Je možné komunikovat s dušemi mrtvých lidí?

Akademie věd nás přivítá nepřátelsky nebo s posměchem, pokud se odvážíme tuto otázku položit. Proč? Protože vědci dosud neobjevili vzorec komunikace se záhrobím… Ale pologramotná Vangakomunikovala s mrtvými. “Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť u něho jsou všichni živí,” jak se píše v Lukášově evangeliu… Astronauti-kosmonauti, vůdci mnoha národů – ne zrovna nejhloupější lidé – přišli Vange vzdát úctu. Možná by nám tedy Akademie věd mohla vysvětlit fenomén Satjá Saí Báby (феномен Сатья Саи Бабы)?

Zhmotňoval předměty ze vzduchu, podle svědectví syna Mikuláše Röricha Svjatoslava Nikolajeviče dokonce zhmotnil člověka… Jistě, akademici bohužel nic nevysvětlí. Takovou rovnici nemají. No, nemluvme o Vange a Satjá Sajovi. Zeptejme se na P. P. Gariaev (Петра Петровича Гаряева). Řeknou nám, že oficiální věda ho neuznává. Kde však skončil Nikolaj Ivanovič Vavilov (Николай Иванович Вавилов), významný biolog a genetik? Nebyl ve vězení? A oficiální věda ho také pranýřovala… Nakonec se nedá říci, že by vědecký svět byl v názoru na Gariaeva jednotný. Mnoho vědců tak či onak sdílelo jeho názory, ale báli se vystoupit proti svým nadřízeným.

Kateryna Alexandrovna Leonova-Garjajevová je vdova po P. P. Gariaevovi. Žili spolu téměř třicet let. Byla jeho důvěrnicí a společně se pokusíme přijít tomu na kloub.

Začněme náš rozhovor tímto. Jak se léčíte podle fotografií, jak to vypadá v praxi, Jekatěrino Alexandrovno? Rád bych čtenáře upozornil na…

  • Pořizujeme snímek – je to jakýsi obraz, klíč k databázi osob. Obvykle používáme obrázek dítěte mladšího sedmi let. Dítě musí být samo, zdravé, v dobré náladě a usměvavé. Informace z fotografie odečteme laserem a fotony laserového paprsku převedeme na zvuk (to je vědecky podložené) a získáme zvukovou matici.

Co je to matrice? Je to druh odlitku, který je z něčeho převzat. – Nedokážu si představit zvuk z fotografie.

– Je to přesně zvuk, ale ne prostý zvuk. Zvuk je plný informací. V přírodě neexistuje absolutní ticho. Mimochodem, naše zvuky se velmi podobají zpěvu ptáků, šumění listí, zvuku deště, šumění potoka, cvrlikání lučních koníků, poletování čmeláků. Zvuky jsou získávány z minerálů, z kamenů, z fotografií, z bylin. Při vytváření matrice, kterou kombinujeme, používáme biologicky aktivní látky. Látku samozřejmě předem testujeme, do jaké míry může být v našem případě užitečná. Fotografie nám dává jeden zvuk, látky nám dávají jiné zvuky. Program se skládá ze zvuku fotografie, zvuku biologicky aktivních látek – může to být kamenný olej, pantokrin, mumie atd. Matrice fotografie nestačí, ale můžeme ji použít ve formě matrice a můžeme ji použít ve formě matrice fotografie.

Nestačí matrice z fotografie?

– V některých případech. Hodně záleží na kvalitě obrázku, respektive na stavu dítěte na něm. Pokud bylo dítě v danou chvíli skutečně zdravé a snímek byl pořízen za správných heliofyzikálních podmínek, může to stačit. Měli jsme případy, kdy lidé poslouchali pouze zvukovou matrici z fotografie a získali překvapivé výsledky.

– Když si někdo poslechne fotografii a je to ještě horší. Tak to znamená, že dítě již bylo nemocné, nebo možná byl někdo nemocný přítomen v zákulisí a stál vedle dítěte. Laser je na to překvapivě velmi citlivý. Paprsek čte všechno kolem a jako by tam bylo něco cizího, co s fotografií přímo nesouvisí. V takových případech vytváříme matice pomocí kvantového ekvivalentu té či oné látky, třeba i takové, která má regenerační vlastnosti, ale z řady důvodů ji nelze použít v její fyzické podobě.

Máte titul?

– Mám doktorát z biologie, který jsem obhájila na Moskevské státní univerzitě na katedře biofyziky.

To je skvělé, Jekatěrino Alexandrovno. Jak vás můžeme představit našim čtenářům?

– Jako ředitelku Ústavu lingvistické vlnové genetiky. To ovšem není státní instituce, jak jistě chápete. Založit ústav s takovým názvem je prakticky nemožné, alespoň v dnešní době. Ale podle mého názoru to bude v blízké budoucnosti možné. V naší struktuře je nyní pouze 15 lidí, ale pracujeme na budoucnosti.

– P. P. Gariajev založil Institut ještě předtím, než jsme se seznámili, než jsme se poznali. K tomuto kroku byl donucen, protože mu nebylo dovoleno pracovat. Setrvačnost, stagnace a zvyky, kdy lidé “seděli na svých místech”, dostávali dobré peníze a nechtěli nic měnit, jim velmi překážely. Postoj vědeckého světa k Petru Petrovičovi nebyl zdaleka tak jednoznačný. Někteří lidé pomohli – to byl případ, kdy byl pozván na Moskevskou státní technickou univerzitu pojmenovanou po Baumanovi na místo hlavního vědeckého pracovníka, dostal skupinu, financování. Jakmile však Gariaev začal pracovat, ozvala se Akademie věd a požadovala rozpuštění jeho skupiny. Udělali mu to vícekrát. A pak se Petr Petrovič rozhodl vytvořit institut jako soukromou strukturu, kterou nelze jednoduše zavřít nebo rozpustit. Domníval se, že rozvoj vědy v Rusku je brzděn. Jakákoli věda. A to na příkaz vnějších sil.

Jak jste se s Gariajevem seznámila?

– Ten příběh je trochu, řekněme smutný a poněkud komplikovaný, protože mezi námi byl velký věkový rozdíl a není snadné spojit svůj život s člověkem, který je téměř o 30 let starší než vy. Dlouho jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli žít spolu. Seznámili jsme se na Moskevské státní univerzitě. Byla jsem studentem třetího ročníku katedry biologie a velmi jsem se zajímala o neobvyklé jevy. Na katedře biofyziky působil (a stále působí) profesor, který se zabýval kvantovou fyzikou. Jednou mi řekl: “Káťo, chceš studovat něco neobvyklého? Představím vám velmi zajímavého muže. To, co dělá, je velmi zajímavé a má to budoucnost. Řekl mi to jeden profesor na Moskevské státní univerzitě, tehdy ještě student. Jeho slova si dobře pamatuji.

– Pjotr Petrovič Gariajev byl tehdy kandidátem biologických věd, kterou obhájil na Moskevské státní univerzitě, ale nezastával žádnou funkci a nikde oficiálně nepracoval. Několikrát přednášel na katedře biofyziky, takže jsme se seznámili a od té doby spolu provádíme výzkum.

Měl vlastní laboratoř?

– Ne. Jak jsem řekla, nikde nepracoval. Neustále jsme obcházeli ústavy a doslova prosili o pomoc. V té době lidé často pracovali s nadšením a teorie, kterou vyložil Gariaev, byla sama o sobě velmi zajímavá. Mnoho lidí proto souhlasilo s prováděním experimentů. Tak jsme získali výsledky, na jejichž základě se zformovala a posílila teorie jazykově-vlnové genetiky (LWG – лингвистико-волновой генетики (ЛВГ)).

Takto se mohou chovat jen lidé posedlí nějakou myšlenkou nebo vírou…

– Gariajev byl od přírody bojovník a vždy se udržoval “ve střehu”, jak sám říkal. Jeho životním cílem bylo všemi prostředky dokázat, že existuje i něco jiného než biologie, kterou studujeme ve škole nebo na univerzitě.

Můžete populárně vysvětlit podstatu lingvistické vlny genetiky?

Fungování genetického aparátu je založeno na principech holografie, kvantové nelokality a (což vás možná překvapí) na principech lingvistiky. DNA je text a posloupnost nukleotidů v jejích molekulách se řídí stejnými zákony, kterými se řídí lidská řeč, uspořádání písmen ve slovech, slov ve větách a vět v textech. Dalo by se říci, že pouze buňky DNA mají svou vlastní abecedu, kde nukleotidy a aminokyseliny fungují jako písmena.

– Lingvistická vlna genetiky je novým směrem ve vědě, v medicíně. Oproti genetice je zde širší přístup k pochopení genů, molekul, buněk, celého organismu, kde kromě biochemických a biofyzikálních procesů existují i proměny pole.

– Petr Petrovič Gariajev hovořil o molekule DNA, která je základem veškerého života, a snažil se dokázat, že není jen hmotnou, materiální součástí, ale také strukturou pole (torzní pole). Je třeba říci, že teorie Petra Garjajeva nevznikla z ničeho; byla založena na zkušenostech vědců A. A. Ljubiščeva, V. N. Beklemiševa a A. G. Gurwitsch. Gurvič jako první v roce 1924 vyslovil hypotézu, že chromozomy mají vlnový nebo polní ekvivalent.

Když se nad tím zamyslíte, člověk sám o sobě není jen něco hmotného a tělesného; je v něm místo pro duši, a to už je struktura pole. Je to tak?

– Jistě. Duch, určitá informační struktura, pravá podstata člověka vdechuje život hmotě, lidskému tělu.

Jaké experimenty jste provedli, abyste prokázali efekt pole? Prokázat původ pole z molekuly DNA nebo jakékoli jiné molekuly?

– Představte si, že máme zkumavku (samozřejmě velmi zjednodušuji), která obsahuje nukleotidy – stavební kameny, z nichž se DNA skládá. Pokud do takové zkumavky vložíme molekulu DNA, začne se po nějaké době replikovat, syntetizovat své kopie. Ve vědě je tato metoda známá jako polymerázová řetězová reakce.

– Při našich pokusech jsme do zkumavky nevkládali molekulu DNA, ale pouze jsme do zkumavky vložili informaci o DNA.

Jak to lze udělat?

– Stejně jako v případě fotografie. Pomocí speciálního laseru, jehož princip vyvinul Garyaev se svými spolupracovníky, je možné vyjmout informaci z jakékoli látky nebo předmětu a převést ji do zvukové oblasti. Praktické využití takto získaných informací, které jsou navždy uloženy jako zvukový soubor, je velmi široké. Možná nekonečně široký.

– Pomocí tohoto laseru jsme tedy přečetli informaci z molekuly DNA, převedli ji do zvukového souboru a působili tak na trubičku s nukleotidy a po chvíli jsme zjistili syntézu DNA.

Byl účinek takový, jako kdyby se do zkumavky vložila samotná molekula?

– Ano, rozhodně. Je pravda, že efekt pole není vždy registrován. Je to proto, že informace o zvukové vlně může kolísat, tj. může někde zmizet, jako by došlo k interferenci, ale skutečnost zůstává. Jednotka dědičnosti, gen, není jen něco hmotného a skutečného, ale je to i struktura pole.

– Jako příklad lze uvést další z našich experimentů. Vzala se sklenice obyčejné vody a na ni se nanesla zvuková matrice obsahující informace o cukru. Pak jsme do sklenice vložili testovací proužek, který ukázal, že voda obsahuje cukr. Takže informace z pole byly vnímány vodou! Jedná se o fantastický efekt, který vymyslel P. Gariajev. Muž, který byl veden životem, dělal mnoho věcí. Experimenty, které provedl, ukazují, že pole je primární. Pole řídí procesy, které v systému probíhají.

Víte, co mě právě napadlo? Z Bible víme, že Kristus nasytil pět tisíc lidí pěti chleby. Ale kdo ví, možná to byla znalost zákonů pole, která umožnila Kristu proměnit vodu ve víno a nasytit pět tisíc lidí pěti chleby?

Zdá se mi, že spor o efekty pole je sporem mezi věřícími a ateisty. Natočil jsem rozhovor se slavným neurochirurgem, akademikem Konovalovem (Коновалов), a on řekl, že provedl mnoho operací, ale nenašel v člověku přítomnost Boha. Udělal jsem materiál s kosmonautem Grečkem (Гречко), doktorem fyziky a matematiky: nepochyboval o tom, že Bůh existuje… Kdo z nich má pravdu? A kdo to může posoudit?

– Snad to posoudí čas a samozřejmě praxe. Petr Petrovič Garjajev zahájil praktické uplatňování myšlenek lingvistické vlnové genetiky. Máme malou kancelář, centrum Biokvant «Биоквант». Máme všechny potřebné certifikáty a vše je oficiální, licencované a tak dále a tak dále. Naše matrice již používají lékaři na poměrně známých klinikách v Moskvě a poskytují dobré výsledky. Ale když, jak se říká, kupujeme produkt z ruky, musíme být velmi opatrní. (Úspěšná Léčba Gangrény Diabetické Nohy Pomocí ŽKIM – Dr. Peter P. Garyaev) Právě teď se celý internet hemží maticemi a na toto téma se objevuje spousta spekulací.

Povězte nám, prosím, o svých produktech, Ekaterino.

– Vyrábíme informační krémy a tekutiny. Mohou být kosmetické i terapeutické. Běžné krémy často obsahují látky, které se po vstřebání a absorpci do krve rozpadají na složky, které nejsou vždy prospěšné a někdy jsou pro tělo škodlivé. Kvantové krémy tyto nevýhody nemají. Tyto terapeutické sloučeniny, respektive informace o nich, se v zásadě nemohou rozpadnout a plně si zachovají vlastnosti biologicky účinných látek. Tekutá kvantová informační matrice ŽKIM (ЖКИМ) má silný potenciál k regeneraci poškozených tkání při omrzlinách, nekrózách, gangrénách, k léčbě diabetických vředů a různých kožních poranění.

– Gariajevova kapsle je složitá geometrická struktura, programuje tělo k regeneraci, normalizuje jeho stav, ovlivňuje patologii, procesy autoregulace změnou informačního pole buněk a tkání na kvantové úrovni, která nemá ve světě obdoby.

– Matrice, krémy a tekutiny jsou nyní široce používány nejen jednotlivci, ale také na klinikách v Moskvě. Několik zemí nás žádá o povolení používat naše technologie, matrice, krémy a modulátory.

O modulátoru jste nic neřekl. Co to je?

– Garyaevův maticový modulátor s Mishinovými cívkami výrazně zvyšuje účinky matic (Hybridní Technologie Garyaev-Mishin pro Obnovení Zdraví). Jedná se o zařízení pro domácí použití. Často ho používáme v kapsli. Mám ho na své chatě. Nyní jsme se kvůli pandemii přestěhovali na chatu v Rjazaňské oblasti na venkově. Máme tam pro sebe kuřata. Samozřejmě ne já, ale moji prarodiče. Jak se ukázalo, slepice nežijí dlouho, asi dva nebo tři roky, pak začnou kulhat a přestanou snášet vejce. Když tedy začne kulhat, vložíme slepici do speciální nádoby pro kočky. Vložíme ji do kapsle, aktivujeme příslušné programy a slepice začne opět běhat a snášet vejce.

Léčba pomocí Gariaevova Modulátoru

Pokud tento zázrak uvidíte na vlastní oči, možná nebudete mít slov…

– Lidé bohužel nemají tak silný účinek. Zvířata jsou citlivější na vlivy informačního pole a nemají bariéru vědomí.

Moje intuice mi říká, že jsi na správné cestě, Kateřino, a já mám bohatou představivost. Je zřejmé, že nás ještě čeká výzkum, pokusy a experimenty, ale už teď je jasné: možnosti a perspektivy kvantové genetiky sahají daleko za obzor, tak daleko, že to až bere dech. Mám dojem, že vy a P. Gariajev jste rození vědci. Nedivil bych se, kdyby se jednou vaše jména zařadila po bok takových jmen, jako jsou Maria Skłodowska a Pierre Curie, Sophia a Vladimir Kovalevsky, Marie a Antoine Lavoisier… Děkuji vám za rozhovor.

Garyaeva má doktorát z biologie, který obhájila na Moskevské státní univerzitě na katedře biofyzikyFungování genetického aparátu je založeno na principech holografie, kvantové nelokality a (což vás možná překvapí) na principech lingvistiky. DNA je text a posloupnost nukleotidů v jejích molekulách se řídí stejnými zákony, kterými se řídí lidská řeč, uspořádání písmen ve slovech, slov ve větách a vět v textech. Dalo by se říci, že pouze buňky DNA mají svou vlastní abecedu, kde nukleotidy a aminokyseliny fungují jako písmena. – Garyaevův maticový modulátor s Mishinovými cívkami výrazně zvyšuje účinky matic. Matice je zvuk plný informací.

Originál rozhovoru: Лингвистико-волновая генетика – новое слово в биофизике

Zdroj:

https://vlnovagenetika.cz/rozhovor-lingvisticka-vlnova-genetika-nove-slovo-v-biofyzice/