Advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová odeslala dopis k rukám ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Shrnuje v něm aktuální situaci kolem covidu a vypočítává okruhy, na které by měl ministr a vláda odpovědět. „Není k dispozici jasná vědecká studie o kladných účincích vakcín a studie o negativních účincích vakcín,“ upozorňuje mimo jiné Zwyrtek Hamplová ministra. Poukazuje také na nejasnost podepisování smluv o dodávkách takového množství vakcín. „Než někdo začne mluvit o podzimu 2022, musí složit účty za roky 2020–2022,“ vyvrací ministrova slova o dalších dávkách očkování a nových opatřeních na podzim. Dopis advokátka předala i ParlamentnímListům.cz.

Vládní činitelé zodpovídají za 100 % prokazatelnost všeho, co vyřknou. V případě jakkoliv nedostatečné rádoby „argumentace“ (to, čeho jsme v posledních několika letech sami, jako občané svědky!) a podobných výroků, by se mohlo opakovaně jednat o cílené dezinformace, psychologické manipulování občany. Zneužívání, tedy ovlivňování nejrůznějších pozic a stanov, výhradně určených k degradování práv a svobod ve vlastní prospěch. (poz.red.)

Advokátka ve svém listu systematicky uvádí, co vše o covidu není jasné, chybějící statistiky, poukazuje na utajené části uzavřených smluv a zmatek kolem pravomocí národních institucí, a tvrdě kritizuje tlak na vakcinaci za situace, kdy o vakcínách nemáme žádné bližší hodnověrné informace mimo tvrzení farmaceutických firem, a kdy není k dispozici jasná vědecká studie o kladných účincích vakcín a studie o negativních účincích vakcín a není založen žádný seriózní výzkum dopadů očkování na lidský organismus. Připomíná, že řada textů k vakcínám není v českém jazyce, a že velká část ze smluv není veřejná. Poukazuje na rouškovou propagandu, výzkum o škodlivosti CO2 při dlouhodobém nošení roušek, a kritizuje, že vláda doposud nijak nereagovala na uzavřené smlouvy na dodávky obrovského množství vakcín.

Vyslovuje také jasný požadavek, aby vláda bez zbytečného odkladu zveřejnila, kolik vakcín má ve svých skladech, od jakého výrobce, od jakého data a jaké kvality tyto vakcíny jsou (jaká je jejich aktuální exspirace a kolikrát byla prodlužována), chce vyjádření, proč odpovědnost na prodloužení exspirace byla z EMA přenesena na národní autority, žádá zveřejnění všech listin dotýkajících se vakcín (včetně smluv a jejich příloh) v českém překladu, předložení vědecky podložených argumentů k nošení roušek, k jejich pozitivnímu vlivu a vyloučení negativního vlivu vůči CO2, předložení vědecky podložených argumentů k neškodnosti aplikace vakcín dětem, nemocným a těhotným, sdělení občanům, jaké průzkumy se v souvislosti s vakcinací provádějí a s jakými výstupy, a pokud se žádné neprovádějí, pak sdělit důvod této nečinnosti, a uvádí řadu dalších požadavků.

Klade současně otázky ve vztahu k odpovědnosti za podepsané smlouvy o dodávkách vakcín a za nezákonná opatření vlády v minulých letech, a uvádí soubor trestných činů, kterých by se mohli ministři dopustit, kdyby určité věci ignorovali, jako například porušování povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby, šíření poplašné zprávy či poškození cizích práv. Hamplová rovněž upozorňuje, že odborné právnické a lékařské týmy, která se přirozenou cestou vytvořily, jsou o dva roky dál, mají k dispozici téměř padesát judikátů vyšších soudů, a k těm musí přihlížet i současná vláda.

Jak uvádí, je třeba se připravit, že na každé tvrzení ministra či vlády padne požadavek „žádáme důkaz“, protože lidé si zaslouží konečně pravdu, nejen propagandu.

„K sepsání dopisu mne přiměly výroky ministra Válka, kterými připravuje půdu pro podzimní apel na očkování, roušky, zkrátka že zamýšlejí opět  strašit a omezovat lidi. Došlo mi, že nevíme řadu věcí, které bychom vědět měli, že se zcela bez mrknutí oka přešlo vážné porušování zákona, mlčí se k uzavření šílených smluv o dodávkách vakcín, že se vakcínám dávají schopnosti, jak se právě hodí – včetně časové exspirace, a tak dále,“ zmínila Zwyrtek Hamplová.

„Tvrdím, že ministerstvo, pokud vůbec s čím chce přijít, musí napřed rozptýlit všechny pochybnosti a jasně se ke všemu postavit. Vakcína nemůže být o politice, ale o faktech, a ta fakta tu dnes prostě nejsou, a když, tak pouze znepokojivá. Vláda se nemá starat o počet vakcín ve skladech, ale o zdraví lidí, a pokud těch vakcín někdo objednal moc, vyvodit z toho odpovědnost, padni, komu padni. A pak – v otázce covidu nesmí být nic tajné. Tedy než někdo začne mluvit o podzimu 2022, musí složit účty za roky 2020–2022, a na rovinu říct, co se dnes o covidu ví, co se ví o vakcínách, a kdo zaplatí za desítky vážných chyb minulosti. Zkrátka chceme fakta, žádáme vyvození odpovědnosti za vážné chyby. Ne opět jen strašení podzimem. To už tady bylo,“ zakončila.

Celé znění listu:

 

Pan 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví České republiky 

Ministerstvo zdravotnictví

Praha

16. května 2022 

Věc:

 1. Kvalifikované upozornění na povinnost vlády předložit ke každému případnému kroku ohledně covidu jasné a vědecky podložené argumenty a úplné informace  
 2. Kvalifikované upozornění na přiléhavé skutkové podstaty možných trestných činů 

Vážený pane ministře, 

protože jsem zaznamenala v těchto květnových dnech úvahy (a patrně verbální psychologickou přípravu veřejnosti na kroky, které mohou přijít na podzim v souvislosti s vámi předpovídanou vlnou onemocnění covidem), dovoluji si vás touto kvalifikovanou formou zdvořile upozornit na několik důležitých okolností, na které byste se měl zase připravit vy a vláda.  

Vede mne k tomu občanská i právní zkušenost posledních dvou let, kdy docházelo opakovaně k mylným informacím, zavádějícím informacím, nepravdivým informacím (např. 8. března 2021 – ministr zdravotnictví Jan Blatný: „Kdo má ukončenou vakcinaci, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí“) a zvláštnímu vývoji v čase, kdy to, co se tvrdilo na počátku, za pár týdnů neplatilo, nebo se odborné kapacity v přímém přenosu přely o důležité okolnosti dotýkající se zdraví každého z nás (Státní ústav pro kontrolu léčiv – SÚKL – 2021: „Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám“). Tato situace trvá více či méně doposud. 

Stav dnes:

 1. Není jasné, proč došlo k podpisu smluv o dodávkách tak obrovského množství vakcín v daném čase a za dané finanční prostředky, a o co byl tento podpis opřen po odborné stránce.  
 2. O vakcínách nemáme žádné bližší hodnověrné informace mimo tvrzení farmaceutických firem; že tyto informace zde nebyly ani v době prvotního dodání, o tom svědčí výroky tehdejšího ministra.
 3. Není k dispozici jasná vědecká studie o kladných účincích vakcín a studie o negativních účincích vakcín. 
 4. Není k dispozici studie, na základě které se došlo k tomu, že je možné plošné očkování absolutně všech bez jakýchkoli předchozích lékařských konzultací nebo vyšetření konkrétního člověka. 
 5. Není založen žádný seriózní výzkum zkoumající negativní dopady očkování na lidský organismus. 
 6. Řada textů k vakcínám není v českém jazyce, velká část textů příloh ke smlouvám nejsou veřejné (text je skryt). 
 7. Tvrzení o tom, kdo je riziková skupina, že mohou být očkované i těhotné ženy a malé děti, že se mají očkovat i ti, kteří prodělali nemoc covid, není podložen žádným vědeckým podkladem; jinak řečeno výroky, kdo by se měl očkovat „určitě“, že očkování bude opět „nezbytné“ (už se opustil i pojem třetí dávka, a používá se pojem „opakovaná“ a dokonce i každoroční dávka) jsou pouze politické, názorové, ale nikoli vědecky podložené. Mimo jiné dokládají, že informace o vakcínách se mění v čase „jak se to právě hodí“, tedy spíše obchodně, než vědecky.    
 8. Přesto, že o vakcíně nevíme skoro nic, nezískáváme současně nijak systematicky informace v čase, abychom se o jejích dopadech to podstatné dozvěděli; tedy ohledně vakcíny neprobíhá na našem území žádný seriózní výzkum a sběr dat, nebo o něm nevíme. 
 9. Nijak se neřešilo, že se první období zcela zanedbala lékařská péče, a vše se zaměřilo pouze na očkování, což mohlo mít vliv na dopady nemoci covid. 
 10. Vláda se chovala a chová spíše jako obchodní zástupce farmaceutických firem, kdy objednala vakcíny v množství, které nejsou evidentně zapotřebí a budou zbytečně vynaloženými finančními prostředky; o kvalitě vakcín a až o jejich dodatečném „testování“ v čase probíhají rovněž četné diskuse. 
 11. Efektivita či škodlivost roušek (bránění dýchání) rovněž není jakkoli seriózně podložena. Roušková propaganda, která má dnes absurdní dopady typu roušky člověka v uzavřeném autě či v přírodě, kdy se rouška stala symbolem podrobení se, by měla být definitivně ukončena. Aktuální studie o rouškách zaměřená na měření CO2, zatím největší z podobných studií, je všeříkající. I přesto, že měření bylo prováděno jen 5 minut na zdravých lidech a v klidu, hodnoty CO2 pod rouškami (hlavně respirátory) byly mnohonásobně překročeny. U respirátorů tak, že to překročilo povolené normy. 
 12. Statistické údaje, které by potvrzovaly vládní tvrzení typu „očkovaní nemohou mít horší průběh a nezemřou“, neexistují.
 13. Statistické údaje, které by potvrzovaly, že očkovaní jsou více chráněni, neexistují. 
 14. Hodnověrná zjištění, zda vakcíny proti covidu nemohou mít negativní vliv například na léčbu jiných chorob, či na zdravotní stav člověka obecně, neexistují.   
 15. To, zda přirozená imunita získaná proděláním nemoci nemůže být narušena „umělým“ očkováním, se nezkoumá.     
 16. Přehled o zdravotním stavu přicházejících uprchlíků v počtu několik set tisíc se nevytváří.     

A tak bych mohla pokračovat. Těch nezodpovězených otázek jsou stovky, a lidé jsou motivováni pouze jedním směrem – k očkování, a tím masivnímu odběru rychle vyvinutých vakcín, jejich plošná masivní aplikace, dokonce v obchodních centrech jako nákup jakéhosi zboží, je vysoce sporná. Navíc se o vakcínách v průběhu dvou let tvrdí stále něco jiného, což dosvědčuje jejich vývojovou nepřipravenost – od toho, že bude stačit jedna dávka, pak dvě, pak tři, dnes už je zde pojem opakovaně či každoročně, a od tvrzení, že očkování zabrání „všemu“, až po „pouhé“ že zabrání těžkému průběhu, a to ještě ne vždy, navíc jakkoli nepodloženě. Není v dějinách medicíny tak masově realizovaný pokus na lidech, navíc cestou „vydírání“ přes porušování jejich ústavních práv.       

A aktuálně veškerá snaha vlády přes všechno uvedené opět směřuje k očkování, tedy opět k co nejvyšší spotřebě vakcín, kterých jsou ve skladech miliony. 

Proto důvodně očekávám, že v této souvislosti vláda bez zbytečného odkladu zveřejní následující:

– Kolik vakcín má ve svých skladech, od jakého výrobce, od jakého data a jaké kvality tyto vakcíny jsou (jaká je jejich aktuální exspirace a kolikrát byla prodlužována) a finanční hodnota těchto vakcín.

– Vysvětlí tuto odpověď vašeho ministerstva z ledna tohoto roku, kdy na otázku „Kdo konkrétně prodloužil doby expirací nastavených výrobci vakcín?“ bylo odpovězeno „Exspirace byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví na základě rozhodnutí Evropské lékové agentury. Jde o standardní proces, kdy vakcíny prokázaly delší časovou stabilitu, než bylo původně předpokládáno. EMA odsouhlasila změnu v příloze rozhodnutí o registraci – souhrn údajů o přípravku, kde byla stanovena nová doba exspirace. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o změně registrace (prodloužení exspirace) se nevztahuje automaticky na šarže již propuštěné do oběhu, doporučila EMA národním autoritám (SÚKL), aby byla přijata příslušná opatření na národní úrovni, která prodlouží exspiraci již dodaných dávek tak, aby tyto byly v souladu s rozhodnutím o registraci (a tedy novou delší exspirací). Rozhodnutí formálně vydává MZ na základě doporučení SÚKL  a jsou dostupná na úřední desce MZ“.  

Odpovědět je třeba na to, na základě jakého vědeckého zkoumání prokázaly vakcíny onu delší časovou stabilitu, a toto vědecké zkoumání zveřejnit. Ministerstvo ho má nepochybně k dispozici, protože jak vyplývá dále z odpovědi, za rozhodnutí odpovídají české subjekty, což sice text poněkud skrývá za pojem „formálně“, nicméně to znamená, že EMA „národním autoritám“ doporučila prodloužení formálně schválit, tj. právně to znamená převzít za toto prodloužení odpovědnost (proto předpokládám existenci jasného podkladu, na základě kterého to česká autorita“ udělala). Pak také přepokládám vysvětlení, proč EMA nedoporučila „národním autoritám“ kdysi schválit samotné vakcíny, když prodloužení exspirace jim naopak do odpovědnosti svěřuje. 

Tyto otázky považuji za nezbytné vyjasnit, abychom si vztah mezi EMA a „národními autoritami“ a odpovědností jednou provždy vyjasnili. K těmto závěrům jsem došla výkladem dostupných informací, a mohu se mýlit. Pokud však ne, mělo by ministerstvo zpozornět a klást si stejné otázky.

– Zveřejní všechny listiny dotýkající se vakcín (včetně smluv a jejich příloh) v českém překladu a v plném znění, a jak se k nim postavily národní autority, nebo proč nebyly žádány o názor. 

– Předloží vědecky podložené argumenty k nošení roušek, k jejich pozitivnímu vlivu a vyloučení negativního vlivu vůči CO2. Pokud je nemá, přepokládám, že už nikdy nedojde k nařízení nošení roušek vyjma doposud standardní použití v lékařské profesi.  

– Předloží vědecky podložené argumenty k neškodnosti aplikace vakcín dětem, nemocným a těhotným, se kterými by se výslovně a na bázi vědecky podložených argumentů ztotožnily naše národní autority. 

– Předloží aktuální vědecké poznatky a zjištění po dvou letech onemocnění a vakcinace, ze kterých vychází ve svých úvahách, a se kterými se ztotožnily naše autority (analýzy vedlejších účinků, nemocnost, úmrtnost…); nebo sdělí, proč se nic takového doposud nevytváří.  

– Sdělí občanům, jaké průzkumy se v souvislosti s vakcinací provádějí a s jakými výstupy; jde zejména o vedlejší příznaky očkování, a následná onemocnění a jejich průběh u očkovaných. Pokud se žádné neprovádějí, pak sdělí i tuto informaci a důvod této nečinnosti.  

– Sdělí občanům, zda dojde k právní revizi, popř. k vyvození odpovědnosti za podpis smluv o dodávkách vakcín v daném počtu a za dané ceny v daných podmínkách, a pokud ne, proč nebude odpovědnost vyvozena. 

– Sdělí občanům, zda došlo k revizi kvality vakcín, tedy zda dodávané vakcíny odpovídají kvalitě zakotvené ve smlouvě, resp. zda tato kvalita byla ve smlouvách vůbec zakotvena; pokud nebyla, odkud čerpali tehdejší vládní politikové informace o kvalitě a vlastnostech daných vakcín (předpokládám, že když tak masivně apelovali na jejich aplikaci, informace o kvalitě mít museli, a pokud je neměli, pak jejich tlak na očkování je nepochopitelný) a odkud tyto informace čerpá současné vláda, když vakcíny doporučuje; a pokud vakcíny prohlašované kvality nemají, zda není na místě od smluv odstoupit. Tedy očekávám, že došlo k revizi uzavřených smluvních vztahů v jejich komplexu, a že zpráva vládních právních kapacit bude v tomto smyslu rovněž zveřejněna.  

– Jak je zajištěna včasná lékařské péče, která by bránila onemocnění zejména zápalem plic, který často onemocnění provází, a zda byla vyvozena odpovědnost ze zanedbání této péče v prvním roce onemocnění, resp. zda byly tyto otázky vůbec zkoumány.

– Jak byla otázka covidu zkoumána u nově příchozích uprchlíků, a pokud zkoumána nebyla, z jakého důvodu to nebylo dle národních autorit zdravotní oblasti nutné. Předpokládám, že se tomu péče věnovala, a může být zveřejněno, kolik z uprchlíků je očkováno, jakými vakcínami, v jakém počtu, zda prodělali chorobu covidu, zda jiné choroby apod. Pokud se to nezkoumalo, z jakého důvodu, a jak byla zajištěna bezpečnost českých občanů.  

– Jaká odpovědnost byla vyvozena vůči odborným zpracovatelům soudem zrušených opatření v oboru právo, zda došlo k personálním výměnám, nebo zda by nová opatření připravovali stejní lidé.   

Jako právnická veřejnost dále očekáváme jasné vyjádření a patřičné vyvození odpovědnosti vůči v minulosti uzavřeným smlouvám o dodávkách vakcín, které jsou nadále podle daných smluv odebírány, a dále pak to, že každý, byť minimální krok vlády, který by znamenal jakákoli omezení práv občanů, bude podložen jasnými vědeckými podklady, které by tato opatření odůvodnily. 

S ohledem na nejistotu kolem prodloužení expirace v kontextu s jinak automatickým odběrem vakcín žádáme vyjasnění odpovědnosti mezi orgány evropskými a našimi národními institucemi (viz vysoká a náhlá zmatečnost v otázce prodlužování expirace vakcín), a jasné vyjádření vlády v tom smyslu, že žádné opatření vlády už nebude porušovat ústavní a jiná práva občanů této země, což bude právně garantováno jasnými autoritami. 

Očekáváme, že žádné opatření už nebude nikdy nařizováno podle osobního názoru vlády či ministra a bez bližších podkladů, ale podle jasných, vědecky podložených faktů, s nimiž se ztotožní lékařská veřejnost jako celek, tedy nejen vybraná lékařská veřejnost podporující názorově vládu.     

Očekáváme, že v motivaci vlády dostanou přednost občané naší země, nikoli farmaceutické firmy; a to i v otázce zveřejnění všeho z posledních dvou let tak, jak je výše specifikováno. Lidé mají právo se dozvědět pravdu, a odpovědné osoby musejí nést za svá selhání ve funkcích odpovědnost. 

Chci tím vyjádřit, že každé opatření či omezení, která budete chtít zavést, a na které už nyní občany evidentně připravujete, podrobíme zásadní a důsledné právní i lékařsky odborné oponentuře, a bude tedy nepochybně lépe, když se i vy na tuto situaci, kterou předpovídáte na podzim, připravíte. 

Ihned můžete začít tím, že zveřejníte a objasníte vše, co je uvedeno v tomto dopise, a co si čeští občané, zaslouží vědět a znát, pokud po nich cokoli bude zase žádáno, aby strpěli či plnili.     

Pokud jde o revizi uzavřených smluv a výdajů dle nich realizovaných, upozorňuji pak na tuto skutkovou podstatu trestného činu: 

§ 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

§ 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Tohoto trestného činu se může dopustit i osoba, která nedbá upozornění na možné obsahové nedostatky aktuální smlouvy, a nadále podle ní plní vysoké platby.  

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

b) překročí svou pravomoc, nebo

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,

e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo

f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Zde může dojít k situaci, že přes upozornění na možné nedostatky smlouvy (např. o dodávkách vakcín) se dál podle smlouvy plní, působí se jinému velký majetkový prospěch a státu škoda, a následně se dojde k tomu, že skutečně se měla věc přehodnotit; pak může být vyvozena i trestní odpovědnost. 

§ 357 Šíření poplašné zprávy

(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Zde může dojít k povolání odpovědnosti za výroky typu o těžkém průběhu nemoci, smrti, vážném ohrožení bez očkování apod., za situace, kdy to nebude autor výroku schopen doložit důkazy. Dovolím si apelovat na opatrnost při vašich osobních výrocích typu „Nechte se co nejrychleji očkovat. Abyste neměli závažný průběh a nezemřeli“, když nepochybně nemůžete pro toto tvrzení předložit důkazy. 

Dále máme v našem právním řádu trestný čin

§ 181 Poškození cizích práv

(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl, nebo

b) využije něčího omylu,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Tedy například tvrdit, že nošení roušky nebo respirátoru nijak nepoškozuje zdraví, když výzkumy by ukázaly něco jiného (jeden je aktuálně k dispozici), nebo tlak na očkování, když následně by se ukázalo, že vakcíny nemají dané vlastnosti, by mohlo nepochybně spadnout pod tuto skutkovou podstatu, a je dobré to vědět.  

Vážený pane ministře, 

souhlasím tedy s vámi, že je třeba připravit se na podzim, jen s tím rozdílem, že těžiště této přípravy vidím na straně vlády, a to ihned. 

Vláda si musí připravit odpovědi na desítky otázek, z nichž některé jsem popsala v tomto dopise, abych jí pomohla je identifikovat, a do doby jejich zodpovězení nemůže vůbec pomýšlet na to, že by opět cokoli lidem nařizovala, zakazovala či je jakkoli omezovala v jejich právech. Na to je vše kolem covidu zahaleno spoustou neznámého. 

Pokud tak vláda přesto učiní, a vyhlásí nějaká omezení, musí být připravena na důslednou odbornou oponenturu, a v případě nutnosti právní obranu ze strany vysoce zdatných existujících právně-lékařských týmů, a jen připomínám, že právnické i lékařské obci by dnes napomáhalo téměř padesát judikátů našich nejvyšších soudů, které jim dávaly opakovaně za pravdu. 

Právně-lékařská veřejnost je tedy velmi dál, zatímco vláda nepokročila v objasnění podstaty dění kolem covidu, mimo deklarací a úvah a slibů, ani o milimetr. 

Bylo by proto dobré před jakýmikoli úvahami o podzimu objasnit dění posledních dvou let a stávající faktický stav, ve kterém se nacházíme, včetně uvedení vědeckých poznatků – anebo přiznat, že je prostě nemáme, a dění kolem vakcín je největším pokusem v dějinách medicíny přímo na lidech. Jak jsem současně zmínila, nepodcenila bych ani otázky odpovědnosti za podepsané smlouvy vašich předchůdců, aby pak nakonec nepadla odpovědnost na vás za nečinnost. (Zde si dovolím připomenout kauzu pražské opencard, kde nakonec byli stíháni ne tvůrci projektu, ale jeho pokračovatelé). 

Tedy – při přípravě na podzim začněte před jakýmikoli hovory, co může a nemůže být, napřed objasněním popsaného. Nejen právnická a lékařská veřejnost, ale všichni občané, to od vás právem očekávají. 

Ti byli klamáni, jejich práva se opakovaně porušovala, a je to Česká republika, která finančně krvácela a krvácí z nevýhodných smluv. Nejde to přejít mlčením, a už vůbec ne dalšími opatřeními na podzim, jako by se nic nestalo, zvláště nebudou-li opět, jak bylo zvykem, jakkoli podložena. Něco tvrdit, a něco prokázat, jsou dvě zcela odlišné věci. 

Tedy je třeba se připravit, že na každé vaše tvrzení padne požadavek – žádáme důkaz. Připravte se na to. Lidé si zaslouží už pravdu. A při vší úctě k vám se obávám, že ji prozatím neznáte ani vy.      

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

občanka ČR 

advokátka 

členka skupiny Zdravé fórum

členka sdružení Pro Libertat

Zdroj: https://deponativ.info/pl-o-kriminal-na-valka-po-oznameni-noveho-ockovani-uderila-zla-vec/