Politický systém pečlivě vybíraného monarchy podle skutečných duchovních a morálních hodnot byl hadí silou postupně nahrazen pseudodemokratickým modelem, kde chybí jakákoliv kontinuita, poctivost a profesionalita vládnutí a respektování kosmických principů. Ke správě moci jsou vybíráni jen bezpáteřní egoističtí diletanti, kteří poslouchají na slovo a jednají přesně podle připraveného scénáře.
.
Parta ziskuchtivců ovládla zemi na čtyři roky a pak to pokračovalo dál. Postupně byli odstranění vládnoucí monarchové v Anglii, Francii i car v Rusku. Takto napadenou společnost můžeme přirovnat k chodícímu člověku bez hlavy, jen jako chodící údy. Tak, jak si počínají dnešní zmanipulované vlády, přesně vypadá vláda těla, které se zbavilo své hlavy.
.
Naše civilizace se nyní nachází v závěrečné fázi úpadkovém stádia kultu „Hada“ a je nejvyšší čas přesměrovat vývoj naší civilizace k vyšším duchovním principům. Ego bylo kultem temné nápodoby záměrně ztotožňováno s principem věčného átmana, tedy s vykřesanou silou Úplnosti, Světla poznání a dokonalého Člověka. Naopak škola Védy egoistické „já“ chápala jako základní omyl nevědomosti, který zapříčiňuje veškeré neštěstí a zlo světa. Toto maličké a nevědoucí „já“ (malé černé zrnko hmoty, hebrejsky jod) přirovnávala k parazitickému červu, který je ukryt v temnotě nitra sladkého plodu a je hnán svým věčným pudem žravosti, rozhlodává (sanskrtem čarvayati) a snaží se neustále tunelovat svět. Takhle nastavenými lidmi bylo ve védské kultuře opovrhováno. Byli považováni za spodinu lidské společnosti a ve staré indické společnosti proto nosili jméno červa – čarváka.
.
Původní sluneční mýty vycházející z védské filosofie nalezneme všelijak skrytě přetvořeny pod mnoha vrstvami i v západních variantách mýtů. V čisté smysluplné podobě se se slunečním mýtem se však většinou můžeme setkat pouze na Východě jako s archetypálním příběhem o bojovníkovi, symbolizujícím podstatu lidství, sílu „Poznání“, která poráží „Hada“ či „Draka“, kteří zase symbolizují „Nevědění“. Tyto skutečnosti se můžeme dozvědět v základním zdroji indoevropské slovesnosti, v indické Rg védě, kde Indra bojuje s drakem Vrtrou a také v textech buddhistických, které se díky tradici buddhismu uchovaly až do dnešní doby. Zde lidský hrdina Poznání Buddha bojuje s Márou. S obdobným modelem se ještě můžeme setkat v perském okruhu v podobě příběhů o Zarathuštrovi a jiných hrdinech, kteří bojují proti Angri Mainyuovi, bohu podsvětí a Temnoty.
.
Sluneční filosofii reprezentuje v západní antické gnostické tradici původní gnostický Kristus, který zde ještě nemá tu pozdější, přetvořenou podobu, kterou známe z Bible, ale má jasnou podobu sluneční, coby bojovník Světla proti Temnotám, jako nekrvavý a vítězný bojovník Poznání a nikoliv Kristus židovský a chtonický, krvavý obětovaný beránek, umírající na kříži.
.
Právě takového „slunečního Krista“ můžeme dobře sledovat v prastaré nazarejské gnostické tradici mezopotámské, kde se tento hrdina jmenuje „Poznání Života“ – „Mandá dHaije“ a je duchovní „světlou bytostí“ či spíše kvalitou úplného poznání, vyslanou do světa, která zde působí, aby poznání mezi lidmi nezaniklo, a aby se stále znovu rodilo.
Všichni lidé si nejsou rovni!
.
Jak je patrno z buddhismu a Védánty, ego je právě ten hlavní aktér, který rozhoduje o tom, zda se dobro změní ve zlo, nebo ne. Neprobuzení, egoističtí lidé potlačují všechno obecně dobré, všechno spravedlivé, protože pracují na zvětšování svého ega. Obecně řečeno: předměty, formy a „stíny“ nám likvidují podstatu filosofie, kterou je svoboda člověka. Dnešní lidská civilizace se domnívá, že když bude stále vice vyrábět věci, tak se člověk dočká svobody a “rozvoje”.  Ukazuje se stále naléhavěji, že to pravda není.
.
Gnostici, stejně jako každá skutečná duchovní škola, vždycky odmítali názor, že „všichni lidé jsou si rovni“, a tak dělí svět lidí podle úrovně dosaženého lidského vědomí či probuzenosti, protože chápou, že představa která zakládá takzvanou „demokracii“, že všichni lidé jsou si rovni, je zcela zkázonosná a postupně hubí všechny ušlechtilé lidské hodnoty a hubí i život sám! Židovské, dnes tolik užívané a propagované, heslo „všichni jsme lidé“ se snaží zneužít soucit a přející lehkovážnou mysl všech dobrých lidí, aby ochotně směšovali čestnost s nečestností, aby i darebáci byli omlouváni a „měli svá práva“. To se židům bohužel v naší západní společnosti dokonale podařilo.
.
Ve stádiu takového společenského vývoje, či lépe řečeno rozpadu společnosti, ve kterém jsme se dnes ocitli, platí, že „všichni lidé jsou si rovni“ a podvodník se odlišuje od poctivého většinou pouze tím, že je mnohem bohatší co týče světských statků a moci. Tak to už je ale projev oné, mytické a dobře známé „potopy“, kdy však nejsme zaliti vodou fyzickou, ale vodou démonskou, vodou bez jakýchkoliv projevů živého ducha. To pak znamená, že už tu není žádná vnitřní síla, která by dokázala bránit člověka proti síle materialistického světa a není tu žádná škola, která by vůbec o nutnosti takovéto obrany mluvila a učila jí, protože hmotný svět a jeho gravitační síla už takřka pozřel celého člověka. Celý smysl duchovní školy je však právě v tom, že dokáže zachránit člověka a jeho hodnoty.
.
Lidé musí pochopit, že bránit vnitřního Člověka v nás je naším nejdůležitějším úkolem zde na zemi, který má přednost před jakýmkoliv sbíráním peněz, stavěním mostů, před jakýmkoliv dobrodružstvím či jakýmikoli exotickými zážitky na druhém konci světa. Gnostici tomu říkají „pěstování vnitřního Člověka“, Platón tomu nepřesně říkal „péče o duši“ a indičtí bráhmani „obrana átmana“, našeho pravého vnitřního „Já“.
Bible skrytě propaguje materialismus, protože zcela popírá smysl takzvané eucharistie, tedy smysl přijetí ducha
.
Nenávist ke Slunci a Světlu je klíčové náboženské téma, protože v podstatě můžeme rozdělit zeměkouli na kult sluneční a kult měsíční. Veškerá chtonická náboženství včetně judaismu jsou kultem Měsíce. Jsou to kulty noci, tmy a zároveň také kulty Měsíce a krve. V judaismu mají lunární rok a počítají čas podle Měsíce a ne podle Slunce. To je významná skutečnost, protože Indoevropané jednoznačně patří do okruhu uctívačů Slunce a čas odvozují od Slunce. U textů asyrských a babylonských až po dnešní Araby je kult Měsíce poměrně jasně znát. Když se podíváte na jakékoliv pohádky Tisíce a jedné noci, tak tam máte mešitu a nahoře nad mešitou máte srpeček měsíce. U mezopotámského náboženství můžete spatřit velmi zajímavé vyobrazení, které se stalo tisíce let trvajícím předobrazem boží síly. Je zde kruh sluneční a pod ním je půlkruh měsíce jako jeho stín.
.
Pro nás je důležité to, že ti, co uctívají Měsíc, jsou noční tvorové, a když si představíte nočního tvora, který žije jenom v noci, tak pro jeho noční svět je Měsíc Sluncem. On prostě Slunce nezná a Měsíc se tváří, že je zdrojem světla, ale on není zdrojem světla, je jen jeho odrazem. A tento princip převrácení a zrcadlového efektu je příznačný právě pro celý chtonismus. Je ve své podstatě kult země, kult zemní síly, který odmítá jakékoliv duchovní učení a věří pouze v reprodukci, plodnost a životadárnost hmoty. My jsme uvízli v měsíční civilizaci, to jest v kultu materialismu a všichni vědci se jen neustále pokouší pomocí zkoumání hmoty najít Boha a snaží se ovlivnit lidstvo skrze technické výdobytky hmoty. My se nyní vlastně nacházíme v noci, ale říkáme si, že je den. Den ale nastane teprve tehdy, když se lidé osvobodí z tohoto uvěznění v noci, z tohoto materialistického měsíčního kultu. Teprve svým vědomím a svým poznáním se můžeme otevřít tomu skutečnému zdroji světla, Slunci.
.
Ta zrcadlovost je nesmírně důležitá a dá se říct, že určuje směr dané kultury a veškeré chování lidí v ní. Nenávist ke Slunci je rys, který můžeme spatřit i v bibli. Ta také skrytě propaguje materialismus, protože zcela popírá smysl takzvané eucharistie, tedy smysl přijetí ducha. Bití, lhaní, vraždění, krev, prostě nejrůznější formy zla a tendence směřující tímto směrem je gnostiky naprosto odmítána. Oni napodobovali Indy i v tom, že byli vegetariány a zdržovali se i zabíjení zvířat. Základem gnostického učení bylo potírání světský egoismus a poznání, že právě mylné ztotožňování sebe, vlastního „Já: s tělem a nějakou rolí je základem všeho zla. V tomto je jejich učení zcela totožné s indickou duchovní školou.
Nesmíme dopustit ztrátu lidských hodnot
.
Bez „vykřesávání“, toho pravého poznání, bez pěstování toho vnitřního varu, kterému říkali staří Indové „tapas“, nám svět stále více chladne a stále více pragmatičtí směrem k osobní ziskuchtivosti. Tento vývoj je krásně doložený v sanskrtu v sestupném chápání slova „átman“, které zpočátku znamenalo „duch člověka“ a později již nesl význam jen „já sám“. Z toho také vyplývá neustálá práce zla, které nás obklopuje, protože když pragmatismus a mocenské siločáry začnou ovládat vše a „omotávat“ jako studený had, ztrácí se z okolí postupně vroucnost, lidskost, ztrácí se teplý, vysokofrekvenční prostor, ve kterém by mohla společnost normálně fungovat a být skutečně lidskou.
.
Společnost se stává „robotím davem“ a pouhým bezduchým konglomerátem o sebe narážejících osobních choutek a ambicí. Pak na sebe už nenaráží lidé, ale pragmatické a sofistikované programy, těla ovládnutá umělou inteligencí, parazitickými formami a zvráceným satanismem. Mizí veškerá lidskost, soucit a lidé postupně mizí v černé díře bezduché nevědomosti.
.
Základ skutečné lidské opravdovosti, „úplnosti“, „dokončenosti“, jak se říká v buddhistických spisech je v neustálém bránění lidských hodnot, a to doslova za každou cenu, při vědomí té největší důležitosti pro život, přežití i další duchovní vývoj Člověka. Základ skutečné lidskosti se skrývá v rozpoznání tří základních principů světa a v orientaci člověka na životadárné teplo a Světlo, které se rodí z rozporu mezi horním a spodním světem, vykřesáním jiskry poznání. Zde se rodí ta důležitá teplota a vytváří se podmínky, které podmiňují život! Pokud se z této trojitostní filosofie a z tohoto posvátného „opuštění duality“ vyvinula ale jen škola kompromisu, tak to nás nemůže osvobodit, protože to už se jedná o něco podstatně jiného.
Máme dvě střední cesty
.
U termínu „střední cesty“, je potřeba si uvědomit, že může dojít lehce k velkému nedorozumění. Protože existují dvě základní náboženské školy, tudíž máme dva „středy“ a dvě „střední cesty“! Střední cestu duchovní, která vychází z védantské filosofie a z upanišad, což je to známé „ne-ti, ne-ti“ – „ani to ne, ani toto ne“. To je to odmítání tamas i radžas, dvou védských, nepřátelských a proti sobě stojících sil, nebe a země. Tato cesta je spojena s rozvíráním prostoru života „antarikše“ mezi těmito drtícími silami, a pak usilovné bránění takto vytvořeného životadárného prostoru proti agresivitě obou nepřátelských sil člověka na tonto světě. Je to cesta Světla, cesta Poznání.
.
A potom zde máme druhou „střední cestu“, takzvanou „zlatou střední cestu“ To je ta cesta „vypočítavých“ obchodníků, politiků a zmanipulovaných slabochů, kteří už přestali hájit skutečné lidství a „Člověka“ a vydali se na zlatou střední cestu kompromisu, polovičatosti a nečistoty, která pouze karikuje tu první jedinou správnou „cestu“, Jdou po cestě cynického relativismu, který dělá kompromisy (mezi Bohem a Ďáblem, mezi životem a smrtí), se vším kšeftuje, protože mu vůbec na ničem kromě osobního prospěchu nezáleží. Je to cesta, která se hodí pro materialistické pragmatisty, pro které platí: „účel světí prostředky a kam vítr tam plášť“. Tato cesta se nehodí k doporučení jako filosofická cesta člověka, protože je zavádějící, a neuznává pravdu! To je ta známá věc, že žena nemůže být částečně těhotná, tak ani pravda se nedá dělit kompromisem. To ale je jasné tomu, kdo chápe Čistotu a Úplnost. Světský člověk vůbec neví a ani nechce vědět, o čem je řeč.
.
Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že náboženství „spodních vod“, které je střední cestou kompromisu a polovičatosti, relativizuje všechny hodnoty a pomocí této relativizace vytváří a prosazuje Temnotu. Skutečné Světlo jasně svítí a jedná z pozice, že něco víme, že něčemu opravdu rozumíme, z úplné pravdy, z čistého pohledu na věc a nikoliv z výhodnosti a pragmatismu. Filosofie Temna nám říká něco jiného: „Nic není pravda, neboť vše je relativní, každý má pouze svůj subjektivní názor a vidí věc ze své stránky, a chceme-li něco spravedlivě rozhodnout, tak musíme o tom hlasovat a „pravdou“ potom bude to, pro co se vysloví většina!“ Ale pravda není to, co odhlasuje většina, může to být klidně pouze jeden hlas proti milionu.
.
Takový postoj je pohled „slepců“, kteří svým vztahem k pravdě dokazují, že nic nevědí, a že nikdy nic nevěděli, protože každý, kdo uctívá Světlo poznání, moc dobře ví, že o pravdě se nedá „hlasovat“ nebo vytvářet procentuální kompromis. Je to názor lumpů, kteří dobře vědí, že všechno patové, zmatečné a bezzubé a nejednoznačné jim pomůže pravdu zakrýt. Hrají na to, že pravda bude „názorem lidu“, který lidem podstrčí pomocí reklamy a informační masáže všech médií, která vlastní. Pokud bude lid ještě navíc nevzdělaný a neinformovaný, tak toho mohou tyto bytosti v lidských tělech využít o to jednodušeji.
Musíme se dovědět, kdo a jak nás ohrožuje!
.
Když budeme znát, kdo nás ohrožuje a ničí a jaké k tomu používá prostředky a nástroje, pak tomu teprve můžeme čelit. Bez těchto znalostí jsme ztraceni. Každému rozumnému člověku či vojákovi je jasné, že když neví, jak a čím je vyzbrojen jeho nepřítel, tak se nemůže správně a vhodně bránit. Had používá nejrůznější způsoby manipulace:
.
Metoda záměny:
Tato metoda způsobuje, že se „Had“ zmocní originálu a postupně ho vymění za kopii, plagiát nebo klon. Pomluví skutečný originál, pak vytvoří zrcadlovou nápodobu, která je naprosto stejná jako originál, pouze s tím, že pravá je levá, horní je dolní a dolní je horní. Svět „Hada“ je zrcadlení, pak jen stačí odstranit originál a nahradit ho bezduchou kopií, která se vyhlásí za originál, a která má ovšem obrácené myšlení než měl originál. Je to metoda vytunelování, která se hojně uplatňovala v 90.tých letech. Toto se dělo v ekonomice, v kultuře, vědě i v umění i duchovní oblasti. Takto se lidem podsouvají bezcenné kopie, které pak nahrazují původní skutečné hodnoty. Papírové peníze za zlato, bezcenné akcie za pozemky, kýč za umění, klub Sisifos za vědeckou diskusi.
.
Oslava povrchnosti:
Další metodou „Hada“ je oslava povrchnosti, bezcenného vnějšku, obalu a potlačení skutečného obsahu a jádra věcí, tedy i duchovnosti. Touto metodou „Had“ odvrací pozornost od skutečných, vnitřních hodnot a útočí na lidstvo rozptylováním a okolními plytkými vjemy: televizními seriály, fandovstvím, alkoholem, drogami, honbou za mocí a penězi, hazardem, sexuálními hrátkami, počítačovými hrami, atd. Touto metodou je člověk přesvědčován, aby neměl vlastní názory, ale aby se stal otrokem komerční, podbízející se hadí společnosti a vnějších lákadel. Hadí síla se snaží zlikvidovat dokonalé lidství tím, že rozděluje celistvost člověka na plno malých částí a tak ho postupně připravuje o jeho duši.
Metoda zbožného hříšníka:
.
Další metodou je metoda zbožného hříšníka. V tomto případě je propagována metoda směšování, kterou reprezentuje např. – bůh Šiva – Mathána – míchačka, bůh Temna, který míchá všechno se vším dohromady a tak vytváří beztvarou chaotickou hmotu dezinformací, lží, polopravd, ve které se většina lidí utopí a ztratí. Tomuto účelu slouží četné pečlivě vybrané a pak dosazené autority „Hada“, které omotávají lidstvo pavučinou lží, výmyslů a polopravd, tak ho svádí na cestu zmatení a zapomnění. Dnešní internet, jednotlivá náboženství i ideologie poskytuje kvalitní informace vedle nehorázných lží. Vše je pak „Hadem“ pečlivě dohromady zamícháno a podstrčeno lidem, aby se ztratili v chaosu a nevěděli, co je co.
Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně
.
Starodávné mýty jsou důležité pro předávání prastarých moudrosti a nesou v sobě důležité zprávy o skutečném poznání a pomáhají nám v probuzení. Musíme je ale dešifrovat a správně pochopit. Teprve potom k nám tato prastará zpráva může dorazit v plné síle. Pak můžeme ten mýtus konečně plnohodnotně přečíst, a navíc si můžeme vychutnat i tu odhalenou lež i to obnažené pokrytectví Hada, neboť teprve potom ho poznáme a uvidíme v celé jeho kráse a při jeho dezinformační činnosti. Jenom tak si uvědomíme důležitost lidského poznání.
.
Lidská společnost byla směrována Hadem (Anunnaky) směrem k ryzí světskosti a k získávání hmotného bohatství, k rozvoji obchodu coby smyslu života a tak opustila původní duchovní tradici. Tím se lidstvo odklonilo od staré povědomosti a zahodilo tu prastarou moudrost obsaženou v mýtech a vydalo se na cestu opačnou. Muselo se otočit k „jinému bohu“, k Pánovi podzemí, Temnoty a hmoty.
.
Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně. Teprve nezávislé a nekontrolované zkoumání bude moci tyto jednotlivé vrstvy odkrýt, odlakovat a zbavit pozdějších úprav a nátěrů. Ale ani to ještě zdaleka nestačí, musíme především porozumět hadím úmyslům a manipulacím, abychom dokázali pochopit božskou i tu démonskou hru.
Teprve studium východních náboženských, indických a perských kultur, nám ukazuje, že naše původní indoevropské mýty byly sluneční, a že Indové a Peršané tuto okolnost ve svých svatých textech pečlivě zakonzervovali. Díky nezměrné práci a úsilí mnoha generací se v Indii dochovala stará védská slovesnost, takže se dnes můžeme díky ní lépe zorientovat, na rozdíl od všech těch omezených informací, které máme zde, v křesťansko- katolické Evropě.
.
I v Indii nastoupil na lidstvo, v 1. tisíciletí n.l., ostrý útok Hada, ať už v podobě Šivy nebo Durgy nebo jiných božstev, ale nikdy nedokázal zcela smazat veškerou mohutnost původní duchovní tradice. I v těch pozdějších přepracováních to původní je stále dobře znát a poselství Světla je tu stále zřetelně zachováno.
.
To, co se stalo v Evropě v 10. až 12. století, bylo až něco neuvěřitelného. V důsledku tvrdé, důsledné a nemilosrdné represe jsme se museli zříct celého našeho původního indoevropského dědictví. Museli jsme přijmout dědictví cizí, které k nám připlulo přes východní Středozemí, skrz židovství a zcela již upadlou a zhroucenou antickou civilizaci. Tato démonská síla Hada vpadla do celé naší „pohanské“ Evropy a chirurgicky a násilně nás odřízla od naší původní tradice..…
.
Ota Veselý Facebook