Kristův impuls napomohl tomu, že můžeme přijmout jeho vědomí a postupně ho implementovat nejen do naší hlavy, ale i do celé bytosti. „Tělo se stane slovem a naučí se přebývat v říši slova“. Tak jak v minulosti došlo ke „ztělesnění slova“ musí nyní dojít k produchovnění těla, aby tělo mohlo přebývat v říši „Slova“.
.
Kristovské vědomí je mezi námi a nikdy již lidstvu nebude vzato, Stačí se jen naladit na jeho vibrace a otevřít své srdce, aby mohla proudit kristovská energie a oživovat, uzdravovat, transformovat vaše vědomí i tělo. „Jsem s vámi po všechny dny až do skonání Světa“, vám vzkazuje. Nemusíme již čekat na dalšího spasitele či na nový příchod Krista, protože on je zde a v nás už velmi dlouho, stačí se jen se na naladit na jeho vibrace a přijmout jeho poselství.
.
Ve sféře svého vývoje jsme vnímající a inteligentní bytosti, ale nikdy nesmíme zapomínat, že do našeho vědomí zasahuje luciferská moc, která je spojena s určitým druhem inteligence, kterou lidé ještě dnes považují za vlastní, a se kterou pracují jako se svou přirozenou inteligencí. Ona se přitom dostala k lidem tak, že vyšší bytost (Michael) svrhla luciferské duchy dolů do sféry lidí, a tím sice dostal člověk impuls inteligence, ale inteligence luciferské.
.
Proto tuto inteligenci a logiku z ní vyvěrající dnes mají lidé společnou, stejnou a počítají s jejím projevem. Tuto stejnost bychom neměli, kdyby nás neovlivnil luciferský vliv. Tato společná inteligence pochází z luciferské duchovnosti a toto bychom si měli uvědomit, včetně její „duchovní“ omezenosti. Tyto luciferské principy formovaly lidstvo, ale vedle nich se v člověku vyvíjelo i mnoho jiného, nicméně tato luciferská duchovnost, kterou nazýváme honosně inteligencí je pociťována v nejširších kruzích jako něco, co člověka vyznamenává.
.
Kristův impuls je něco zcela jiného než impuls inteligence. Impuls inteligence má v sobě něco donucovacího na rozdíl od kristovského impulsu, který je převratnou inspirací, a který probíhá pouze v osobní rovině. Nikdo nemůže nikomu mluvit do toho, v jakém poměru ke Kristu chce být. Probuzení lidé se na základě Kristova poselství přirozeně, automaticky a dobrovolně spojují. Lucifer chce neustále přidělovat myšlenkám a projevu naší inteligence obsah a naše fantazie se má stát skutečností.
.
Protože základem lidské vůle je přání, snaží se podle povahy našeho přání vpravit egoistický element člověka do našeho vědomí a místo toho, abychom se nechali prodchnout božskými ideály a pak je naplňovali, tak jsme odváděni jen k osobním a egoistickým cílům. Tak krátkozrace opouštíme všemocné a jasnozřivé „my“ a upřednostňujeme sobecké a zranitelné „já“. Lucifersko-ahrimanský element nám dává vše, co náleží k umělému světu představ, který pak považujeme za skutečnost. Povyšuje klam, reklamu a podvod za naši realitu. Touto cestou vniká tento surový egoismus do naší lidské podstaty a pak nás ovládá.
.
Člověk jako takový je neviditelný, každý z nás si pouze nashromáždil kolem sebe svou vnitřní přitažlivostí různé hmotné částice. Ty jsou vidět, ale skuteční lidé, kteří jsou schováni za nimi, jsou neviditelní a jsou nadsmysloví. Pokud si to uvědomíme, tak budeme putovat mezi neviditelnými bytostmi a začneme „michaelsky“ myslet a začneme poznávat všechny bytosti kolem nás, ať už jsou to bytosti luciferské, ahrimanské, Archonti či bytosti hierarchie andělské a archandělské.
.
Naučíme se je poznávat podle toho, co činí a co nám našeptávají. Pokud takto přistoupíme k tomu, co člověk vlastně je, zjistíme, že se tyto bytosti od nás vůbec neliší, snad jen tím, že člověk zde ve hmotě během fyzického života „na sebe ukládá a systematicky uspořádává různé minerální částice“, které vytváří jeho tělo.
.
Lidstvo se bez tohoto způsobu vnímání mohlo obejít v době, kdy materiální a minerální svět byl na vzestupu, ale nyní, když se naše realita bude stále více dematerializovat a je v tomto směru na sestupném vývoji, bude člověk odkázán na to, aby stále více vrůstal do duchovního pojímání sebe samého i celého světa. Člověk je nadsmyslovou multidimenzionální bytostí a hmotné částice ukazují jen jeho vnější materialistickou formu a pod vlivem Ahrimanského elementu se brání přijmout tento pohled na sebe sama.
……..
Každý vývoj, který kráčí vpřed, dospěje do bodu, kdy cesta dopředu znamená již cestu „zpět“, Když přijdeme na vrchol kopce a nebudeme mít křídla, tak můžeme pokračovat již jen cestou dolů. Toto náleží k těm záludnostem a klamům lidstva, na které musí jednotlivé civilizace včas přijít, pokud nechtějí totálně zdegenerovat nebo se vyhubit válkami a ekologickými, energetickými či egoistickými katastrofami.
.
Vývoj lidské bytosti a svět kolem nás nepochopíme, dokud se dostatečně neotevřeme svému vnitřnímu vědomí a nezbavíme se všech zmanipulovaných a převrácených informací, které pro nás „vyrábí“ a podsouvá nám celý lucifersko-ahrimanský komplex. Lidské vědomí potřebuje vědomý zásah do své luciferské inteligence, která se snaží lidem předurčit a vnutit svoji cestu padlých andělů. Tak by bylo luciferskému elementu zabráněno lidstvo dále odpoutávat od božského principu. Právě takovým důležitým a jedinečným zásahem pro celé lidstvo byl kristovský impuls a jeho vysoce humánní poselství.
.
Matematické pravdy vznikají v dolní části vědomí, a aniž to člověk tuší jsou vystřelovány do jeho vrchního vědomí, kde je pak člověk vnitřně vidí. Matematické pravdy máme k dispozici, protože my sami existujeme ve světě matematiky. Chodíme, stojíme, překračujeme linie. Poměrem naší vůle k vnějšímu světu se formuje naše matematická pravda. A vnímání přírody jen podle toho, kolik je v ní matematiky je ahrimanský element, včetně všeho technického, ale i pudového a materialistického.
Intelektualistická, nadsmyslová kultura založená na obecně platných pravdách, „vědeckých“ poznáních a na důležitosti rozvíjení našeho ega je zase elementem luciferiánským. Naší hlavě ovládané tímto prvkem a proniknuté „všeobecně platnou luciferskou moudrostí“, je vše zcela jasné. Vše, co svojí hlavou intelektuálně chápeme, je projevem a darem luciferánského elementu, ale tato Luciferova doktrína nás samozřejmě limituje v našem duchovním rozvoji potenciálem osobnosti Lucifera.
.
Oduševnělý projev vědomých lidí hledá rovnovážnou polohu a vyváženost mezi oběma těmito principy, mezi ahrimanským elementem, který proniká naší vůlí a luciferánským elementem v naší jasné hlavě. V pozici našeho vyváženého středu nám již nestačí, aby vše bylo jen matematicky a intelektuálně správně. tak, jak je člověk držen ve své hlavě Luciferem a Ahrimanem v „moudrosti“ potřeb našeho těla a údů, musí být zejména probuzený či osvícený člověk v souladu se svým srdcem, svědomím a s moudrostí Kristova impulsu.
.
Pokud by v minulosti nedošlo k našemu obohacení moudrostí kristovského impulsu, vzrůstala by stále více nerovnováha mezi naší Ahrimanovou a Luciferovou sférou, Naše středová část by byla prázdná, pustá a vše by vedlo jen k hlubokým vnitřním rozporům, disharmonii a konfrontaci. Nemohli bychom dosáhnout nikdy stavu vnitřního míru a harmonie, který může být navozen jen díky Kristovu impulsu. Díky němu můžeme také plně pochopit celou podstatu a roli plnohodnotného trojčlenného člověka.
Je potřeba v sobě rozlišit ahrimanskou a luciferskou pravdu.
.
Ahrimanskou pravdu potřeb našeho fyzického těla, našich instinktů, pudů, reptiliánského strachu o přežití, chorobné touhy po úspěchu, přímočaré a často bezcharakterní pragmatičnosti, opojné moci a touhy ovládat druhé. To je to pravda bytí našeho fyzického těla a jeho potřeb. Vedle toho musíme pochopit svoji další podstatu, evolučně vyšší. Je to pravda našeho tvořivého intelektu, luciferského rozumu, nenasytného ega a luciferské duchovnosti. Je to pravda řádu, puntičkářského lpění na pořádku a až fanatické poslušnosti nositelům luciferských ideálům a nekritické vzhlížení k vzpouře padlých andělů vůči božským principům a Světlu poznání.
.
Tím vším jsme museli historicky projít, abychom pochopili, jak je utvářen Vesmír a zároveň i naše vědomí, které je složeno jak z ahrimanské, tak i z luciferské podstaty. Obě tyto tváře jsou naší nedílnou podstatou, pomáhají nám fungovat a žít ve hmotné realitě. Není třeba je odmítat, ale je třeba je „zkrotit“. Ale pokud se chceme evolučně posunout do nové reality, která se nyní právě rodí a nezůstat v té staré, musíme rozevřít prostor ve svém vědomí a vytvořit tak místo pro kristovskou pravdu, pravdu srdce, pochopení, tolerance, svědomí a lásky, která dá naší bytosti zcela jiný rozměr a frekvenční rozsah.Jedině tak se můžeme postupně převibrovat na vyšší frekvenci, která je kompatibilní s Novou zemí a realitou, po které nyní všichni probouzející tak vehementně pošilhávají.
.
Nenacházet svého ducha je duševní slabomyslností.Nenacházet božskou podstatu a souvislosti ve Vesmíru je něco jako nemoc, ale nenalézat Kristovo poselství a impuls je neštěstí. S Kristovým podnětem je nynější člověk spojen více, než si myslí a je na něho vnitřně odkázán a jeho evolučním úkolem je s ním najít svou spojitost ve svém nitru. Pokud ji nenalézá, tak to bohužel svědčí o jeho lidské a duchovní vyprahlosti i nemohoucnosti. Mějte na paměti, že uvědomění si všech těchto tři duchovních nedostatků a jejich odstranění je nezbytným a důležitým úkolem probouzejícího se lidstva.
Ota Veselý
předchozí díl: