1. Lidský enzym myeloperoxidáza s pomocí peroxidu. Jsou v bílých krvinkách.

2. Rostlinný enzym křenová peroxidáza z křene selského.

Enzym z Křene rozkládá Grafen

Dr. Valerian Kagan s kolegy z University of Pittsburgh navazují na předchozí výzkum z roku 2008, během něhož se jim podařilo rozložit grafenové nanotrubičky pomocí rostlinného enzymu z křene selského (Armoracia rusticana), takzvaná křenová peroxidáza.

Lidský enzym Myeloperoxidáza umí rozložit grafen

  • Vědci z francouzského CNRS a dalších výzkumných institucí zjistili, že lidský enzym myeloperoxidáza umí rozkládat grafen.
  • Myeloperoxidáza dokáže oxidovat oxid grafenu. I grafen je podle nového zjištění plně biologicky odbouratelný, ať už jde o jedno nebo mnohovrstevný grafén (Nano-Žiletky v Krvi). Nezáleží ani na tom, jak byl grafen připraven, zda je ve vodném roztoku apod.
  • Výzkumníci dodávají, že myeloperoxidázu mají i mikroorganismy, a tím rozkládají grafen v přírodě včetně atmosféry, Grafén by se neměl akumulovat v přírodě (Chemtrails – Tichý Holocaust … ).
  • Jinak myeloperoxidáza je běžným enzymem lidského imunitního systému, aktivuje se v některých typech bílých krvinek atd. S pomocí peroxidu (eventuálně i chlorných iontů) ničí cizorodé mikroorganismy, eventuálně i vlastní podezřelé (nádorové) buňky. Navíc myeloperoxidáza dokáže rozkládat i uhlíkové nanotrubičky (Berkeley Nano Rádio v Jedné Uhlíkové Nanotrubičce 2007Internet Nano Věcí – IoNT Komunikuje v Terahertz stejně Jako Buňky v Těle).
  • Vakcína je nebezpečná v tom, že obsahuje víc věcí, Grafén, mRNA, toxické látky, které společně s neharmonickým pulzním elektromagnetickým polem z bezdrátové technologie vypínají imunitní systém.

Degradace jednovrstvého a několikavrstvého grafenu neutrofilní myeloperoxidázou – 2018

Biodegradabilita grafenu je jedním ze základních parametrů určujících osud tohoto materiálu in vivo (v živém). Dva typy ve vodě dispergovatelného grafenu, odpovídající jednovrstvému (SLG – single-layer grafen) a několikavrstvému grafenu (FLG – few-layer grafen), zbavené chemické funkcionalizace nebo stabilizačních povrchově aktivních látek, byly podrobeny biodegradaci pomocí katalýzy zprostředkované lidskou myeloperoxidasou (hMPO – myeloperoxidase). Biodegradace grafenu byla rovněž studována v přítomnosti aktivovaných degranulujících lidských neutrofilů. Degradace FLG i SLG listů byla potvrzena Ramanovou spektroskopií a analýzou elektronovým mikroskopem, což vedlo k závěru, že vysoce dispergovaný nedestilovaný grafen není biopersistentní.

Biodegradace oxidu grafenu závislá na disperzitě pomocí myeloperoxidázy – 2015

Pochopení zdravotních rizik spojených s rychle se rozvíjejícími nanomateriály na bázi grafenu představuje velkou výzvu vzhledem k rozmanitosti aplikací a široké škále možných způsobů expozice tomuto typu materiálů. V této práci je popsána biodegradace listů oxidu grafenu (GO) pomocí myeloperoxidázy (hMPO) odvozené z lidských neutrofilů v přítomnosti nízké koncentrace peroxidu vodíku. Porovnává se schopnost degradace enzymu na třech různých vzorcích GO obsahujících různý stupeň oxidace na jejich grafénové mřížce, což vede k různé dispergovatelnosti ve vodném prostředí. hMPO selhává při degradaci nejvíce agregovaného GO, ale daří se jí zcela metabolizovat vysoce dispergované vzorky GO. Spektroskopické a mikroskopické analýzy poskytují jednoznačné důkazy o klíčové roli hydrofility, negativního povrchového náboje a koloidní stability vodných GO při jejich biodegradaci katalýzou hMPO.

Klíčová slova: biodegradace; biopersistence; oxid grafenu; myeloperoxidasa; bezpečnost.

Oxid Grafenu je Degradován Neutrofily a Produkty Degradace nejsou Genotoxické – 2018

Celkově tyto studie prokázaly, že neutrofily mohou rozkládat oxid grafenu (GO) a že biologicky rozložený GO není pro lidské plicní buňky toxický.

Již dříve bylo prokázáno, že neutrofily (neutrophils) rozkládají oxidované uhlíkové nanotrubičky mechanismem závislým na myeloperoxidáze (MPO), a bylo zjištěno, že oxid grafenu (GO) podléhá degradaci při inkubaci s purifikovanou MPO, ale dosud neexistují studie, které by prokázaly degradaci GO neutrofily. Zde jsme vyrobili GO bez endotoxinu modifikovanou Hummersovou metodou a položili jsme si otázku, zda jsou primární lidské neutrofily stimulované k produkci neutrofilních extracelulárních pastí nebo aktivované k degranulaci schopny rozkládat GO. Biodegradace byla hodnocena pomocí řady technik včetně Ramanovy spektroskopie, transmisní elektronové mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a hmotnostní spektrometrie. Neutrofily účinně rozkládaly listy GO různých příčných rozměrů. Jelikož by produkty degradace mohly mít toxikologické důsledky, hodnotili jsme také vliv degradované GO na bronchiální epiteliální buněčnou linii BEAS-2B. Bylo zjištěno, že GO degradovaná MPO není cytotoxická a nevyvolává žádné poškození DNA.

https://vlnovagenetika.cz/co-rozklada-oxid-grafenu-a-grafen/