třeba i vysoká duchovní bytost tohoto vesmíru dopustí ponořena do svých pochybností o záměrech stvořitele chyb podobným té, o jaké si můžete přečíst níže v záznamu č. 3.

Zdá se, že stvořitel v případě našeho koutu vesmíru jako pružný manažer zareagoval na změněné podmínky a zapracoval působení negativních energií do řádu jím stvořené části vesmíru. Takže místo kosmické výkladní skříně učinil na čas Zemi školou duší na různých stupních vývoje.

A my jsme dnes zde pravděpodobně proto, abychom mu pomohli tohle všechno zvrátit zpět. Protože vše vypadá na to, že nastala vhodná chvíle vývoj posunout zpět směrem vzhůru. Snad až k dosažení stavu, který jednou přiblíží nebo se dokonce bude krýt s původním projektem.

Jak dole, tak nahoře. Tak to stojí na Smaragdové desce nalezené někde v egyptských pyramidách. Takže doporučuji se na to dívat realisticky : rozhodnutí o tom, co přesně se bude v naší fabrice jménem Země vyrábět, je stvořitelova práce a jeho zodpovědnost. My se jako duchové se prostě zařadíme každý na své místo a budeme dodržovat pracovní kázeň a makat. Tak už to na tom světě chodí.

V tom jsme zajedno i s mým přítelem. V závěru textu záznamu č. 2 je poznámka, že se vrátil tady na Zemi proto, že jeho schopnosti tvořit čisté systémy je tady dnes zapotřebí. I on poučen znalostí své minulosti dává najevo, že nechce opakovat staré chyby a dělá vše pro to, aby se jeho nitro dokázalo zachvívat v souladu s tím, co mu přichází jako pokyny z vibračních výšin.

Ještě nedávno to tady vypadalo na to, že pro ty více či méně negativní civilizace kolem nás nastal čas k novému rozdání si karet o to, která z nich bude tady na Zemi v dalším období v pozici alfa samce. Jak už víte, ve hře není stále ještě nic menšího než právo na další exploatace energií nás, kteří jsme lidmi této Země.

Zájem má spousta vesmírných hráčů působících nejen v naší hmotné dimenzi. Právě dnes, kdy dokončuji svůj třetí text, jsem na Matrixu objevil článek Ivo Wiesnera s názvem „Skok ke hvězdám“. Doporučuji vám ho všem k přečtení. Stejně jako kompletní dílo tohoto vynikajícího autora, dostupné v téměř všech titulech třeba v knihkupectví v Praze na Celené ulici.

Některé entity své záměry dále vládnout ze zákulisí dějům zde na Zemi neskrývají. Jiným jde sice o totéž, ale z propagačních důvodů v rámci soupeření s těmi prvními vysílají signály, že nám chtějí pomoci. Z galaktické úrovně se zde objevují i ti nemnozí, kteří pomoci skutečně chtějí.

Nabídky těchto entit jsou na internetu běžně inzerovány v podobě skupin tzv. kontaktérů, lidských bytostí v těle, kteří se stávají mluvčími těchto energií tady na Zemi. Vzpomeňte si však na propagační kampaně našich politických stran a porovnejte je s jejich / ne / skutečnými činy.

Buďte při rozhodování o volbě potravy pro své duše hezky opatrní. Mnohdy se ptávám svých klientek při své práci s nimi : uvaříte raději kedlubnovou omáčku svým dětem z materiálu zakoupeného v supermarketech nebo z materiálu vypěstovaného doma na zahrádce ?

Jejich odpověď jistě uhodnete. Proto i vy si raději pečlivě obdělávejte svou vnitřní zahrádku a zásobujte se místo nákupu duchovní potravy nejasné kvality a nejistého původu zaručeně čistými výpěstky vlastního ducha.

Je tu aspekt dění, který je nám všem tak trochu zatím skryt v pozadí, ale který nějakou dobu už působí a všichni zúčastnění ho musí respektovat. Současné hemžení zájemců o dominanci na téhle planetě a v jejím okolí je tlumeno a eliminováno děním, který je po tisíciletí úmyslně nesprávně církevními „autoritami“ předvídáno jako druhý příchod Ježíše Krista.

Prostě smečku vlků v rezervaci, která se chce znovu porvat o zdánlivě opuštěné stádečko ovcí zde na Zemi, totiž překvapil příchod strážců, které vykonávají v této rezervaci z pověření vysokých světelných civilizací dozor nad jejich působením. Je mnoho indicií o tom, že vše je již v běhu.

Nepodceňujme záznamy v bibli a ve starých textech vůbec. Osobně označení událostí na Zemi jako druhý příchod Ježíše Krista považuji za totální a úmyslně zavádějící dezinformaci křesťanských pantátů. Buďte si jisti, že by svého Krista při jeho druhém příchodu znovu podobně jako Židé kdysi nepoznali. Je velmi pravděpodobné, že by ho znovu ukřižovali, když ne fyzicky, tak morálně či jinak. Oni si totiž žádnou změnu podobně jako farizejové kdysi nepřejí ! Kde by byla jejich moc nad životy stamilionů a miliard lidí ? A kde by byly jejich majetky ?

A tak zaměňují nový příchod Ježíše Krista za samotným Kristem předvídaný příchod Syna člověka. Pokud mám správné pochopení křesťanské tradice, tato bytost by měla totožná s entitou nejvyšších duchovních vibrací našeho vesmíru, o níž se v bibli hovoří jako o Duchu svatém. Nemám zde prostor pro to, abych zde mohl být tímto směrem konkrétnější. Snad se k tomu vrátíme jindy.

Podstatu mého postoje k této otázce budoucnosti vývoje tady na Zemi vyjadřuje citace z knihy „Ve světle pravdy – Poselství Grálu“ německého autora – proroka – jménem Oskar Ernst Bernhardt., která zdobí již závěr sedmého textu seriálu Dvě cesty. Dovolte mi ji připomenout :

Ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.

Vnímám tuto informaci v hlubokých souvislostech s určitými pasážemi biblických i nebiblických textů jako vysoce pravděpodobnou a blízkou pravdě. A je velmi dobře kompatibilní se souborem informací, které mám k dispozici ze svých zdrojů.

Myslím, že určité události ještě budeme muset nechat dozrát, než budeme moci tuto kapitolu současného dění naplno otevřít. Ne všechno má ještě přesné obrysy. Ale řečeno s Ludvíkem Součkem, již zvěčnělým předchůdcem nás všech, kteří kráčíme dnes v jeho šlépějích snahou předkládat vám literaturu faktu o duchovních souvislostech, je tu již dnes k mání určitá míra „tušení Světla“.

Než přejdeme k poslední fázi nekonečného příběhu, který vám dnes již naplno otevřu, chci vám v souvislosti s výše uvedeným představit velmi zajímavou informaci.

Velmi mne překvapila, příjemně překvapila. Dokonce pochází ze zdrojů, ke kterým má tento internetový magazín neomezený přístup a na něž má takříkajíc exkluzivitu.

Nedávno jste si mohli přečíst zde na tomto internetovém magazínu článek Mirka Zelenky, jehož text je uveden pod názvem „Fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit o současné situaci a roku 2012“. Klidně si ho najděte někde zde v originále.

Autor v článku m.j. uvádí / cituji / :

Z.: Takže mimozemské či přesněji mimolidské vlivy již nehrají významnou roli.
G.: Ne tak zcela. Objevil se tu zcela nový fenomén. Pojmenovali jsme ho faktor X. X jako neznámá v rovnici.

Z.: Má to nějakou souvislost s Akty X?
G.: Ne. Jedná se o jev zcela nečekaný a možná by se dalo říct i neočekávatelný. Každá formulace zavání nepřesností, ale dalo by se to popsat jako inteligentní energie, která sem prolnula z oblasti mimo čas a prostor. Není možno s ní navázat komunikaci a přesahuje všechny možnosti jiných entit momentálně se vyskytujících ve Sluneční soustavě a možná i v Galaxii. Pro mnoho lidí by tato entita dost dobře splynula s tím, co si představují pod pojmem bůh, vzhledem k jejím možnostem ovlivňovat realitu. Pravděpodobně to zahrnuje i zásahy do časoprostoru, tj. ovlivňování přítomnosti změnami v minulosti.

Z.: To zní opravdu dost neuvěřitelně.
G.: Zatím se nepodařilo zjistit její záměry, pokud se u takovéto entity dá o něčem takovém hovořit, ale podle jistých indicií, plynoucích z pozorování jejího působení, jsme si vytvořili pracovní hypotézu, že cílem je ne-katastrofický vývoj situace. Zjednodušeně řečeno v našich lidských pojmech, jedná se o zabránění jakýmkoliv vlivům pozemšťanů, mimozemšťanů v jakékoliv podobě a formě či kosmickým silám, které by směřovaly ke katastrofickému vývoji na Zemi a ve Sluneční soustavě. Zřejmě se jedná o to, aby si lidé sami svobodně zvolili svojí budoucnost. Aby se každý mohl svobodně rozhodnout. Ale to jsou pouze dohady.

Z.: Jak jste vůbec tuto informaci získali? A je ověřitelná?
G.: To již přesahuje rámec tohoto rozhovoru.

Vím z osobního kontaktu, že Mirek Zelenka, kterého snad mohu zvát svým kolegou a spolupracovníkem na cestě ke Světlu, získal tuto informaci mezi řadou ostatních při své práci se svými kontakty mimo naši realitu.

Nepochybuji, že i tahle informace je informací vysoce inspirovanou z vysokých vibračních rovin tohoto stvoření. A skvěle koresponduje s tím, co o čem píši výše a co je zachyceno v záznamech té části informačního toku shora, kterou mám k dispozici.

Takže do cesty galaktickým hráčům na mocenském kolbišti zvaném Země a sluneční planetární soustava, kteří si brousí zuby na ovládnutí tohoto prostoru, se staví tak zřetelně síla přicházející z vibrací mimo čas a prostor.

Nemohli to předpokládat, ti s těmi nízkými vibracemi, kteří touží po přísunu našich nízkých emocí. Do vysokých vibrací, které jsou pro ně bytostně cizí, je jim přístup totiž odepřen. Ze všeho, co se kolem nás děje, je zřejmé, že je skutečně pravdou, že civilizace nejvyšších sfér tohoto stvoření se chystají výrazně zvrátit mocenskou situaci v naší sluneční soustavě ve prospěch Světla.

Protože silou mimo čas a prostor je možno označit jen sílu, která pochází ze samotného vibračního jádra duchovních vibrací naší části vesmíru. Tedy z míst, které mají velmi blízko k energiím proudícím k nám z božského prostoru. Řečeno slovy kontaktu Miroslava Zelenky zde máme co do činění se silou božskou.

V této souvislosti vás jistě přestane znepokojovat stálé odkládání katastrofických scénářů proroků typu Nostradama, Edgara Cayce či jiných. Prostě se zásahy shora budoucnost poněkud mění. Čímž samozřejmě není řečeno, že vše tady se změní v pouhou procházku růžovým sadem.

Hovoří-li se o zabránění cizím vlivům vměšovat se do osudů lidí tohoto světa, znamená to, že na straně jedné jsou a budou blokovány negativní aktivity těch méně světlých civilizací, ale na druhé straně sem nebudou volně vpuštěny ani vlaky či autobusy těch civilizací, které deklarují dobrou vůli nás hromadně přepravit do již transformovaných světů.

Nepochybujte prosím o tom, že z nejvyšších vibračních sfér tohoto stvoření je dnešní dění na Zemi připraveno již hezky dlouho a jeho cílem není zachraňování těch všech, kteří po tisíciletí svého pozemského vývoje sladce spočívali v objetí všudypřítomné hmoty bez vlastní snahy o povznesení se z ní. Rozhodně alespoň nebudou zachraňováni proti své vlastní vůli a bez prokazatelné spoluúčasti.

Nemluvě o tom, že podstatná část lidstva je zde na povrchu Země jen díky výraznému poklesu vibrací pod dříve stanovenou hranici, která umožnila zrození se do zóny svobodné vůle mnohým, kterým byly určeny původně světy jiné, podstatně méně svobodné.

Cílem tedy není podle mne nic jiného než třídění zrna při sklizni, jak se o tom hovoří v bibli. Hranice přípustné kvality zrna při třídění je již dávno nastavena a všichni zde na Zemi jsme byli s touto hranicí na rovině svého duchovního bytí seznámeni.

Soud tedy už běží. Ale není žádného soudce.

Přinese-li nějaká bytost čistých vibrací ponořená do lidského těla opětovně skutečné vědomí o Kristově učení z doby před dvěma tisíci lety, jak je psáno, pak samotný soud ve smyslu bible spočívá v jediném : ne on nebo někdo jiný zde bude soudit jiné !

To oni sami budou soudit sebe svým postojem k přijetí nebo nepřijetí možnosti nastartování vlastní multidimenzionální vnitřní síly k restrukturalizaci vlastní psychiky na úzké cestě vnitřních změn ve vlastním nitru.

Což není v základních zákonech pro provozování skautského tábora duší jménem Země uvedeno na prvním místě, že každý z lidí zde má právo svobodné volby ? Každému se tak podle jeho vlastního rozhodnutí stane přesně to, k čemu se on sám zcela svobodně rozhodne.

Nyní se dostáváme k pokračování našeho nekonečného příběhu. Předložím vám další záznam pořízený s dvouletým odstupem od předchozích dvou.

Ony dva roky v životě mého přítele byly vyplněny řadou událostí v multidimenzionálním prostoru, které zdánlivě byly událostmi podružnými. Zdá se ale, že pouze připravovaly půdu pro další rychlý posun. Tento záznam přišel zcela nečekaně při duchovní operaci, která je nazývána „Božská pečeť“.

Z mého pohledu s těmi předchozími souvisí a navazuje na ně. Zda mohu mít či mám v tomto případě pravdu, ponechávám na vaší úvaze.

Byl stažen vhledem do dané vibrační roviny k tomu způsobilým člověkem, opět sympatickou ženou čistých vibrací, která byla o monitoring setkání s onou bytostí požádána.

Prosím, čtěte dále :


ZÁZNAM Č. 3

————————————————————————————————————————————————————————–
PŘEDMĚT : ŽÁDOST O POSUN VE VĚCI TUŠENÉHO DÁVNÉHO SLIBU
TERMÍN : SRPEN 2010
ZDROJ : PŘÍMÝ KONTAKT S BYTOSTÍ SVĚTLA
POŘÍZENO : PŘÍMÝ ZÁZNAM KONTAKTU
————————————————————————————————————————————————————————–

– text –

vidím vás v rozhovoru s nesmírně zářivou bytostí, kterou mohu označit jako boha, nebo chcete-li, jako stvořitele…

vnímám, že uvádíte, že jste mnohé pochopil a po letech strávených zde na Zemi jste rozpustil své tehdejší zklamání… a že jste rozhodnut udělat to, co jste mu před svým příchodem na Zemi slíbil…

informujete ho, že jste dostal zprávu, že ve vašem životě zde se připravuje hluboká změna… že se definitivně vzdáváte svého odporu a chcete spolupracovat… a ptáte se, co ještě musíte pochopit, abyste uvolnil ze sebe tu destruktivní sílu, která vás tehdy vedla k tomu, že jste svůj původně vlastní projekt opustil a odešel mimo oblast této části stvoření…

žádáte ho, aby vám bylo dáno na vědomí, co s tím ještě máte udělat… že tušíte, že vám ještě něco důležitého uniká…

teď promlouvá ta bytost k vám…

upozorňuje vás, že jste s sebou vzal při svém odchodu tehdy nějaký nádherný informační krystal, jehož síla a v něm ukryté informace jsou dnes zde nezbytné pro další vývoj… že je nutné, abyste ho dal znovu k dispozici…

a teď něco říká… ano, je mi řečeno, že tohle je přesný text slibu, který jste kdysi dal a je na vás, zda ho zrušíte… jeho zrušení vám uvolní prostor k dalšímu posunu…

musím se dobře soustředit… zapisujte si to prosím, nebudu si to možná pak přesně pamatovat… budu diktovat

nepotřebuji již boha více
neboť já jsem pánem všeho bytí
zaprodávám vše živé
nechci lásky více
nenávist mne k tobě víže
neboť já jsem pánem více než ty
zaprodal bych tě,
kdybys byl blíže
není mi to dáno
vracím ti tedy vše
co tvé jest
tvých darů
mi není více zapotřebí

to je vše… vidím, že stvořitel volá k sobě dvě nádherné světelné bytosti… vaši šestou čakru na čele vidím krásně prosvětlenu… ale zezadu, z minulosti, je jakoby zauzlena a černá, bez světla… stvořitel dává pokyn těm dvěma bytostem a oni odstřihují ten uzel a pouštějí světlo i do vaší šesté čakry zezadu… to je zatím vše… obraz mizí…

– konec přepisu –


Text onoho slibu svědčí o tehdejší hluboké frustraci duše té bytosti, která zastávala v oné době roli hlavního šéfa onoho tvůrčího týmu. Z pohledu dnešního vhledu stvořitel zřejmě pod tlakem okolností poněkud pozměnil svůj záměr a jemu nejbližší spolupracovník nechtěl či nedokázal tento záměr pochopit. Prostě to neunesl a postavil se proti.

Podobně jako vy mnozí i dnes jste ve svém životě zprvu neunesli stvořitelův záměr, se kterým vás sem poslal. A neměli jste rádi nebo dokonce jste nenáviděli / nebo ještě stále ještě rádi či stále ještě nenávidíte ? / své vědomí těla / své ego /, tento život, tento svět, své bližní a své nepřátele.

Uvědomte si prosím, že úroveň vašich vibrací vědomí svým způsobem i vás podobně jako každou bytost v tomto vesmíru limituje. Bytosti nižších vibrací se mohou vědění bytostí vibrací vyšších jen přiblížit prostřednictvím své víry. Pokud tuto víru ztratí, dostávají se do problémů.

Vám, které tento příběh vnitřně oslovil, jistě neunikl hluboký konflikt onoho vedoucího týmu projektantů s jemu stvořitelem na roveň postavenou ženskou bytostí, který vyústil v naprosté neporozumění a vedl ve svých důsledcích na tady na Zemi k neporozumění mezi mužskými a ženskými energiemi.

Mám v rukou z dostupných zdrojů doklady o tom, že se konflikt mužských a ženských energií v podání těchto dvou bytostí / boha a bohyně této části stvoření ? / dramaticky podílel na vývoji lidstva nejméně v dalších dvou klíčových bodech v jeho historii.

A to ve chvíli překmitu dějin do období patriarchátu, které se stalo jakousi odvetou za události minulosti a pak nyní v současnosti. Vše nasvědčuje tomu, že dnes tady jde o dění popisované esoteriky dneška jako „smíření boha a bohyně“. O dění, které je v současnosti již prakticky téměř skutečností.

Snad se mi podaří tento materiál pro vás časem odtajnit. Protože se týká nás všech a koresponduje s děním, které nejméně půlstoletí mezi námi prostými lidmi této Země také probíhá.

„Nekonečný příběh“ mého přítele ve svém pokračování v roce 2010 mezi napsáním tohoto textu a jeho definitivním odesláním k uveřejnění pokračoval dále.

Když se můj přítel znovu s odstupem času podíval do svého bezprostředního okolí, zjistil, že onen červený drak ho stále doprovází. Bylo mu líto se s ním po tak dlouhé době strávené společně rozloučit. Transformoval proto jeho energie na vyšší vibrační úroveň, na úroveň „bílého draka“ a pověřil ho ochranou sebe sama pro změnu oproti energiím temna.

A vrátil onen krystal. A byl mu z jeho mysli na jisté vibrační úrovni sňat pod ochranou vysokých světelných bytostí určitý artefakt, něco jako „temný“ implantát, zajišťující dosud pravděpodobně některé zájmové skupině v oblasti této galaxie kontrolu nad jeho myslí. Při té příležitosti si vzpomněl, že podobný artefakt z oblasti srdce mu byl odstraněn zhruba před třemi lety.

Zdá se, že někdo nahoře, zřejmě on sám ve své podobě pravého Já, si pomaličku odškrtává jednotlivé body v životním plánu toho, kým taky tady na Zemi je.

Když jsme si o tom posledně povídali, díval se můj přítel do budoucna s velkým optimismem. Sám to formuloval tak, že základem jeho dnešního pohledu na dění v jeho životě je víra a důvěra. V sebe a v ty, kdož ho shora vedou, ve stvořitelův záměr. Chybovat je možné, z chyb se poučit je nutné. Věří tomu, že jednou jeho pravé Já plně převezme kontrolu nad jeho tělem. Prý už aby to bylo, říkává.

Prostě nekonečný příběh v multidimenzionálním prostoru pokračuje. Pro něj, pro mne i pro vás. Všichni žijeme vedle svého pozemského života své multidimenzionální nekonečné příběhy.

Mysleme na to a udržujme si určitý nadhled nad děním pozemského světa. Byli jsme do něho spolu s ostatními generaci za generací vtahováni způsobem, který jsem ve svém seriálu „Dvě cesty“ na více místech dostatečně popsal.

Cílem těch „temných“ je nás zde na Zemi v těchto rozhodujících chvílích zmást, znehybnit a vyřadit alespoň na čas ze hry. Ke škodě naší a všech lidí tohoto světa, jejichž zrno je dobré. Mají z nás, tzv. nepravých lidí, skutečný respekt. Nejednou si rozbili v minulosti o nás své nenechavé čumáky.

A tohle je další kolo měření sil v dualitě naší části vesmíru. Po zkušenostech minulosti jsme sem nepřišli s nimi soupeřit dnes silou naší vlastní negativity. Zápasit s nimi jejich vlastními zbraněmi nás nikdy nedovedlo a ani nemůže dovést k úplnému vítězství. Jedinou zbraní, která se v tomhle konfliktu počítá, zbraní silnější nade všechny jejich zbraně, je bezpodmínečná láska. Je jen na nás, zda ji dokážeme v sobě objevit.

Osobně věřím, že ano. Protože rok 2012 je za dveřmi.

Pokud připustíte, že tyhle řádky mohou být obrazem skutečných dějů odehrávajících se v jiných realitách tohoto multidimenzionálního prostoru, jistě si uvědomíte, že padají pravděpodobně poslední pojistky blokující na lidské úrovni ty, kdož budou mít do příštích událostí co říci.

Proto si myslím, že to tady brzy bude opravdu zajímavé. Jsem rád, že u toho mohu být. Ať už mi prosím nikdo neříká, že tenhle svět a život v něm nestojí za to, aby byl žit. Vždyť to není pravda !

Pavel Karpeta

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/5046-nekonecny-pribeh-aneb-nedobrovolny-navrat-na-misto-cinu-po-eonech-veku-3-3/