SYMBOL I-AM

Jak víme, symbolika a vysvětlování symbolů okolo nás je jedním z předmětů esoteriky. Samotné slovo esoterika (=esoteros) označuje oblast, která jak už říká název, “vnitřní zem”, “vnitřní území či prostor”, a přeneseně “vnitřní kruh”. Je to důležité, protože svět kolem nás je více symbolický, než faktický, protože jak víme FAKTA můžou být RÚZNÉ interpretována, stejně jako symboly. To ovšem neznamená, že neexistují jasné hranice mezi tím co znamená tento symbol a co znamená jiný.

Symbol a znak

Symbol je mýtický obraz, který stojí jednou nohou zde a druhou ve věčnosti. Odkazuje k transcendenci.

Znak ukazuje na něco, co je zde.

Konkretizování představy a konkretizování symbolu není ničím jiným než modlářstvím. Z tohoto hlediska je celé naše náboženství modlářským systémem. A možná právě díky tomuto neuvědomělému vlastnímu modlářství vidíme modlářství u všech ostatních, a rozbíjíme jejich idoly.” (J. Campbell – Tisíc tváří hrdiny)

Symbolsinnbild (německy) – sinn jako smysl a význam a bild jako obraz; symbolon (řecky) – původně to byly dvě půlky nějaké přetržené nebo rozlomené věci sloužící k prokázání totožnosti nebo závazku, ale také shoda přirozených nebo nenadálých věcí při věštění. Symbol tedy není žádnou alegorií ani znakem, nýbrž obrazem obsahu přesahujícího z větší části vědomí; symbol však může také „degenerovat“ na úroveň znaku a stát se „mrtvým symbolem“, je-li smysl ukrytý uvnitř plně odhalen a přestává být významným, protože jej pak můžeme vystihnout racionálně. Pravý symbol totiž nemůže být beze zbytku vyložen; vědomí lze odkrýt jen jeho racionální podíl, zatímco iracionální přímo „vede k duši“.

„Zda něco symbolem je nebo není záleží především na zaměření pozorujícího vědomí“, říká Jung; tzn. že jde o to, zda má pozorovatel nadání resp. zda je vnitřně disponován vnímat objekt, např. strom, nejen jako takový v jeho konkrétnosti, ale např. jako symbol lidského života, tj. také jako symbol něčeho neznámého. Přitom je docela dobře možné, že tentýž fakt bude pro jednoho člověka představovat symbol a pro druhého jen znak.

Symboly jsou tedy vlastními transformátory energie psychických procesů.

Astrologie transformace – víceůrovňový přístup

Dane Rudhyar

“Slova pochopení a význam jsou bohužel obecně používána jen s malým či vůbec žádným zřetelem k tomu, k čemu by se měla nejpříznačněji vztahovat. “Pochopení” se zásadně liší od “znalosti” a “význam” od “označení”. Přesněji řečeno “znalost” je zprostředkována “znaky” a “pochopení” “symboly”. Znalost předpokládá oddělení poznávajícího od poznávaného. Znalost je objektivní, zatímco intuice subjektivní. Sloveso pochopit má základ v slovesu “chopit se” – chopit se něčeho, ucítit odpor, zakusit “kořeny” (neboli příčiny) toho, co má být pochopeno. Neměli bychom říkat, že rozumíme znaku, my buď víme, anebo nevíme, co označuje. Ptá-li se nás někdo, zda jsme se setkali s tím či oním, můžeme odpovědět: “Ano, toho znám.” Neodpovíme “Chápeme ho”, pokud neznáme jeho charakter a základní způsoby jeho chování a reakcí. Vědec zná mnoho věcí, jež ve skutečnosti nechápe.
Fakta jsou pozorována a poznávána; symboly by měly být pochopeny tehdy, když je “zjeven” jejich význam, a pochopení symbolu by vždy mělo znamenat i určité “soucítění” s kulturou či skupinou lidí, kteří pouhý fakt povýšili na úroveň symbolu. Známe jako fakt, že v dávné Palestině byli někteří zločinci ukřižováváni a cizoložné ženy kamenovány. Avšak obraz ukřižovaného Krista visí v katolickém kostele nikoli k označení dokonalého historického faktu, nýbrž jako naléhavý a mocný symbol určitého způsobu života, jako ideál nejvyšší oběti a slitování. Fakt je pouze tím, čím je, může být přesně definován. Symbol je nesrovnatelně víc než to, co zobrazuje, protože on nepředstavuje pouze určitou situaci; symbol poukazuje na spletité seskupení pocitů a hodnot. Symbol není indikátor, symbol je přinejmenším potenciálně zjevením významu a skrze tento význam i mlčky předpokládaného cíle.
Symboly integrují oddělené zkušenosti a aspirace mnoha lidí, jsou to základy, na nichž je vystavěna kolektivně přijatá kultura. Symboly vyjímají události a fakta z říše jedinečného a náhodného – z říše nepochopitelné a smysl postrádající náhody a slepé aktivity – a uvádějí je do říše “obecnin” a kolektivně platných principů a motivací. Symboly nám umožňují vyrovnávat se se situacemi, které dokážeme bezezbytku a smysluplně vyřešit jen na základě kolektivní zkušenosti a kolektivní soustavy hodnot. Symboly vyrůstají ze společné zkušenosti lidských bytostí v reakci na potřebu, již všichni vědomě či nevědomě sdílejí. Existuje však hierarchie lidských potřeb; některé jsou hlubší a společné všem lidem, jiné jsou zakoušeny pouze jedinci stojícími před možností zásadní vnitřní proměny nebo radikální změny jejich vnějších životních podmínek.
Když Gautama Buddha předstoupil před lid Indie, stal se Vzorem toho způsobu života a toho typu mentality, který masy lidí potřebovaly – lidí, kteří po dlouhou dobu žili v područí kastovnického systému a kteří byli nuceni procházet nekonečnou řadou rituálů, nad níž dohlížela mocná kasta brahmínů. Obraz sedícího a meditujícího Buddhy se stal symbolem nového druhu moudrosti a klidu, dosažitelného každému, kdo je ochoten jít jeho “střední cestou”, vyznávat oněch několik základních ctností, a dosáhnout tak nové úrovně duševní činnosti – nové moudrosti.
V Evropě se kříž stal symbolem jiného přístupu k životu, přístupu kladoucího důraz na cit lásky a oddanosti a připravujícího lidské bytosti k tomu, aby svým nejhlubším krizím čelili úplným odevzdáním a sebeobětováním a tak dosáhli konečného znovuzrození do vyšší říše bytí – symbolem Vzkříšení. Životy Buddhy a Krista byly přetvořeny v “mýty” (neboli mythos). Každá událost jejich životů byla povýšena na úroveň symbolu, uvádějícího nějaký univerzální nebo archetypální význam, příklad k “napodobení”. Náboženství založená na těchto symbolech a archetypech ritualizovala množství aspektů těchto velkých mýtů a řadu symbolizovaných fází procesu, jimiž jejich stoupenci museli projít a jež museli zakusit ve své snaze “ztotožnit se” s idealizovaným obrazem Boha ztělesňující nebo božsky inspirované bytosti.
Astrologii lze rovněž pochopit jako velký a (v minulosti) všeobecně přijatý mythos. To, co tento mythos zobrazuje a co se pokouší zjevit co možná nejpůsobivějším způsobem, totiž předvídání budoucnosti, je stručně řečeno uspořádanost vesmíru, v němž lidské bytosti žijí. Tím, že tak astrologie činí, naplňuje nejzákladnější potřebu lidí: potřebu pořádku a bezpečí. Z tohoto důvodu byla astrologie plným právem nazvána “matkou věd” a vlastně i civilizace, neboť věda a všechny projevy kultury (včetně náboženství) existují jen proto, že lidé cítí, že nejrůznější pravidla a společenské regulace, jež navrhují k uspořádání vlastního kolektivního společenského života, jistým způsobem odrážejí (anebo napodobují) vesmírný řád. Víra v existenci takového vesmírného řádu se vynořila v prvních dnech lidského vývoje na této Zemi, tehdy, když lidé dokázali zakoušet nejen rytmus dne a noci a opakování ročních období, nýbrž i ohromující pohled na jasnou noční oblohu a spolehlivě se střídající východ a západ nejjasnějších hvězd v určitých ročních dobách.
Astrologie v zásadě vždycky byla jistým náboženstvím spočívajícím na denním, měsíčním a ročním rituálu hvězd, Luny a Slunce. Každý, kdo se byť i jen povrchně seznámil s předkřesťanskými kulty světa východního Středomoří a Blízkého východu a s Mystérii, slyšel o “slunečním mýtu” a soudech, o smrti a znovuzrození “slunečního Hrdiny”, symbolizujících sestoupení a znovuvystoupení “Duše” Člověka. Avšak scénou kosmického mythos bylo ve skutečnosti samo nebe. Posvátná Mystéria byla pouhými odrazy toho, co se odehrálo v té části nekonečného Prostoru, který je lidským bytostem viditelný. Mystéria vznikla proto, aby kosmický rituál planet, hvězd a obou Světel (Slunce, Luny) mohl být lidmi zakusitelný tak, aby se mohli identifikovat a “nalézat” se v jeho cykličnosti. Astrologie uplatňovaná na úrovni jednotlivé osoby je ve skutečnosti aplikací konceptu Mystéria. Neměli bychom nikdy zapomínat, že moderní věda se všemi svými rafinovanými nástroji nám poskytuje pouze takový obraz vesmíru, jakého je naše moderní vědomí schopno. Vykládá to, co člověk dokáže vnímat, ať již přímo, nebo s pomocí svých nástrojů – pouze to, co člověk vnímá. Jaké rejstříky vibrací existují mimo naše vnímání, o tom nevíme nic. To, čemu říkáme realita, je naše lidská realita – projekce našeho omezeného vědomí toho, co je. Moderní vesmír galaxií a metagalaxií je stejným “mýtem”, jako byl mýtus našich Předků, kteří v tom, co my nazýváme hvězdami, viděli ztělesnění hierarchií tvořivých bohů a v Mléčné dráze lůno Duší. Jeden imaginativní vědec, Donald Hatch Andrews, napsal ve své nádherné knize The Symphony of Life, že svět je víc hudbou než hmotou, protože všechno v něm je nyní rozloženo do vibračních frekvencí. Klasická evropská symfonie je také mýtus – strukturované uspořádání zvuků, a tedy vibrací. Pozadím všech těchto mýtů je bytostná potřeba člověka věřit, že žije ve světě řádu, a – protože chtějí prožít život zdravý a bezpečný – většina lidí ještě připojí: ve světě, který má význam. A třebaže pochopit nebo přijít na kloub tomu, co to vlastně význam je, nemůžeme, musíme věřit, že takový význam existuje a že kosmos je organickým celkem – strukturovaným a harmonickým systémem nesmírně složitých, leč vyvážených aktivit.
Jen zatrpklí a pyšní lidé, jejichž nervovou soustavou a myšlením otřásla katastrofální a pro ně nepochopitelná řada událostí, mohou s poválečnými existencialisty tvrdit, že svět je absurdní a že pouze člověk dokáže stát osamoceně uprostřed této absurdity a s (pro ně) ušlechtilou schopností promítat své vlastní hodnoty a svébytnost do nekonečného prostoru vyplněného nesmyslným pohybem náhodně vytvořených agregací hmotných atomů. Ale i takovýto tragický a nesmyslný obraz světa a obraz navždy stejného “věčného návratu”, o němž snil Nietzsche na své cestě za šílenstvím, znamenaly snahu vytvořit mythos, ten jediný, s nímž byli jeho lidští tvůrci schopni smysluplně žít. Tyto mýty byly jejich osobní reakcí na potřebu řádu. Dokonce i nepořádek lze chápat jako určitou formu řádu, neboť negace je pouze potvrzením odmítnutí přijmout jakékoli pozitivní tvrzení, jež popírající zná a přizpůsobit se mu9).

2. kapitola knihy The Astrology of Transformation – A Multilevel Aproach by Dane Rudhyar, A Quest Book 1980, česka jako Astrologie Transformace v překladu Miroslava Drozda

SYMBOL I-AM JE SYMBOLEM VĚČNÉ, PŘIROZENÉ, NEVYČERPATELNÉ A VOLNÉ ENERGIE TORZNÍHO POLE

Co vytváří tuto sílu?

V současné době chápeme, že vše v tomto vesmíru má kolem sebe energetické pole. V metafyzické komunitě ji někteří označují jako aura, ale lze ji snadno nalézt v přírodě. Toto energetické pole má tvar torusu, někteří ho označují jako koblihu. ​Podle chápání fyziky plazmatu, jak ji učí Keshe Foundation, energetické pole, o kterém mluvíme, není nic jiného než kombinace magnetických a gravitačních polí. Pokud se s tímto novým chápáním vrátíme k atomu, protonu, neutronu a elektronu v atomu, tak tyto jsou pouhopouhými abstrakcemi kombinací magnetických a gravitačních polí (p.př.: .. a což vědecká komunita ještě pořád nerada přiznává, že jejich materializace je irelevantní a neodůvodněná).

SYMBOLIKA KRUHU

ZDE V TOMTO ZNAKU JE SYMBOL “I”ZOBRAZOVÁN V KRUHU. KRUH JE ODJAKŽIVA SYMBOLEM SOLÁRNÍM, ALE TAKÉ SYMBOLEM PŘÍRODY, GALAXIE A KOSMU VŮBEC V TOM NEJŠIRŠÍM SLOVA SMYSLU. JAKO SOLÁRNÍ (JE TO PŘESNĚJI KRUH S TEČKOU) JE TENTO SYMBOL SYMBOLEM LIDSKÉ VŮLE, EGA, AUTORITY A VŮDCOVSTVÍ. JE ARCHETYPEM OTCE A MUŽSKÉ ENERGIE, KTERÁ SE PROJEVUJE A PROSAZUJE VŮLÍ. KRUH JE TAKÉ SYMBOLEM CYKLU A CYKLIČNOSTI PŘÍRODNÍCH PROCESŮ (ZÁKLADNÍ VIDITELNÝ CYKLUS – SOLÁRNÍ ROK).

“V humanistické astrologii je symbol Slunce a kruhu výchozí a dočasné centrum osobnosti, její poslání a zaměření. Postavení v astrologických znameních a domech určuje typ zkušenosti, která dovede jedince k jeho přirozené povaze.

Na biologické úrovni představuje tento symbol princip otcovství, plodný aspekt životní síly, biologického otce, typ energie, která udržuje člověka v chodu. Do určité míry ho lze ztotožnit s principem Jang.

Na společensko-kulturní úrovni ho můžeme ztotožňovat s egem, s vůlí prosadit se, získat osobní identitu, uznání, moc a prestiž v rámci společenství, třeba jen díky povolání, profesi, společenskému postavením.

Na úrovni individuální symbolizuje jedincovu vůli fungovat vlastním způsobem, nezávisle na společensko-kulturních představách a tradicích. Ego by se mělo stáhnout do pozadí, aby se mohl jedinec snažit uskutečnit svůj vrozený potenciál.

Na transpersonální úrovni se Slunce stává jednou z hvězd galaxie, tryská jím energie Mléčné dráhy, a proto symbolizuje jedincovu možnost napojit se na transindividuální, transpersonální úroveň, na vyšší Celek, a jemu obětovat svoji vůli, fungovat jako jeho vědomý služebník. Nejprve je však nutné překonat přehnaně zaujatou angažovanost ve prospěch nižších celků, jako jsou společenství nebo národy.” Pavel Turnovský: Úvod do humanistické astrologie

Kruh nemá počátek ani konec, je univerzálním symbolem úplnosti, věčnosti s a dokonalosti a Celistvosti a holistického Celku. Důvodem byla patrně skutečnost, že Slunce, Měsíc a planety se jevily jako kruhové nejen svým tvarem, nýbrž i svým pohybem kolem Země (z geocentrického pohledu “ze Země”). Kruh s bodem uvnitř je astrální symbol Slunce. V alchymii se tak označuje zlato. Zajímavá značka vzniká kombinací kruhu a kříže tvoří dokonalou figuru, která vyjadřuje spojení věčnosti a Krista. Má rovněž význam rodícího se života. Kruh také symbolizuje uzavřené spojení a jednotu (prsten).Nalezneme jej v řadě astrálních, magických, alchymistických symbolů, neboť ovládnutí kruhu a jeho geometrie bylo podle mágů nutností k zvládnutí a využití přírodních sil. Alchymisté často používali k vyjádření vztahu uzavřeného spojení kruhu v podobě svinutého hada (Uroboros). Zlatý kroužek je symbol slunečních božstev a jimi propůjčené moci. Řecká filozofická škola ze třetího století, známá dnes jako novoplatonismus, používala kruh jako ideogram božského prazákladu, úplné dokonalosti, o niž má usilovat lidský duch. Jako „dokonalý“ geometrický tvar bez začátku a konce, stejný ve všech bodech, symbolizuje kruh úplnost, věčné pokračování, jednotu a ochrannou hradbu. V křesťanské symbolice se nejsvětější Trojice někdy zobrazovala jako tři překrývající se kruhy.“ https://theses.cz/id/p6lnhx/DIPLOMOV_PRCE_21._4._2019.pdf

 

SYMBOLIKA PÍSMENA I SPOJENÁ SE SYMBOLIKOU ČÍSEL 1 A 0 (KRUH)

I je v řecké abecedě totožné (v našem rhodos-thaurotickém systému) s hebrejským písmene Yod a sdílí s ním i číselnou hodnotu 10. Písmeno I v kruhu je také symbolem astrologické osy meridiánu v momentě zrození. Tento meridián Immum Coeli – Medium Coeli (Hlubina Nebes a Střed Nebes) souvisí s duchovní a /nebo profesionálním růstem osobnosti, směrem nahoru. Vokací k individuálnímu po-volání ovšem nikoliv k pouhému “zaměstnání”!).

V symbolu I je tedy jasně vidět:

“… hieroglyf lidského prstu, vztyčeného ukazováčku. Odtud, podle Papusova názoru stalo se toto písmeno obrazem

potenciální manifestace a věčnosti času a všech ideí, jež se na něj vztahují.

Číselnou hodnotou tohoto písmena je 10. Číslo složené z

jedničky – nedělitelné jednoty a nuly – hieroglyfu cirkulace, oběhu a nekonečna.

Desítka je také, podle pythagorejského názoru

číslem, které v sobě obsahuje všechna ostatní čísla.

Proto byla pro pythagorejce představitelkou celého početního systému a tedy číslem Universálním, neboť Universum obsahuje v sobě všechno stvořené.”

Pierre Lasenic (Petr Kohout z Lasenic): Tarot – klíč k iniciaci

“Před příchodem hinduisticko-arabského číselného systému ve starověkých semitských abecedách, jako je hebrejština a arabština, a v řecké abecedě, každé z písmen sloužilo dvojímu účelu: reprezentovaly FONETICKÉ hodnoty a zároveň reprezentovaly ČÍSELNÉ symboly. (p. př.: .. a číselné symboly nepředstavovali KVANTITU, ale KVALITU – FÁZE CYKLU).

Francouzský okultista 19. století M. Encausse, píšící pod pseudonymem Papus, napsal řadu knih o kabale, tarotu a příbuzných tématech západní esoterické tradice. Ve své knize ‚Tarot Čechů‘ popisuje roli Yodu ve vývoji kabalistického jazyka.

“Yod ve tvaru čárky nebo tečky představuje princip nebo původ všech věcí. Všechna ostatní písmena hebrejské abecedy jsou tvořena různými kombinacemi písmene Yod. Syntetické studium přírody vedlo starověké k závěru, že existoval a všechny přírodní produkce ovládal jen jeden zákon. Tento zákon, základ analogie, postavil princip jednoty do počátku všech věcí a považoval je za odrazy na různých stupních principu jednoty. takže Yod který jediný tvoří všechna ostatní písmena, a tedy všechna slova a všechny fráze abecedy, byl právem použit jako obraz a reprezentace tohoto principu Jednoty, o kterém profánní nevěděli (p. př.: hebrejská abeceda je PROSTOROVÁ. Písmena této abedcedy nejsou jako naše 2 dimenzionální, ale mají i hloubku, a tudíž 3 rozměr). Yod je nejvíce okultní všech písmen; protože on je počátek a konec všech věcí. Nadpozemská moudrost je Yod; a všechny věci jsou zahrnuty v Yod, který se proto nazývá Otec otců nebo Tvůrce vesmíru.”

https://realitysandwich.com/meaning_sacred_geometry_part_3/

 

SYMBOLIKA MOTÝLÍCH KŘÍDEL

Modrý motýl
Tito okouzlující motýli jsou považováni za nositele splněných přání a snů. Je tu však háček. Člověk by se neměl vzdávat. Mohou se vyskytnout potíže bez známé příčiny. Pokud vytrváte, věci se rychle změní. Nezoufejte.
Modrý motýl vám také poskytne ochranu před zlou magií a škodlivými duchy: Jste nasaženi kletbou? Je čas se uvolnit a roztáhnout křídla. https://aluska.org/motyli-jako-znameni-jaky-nesou-vyznam-podle-barev/

Tento hmyz, který se těší velké oblibě díky vlastnostem, jako jsou jejich nápadné barvy, symetrický a harmonický tvar, jemnost jejich křídel a jejich úžasný proces metamorfózy, ve kterém se baculatý červ nakonec stane stylizovaným motýlem s barevnými křídly. A navzdory skutečnosti, že věda má opodstatněné vysvětlení toho, co se v tomto procesu děje, pravdou je, že na přeměně housenky na motýla je něco magického a tajemného.Jeho metamorfóza je navíc metaforou znovuzrození, evoluce a transformace zevnitř směrem ven.

Motýli představují transformaci. Tento hmyz nám dává lekci o tom, jak je možné jít do sebe, aby se jedinec transformoval, přestavěl a vyvíjel. Ukazují důležitost odhodlání a sebevědomí během procesu růstu, změny a obnovy. Tento hmyz také symbolizuje znovuzrození, naději a odvahu. Jejich přítomnost lze interpretovat jako znamení, že ve vašem životě probíhá pozitivní změna prostřednictvím mírového a vyváženého přechodu. Motýl vás tedy povzbuzuje, abyste sebevědomě procházeli svou transformací.

Stejně jako kdokoli jiný, housenky nemají žádný způsob, jak vědět, co přijde poté, co se zamknou ve svém kokonu. Ale bez ohledu na nejistotu poslouchají své vnitřní volání, aby stejně šli dovnitř a umožnili tak smrt a znovuzrození. A konečně, motýli jsou také symbolem svobody tím, že získávají křídla, která jim umožňují létat daleko za jejich hranice, když jsou ještě housenkami. Symbolizují schopnost transformovat se, aby se zlepšila situace, ve které člověk žije.

Symbolika motýla v různých kulturách

Od starověkých Keltů po domorodé Američany, různé kultury v celé historii přisuzovaly tomuto hmyzu duchovní významy a symboliku.

Předhispánské kultury. Předkolumbovské civilizace považovaly motýly za posly bohů a věřily, že představují duchy nebo duše svých předků. Věřili, že stateční válečníci se po smrti nakonec proměnili v ptáky, kolibříky nebo motýly a na věčnost pili nektar.

Indiánské kultury. Pro různé domorodé kmeny Severní Ameriky představovali motýli pojmy jako: změna, transformace, naděje a pozitivita. Zatímco někteří věřili, že předkové komunikovali prostřednictvím motýlů, jiní považovali přítomnost tohoto hmyzu za znamení radosti nebo naděje. V mnoha z těchto kultur však byli s nemocí spojováni černí motýli.

Keltská mytologie. Zvažte motýly jako symbol duše lidí, kteří zemřeli. Předpokládá se, že mohou přejít do jiných říší a také představovat transformaci, stvoření a znovuzrození.

Africká kultura. Metamorfóza motýla je považována za symbol transformace v různých sférách, od puberty po sociální změny. Jeho symbolika je tkaná do mnoha aspektů africké kultury, od písní a příběhů po tance a jiné umělecké formy.

Starověké Řecko. Pro starověké Řeky byl motýl symbolem prvotního ženského Božství, takže souvisel se sexualitou. Později začal být považován za znak duše. Dokonce i bohyně Psyche, která byla zosobněním lidské duše, byla obvykle zobrazována s motýlími křídly.

Japonská kultura. V Japonsku je motýl symbolem gejši, stejně jako ženského pohlaví obecně. Když jsou dva motýli zobrazeni společně, symbolizují manželské štěstí. Kromě toho je tento hmyz také spojován s duší, protože existuje víra, že se člověk může reinkarnovat do motýla, aby se vrátil a staral se o své blízké.

Torzní pole všude v přírodě

Pokud se podíváme do přírody, můžeme vidět, že existuje mnoho znaků, které ukazují přirozené proudění vesmíru. Mějte na paměti, že tato pole proudí spirálovitým pohybem zvenčí dovnitř. To bude lépe pochopeno, když se podíváte na následující příklady. Můžeme to vidět v potravinách, které jíme, například jablko nebo hruška tvarující se po rozpůlení do tvaru toroidu.

Můžeme to vidět, kdykoli spláchneme záchod nebo myjeme nádobí. Pohled na toroidní pole shora, jak se voda táhne do středu. Dalším příkladem jsou přírodní víry a hurikány. Při pohledu na tornádo přemýšlejte o tom. Jak by tornádo vypadalo, kdyby tam nebyly žádné mraky nebo trosky, které by se mohly nasát? Byli byste schopni to vůbec vidět?
HeartMath Institute také provedl rozsáhlý výzkum energetického pole srdce a dokonce vytvořil nástroje, které jej dokážou detekovat. I naše galaxie sleduje tok toroidu.

Pokračujeme tam, kde skončil Tesla.

Existuje mnoho příkladů, které ukazují přirozený tok přírody, ale až donedávna nebylo dost lidí, kteří by s touto myšlenkou pokračovali. Jeden bratr jménem Nikola Tesla měl pochopení pro tento proud. Pokud neznáte Nikolu Teslu, je důvodem, proč v současné době máme v našich domovech elektřinu z klimatizace. On je důvodem, proč máme bezdrátovou komunikaci, mobilní telefony, Wifi atd. A co radar, který letiště používají ke sledování svých letadel? Kdy jste naposledy museli na rentgen? I za to mohla Tesla. Neonové osvětlení, elektronické motory, to vše byly nápady, které přinesl Nikola Tesla a mnoho dalších. Tento bratr neustále všem říkal, pokud chcete pochopit tajemství vesmíru, musíte se na něj dívat z hlediska energie, frekvence a vibrací. To je místo, kam směřujeme. https://www.plasmaproduction.org/13-a-unified-theory.html

“Osoba, která říká, že to nelze udělat, by neměla přerušovat v práci osobu, která to dělá”

čínské přísloví

https://www.researchgate.net/figure/Morphogenesis-of-reality-seen-as-a-fractal-process-of-information-unfolding-either_fig5_326972894

STUDIO KLATOVY NEREUS MOJMÍR- živý člověk & OPPT 1.12.2022

https://odysee.com/@studio.Klatovy:c/ZC_OPPT_misun_nereus_12_01_118min:b

CO ZNAMENÁ INKARNOVANÁ ESENCE.

HISTORICKÉ SOUDNÍ ROZHODNUTÍ ZE ŠPANĚLSKA Z KANÁRSKÝCH OSTROVŮ O ZÁKAZU POVINNÉHO OČKOVÁNÍ POD TRESTEM VĚZENÍ.

NIKDO NEMŮŽE BÝT NUCEN NECHAT SE OČKOVAT, POD TRESTEM UVĚZNĚNÍ NEZÁKONNĚ OČKUJÍCÍHO.

? . Soud prvního stupně číslo 6 Las Palmas de Gran Canaria vydává historický rozsudek, který říká následující:

➡️ Neexistují dostatečné zdravotní důvody pro nucené očkování vakcíny COVID19

➡️ Tyto vakcíny jsou experimentální léky, které vyžadují lékařský předpis a informovaný souhlas pacienta
?
➡️ Pokud nejsou splněny dva předchozí prostory (vakcína musí být předepsána lékařem a pacient musí mít podepsaný informovaný souhlas), je podávání vakcíny nezákonné
?
➡️ Pokud nejsou splněny dva výše uvedené prostory (informovaný souhlas a lékařský předpis), stávají se zdravotníci, kteří vakcínu podávají, přímo odpovědnými za škody a úmrtí v důsledku této vakcíny
?

https://t.me/+YwBvNw7bqOtmNmIx. ✨ https://t.me/c/1415754591/556520

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/12/05/mojmir-misun-a-nereus-v-rozhovoru-o-filosofii-a-dokumentaci-inkarnovane-vecne-esence/