Člověk má komplexní psi-systém sestávající ze čtrnácti miliard neuronů, který, je-li správně rozvinutý, dokáže vyřešit téměř všechny problémy, které se vyskytnou. Navíc neurony lidského mozku mají mezi sebou maximální stupeň interakce. Je téměř nemožné dosáhnout stejné kvality interakce ve stavu nadorganismu ze stejných důvodů, jaké se projevují ve stejném stavu mezi termity, včelami a mravenci.

Jednoduše řečeno, nadorganismus je kolektivní rozum, který není pro člověka krokem vpřed, jak se to děje u zmíněných termitů, včel, mravenců atd., ale krokem zpět. Protože v tomto stavu nadorganismu u člověka není možný harmonický vývoj společného psí-systému. Při normálním rozvoji člověka vytvářené mozkem ochranné pole maximálně izoluje psí-systém člověka od vnějších vlivů. A ve většině případů k otevření tohoto ochranného pole je potřebný podnět zevnitř psí-systému daného člověka.

Za tímto účelem je však třeba splnit dvě podmínky, což aktivně využívají určité speciální služby:

a) velká koncentrace lidí na malém území. V případě psí-pole každé osoby působí na ochranná pole okolních lidí, a naopak, psí-pole jiných depresivně ovlivňují ochranné pole každé osoby. V důsledku toho se potenciálně ochranné psí-pole lidí v tomto uskupení výrazně sníží.

b) při sníženém potenciálu ochranného psi pole člověka je nezbytná emocionální akumulace systému zevnitř, nejčastěji negativní. Po dosažení určité úrovně emocionálního nárůstu se ochranné psí pole člověka stává nestabilním a mizí. Každý člověk v tomto uskupení přestává být individualita, jeho mozek se podřizuje emocím zuřícím v tomto uskupení lidí. V tomto stavu stačí nasměrovat zuřivý dav „potřebným“ směrem a ten udělá vše, co je potřebné pro ty, kteří ho ovládají. Toto je princip činnosti tzn. psí-zbraní v jednom z jejich projevů.

V historii lidstva, vzdálené i blízké, vidíme mnoho příkladů takových vlivů a zajímavé je, že člověk ve stavu „davu“ často dělá něco takového, co by nikdy vědomě neudělal před tím nebo potom. Toto často dokonce odporuje i jeho zásadám etiky a morálky.

A vezmeme-li v úvahu, že pouze tři až pět procent neuronů lidského mozku pracují na jeho vědomí a zbývajících 95 – 97 % se neúčastní vědomé aktivity, může se vyskytnout následující situace… Pokud má někdo „klíč“ od vstupu do těchto 95 – 97 % mozku a ví, jak otevřít tyto „dveře“, pak tato osoba nebo skupina lidí dokáže řídit libovolný počet lidí. Nejčastěji se to děje během činnosti tvz. řízených psí-polí, které může vytvořit buď jedna osoba nebo skupina.

Zároveň lidé, kteří jsou vystaveni takovým psí zbraním, necítí absolutně nic a nechápou, proč a co je přimělo udělat to nebo ono… Toto je velmi silná a hrozná zbraň, mnohem nebezpečnější než radioaktivní záření, bomby, chemické nebo bakteriologické zbraně. Už přinejmenším tím, že lidé vystavení těmto zbraním nemají ani podezření, že jsou pod nějakým účinkem.

Tímto způsobem ti, kteří používají tyto zbraně, jsou naprosto beztrestní. Protože ti, kteří je používají, se nejčastěji snaží přesvědčit všechny ostatní, že dokonce i myšlenka takového jednání je absurdní a nemožná… Přesvědčují všemi způsoby, skrývají se pod falešnou filozofií, která stojí na falešném základě, o kterém sami dobře vědí. Psí-zbraně jsou nejnelidštější ze všech existujících na světě, a když spadnou do „černých“ rukou, pak skutečně začnete věřit v příchod „soudního dne“.

Stav nadorganismu u člověka tak může vzniknout spontánně v důsledku negativního emocionálního hromadění ve velkých davech, jakož i v důsledku působení kontrolních psí-polí, při použití psí-zbraní.

Z těchto podmínek je zřejmé, že s cílem ovlivnit člověka, podřídit jeho mozek kontrole zvenčí – musíte eliminovat jeho individuální ochranu – psí-pole, které chrání živý systém před cizí introdukcí. Oslabené psi pole se sníženým životním potenciálem práce mozku jsou nejsnáze přístupné této eliminaci.

To znamená, že ti, kteří vytvářejí zbraně vlivu, nepotřebují zdravou populaci. Nepotřebují lidi se silným imunitním systémem, který je přirozenou obranou každého člověka. Sociální paraziti nepotřebují silné a zdravé lidi, potřebují nemocné a poslušné „ovce“.

Zamysleme se, co musí sociální paraziti udělat, aby oslabili organismus, protože se nedokážou vyrovnat se silnými, od kterých dokonce mohou dostat odvetný úder. Jednoznačná odpověď, která je zcela zřejmá – narušit zdraví obyvatelstva. Nyní zbývá jmenovat metody takového oslabování:

vznik a šíření různých infekcí,
vytváření a zavádění vakcín proti možným náhodným i uměle vytvořeným infekcím,
budování a implementace toxických průmyslových odvětví v obývaných zónách a zdrojích vody,
výroba a implementace farmaceutických toxinů, které nikomu nevrátí zdraví, ale nemoc přenesou do chronického stadia,
tvorba a implementace GMO (geneticky modifikovaných organismů) s cílem poskytnout populaci produkty, které vedou k úplné sterilizaci třetí generace,
výroba a zavádění výrobků, které potlačují imunitu člověka: alkohol, tabák, drogy, chemické potravinářské přídatné látky, umělá barviva, zvýrazňovače chuti, pesticidy…
budování zdrojů elektromagnetického a mikrovlnného záření,
Koneckonců, není třeba vyvolat válku s cílem zničit vzpurnou populaci, ale lze potichu a klidně potlačit imunitu lidí a dělat, co sociální paraziti potřebují.

Z materiálů Nikolaje Levašova