Gary A. David

Slovo lidu Hopi pro mravence je anu. Slovo naki pak ve stejném jazyce znamená přítel, modlitební pírka, obětní pokrmy nebo písek – související řada koncepcí vztahujících se k hmyzu, který občas létá. Kombinace obou slov (anu-naki, neboli „mravenčí přítel“) může souviset se Sitchinovými Anunnaki. Babylonský bůh nebes se nazýval Anu. Jedna sumerská kruhovitá pečeť pocházející z období kolem roku 2250 před Kristem zobrazuje pantheon hlavních božstev majících na hlavách špičaté pokrývky. Hopijský bůh oblohy, Sotuknang, blízký společník zemního boha Masau’ua, také nosil špičatou pokrývku hlavy. Stejně jako jejich středovýchodní protějšky, i bohové severoamerických indiánů byli přítomni při tvoření vesmíru a byli nápomocni i později při formování a vývoji kultury.

Kdo byli Mravenčí lidé?

Po celém americkém jihozápadě nacházíme petrogylfy (rytiny ve skále) a piktogramy (skalní nástěnné malby) zobrazující entity s vytáhlými těly, velkýma očima a bulvovitými hlavami, z nichž občas vyrůstají tykadla. Tyto děsivé a tajuplné bytosti bývají často zpodobňovány v „modlitebním postoji,“ při němž jsou jejich lokty a kolena ohnuty v pravém úhlu, podobně jako bývají ohnuty nožičky mravenců.

Mají tyto malby a rytiny představovat rasu Mravenčích lidí? Zaznamenávají skutečná dávná setkání lidí a nějakého mimozemského druhu? Jsou tito tvorové skutečnými „vetřelci“, jako ti z havarovaného UFO u Roswellu v Novém Mexiku v roce1947? Nebo jde o nějakou neznámou biologickou anomálii pocházející z naší vlastní planety? A pokud ani jedno z toho, mohlo by jít pouze o psychologická znázornění – jakési výplody kolektivního nevědomí? Prozkoumejme spolu dostupné důkazy.

Jazykovědné důkazy

Zjevným významem slova Nephilim z knihy Genesis 6, 4 (New English Bible – moderní bible) je „Ti, kteří jsou z Orionu.“Zednářští výzkumníci Christopher Knight (viz. obr. vlevo dole) a Robert Lomas (viz. obr. vpravo dole) tvrdí, že kořenové aramejské slovo nephîliâ je jedním z výrazů pro toto souhvězdí. Nephilim jsou samozřejmě staří známí těch, kteří čtou knihyZecharii Sitchina. Tento plodně píšící vědec překládá sumerský slovní kořen NFL (neplést s ligou amerického fotbalu!) jako „…ti, kteří byli shozeni na Zemi!“ King James version (Bible krále Jakuba) je nazývá „pozemskými obry“. Před potopou světa měli „synové bohů,“ kteří jsou interpretováni buď jako padlí andělé nebo Strážci, obcovat s „lidskými dcerami,“ a z těchto spojení se tito obři měli rodit. Může být pouhou náhodou, že slovo Nephilim zní podobně jako hebrejský výraz nemãlãh, které znamená mravenec. V tomto případě hraje primární roli spíše morfologie než velikost.

Pokud Nephilim skutečně znamená „z Orionu,“ mohli to být skutečně Mravenčí lidé, kteří byli na Zemi shozeni z nebes, možná dokonce z Orionu samotného.

Protože toto souhvězdí vychází v noci na východě, mohlo by se zdát, že jméno Orion bylo odvozeno ze slova orient (tedy východ). Ve skutečnosti je ale vytvořeno vypuštěním počáteční litery „m“ z indoevropského slovního základu morui. Věřte nebo ne, toto slovo znamená mravenec. Možná, že souhvězdí tak bylo pojmenováno díky svému úzkému „pasu“, částečně připomínajícímu lidský a částečně hmyzí.

Hopi Orion nazývají slovem Hotňmqam, které doslova znamená buď „navléknout“ (například korálky na nit) nebo „trojice“. To se může týkat trojice hvězd Orionova pásu, ale také trojice částí mravenčího těla: hlavy, hrudi a zadečku. Tyto lesklé části mravenčího těla připomínající korálky mohou mít na obloze svůj protějšek v podobě souhvězdí, jež lid Hopi považoval za nejdůležitější na celé obloze. Východ Orionu viditelný skrze stropní otvory indiánských obydlí kivas, (napůl podzemních modliteben), je dodnes synchronizačním elementem pro řadu pravidelných posvátných obřadů.

Jak nahoře…

Když Orion vévodí zimní obloze, jsou mravenci zalezlí hluboko ve svých „kivas“ (mraveništích). Přestože se to zdá neslučitelné, nadhlavník a podnožník (tj. opak nadhlavníku) jsou jedna a tatáž šamanská soustava, která tvoří Podsvětí. V kosmologii lidu Hopi existují dvě samostatné říše: zemský povrch jako místo lidské působnosti a kombinovaná oblast nebes a podzemí jakožto domov duchů, zejména pak kachinů (kačinů). (Kachina je podle lidu Hopi maskovaný duch, který na sebe může vzít podobu jakéhokoliv fyzického předmětu, jevu nebo živé bytosti.)

I vyvýšenina – obydlí Mravenčího lidu – s temnými tunely, i obydlí kiva se sipapuni (dírami v podlaze, které ho symbolicky spojují s podsvětím) symbolizují podzemní úroveň bytí. Ta se paradoxně klene až vzhůru k obloze, aby sloužila jako domovina hvězdných duchů.

Lid Hopi věří v boha smrti, země a posvětí, jménem Masau’u. Stejně jako mravenci má vědomosti jak o povrchu země tak o prostorech pod ním – o podsvětí. Nosí masku s obrovskými otvory pro oči a velkými ústy. Jeho veliká bezvlasá hlava připomíná žlutou tykev (summer squash) a velký hrbol jeho čela se klene dopředu. Nohu má dlouhou jako předloktí a tělo má šedé. Tato barva je klíčová, jelikož jeho pojmenování pochází z výrazu maasi, což v jazyce Hopi znamená šedý. Tento popis z jejich kmenové mytologie je nepříjemně podobný současným popisům mimozemských Šedáků (Greys).

Masau’u je také pozemským ekvivalentem Oriona, jehož jméno, jak jsme si již řekli, znamená mravenec. Lid Hopi se domnívá, že vzdálenosti pro Masau’ua nic neznamenají, protože dokáže obkroužit celou Zemi, než nastane ráno. Vystihli byste nějak lépe pohyb Orionu po obloze – pohyb souhvězdí od východu k západu na nočním nebi?

Slovo lidu Hopi pro mravence je anu. Slovo naki pak ve stejném jazyce znamená přítel, modlitební pírka, obětní pokrmy nebo písek – související řada koncepcí vztahujících se k hmyzu, který občas létá. Kombinace obou slov (anu-naki, neboli „mravenčí přítel“) může souviset se Sitchinovými Anunnaki. Babylonský bůh nebes se nazýval Anu. Jedna sumerská kruhovitá pečeť pocházející z období kolem roku 2250 před Kristem zobrazuje pantheon hlavních božstev majících na hlavách špičaté pokrývky. Hopijský bůh oblohy, Sotuknang, blízký společník zemního boha Masau’ua, také nosil špičatou pokrývku hlavy. Stejně jako jejich středovýchodní protějšky, i bohové severoamerických indiánů byli přítomni při tvoření vesmíru a byli nápomocni i později při formování a vývoji kultury.

Anu (nebo též Danu) bylo přízvisko keltské bohyně matky, patronky mrtvých. Anu bylo i jiné pojmenování egyptské metropole Heliopolis, kde byla uchováván benbenská hrouda meteorického železa. Egyptské slovo anu navíc znamenalo nejen výrobky, výnosy nebo to, co něco přineslo, ale také dary, pocty a oběti. To se vztahuje jak ke schopnosti mravenců skladovat zásoby, tak k prokazování úcty Mravenčím lidem. Jejich vliv je tedy každopádně cítit po celé planetě.

Mytologické důkazy

Mravenci hráli klíčovou roli při samotném přežití pradávného lidu Hopi. Velká kiva Mravenčích lidí poskytla lidu Hopi útočiště jak při zničení Prvního světa, (tj. v době První éry), které bylo zapříčiněno ohněm (sopečnou činností nebo příletem asteroidu), tak při zničení Světa druhého – jeho zkázu zase přinesl led (ledovce). Boha nebes Sotuknanga byli schopni vyhledat pouze ctnostní příslušníci kmene, kteří se nechali vést určitým oblakem za dne a určitou hvězdou za noci. Bůh se rozhodl vybrat tento lid„vyvolených“ kočovníků a zavést je mezi Mravenčí lid, který jim poskytl ochranu.

Mravenčí lidé jsou vylíčeni jako velice štědří a pracovití – když lidu Hopi došly potraviny, nabídli jim Mravenčí lidé své, a též je naučili výhodám skladování jídla na horší časy. Podle legendy mají dnes mravenci tak útlé pasy právě proto, že se Mravenčí lid kdysi takto rozdělil o své zásoby a sám pak neměl dostatek. V jiných verzích legend z nejdávnějších časů byli i sami Hopi popisováni jako mravenci, protože žili „hluboko dole“. Slovo dole tu vystihuje jak obydlí kiva Mravnčích lidí, tak podzemní První a Druhý svět. Další svět v pořadí, Třetí, byl zničen potopou a jako takový byl také situován do podzemí. Čtvrtý svět, v němž žijeme nyní, je naproti tomu už na povrchu.

Podle poměrně drastické legendy Hopi, která se jmenuje „Proč jsou mravenci tak útlí,“ žilo mnoho Mravenců na východ od Toko’navi, tedy Navažské hory, na hranicích dnešní Arizony Utahu. Tento hmyz zde není popsán alegorickým způsobem jako v ezopských bajkách, ale téměř humanoidními termíny. Během iniciačního obřadu se dva Mravenci přestrojili za obrovské, divoké a nelítostné kachiny Hu a mravenčím dětem uštědřili takový výprask, že je v polovině těla téměř přesekali – proto jejich dnešní útlá linie. Jde o další zmínku o „pozemských obrech“?

Mravenci jsou také spojováni s válčením a lovem. Obě tyto vlastnosti souvisely podle lidu Hopi zejména s Orionem a hvězdami jako takovými. Černé mravence kmen rovněž spojuje s čarodějnictvím. Slovo Toko’anu z jazyka lidu Hopi (které se podobá výše uvedenému jménu hory) doslova znamená masitého mravence, velkého rezavého hmyzího zástupce, jehož štípnutí je bolestivé. Společnost rezavých mravenců kmene Zuni – lidu žijícího v sousedství Hopi – je ale na druhou stranu spojována s léčením.


Mayové ze Střední Ameriky, kteří mají s Hopi mnoho společných kulturních rysů, si vyprávějí legendy o mravencům podobných lidech, kteří během Prvního stvoření (světa) stavěli kamenná města a cesty. Tyto podivné bytosti vládly magickými schopnostmi a mohli skládat kameny do správných architektonických tvarů a poloh jen pouhým hvízdáním.

Archeolog J. Eric S. Thompson píše: „Zayamuincob se dá přeložit jako „pokřivený lid“, což evokuje spojitost s „hrbáči“. Výraz také může mít spojitost se slovem zay („mravenec“), neboť existují tradiční zkazky Yucateců (Mayů z poloostrova Yucatán) o starobylé rase zvané chac zay uincob, „rezavý mravenčí lid.“ Byli podobně pilní jako rezaví mravenci, kteří vybírají červenou hlínu a dělají z ní v lese rovné cestičky.“

Zmínka o hrbáčích nám připomene Koko Pilaua (Kokopelliho), hrbatého boha hrajícího na flétnu. Takto vypadá všudypřítomná, hmyzu podobná postava symbolizující plodnost na petrogylfech v jihozápadní oblasti amerického kontinentu.

Nebeská mraveniště

Každý únor tancují Hopi takzvaný Fazolový tanec. Ve svých kivas udržují neustále planoucí ohně, takže svá podzemní obydlí na čas promění v obří sauny. Tento rituál patrně oslavuje dobu, kdy Mravenčí lid naučil Hopi pěstovat ve slujích fazolové rostliny, aby nezemřeli hlady. Výše zmínění kachinové Hu jsou nedílnou součástí této ceremonie, při níž dochází k přijímání (iniciaci) dětí do společnosti kachinů.

Mravenci rezonují v našich myslích jako archetypální obyvatelé dvou světů: pozemského a podsvětního. Jak lingvistické tak mytologické důkazy naznačují, že obraz mravencům podobných humanoidů je něco více než pouhá psychologická záležitost reagující na malé hmyzí zástupce rodu Formicidae, které známe z přírody. Proč by jinak média konzistentně přisuzovala mimozemšťanům hmyzí rysy? Na rozdíl od mlhavých snových přeludů se Mravenčí lidé zdají být něčím děsivě skutečným.

Pokud jsou tyto hrůzu nahánějící tvorové vyhynulým nebo ojedinělým pozemským druhem jako je Big Foot nebo Lochneská příšera, zbývá nám nalézt nějaké fosilní nebo kosterní pozůstatky jako důkazy jejich dávné existence.

Byli Mravenčí lidé (nemâlâh) skutečně potomky (jiným slovem Nefilim) žen, které obcovaly s rebelantskými anděly? Sestoupil do Arizony posel z Orionu, jehož jméno znamená mravenec, aby se tu stal bytostí známou jako Masau’u – mravenci podobným bohem lidu Hopi? Pomohli podvakrát Mravenčí lidé ctnostným lidem na zemi při dvou obřích přírodních kataklyzmatech proto, že v nich viděli genetický otisk sebe samých? Byly jeskyním podobné kivas, v nichž nalezli Hopi útočiště, mraveništi prastarých bytostí z hvězd? Tyto otázky se v posledku zdají být nezodpověditelné. Jejich dosah nás ale drží v neustálém napětí a podněcuje náš zájem.

Gary A. David je nezávislý výzkumník a autor žijící na severu Arizony. Kniha The Orion Zone: Ancient Star Cities of the American Southwest je k objednání na stránkách Adventures Unlimited Press. Kniha se zaobírá souvztažností mezi hvězdami v souhvězdí Orionu a osadami popřípadě rozvalinami osad lidu Hopi v oblasti Spojených států známé jako Čtyři rohy (Four Corners). Články pana Davida se objevily v časopisech Atlantis Rising, Fate nebo World Explorer. Píše a vydává také svou poezii.


(c)2006 Gary A. David

(c)2009 Translation: Jan Kovář ml.

Zdroj: www.viewzone.com

Převzato: http://www.matrix-2001.cz/