Chrám Inanny ve městě Uruk nás udivuje stále ještě dnes svojí krásou, živými barvami a vyobrazeními zvláštních zvířecích tvorů. Inanna byla starosumerská bohyně spojována s láskou, krásou, sexem, válkou a politickou mocí. Později byla uctívaná Akkady, Babyloňany a Syřany pod jménem Ištar nebo Ašéra. Mnozí výzkumníci se domnívají, že je totožná s egyptskou Eset, řeckou Dianou a římskou Venuší.
.
Byla chotí Baala, boha, který požadoval obětování dětí. Starověká kultura Sumeru a její polyteistické náboženství se rozšířila na severozápad do Babylonu a později ještě dál na západ. Pronikla tam, co nyní známe jako Kanaán a Fénicie. Tato „kultura“ se dostala pak dál na sever, až do oblasti, které nyní říkáme Ukrajina a jižní Rusko, mezi Černým mořem a Kaspickým mořem. Tam si začali říkat Chazarové a svoji novou domovinu nazvali Chazarské království po svých předcích.
.
Joseph Khagan, král Chazarů, v dopise zahraničnímu sekretáři Córdoby Hasdai Ibn Shaprutovi tvrdil, že jeho lidé jsou přímí potomci Jafetha, syna Noema. Chazarsko bylo ve středu severozápadní hedvábné stezky. Obchodníci, kteří cestovali přes Chazarsko, museli platit mýtné. Byl to velmi lukrativní způsob, jak naplnit královské truhly zlatem. Chazarové byli zcela jiní a zásadně se odlišovali svým spojením se spirituální Temnotou od lidí okolních zemí, praktikováním krvavých obřadů a dětských obětí. Mluvilo se o nich s despektem jako o zlodějích a špiónech. Říkalo se, že nerespektují zákony, a že žijí hříšným životem plným sexuálních zvráceností extrémností a krutosti.
.
Vraždili cestovatele z jiných zemí, rozmnožovali tak svůj kapitál a přijímali jejich totožnost. Byli to mistři podvodů a uctívali obávaného boha Baala, kterému se také říkalo Moloch. Byl ztělesněním Lucifera, který požadoval po svých „poddaných“ oběti dětí. Baal jim za to na oplátku poskytoval energetickou i mocenskou podporu a sliboval slávu a bohatství. Okolní země jimi opovrhovaly. Nesnášely jejich obětní rituály, ve kterých házeli děti do plamenů nebo je rozřezali, pili jejich krev a jedli jejich maso. Chazaři tvrdili, že jim to dává ohromnou sílu a energii, a věčné mládí.
.
Ruský vládce, pod tlakem pobouřených okolních zemí, věděl, že musí něco zásadního udělat a tak v roce 600 varoval krále Chazarů Bulana, že jejich luciferské, satanistické praktiky musí skončit. Řekl mu, že se musí Chazaři vzdát své temné ideologie a přestoupit buď na judaismus, křesťanství, nebo islám. Chazaři měli na výběr. Bulan si vybral judaismus. Ale ve skutečnosti nikdy na skutečný judaismus nepřestoupili, pouze přebrali jeho prvky, které vpasovaly a přetvořily do svých luciferských přesvědčení. Král Bulan a jeho lidé žili dál stejně zvráceně, skrytě v souladu s temnými silami a velmi prosperovali. Nic se až tak nezměnilo, až na skutečnost, že své obřady více utajovali. Pro cizince vystupovali jako Judové, kterými ale byli jen formálně.
.
Takto uběhla takřka čtyři století. Až v roce 965 ruský vládce, princ Sviatoslav I., měl za to, že Chazaři-Judové už zašli příliš daleko se svým intenzivním, neustálým uctíváním ďábla a obětováním dětí. Rozhodl se, s nimi vypořádá jednou pro vždy a vyhladí je. Ale Chazarové měli svoje špiony všude a chazarský král se dozvěděl o smělém plánu Rusů. Jejich vládce včas opustil zemi se svými 25 manželkami a 60 konkubínami, veškerou šlechtou a navíc obrovským množstvím zlata a stříbra.
.
Tento hromadný odchod šlechty a aristokratů směřoval přes Maďarsko do Polska, pak přes Německo do Francie a Španělska. Kdekoliv, kde se ocitli, byla část Chazarů ponechána, aby skryli svoji skutečnou identitu. Říkali si aškenázští Judové. Velmi dobře věděli, že jejich nové domovské země nebudou s otevřenou náručí vítat luciferské Chazary. Ashkenaz bylo mimochodem jméno oblasti, kterou obývali během své migrace ze Sumeru, do Babylonu a Kavkazu. Byla pojmenována po potomkovi Noema Jafetha, syna Noema, který měl dva vnuky, Askenaze a Togarmu, kteří se podle rabínské literatury stali úhlavními nepřáteli.
.
Byli potomky Togarmy, ale pro svoje utajení a zmatení odpůrců převzali jméno svého úhlavního nepřítele, Askenaze. Za tím vším byl jejich vychytralý záměr. Aškenázové se usadili ve své nové domovině a přísahali, že znovu vybudují své království. Rychle vybudovali impérium velkého bohatství a obrovského vlivu. Konec konců to byla šlechta a aristokraté dávných pokrevních linií ze Sumeru a Babylonu. Měli velký nakradený počáteční kapitál a přísahali, že se Rusku, té zemi, ze které byli vyhnáni, krutě pomstí. Jejich pomsta také zahrnovala původní židy, původní obyvatele Judei, protože v době princezny Jezabel, kdy vedle sebe, bok po boku stála obě „božství“, si vybrali boha Jahveho a ne boha Baala. Tím se odsoudili v očích Chazarů k smrti, jelikož chazarští Aškenázové nikdy nezapomínali a ani nikdy neodpouštěli. Po svém usídlení v Evropě, vymysleli svůj plán, který byl velmi ambiciózní, inteligentní, ale přitom neskutečně zlý a změnil osud celého světa. Jedna z chazarských rodin, která tehdy odešla z Chazarska, byla rodina Rothschildů…
Na obrázku může být: 3 people, bradka
Rothschildové se usadili ve Frankfurtu v Německu, kde díky obchodování a bankovnictví zbohatli a nabyli velké moci. Jižnímu Německu říkali Askhenaz, jako projev úcty ke svému původu. Cestovatelům nabízeli stvrzenky za jejich zlato, které bylo „bezpečně“ uschováno v trezorech Rothschildů. Bankovky za vklady. Takto shromáždili nebývalé bohatství, které společně s úrokem, který za vklad pobírali, dále používali k rozšíření svého bohatství a tím i svého vlivu i své moci. Mayer Amschel Rothschild měl pět synů, kteří se stali mocnými bankéři v pěti velkých městech. Frankfurt, Londýn, Paříž, Vídeň a Neapol. Během krátké doby si finančně podmanili celou Evropu.
.
Stali se osobními bankéři králů a královen, dokonce se stali pokladníky Vatikánu. Událostí v 18. století byly účelově a záměrně z našich historických knih vymazány a základ tohoto procesu lze nalézt už na začátku středověku. V roce 1048 n.l. byla založena organizace, tzv. Maltézský řád. Byl založen v Jeruzalému. Jedna paže řádu vedla nemocnice ve Svaté zemi, kde se starali o křesťanské poutníky. Druhá paže byla armáda. Měla od Říma úkol, aby chránila křesťany před místní islámskou populací. Jejich symbol byl maltézský kříž. Během prvních 50 let své existence byl Jeruzalém muslimské teritorium.
.
Množství křesťanských poutníků, kteří putovali do Jeruzalému, bylo omezeno dokonce islámským zákonem. V roce 1096 vypukla první z devíti válek a vešla ve známost, jako první křížová výprava. Křížové války byly náboženské války iniciovány a podporovány římskokatolickou církví. Godfrey de Bouillon a jeho bratr Baldwin, vůdci první křížové výpravy, se stali vládci Jeruzalému. Knihy a filmy možná tyto křížové výpravy idealizovaly, ale pravdou je, že to byly šílené náboženské války, zaměřené pouze na smrt, ničení a nucený přestup. Odhaduje se, že během nich zemřely 2 miliony lidí. Francouzský rytíř jménem Hugues de Payens v roce 1118 založil vojenský řád společně s příbuznými, přáteli a tento řád nazvali „Chudí rytíři chrámu krále Šalomouna”. Později se jim začalo říkat Řád templářů.
.
Tento řád vzniknul z tajné společnosti s názvem Priure de Sion, Převorství sionské. Řád, který je mimochodem i dnes naživu a je aktivní. S podporou jeruzalémského krále, Řád templářů zřídil svoje hlavní sídlo na posvátné Chrámové hoře. Jejich oficiální cíl byl, chránit poutníky na cestě z Evropy do Jeruzalému. To samo o sobě je fascinující projekt. Devět rytířů bylo oficiálně jmenovaných, aby chránili křesťanské poutníky napříč vzdálenosti 4-5 tisíc kilometrů! Jen Bůh ví, jak to dokázali. Jejich neoficiálním cílem ale bylo znovu postavit chrám Šalomouna, který v roce 586 př.n.l. zničil babylonský král Nebukadnesar. V roce 1129 n.l. Řád templářů obdržel oficiální podporu římskokatolické církve. Řád se rychle rozvíjel a dary pro něj se jen hrnuly ze všech částí Evropy. Rytíři vytvořili soubor pravidel, ve kterém přísahali neochvějnou poslušnost pánovi.
.
Toto pravidlo poslušnosti dělalo templářské rytíře smrtonosnými, protože jednali rychle, bez rozmýšlení tak, jak jim bylo nařízeno. Templáři se stali nástrojem vůle svého vůdce a velmistra. Řád Templářů se na vrcholu své moci skládal z téměř 20 tisíc členů, ale jen 10 % z nich byli ozbrojení rytíři. Ostatních 90 % se staralo o infrastrukturu a logistiku. I když se rytíři zapřisáhle hlásili k životu v chudobě, řád byl nesmírně bohatý. Vlastnil obří pozemky, farmy, vinice, mlýny, koně, zbraně, vybavení, ostrov Kypr a působivou flotilu lodí. V každém městě od Evropy po Jeruzalém měl své chrámy, hrady, kostely a univerzity. Byl tak mocný, že se nemusel řídit místními zákony. Rytíři se mohli volně pohybovat napříč všemi hranicemi.
.
Nemuseli platit daně a byli osvobození od veškerých autorit, až na papeže. Vše, co vzali muslimům, které si na své cestě podmanili nebo zavraždili, se dávalo řádu. Všechna privilegia měli sepsaná v dokumentu Omne Datum Optimum papežem Inocencem II., který jej v roce 1139 podepsal. Řád musel papeži pouze přislíbit absolutní poslušnost a věrnost. V jedné oblasti templáři skutečně excelovali. Bylo to bankovnictví. V mnoha zemích měli síť bank, která umožňovala poutníkům si ve své domovině vložit svoje jmění, a finance si pak vybrat ve Svaté zemi. Ve 13. století se templáři stali tak kompetentními a důvěryhodnými bankéři, že evropští králové a šlechticové, kteří se vydali na křížové výpravy do Svaté země, často templářům přeposílali velké sumy peněz, které si mohli později vybrat, aby mohli svým armádám zaplatit. Templáři dokonce vládcům dávali půjčky. Excelovali ve všem, co dělali, za což si zasloužili spoustu slávy a bohatství. Nicméně na začátku 14. století se Řád templářů setkal se svým posledním údělem. Král Filip IV z Francie dlužil řádu obrovské jmění. Když požádal o další půjčku, řád odmítnul a král Filip se rozhodl, že je načase, aby Řád templářů odešel na onen svět.
Na obrázku může být: tančící lidé
V pátek 13. října 1307 byla zatčena řada rytířů, včetně jejich velmistra Jacques de Molaye. Po letech ve vězení byl on a mnoho dalších upáleni na hranici. Středověké dokumenty tvrdí, že de Molay vyřkl kletbu na krále a papeže Klementa V., který slíbil, že templáře ochrání před hněvem krále, a který dokonce řád rozpustil vydáním dokumentu Vax In Excelso. Papež Klement o měsíc později zemřel a o osm měsíců později zemřel král Filip na mrtvici během lovu. Papežovo tělo ironicky shořelo na popel v ohni, který zažehl blesk, jenž udeřil do kostela, kde ležel král Filip. Ale na rozdíl od toho, co nám popisuje oficiální historie,
.
Řád templářů neskončil. Byly založeny nové řády s novými jmény, které byly v podstatě jeho pokračováním např. Vojenský řád Kristův v Portugalsku, Nejvyšší řád Kristův v Itálii ad. Templáři v každé evropské zemi jednoduše žili dále, tak jako předtím, jakoby se nic nezměnilo. Změnila se pouze jména řádu. Vznikl také Řád rosekruciánů, který založil Christian Rosenkreutz, německý aristokrat. Symbol templářského kříže byl v tomto řádu zkombinován s růží. Tyto symboly lze najít ve středověkých kostelech ve Francii, Španělsku a Portugalsku. V roce 1534 byl založen další tajný řád, dvě století, dvě dekády a dva roky po oficiálním rozpuštění Řádu templářů a to Tovaryšstvo Ježíšovo neboli jezuitský řád. Jezuitský řád byl katolický náboženský řád a byl založen v Paříži. Nenechte se ale oklamat… jezuitský řád nebyl řád mnichů, kteří uvnitř zdí svého klášteru uctívali Ježíše. Byl to vojenský řád extrémistů, kteří přísahali absolutní podřízenost a poslušnost papeži a jejich nejvyššímu generálovi.
.
Jejich iniciační přísaha vám hodně napoví o jejich filosofii a poslání: „Prohlašuji, že nemám žádný vlastní názor nebo vůli. Ale bez zaváhání budu poslouchat každý rozkaz, který obdržím od svých nadřízených v milici papeže a Ježíše Krista. Dále přísahám a prohlašuji, že když se naskytne příležitost, budu vést bezcitnou válku, tajně nebo veřejně, proti všem kacířům, protestantům a liberálům, tak jak mi bude nařízeno, abych je vyhladil a zničil z povrchu zemského; a že nebudu šetřit nikoho na základě věku, pohlaví nebo třídy; a že pověsím, spálím, uvařím, oloupu, uškrtím a pohřbím tyto ostudné kacíře, roztrhám břicha a dělohy jejich manželek, a o zeď rozdrtím hlavy jejich dětí, za účelem zničení jejich příšerné rasy.
.
Pokud tak nebude moct být učiněno veřejně, tajně použiji šálek s jedem, škrticí lano, ocel dýky nebo olověnou kulku bez ohledu na čest, postavení, důstojnost nebo autoritu dané osoby nebo osob, tak jak mi kdykoliv bude nařízeno agentem papeže nebo nadřízeného z bratrstva svaté víry jezuitského řádu. Potvrzuji, že tímto odevzdávám svůj život, duši a veškeré hmotné síly řádu a touto dýkou, kterou jsem nyní získal, podepíšu svoje jméno vlastní krví jakožto moje svědectví. A pokud se moje odhodlání prokáže jako slabé nebo falešné, nechť moji bratři a ostatní vojáci milice papeže mi uříznou dlaně, moje chodidla a moje hrdlo od ucha k uchu, nechť mi rozpárají břicho a nalijí do něj síru, nechť mi způsobí veškeré možné potrestání, a nechť je moje duše navždy mučena démony v nekonečném pekle!”
.
Je to trochu něco jiného, co byste očekávali od řádu Ježíše. Zde mluvíme o jezuitském řádu ve vztahu ke Cabal, velmi úzké špičce pyramidy, elitě řádu, která je lépe známá jako jezuitská rada. Dokumenty ze zlatého věku ukazují, že jezuitský řád se vyvinul do mocné skupiny mužů, jejichž vliv daleko přesahoval náboženský svět a prosakoval do světského. Jezuité postupně infiltrovali staré zednářské lóže. Původní zednáři byli odborní stavební řemeslníci. Pracovali rukama a pracovali tvrdě. Jezuité se k zednářům přidali díky svému přínosu v oblasti architektury, vědy a umění. Říkalo se jim svobodní, a tudíž přijali jméno svobodní zednáři. Svobodní zednáři byli bohatí muži se speciálními znalostmi architektury a stejně jako templáři byli fascinovaní chrámem Šalomouna. Zaměřovali se na zachování ezoterických znalostí, například o kabale. Fascinace chrámem Šalomouna není jediná spojitost mezi svobodnými zednáři a templářskými rytíři. I dnes York Rite spravuje tři zednářské řády. Jeden z nich je Řád templářů. Řád templářů York Rite je vojenská paže svobodných zednářů, tak jako středověký Řád templářů. Oba mají symbol červeného kříže.
.
Svobodní zednáři se stali velmi uzavřenou skupinou mocných jezuitů, kteří infiltrovali řadu zednářských lóží po celém světě. Jezuité se stali příliš mocnými a to se moc nezamlouvalo 80 hlavám států po celém světě, kteří se pochopitelně cítili ohroženi tímto mocným řádem. Řád zakázali a vyvinuli tlak na papeže Klementa XIV, aby učinil totéž. V roce 1773 papež podlehl jejich požadavkům a schválil Dominus Ac Redemptor, což byla písemnost, která jezuitský řád rozpustila. Ale historie se opět zopakovala. Tak jako templáři před nimi i jezuité pokračovali pod jiným názvem, v tomto případě pod jménem – svobodní zednáři. Rok poté byl papež Klement zavražděn otrávením. Tak jako luciferští chazaři a jejich předchůdci templáři i jezuité prahli po pomstě.
Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí
Cabal má starodávný původ. Ze Sumeru se posunula do Babylonu, pak do Kanaánu a Chazarska a pak dále do Evropy, od Řádu templářů k Řadu jezuitů a stále měli na paměti svůj plán na ovládnutí celého světa. Plán, jak si podmanit svět a celé lidstvo. Abychom pochopili rozsah jejich elitního plánu a důsledky jejich úmyslu, musíme nejprve zjistit, proti komu humánně nastavené lidstvo stojí. Všude koluje spousta dezinformací, nejen na internetu, ale také v našich historických knihách, skrytá cenzura, zastrašování a odvádění pozornosti zvídavých lidí toužících po pravdě, aby byli odděleni od podstaty toho, co se tady tisíce let odehrává a od sil tahající za nitky lidských poskoků, kteří vědomě či nevědomě slouží této temné, chazarské síle usilující o zotročení lidstva. Údajně pravdivá historická fakta nikdy nepsali neutrální pozorovatelé, ale vždy manipulátoři a vítězové.
.
Musíme pochopit, odkud Cabal pochází, jak daleko zasahuje do historie, jaká je její skutečná identita a jak mnoho tváří, masek a převleků v sobě nese a používá. Musíme poznat celou šíři nejrůznějších metod, které používá, od absolutního zla, agrese, a nemilosrdného vyvražďování až po korumpování, slibování, chválení, chlácholení či „charity“ a údajného konání „dobra“. Záludnost její aktivity spočívá v tom, že v nějakém období své činnosti může vypadat jako humánní, bohulibá síla, ale konečným cílem je vždy skryté zotročování lidstva a nastolení světovlády.
.
Byli jsme vedeni k přesvědčení, že všechny tyto tajné řády a hnutí byly oddělené entity, které v historii přicházely a odcházely nezávisle na sobě. Je třeba si uvědomit, že se nacházíme ve finální fázi jejich temného „mistrovského“ plánu. A pokud plně nepochopíme, v jakém nebezpečí se nyní nacházíme, nebudeme ani vědět, co máme dělat. Je třeba se rychle probudit, prohlédnout všechny jejich lži a podniknout kroky, abychom si my a celé podmaněné lidstvo opět vzalo zpět svoji suverenitu. Historické knihy budou muset být přepsány.
.
V roce 1748 v Bavorsku v jižním Německu, v malém městě jménem Ingolstadt se narodil chlapec jménem Johann Adam Weishaupt. Když mu bylo pět let, zemřel mu otec. Jezuité si ho vzali pod svá křídla a Adama vychovávali. Vyrostl z něho vysoce inteligentní a rázný jedinec, který se stal profesorem kanonického práva na jezuitské univerzitě v Ingolstadtu. Přepsal starověké historické dokumenty tak, aby ideologie Lucifera vedla k naprosté kontrole nad světem. V roce 1773 došlo k tajnému setkání mezi Mayerem Amschel Rothschildem, nesmírně bohatého a mocného aškenázsko-chazarského bankéře z Frankfurtu a vybranou skupinou 12 elitních chazarských bankéřů a podnikatelů.
.
Rothschild jim navrhnul, aby sjednotili síly a bohatství za účelem vytvoření společné světové nadvlády. Zaměřil se tehdy zejména na Adama Weishaupta, který byl dokonalým kandidátem k praktickému zavedení jejich plánu a řízení jejich organizace. A tak 1. května 1776 Adam Weishaupt založil „Bund der Perfectibilisten”, Řád perfekcionistů, kterému se později začalo říkat Řád iluminátů.
Tada došlo ke spojení finančního impéria Rothschildů a bohatství a moci vojenského řádu jezuitů. Jejich cíl byl jasný – vytvoření světové vlády a ovládnutí světa. Ale jen málo lidí si je vědomo skutečnosti, že tento řád iluminátů byl založen na starověkých dokumentech. Jeden z nich byl dopis, který Rothschild Adamovi Weishauptovi daroval.
.
Tento dopis, kterému se říkalo konstantinopolský dopis, byl starodávný a pro Aškénáze velmi důležitý a napsal ho v roce 1489 Nasi, předseda židovské (chazarské) vysoké rady v Konstantinopoli. Dopis byl reakcí na žádost o pomoc vůdce aškenázských židů ve Francii. Byli to Chazaři, kteří tehdy uprchli z Ruska, a kteří si změnili svoje jméno na aškenázské židy? Nyní se cítili ohroženi ostatními etnickými skupinami ve Francii. Král jim dokonce řekl, že musí přestoupit na křesťanství. Odpověď Nasiho v konstantinopolském dopise svým stoupencům byla následující: „Pokud jde o to, že vám král Francie nařizuje, abyste přestoupili na křesťanství: udělejte to, jelikož nemůžete učinit jinak, ale udržujte zákon Mojžíšův ve svém srdci.
.
Pokud jde o to, co říkáte ohledně požadavku vás okrást o váš majetek: udělejte ze svých synů obchodníky, aby krok po kroku mohli zase křesťany připravit o jejich majetek. Pokud jde o to, co říkáte o jejich usilování o váš život, udělejte ze svých synů lékaře a lékárníky, aby mohli křesťanům vzít jejich životy… Pokud jde o to, co říkáte o jejich ničení vašich synagog, udělejte ze svých synů kanovníky a kněze, aby mohli potom zničit jejich kostely. Pokud jde o další věci, na které si stěžujete: zajistěte, aby se vaši synové stali advokáty a právníky, a zajistěte, aby se angažovali v záležitostech státu, abyste získáním kontrolu nad křesťany, mohli ovládnout svět a pomstít se jim. Neodchylte se od tohoto rozkazu, který vám nyní udělujeme, protože zkušeností zjistíte, že ponížením, v jakém jste nyní, dosáhnete nakonec skutečné moci…”
.
Jinými slovy… bylo jim řečeno, aby předstírali svůj přestup ke křesťanství, aby infiltrovali každý aspekt společnosti: obchod, zdravotnictví, náboženství i legislativu a to za jediným účelem pomstít se, zničit a vše ovládnout. Jak chazarské… Adam Weishaupt založil řád iluminátů v roce 1776, který byl financován Rotschildy a který byl založen na tomto dopise, a který ale vycházel z ještě mnohem staršího dokumentu.
Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí
Více jak 2000 jezuitů se stali vedoucími mnoha lóží po celém světě, čímž bylo zřízeno obrovské impérium moci, ve kterém byl jezuitský řád pavoukem, kontrolujícím celou pavučinu. Adam Weishaupt pak oficiálně odešel z jezuitského řádu, aby římskokatolická církev a jezuitský řád nebyli nijak podezříváni ze zapojení v plánu iluminátů. Rothschildové využili svoje bohatství k financování všech válek a tímto způsobem zvětšovali svůj kapitál. Jejich financování obou stran každé války bylo vždy finančně obrovsky lukrativní a jediný vítězem těchto válek byli vždy oni. Neznali žádné zábrany a žádné slitování.
.
Společenství luciferských Chazarů a jezuitského řádu začalo úřadovat. Jejich cíle byly jasné: Osobní zisk, hromadění bohatství a kumulace moci. Podrobení si královských rodin. Vyhlazení bezvěrců – protestantů, kalvinistů, ateistů, muslimů, židů… jinými slovy zničení všech náboženství kromě římskokatolické víry, kterou měli pod kontrolou. Usilovali o zničení všech vlád a chtěli nastolit světovou nadvládu papeže a pomstít se komukoliv, kdo jim stál v cestě a kdo je kdy zradil. Především bylo jejich cílem se pomstít Rusku, zemi, která Chazary vyhnala ze země. Ale nejen to, všichni evropští králové z Francie, Španělska, Anglie, Rakouska ad., kteří zakázali jezuitský řád, brzy zakusili jejich hněv. Pěšcem, se kterým společenství iluminátů táhlo jako první, byl Napoleon Bonaparte. .
.
Skutečnost, že Velká francouzská revoluce byla zorganizovaná elitními tajnými společnostmi, bylo zdokumentováno a prokázáno francouzským jezuitou Augustinem Barruelem. On napsal obsáhlý záznam, ve kterém se zaměřil na Adama Weishaupta, zakladatele řádu iluminátů. Podle Barruela byla Velká francouzská revoluce zorganizovaná svobodnými zednáři. Napoleonův poradce byl jezuita. Jmenoval se Emmanuel Sieyes. Radil Napoleonovi, kam jít a co má udělat. Dnes bychom Sieyesa nazvali jeho manipulátorem. Podle mnohých historiků a výzkumníků, jezuité byli ti, kteří zorganizovali a vedli Velkou francouzskou revoluci a utvářeli její průběh i výsledek.
.
Napoleon byl zednářský velmistr. Řád si ho vybral a inicioval, aby hrál klíčovou roli v jejich plánované revoluci. Napoleonův bratr, Louis Bonaparte, byl jmenován velmistrem francouzské zednářské lóže Grand Orientu. Jeho žena Joséphine byla také členkou zednářské lóže. Za vlády Napoleona se počet lóží ve Francii rozšířil ze 300 na 1220. Napoleon byl jasnou loutkou Cabal. Skrytá dlaň, která podle některých historiků měla „zahřívat střevní vředy“ je ve skutečnosti běžným zednářským gestem, které se jmenuje „Znak mistra druhé opony“. Spousta světových vůdců napříč věků tento znak používala. Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 a trvala 10 dlouhých a krvavých let. Byl to mistrovský hrůzný plán Rady jezuitů, jak se pomstít Francii, destabilizovat zemi skrze válku a zničit francouzskou korunu. Jejich nástrojem byli Jakobíni, politické hnutí extrémistů, které založil, kdo jiný než Napoleonův poradce, jezuita Sieyes. Jakobíni ve Francii vyvolávali chaos, dělali výtržnosti, rabovali a vraždili všechny, kteří jim stáli v cestě, byla to jedna z mnoha uměle vytvořených barevných revolucí Cabal.
.
Kdekoliv se tyto temné síly objevily, tak za sebou zanechali stopy krve, násilí a ničení. Jezuitský plán smrti, pomsty a zastrašování fungoval velmi dobře. Gilotiny pracovaly přesčas. „Jezuitský řád byl nejnebezpečnější ze všech řádů. Způsobil více škody a utrpení, než všechny ostatní řády dohromady. Doktrína jezuitů tvrdí, že jejich vrchní generál je panovník všech panovníků a mistr celého světa. Po konci Velké francouzské revoluce vypukly napoleonské války, které způsobily ještě více nestability a destrukce, nejen ve Francii, ale v mnoha dalších zemích, které Napoleon napadl: Rakousko, Rusko, Anglie, Prusko, Portugalsko a Španělsko, ve kterém byla svržena královská rodina a na trůn dosazen Napoleonův starší bratr.
.
Každá země, která kdysi zakázala jezuitský řád a chazarské aškenázské židy, byla nyní v ruinách. Tohle byla jedna z největších tužeb chazarů – pomstít se. Společenství iluminátů během napoleonských válek opět nasadilo svoji nejúspěšnější strategii. Financovali jak anglická tak francouzská vojska a samozřejmě jim vůbec nezáleželo na tom, kdo vyhraje.
Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí
Vévoda z Wellingtonu, který bojoval s Napoleonem, ho nakonec porazil v bitvě u Waterloo v roce 1815. Nathan Rothschild, geniální, ale bezcitný podnikatel, měl ve Waterloo svoje špehy a měl soukromý systém kurýrů, jelikož věděl, že rychlá komunikace je v obchodu to zásadní. Když bylo jasné, že Napoleon byl poražen, byl Rotschildovi okamžitě zaslán vzkaz, který se o této novince dozvěděl o dva dny dříve než kdokoliv jiný. Tyto informace okamžitě využil na londýnské burze. Než aby nakoupil anglické dluhopisy, prodal ty, které měl. Ostatní obchodníci si toho všimli a dospěli k nesprávnému závěru, že Napoleon musel válku vyhrát.
.
Okamžitě začali svoje dluhopisy také prodávat, což způsobilo dramatický pokles hodnoty těchto dluhopisů. To byl moment, kdy Rothschild učinil svůj spekulativní tah. Koupil všechny dluhopisy, které mohl, za velmi nízkou cenu, než si toho ostatní všimli a začali zběsile znovu nakupovat. Tak se Nathan Rothschild, který financoval jeho války, se stal nesmírně bohatým a dokonce i anglický král Jiří III. se stal vůči němu velmi zadluženým. Anglický král musel nejen splatit svůj dluh, ale navíc musel zaplatit i úroky z těchto dluhů a tak se ocitl pod vlivem Rothschildů. Nathan Rothschild to takto okomentoval: „Nezáleží mi, jaká loutka bude na anglickém trůnu a bude vládnout říši, protože muž, který řídí peněžní zásoby Británie, je ten, který také bude řídit britské impérium a já jsem tím, co řídí tyto peněžní zásoby“…
.
V roce 1914 společenství iluminátů, kterému můžeme říkat Cabal, vyvolalo také 1. světovou válku, která zpočátku byla pouze mezi Rakousko-Uherskem na jedné straně a Srbskem na straně druhé. Co se tehdy stalo? Panovník Rakouska-Uherska, císař František Josef I. neměl žádné následovníky trůnu. Jeho jediný syn spáchal sebevraždu a jeho synovec František Ferdinand se stal dědicem trůnu. Jeho představy o politice se ale velmi lišily od těch, jaké měl jeho strýc František. Ferdinand chtěl něco jiného, než jeho strýc. Chtěl decentralizaci al autonomii pro různé etnické skupiny. Chtěl zahrnout Srbsko do říše jako politickou entitu rovnocennou s Maďarskem a Rakouskem. Ferdinand byl trnem v oku císaře, jeho strýce. I když vyrůstal v jezuitské linii svého otce i strýce, měl vlastní vůli. .
.
Odmítal přijmout jejich politickou vizi a navíc si vzal ženu, kterou miloval, což mezi elitami bylo nebývale „hříšné“ a byla velká troufalost. V době extrémních vnitřních nepokojů poslal císař svého synovce na hranici se Srbskem, na smrt, kde byl on i jeho žena Sofia zavražděni. Podle oficiální verze historie spoušť spustil srbský Gavrilo Princip. Tak byl připraven důvod, aby Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku a ještě byl odstraněn nepohodlný Ferdinand. Německo spojilo síly s Rakousko-Uherskem. Anglie, Francie, Rusko a později Itálie, Rumunsko, Bulharsko a bývalá Osmanská říše přišli na pomoc Srbsku. Všichni víme, jak to skončilo. Čtyři hrozné roky v zákopech, devět milionů obětí a hodně peněz pro Rothschildy.
.
Německo bylo v ruinách a to bylo přesně to, o co jezuité usilovali, jelikož Německo bylo převážně protestantské. Možná si pamatujete, co se v jezuitské přísaze říká o protestantech. Byli ochotní udělat naprosto cokoliv, aby navždy zničili tu „příšernou, protestanskou rasu“. Císař František Jozef byl na tak vysokém postu v Radě jezuitů, že měl oprávnění udělovat tituly jako princ a velmistr. Například v roce 1880 udělil titul Princ svaté římské říše velmistrům maltézského řádu. Dokonce založil svůj vlastní řád, Imperiální rakouský řád Františka Jozefa. Tři roky po vydání papežské buly, která potlačila jezuitský řád, Adam Weishaupt a lord Rothschild založili řád iluminátů. Na základě starodávných dokumentů implementovali do něho původní plán na ovládnutí světa a zotročení celého lidstva. Jezuitská pomsta sežehla celou zemi a Evropa zaplatila nejvyšší cenu za „zrazení“ jezuitského řádu. .
.
Vedla se jedna válka za druhou, měly miliony obětí a mezi populací zanechaly pouze zoufalství a strach. Každá další válka obohacovala Cabal, což vytvářelo stále větší a větší propast mezi ní a „obyčejnými lidmi“. Německo na konci první světové války bylo zdevastované a zničené. Proč nebylo tak zničené Rakousko-Uhersko, které válku začalo? Bylo to díky nadvládě elitní jezuitské Cabal, která zde měla silnou pozici. Protestantské Německo bylo svrženo a Cabal pokračovala dál ve svém destruktivním plánu, jak si podrobit celý svět, pomocí válek, importovaných revolucí, neziskovek a manipulace burzovního trhu na celém světě…
Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí
Lenin byl silně ovlivněn Karlem Marxem, zakladatelem komunismu. Marx nebyl Rus, ale Němec. Lenin byl sice Rus, ale jak spoustu let strávil v exilu, ve Finsku, Švýcarsku, Anglii a Německu, stal se pro Rusko téměř cizincem v době, kdy vypukla první část Ruské revoluce v únoru 1917. Byl naprosto pozápadněn. Marx ho velmi inspiroval svou brožurou z roku 1848, Komunistickým manifestem. Lenina neinspiroval jen Marxův komunismus, ale zejména jeho jezuitské postoje a přístup. Marx se učil v Německu na jezuitské škole a poté byl jezuity zaučován v britském muzeu ohledně zásad komunismu, jak potvrdil bývalý jezuitský kněz, Alberto Rivera.
.
Dalším zdrojem toho, že Marx byl jezuitský agent a pomocný biskup, byl Otto von Bismarck, který do severoněmeckých novin napsal, že Marx je pod kontrolou jezuitského kněze Petera Beckxe, tehdejšího vrchního představeného jezuitského řádu. To nebyl jediný jezuitský vliv na Lenina. Jeho pravá ruka, Felix Dzerzhinsky, který byl velitelem sovětské tajné policie, byl také velkým obdivovatelem jezuitů. Kromě toho Lenin v roce 1922 formálně znovu pustil jezuity do Ruska, což je poněkud zvláštní, jelikož náboženství v té době bylo komunistickou ideologií zakázané. Ale bylo to skutečně zvláštní? V podstatě ani ne, protože původ komunismu se odvíjí od jezuitské ideologie, jak potvrdila spousta historiků.
.
Jezuité v 17. a 18. století také zdokonalili první systém komunistické vlády v Paraguayi. První muž, který tyto fakta odhalil, byl jezuita Luigi Taparelli d’Azeglio. Lenin byl figurka jezuitů a byl Cabal dosazen k moci, aby destabilizoval a zničil ruskou zemi. Rusko a Rusy nenáviděl. Některé z jeho nejslavnějších citátů to dokazují: „Plivám na Rusko.” „Nechť 90 % Rusů zemře a zbylých 10 % žije pod komunismem.” Ruská revoluce byl jezuitský útok na ruskou zemi. A jejich motivem byla krutá pomsta. Jejich figurkou byl Lenin. Jejich nástrojem byli bolševici, kteří byli obdobou jakobínů během Velké francouzské revoluce.
.
Miliony lidí v Rusku zemřely v letech 1917-1923, v důsledku Ruské revoluce tím, že bolševici založili Sovětský svaz. V té době v roce 1913 byla založena americká Federální rezervní banka (FED), matka všech bank, kterou vlastnilo několik Cabal rodin, mezi kterými byli i Rotschildové. Vzpomeňte na to, co se stalo nejbohatším a nejvlivnějším odpůrcům FEDu. Příhodně byli všichni nalákáni na Titanic, aby tam zemřeli a už nebránili vzniku FEDu. O méně jak rok později byl FED hotovou věcí. V roce 1914 vypukla 1. sv. válka, rok po založení Federální rezervy. V letech 1914-1919 FED zdvojnásobil své peněžní zásoby, čímž způsobil celonárodní nárůst půjček. V roce 1920 zmenšil peněžní zásoby a 5,5 tisíc konkurenčních bank zbankrotovalo.
.
Byly skoupeny FEDem za zlomek ceny. V letech 1921-1929 FED znovu zvýšil peněžní zásoby. Půjčky byly všude. Ale 23. října 1929 se prodalo 2,6 milionů akcií. Kdo je cíleně prodal? Není to tak těžké uhodnout. Další den, 24. října v 9 ráno byla newyorská burza Wall Street uzavřena a obchodníci, kteří se shromáždili venku, si pomalu v šoku začali uvědomovat, co se stalo. Lidé byli požádáni o splacení dluhů, investoři byli přinuceni prodat svoje akcie. Tato událost se v historii zapsala jako krach na newyorské burze. Uměle vyvolaný krach na newyorské burce dostal také zbytek světa na kolena. 16 tisíc konkurenčních ne-FED bank zbankrotovalo a byly také skoupeny za zlomek ceny. Tato operace byla nazvána největší loupeží v historii. Ale to nestačilo. FED ještě více snížil peněžní zásoby o 30 %, což v USA mezi lidmi vedlo k velké bídě a hladovění.
.
Rothschildové tady udělali to, co úspěšně neustále dělali od Velké francouzské revoluce. Zmanipulovali burzovní trh na úkor lidí, aby ještě zvětšili svoje bohatství a moc. Kongresman Mc Fadden byl tak zděšen, že se pustil do soudních žalob proti bankéřům, kteří vlastnili Federální rezervu. Klidně mohl okamžitě spáchat sebevraždu. Během hostiny byl otráven a od soudního řízení se upustilo. Člověk jen tak jednoduše nemůže stát v cestě chazarské Cabal. Čtyři roky po krachu na newyorské burze v roce 1933, pod záminkou vysvobození z krize, banky přesvědčily vládu, aby shromáždila veškeré zlato od lidí pod pokutou uvěznění na 10 let.
.
Prezident Roosevelt pod tlakem FEDu podepsal vládní nařízení 6102, aby ještě více ožebračil americký lid, který byl přinucen vzdát se svého zlata. Lidem nic nezbylo. Když byl zlatý standard měny odstraněn, Cabal už nestálo nic v cestě v tom, aby mohla manipulovat s peněžními zásobami, jak potřebovala. Byla zavedená daň z příjmu, která je zcela nezákonná, jen nám to nikdy neřekli a „zapomněli“ nám to sdělit.
.
Jeden ze strašných důsledků krachu na newyorské burze byl ten, že FED požádal splacení všech mezinárodních dluhů. Země, kterou to nejvíce zasáhlo, bylo Německo. Německo po 1. sv. válce muselo platit reparace obětem, na což zoufale potřebovalo půjčky, a také nutně potřebovalo prostředky na znovu vybudování země a ekonomiky. Když FED požádal o splacení dluhů, německá ekonomika se zhroutila. Německo se ponořilo do hluboké krize. Tu stejnou zimu kolem 2 milionů lidí bylo nezaměstnaných a za necelé tři roky později se toto číslo ztrojnásobilo.
.
Nelidský a surový přístup Cabal bankéřů znamenalo ohromující nezaměstnanost 40 %. Vládní výdaje k podpoře těchto lidí byly astronomické. Kancléř v zoufalém tahu zrušil podporu v nezaměstnanosti, což situaci ještě zhoršilo. Pak se vystřídala řada kancléřů, ale žádný nevěděl, co s tímto problémem udělat. Lidé ztráceli víru v demokracii. To byla hudba, která lahodila uchu Cabal. Lidé hledali pomoc u extrémní levice, komunistů, nebo extrémní pravice, nacistů. V lednu 1933 byla nachystána půda pro to, aby se Hitler stal německým kancléřem a také bylo připraveno pódium pro další světovou válku.
Na obrázku může být: 5 people, tančící lidé, people standing, suit a crowd
Zdroj:
Ota Veselý Facebook Podle Janet Ossenbaard