“Základní, prvotní psychická realita je tak nepředstavitelně složitá, že ji lze uchopit pouze na nejhlubším dosahu intuice, a to ještě jen velmi nejasně. Proto potřebuje symboly. “- Carl Jung
Co je obřadní magie? Z prací několika učenců, od Platóna po Manlyho P. Halla a dalších vyplývá, že jde v podstatě o používání rituálů a technik na vyvolávání a ovládání “duchů” nebo forem života, které by mohly existovat v jiných dimenzích nebo světech.

Například podle Halla “mág zahalen do posvátného roucha a s hůlkou s Hieroglyfickými obrazci mohl mocí obsaženou v určitých slovech a symbolech ovládat neviditelné obyvatele živlů a astrálního světa. Přestože propracovaná obřadní magie ve starověku nebyla nutně špatná, z její zvrácenosti vzniklo několik falešných škol čarodějnictví nebo černé magie. ”

Pokud však prozkoumáme Platónova díla, vidíme, že v Zákonech i v republice výslovně odsuzuje myšlenku, že “bohy” lze ovlivnit prováděním určitých rituálů – nazývaných “nekromancie” nebo “magický útok”. Věřil, že ti, kteří se pokoušejí ovládat svět duchů, by měli být potrestáni.

Sokrates, o kterém Platón hodně psal, také mluvil o bytosti, která ho vedla. Sokrates věřil, že tato entita je darem a projevuje se v podobě vnitřního hlasu, který máme všichni. Jeho komunikace s touto entitou byla skutečně použita jako jedno z obvinění proti němu, když byl odsouzen k smrti. Sokrates věřil, že je to spojení mezi smrtelným člověkem a Bohem.

Zdá se, že Sokrates je výjimkou, pokud jde o používání těchto pojmů ze zvrácených důvodů, a jak zdůrazňuje Hall, poskytl důkaz, že “intelektuální a morální status mága má mnoho společného s typem živlu, který je schopen vyvolat. Ale i Sokratův démon opustil filozofa, když byl vynesen rozsudek smrti “.

Sokrates byl odsouzen k smrti za “kažení mládeže” a šíření “nepravdivých” informací mezi lidmi, ale když se podíváme zpět, zdá se, že je to postava podobná spíše našim současným revolucionářům než škodlivému vlivu, odsouzen k smrti za to, že odhaloval tajemství aristokracie a nabádal lidi, aby zpochybňovali skutečnou povahu reality, aby zpochybňovali učení, které masám poskytovaly ti, co byli u moci.

Existují i ​​domorodé záznamy, které obsahují množství důkazů o tom, že civilizace Střední a Jižní Ameriky se ve velké míře zabývaly těmito druhy umění, černou i bílou magií. Lidské bytosti vždy podléhaly vábení moci, hnané svým egem, chamtivostí a krátkozrakostí. Je znepokojující představit si tuto moc práce s duchovním světem v rukou těch, kteří by ji chtěli využít na své vlastní účely, vytržením mocí černé magie.

Rychle se posuneme do našich moderních dní a máme tu příběhy, jako je ten o doktoru Johannesu Faustovi. Díky svému studiu magie dokázal vyčarovat mimozemšťana, který mu dlouhá léta sloužil několika různými způsoby. Existuje dokonce úryvek z Knihy doktora Fausta, Wittenberg, 1524, který popisuje jeho zkušenost.

Dalším příkladem je Napoleon Bonaparte, francouzský vojenský a politický vůdce. Vyprávěl o “malém červeném muži osudu”, “duchovi”, který se zjevil v královském paláci. Prý když se dělo něco důležité, zjevil se. Tento muž a to, co jiní dnes považují za hloupé pověry a folklórní víry, skutečně ovlivnilo Napoleona a jeho činy a řídilo jeho kampaně.

Podle Halla je Červený mužík osudu příkladem “katastrofálních výsledků toho, kdy se živelným bytostem dovolí diktovat průběh lidského konání”.

Podobné jevy se objevují v různých kulturách během různých časových období v celé historii lidstva, tak proč si myslíme, že tyto praktiky se dnes přestaly používat?

V různých textech se dokonce objevuje modus operandi vyvolávání duchů, přičemž jedním z nich je i Úplná kniha magické vědy, která byla podle Halla poprvé publikována v originále Britského muzea. Zmiňují to i jiné studie o okultní filozofii, například Francis Barret ve svém díle Magus, kde popisuje používání symbolů a další věci související s okultismem.

Živé bytosti existující ve světě, který nemůžeme vnímat, byly předmětem starých pověstí nespočetné roky. Jsou zakotveny v příbězích a předávány ústně a píše se o nich ve více náboženských textech, jako je Bible a Korán. V tomto případě nemám na mysli mimozemské bytosti, ale spíše bytosti existující ve sférách nerozeznatelných pro naše smysly.

Černá vs. bílá magie
Černá magie je v podstatě proces využívání entit pro dosažení cíle prostřednictvím obřadní magie.
Hall píše:
Pomocí tajných postupů obřadní magie je možné kontaktovat tyto neviditelné bytosti a získat jejich pomoc. Dobří duchové ochotně poskytnou svou pomoc jakémukoliv hodnotnému člověku, ale zlí duchové slouží jen těm, kteří žijí, aby ničili a zvrhávali. . . . Nejnebezpečnější formou černé magie je vědecké překroucení okultní moci k uspokojení osobních tužeb.

Podle učenců různých filozofií došlo kdysi dávno k systematickému zničení všech klíčů k moudrosti, aby nikdo jiný neměl přístup k poznání. Ten, kdo to udělal, úplně převrátil rituály starověkých mystérií, přičemž tvrdil, že je zachovává, a věřil, že to, co udělal, je správné.

V magii se používají i symboly a posvátná geometrie. Na druhé straně černá magie používá převrácenou symboliku, bere čisté symboly se vznešenými významy a překrucuje je. Obrácený symbolismus se jeví jako způsob vyvolávání duchů na nekalé účely.

“Znetvořili rituály mystérií, přičemž vyznávali, že je zachovávají, takže i když neofyt prošel stupni (zednářství), nemohl si zajistit poznání, na které měl nárok. Modloslužbu zavedli tím, že podporovali uctívání obrazů, které na začátku moudří postavili výhradně jako symboly na studium a rozjímání. Emblémem a postavám mystérií se dávaly falešné výklady a vytvářely se složité teologie, které měly zmást mysl jejich ctitelů. ”

Zdá se, že v dějinách bylo mnoho černých mágů, kteří se odklonili od vznešených koncepcí, které jsou základem duchovnosti a práce s duchovním světem. Na druhé straně bílá magie se zabývá ušlechtilým, morálně čistým a nelze ji použít k dosažení sobeckých cílů. Ego, chamtivost a osobní touhy nemají v bílé magii místo.

Souhlasím se Sokratem, že koncepty bílé magie existují v každém z nás a dají se použít jako mocné nástroje manifestace za předpokladu, že člověk má čisté srdce a záměr. Je to jednoduché a nelze ji používat jako prostředek k dosažení cíle nebo na splnění konkrétní osobní touhy. Toto odhalení vyneslo na světlo něco, co by se stále mohlo dít mezi dnešním jedním procentem, které zcela ovládá téměř každý jeden aspekt našeho života, od zdraví a financí až po politiku a vzdělávání.

Věřím, že politici a jiné veřejné činnosti jsou z různých důvodů zapojeny do takových věcí, ale také věřím, že v hierarchii stojí nízko a že tyto obřady a rituály na vyšších úrovních přesahují hranice toho, co si kdokoli dokáže představit. Jen před několika měsíci, když WikiLeaks zveřejnily informace o Johnu Podestovi, šéfovi Clintonovy prezidentské kampaně a bývalému šéfovi Bílého domu Billa Clintona, se ukázalo, že Podesta byl pozván na “večeři duchovního vaření” umělkyně Mariny Abramovičová.

Podle všeho “původ Spirit Cooking lze nalézt v Cake of Light, svátosti v náboženství Thelema, které založil Aleister Crowley. Mezi ingredience koláče světla patří med, olej, menstruační krev a spermie. Svátost má symbolizovat spojení mezi mikrokosmem, člověkem, a makrokosmem, božstvím, což je znázorněním jednoho z hlavních maxim hermetismu “Jak nahoře, tak dole”. Konzumace Koláč světla je naplněním posvátného kruhu spojení mezi Člověkem a Božstvím. ”

Takové odhalení a obřady, které byly zachyceny na videozáznamu, vyvolávají u lidí otázky. Pokud sledujeme tradice v průběhu věků, v literatuře a osobních výpovědích se setkáváme s popisy tohoto druhu aktivit. Globální elita existovala vždy, ať už to byla aristokracie ve starověkém Řecku a Římě, církev ve středověku a později, nebo politika v současnosti. Možná si tyto rody skutečně nadále zachovávají svou dusivou moc nad lidstvem, zaplavují nás dezinformacemi, kontrolují naše vnímání světa a diktují nám, po jakém typu života máme toužit. Jsme jako roboti, kteří jsou vedeni k tomu, aby se přizpůsobily formě a dělali stejné věci. Nad lidskou rasou existuje úplná kontrola a představa, že by se černá magie mohla používat k ovládání mas, jak na to poukazuje Hall, je znepokojující.

Proč je tomu tak těžké uvěřit?

Možná proto, že naše chápání hranic reality ovládají titíž lidé, kteří jsou z těchto praktik obvinění.
“Masy, zbavené svého vrozeného práva na pochopení a tápající v nevědomosti, se nakonec staly opovrženíhodnými otroky duchovních podvodníků.

Při pohledu na různá témata, od MK ultra a jiných forem kontroly mysli až po informace přicházející od informátorů / insiderů, není používání obřadní magie ze zvrácených důvodů elitou opravdu až tak vzdálená. Přestože je děsivé o tom uvažovat, skutečně se to děje. Ti, jenž považujeme za naše vůdců, ti na pozicích s velkou mocí, ti, kteří stojí za globální korporatokracií, kterou dnes vidíme, a za propagandou, kterě jsme všichni vystaveni, ti všichni by mohli být vedeni “duchy” z míst, o kterých jsme se ještě nedozvěděli. A v důsledku toho by masivní manipulace lidstva mohla být řízena těmito “démonickými” entitami.

Jak píše Edward Bernays, “vědomí a inteligentní manipulace organizovaných zvyků a názorů mas je důležitým prvkem demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují tímto neviditelným mechanismem společnosti, tvoří neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí mocí naší země. Vládnou nám, formují naši mysl, náš vkus, naše myšlenky, a to většinou lidé, o kterých jsme nikdy neslyšeli. ”

Ted Gunderson, bývalý speciální agent FBI a vedoucí pobočky v L.A., se před svou smrtí snažil tyto hrůzy odhalit a zveřejnit. Byl jedním z mnoha, kteří v této oblasti provedli mnoho práce, která se shoduje i s některými výše uvedenými informacemi.

Kdo jsou tito lidé dnes?
Nuže, John C. Calhoun, který byl v letech 1825 – 1832 sedmým viceprezidentem Spojených států byl jedním z desítek těch, kteří se snažili světu říci, že “ve vládě povstala moc větší než samotný lid, sestávající z mnoha rozličných a mocných zájmů , spojených do jedné masy a držených pohromadě soudržnou silou obrovského přebytku v bankách “. Takže co s tím můžeme udělat?

Pokud jsou tito lidé skutečně zapojeni do používání obřadní magie a čarodějnictví na ovlivňování svých rozhodnutí a směrování lidské rasy, pak je zřejmé, že je to třeba odhalit a tyto lidi odstranit

Zdroj:

https://prepareforchange.net/2017/11/17/how-some-of-the-worlds-elite-use-black-magic-rituals-to-conjure-up-entities-for-more-power/

Tip:

https://qanon.sk/ako-niektori-clenovia-svetovej-elity-pouzivaju-ritualy-ciernej-magie-na-vyvolanie-entit-aby-ziskali-viac-moci/