Federace, nazývaná také Sjednocená federace planet, lidskými termíny, je velmi rozsáhlá multikulturní, multiplanetární a multihustotní organizace založená hned po Velké expanzi z Lyry, kde bylo mnoho lidsky vyhlížejících ras pronásledováno sauroidními regresivními druhy, jak praví historie.

Založily ji tři hlavní druhy: Andromeda, Arkturus a Lyra (tři hlavní jasné hvězdami v logu Federace). Mnoho dalších ras lze rovněž považovat za zakladatele.

Hlavním cílem je uzavírat aliance, aby mohla čelit hrozbám a problémům ve vesmíru. Lze ji považovat za rozšíření původní organizace známé jako Andromedská rada, to vše za účelem uzavírání obchodních a bezpečnostních dohod a smluv.

Federace má být oficiálně velkou superorganizací, která má zajistit mír a dobré vzájemné vztahy mezi svými členy a zajistit co nejlepší řízení ostatních lidí nebo ras, které nejsou oficiálními členy, například menších ras v předindustriálním stádiu. Za člena se může přihlásit téměř každý mezihvězdný druh s pokrokovou respektovanou rasou s jasným přáním vycházet a spolupracovat s ostatními členy Federace.

Existují výjimky. Mezihvězdná rasa si je přirozeně vědoma kulturního, vědeckého a technologického pokroku mezi ostatními, a morálních a etických důsledků takového pokroku ve všech podobách a formách. Vědomí toho, že jsou mezihvězdní, také znamená, že mají jasný efekt sdílení kultur mezi členy. Nemezihvězdné civilizace byly v podstatě izolované a s malým nebo žádným mezikulturním vlivem na okolí. Proto bylo bráno jako eticky správné co nejvíce omezit veškeré kontakty se nemezihvězdnými kulturami a civilizacemi.

Výjimky jsou u civilizací, které nejsou mezihvězdné z vlastní vůle, ale mají jasné mezihvězdné znalosti, minulost a moudrost. Z hlediska jejich mysli a vědomí jsou tyto civilizace také považovány za mezihvězdné, i když jsou fyzicky omezeny na svou konkrétní planetu nebo planety.

Federace se odkazuje na systém nebo organizaci 5D, ale ve skutečnosti přesahuje hustoty jako takové. Federaci lze nalézt téměř ve všech hustotách, všechny jsou vzájemně propojené a ovlivňují všechny úrovně. Federaci lze nalézt od 3D až po 9D a výše, přičemž z mého pohledu neexistují žádné hustoty jako takové, pouze soubory úrovní v rámci stupně vědomí a uvědomění, které má určitý jedinec nebo dohody v rámci skupiny jedinců. Jednotlivé úrovně vědomí jsou pro nižší úrovně nejen nepochopitelné, ale v podstatě i neviditelné, bez možnosti dekódovat a pochopit to, co může být i přímo před nimi. Proto si vytvářejí představu ″vyšších sfér″, ″vyšších hustot″.

Vnitřní struktura Federace je strukturou holografické společnosti s klasickým uspořádáním Andromedské stupňovité rady, kde řada rad začíná malými místními radami na úrovni města, až po rady skupiny planet či souhvězdí. Obvykle se skládají z občanů dané oblasti. Pokud některá úroveň problém nevyřeší, okamžitě požádají o pomoc nejbližší radu na vyšší úrovni a tak dále, až dosáhnou potřebné síly mysli a zdrojů, aby mohli vyřešit jakýkoli problém.

Každému členu, jednotlivci či skupině civilizací, určí Federace úkoly podle schopností a odborných znalostí. Uvnitř Federace se některé rasy zabývají distribucí potravin a materiálních zdrojů, jiné vědou a technologickým výzkumem a pokrokem, nebo obrannými a vojenskými operacemi, jejichž úkolem je střežit a chránit členy a prosazovat pravidla a zákony Federace, jak se na nich dohodla Rada.
Zákony Federace se nazývají ″vesmírné právo″ a jsou téměř totožné s tím, čemu se na Zemi říká námořní právo. S největší pravděpodobností byly pozemské koncepty námořního práva nějakým způsobem a v určitém okamžiku zasety členy Federace. Co dělají se Zemí, jaké mají cíle a záměry je jádro a důvod celé této komunikace. Protože se jedná o nesmírně složité téma, nelze všechny aspekty rozebrat najednou. Mnohé se mohou zdát protichůdné.

Federace izolovala Zemi technologicky izolovanou (vysokoenergetickou kopulí) a informačně mentální izolací uměle udržovanou nižším stavem vědomí a uvědomění za účelem určitého typu zkušeností pro obyvatele Země. Éterická elektromagnetická kopule známá jako Van Allenovy pásy (nezaměňovat s příbuznou magnetosférou) pomáhá udržovat pozemskou sféru v nižší frekvenci vnímání vědomí pro zajištění požadovaných zkušeností pro její obyvatele.

Hlavní metodou je kontrola vnímání a pokročilé kontroly mysli, kdy si lidé sami vyrobí individuální a kolektivní svět podle pokynů systémů kontroly. Základní myšlenkou je vytvořit specifický soubor tvrdých zkušeností, jimiž se podnítí seberozvoj jedinců uvnitř Federace a rozšiřování vědomí jejích členů a celého vesmíru až k samotnému Zdroji.

Různé rasy a úkoly
Mnoho ras dělá více věcí, protože rasy se skládají z lidí s různou úrovní odbornosti a zájmů, v různých lokalitách ve vesmíru.

Pokud jde konkrétně o Zemi:
Andromeda zajišťuje logistiku a lokace pro rady, odkud lze provádět velení a řízení. V případě potřeby se podílejí také na duchovní, etické a technologické pomoci.
Arkturus poskytuje v podstatě totéž co Andromeda, ale protože jsou více technologicky zaměření, plní také úkoly, které odpovídají jejich odborným znalostem (prvotní konstruktéři, duchovní poradenství a vedení).
Antariané zajišťují zásobovací linky podobné vojenským pro všechny a také zde poskytují širokou síť dohledu kolem celé sluneční soustavy.
Centauři, známí také jako Alfratané, poskytují hlavní vojenskou sílu a policejní servis, udržují Zemi v co největší izolaci podle rozhodnutí Federace.
Ostatní rasy, mimo jiné Siriané, zajišťují širokou škálu funkcí, například zázemí a vedení ostatních členů. Množství a rozmanitost spolupráce hvězdných ras pro Zemi je velká a různorodá.

Zapojení Taygety do Federace
Plejádská rada M-45 Alcyone, která sjednocuje a dbá na zájmy všech ras a/nebo civilizací, ať už mezihvězdných nebo ne, uvnitř nebo vně hvězdného systému Plejády, vznikla nezávisle na Federaci a připojila se k ní až po dlouhé době hromadně, což znamená, že všechny rasy, které jsou členy Alcyone, se připojily k Federaci prostřednictvím Rady Alcyone zároveň.

V průběhu času se Taygeta, místně známá jako ″Moma″, podílela na záležitostech Federace samostatně, nikoli prostřednictvím Alcyone. Pomáhala při průzkumu, mapování vesmíru, vědeckém pokroku a také se účastnila vojenských akcí, které prosazovaly vesmírné právo Federace, jako v případě tiamatských válek. Přímá účast Taygetanů ve Federaci nebyla vždy trvalá, pouze pokud se jejich zájmy křížily nebo když Federace přímo požádala o pomoc či účast.

Taygetané se na Zemi aktivně zapojovali do pozemských záležitostí od roku 12 500 př. n. l., s velkým nárůstem aktivity od roku 1919. Od roku 1953 do roku 2018 se podíleli na neintervenčním prosazování vesmírného práva. Od roku 2017 do roku 2021 mají spíše roli pozorovatele, neboť v roce 2018 prošla samotná Taygeta vnitropolitickou transformací, když byla Její Výsost Alenym 1. z Temmeru ustanovena lidem Taygety jako jejich královna. Ta je méně nakloněna vojenským řešením a více se věnuje řešení všech věcí pomocí mysli, vědomí a duchovna.

Tato změna narušila mnoho částí a zájmů v pochybných patrech Federace, neboť těsně před rokem 2018 byla Taygeta jednou z hlavních vojenských sil ve službách Federace, s Alenym 1. se Taygeta zaměřila k duchovnu.

Zhoršení vztahů
Došlo ke zhoršení vztahů s Federací, konkrétně v dohledu nad Zemí a jejími potřebami či problémy. Velitelství Federace ve Vieře nedisponuje téměř žádnou skutečnou mocí v oblasti, ve které se Země nachází. Sílu zde mělo velitelství Federace se sídlem na Saturnu.
S Taygetou přišla Federace o jednu ze svých největších vojenských složek. Ačkoli má Taygeta jen 38 milionů obyvatel, její vojenská síla je v celé hvězdné soustavě M45 druhá za Enganem.
Alenym neviděla potřebu udržovat tak velkou armádu, protože všechny předvídatelné hrozby a rozpory se daly řešit jinými prostředky, ne hrubou silou. Dalším faktorem bylo prosazování hlídkové služby v celé oblasti M45, ačkoli je Taygeta součástí Rady Alcyone. To způsobilo stažení účasti Taygeťanů na záležitostech Federace týkajících se společných vojenských operací, zejména v okolí Země, kde byli nahrazení Centauri-Alfratany.

Větší část Federace, a obzvlášť nižší úrovně, jsou stále ještě hodně v mentalitě ochrany očekávající regresivní rasy. Problém regresivních ras, které se rodí na Zemi a ze Země, je vnímán a chápán z širší perspektivy uvědomění Federace 5D – stále vidí a obávají se invaze, regresivních ras a plazů požírajících člověka.
Můžete to vnímat jako problém hustoty. Federace 5D vidí regresivní´ rasy, které se chystají k invazi. Z širší perspektivy to vypadá, že všechny tyto koncepty se rodí na Zemi a ze Země. Zemi byste dokonce mohli nazvat jádrem ″zla″, odkud to všechno vychází. Mluvíme o exportu negativních vlivů a myšlenek. To je to, co vidíme stále zřetelněji.

Druhý problém nastal také v roce 2018, kdy se Swaruu z Erry legálně odstěhovala z Taygety a z Federace, hledajíc svobodu a nezávislost na právních vazbách. Podle jejího názoru překážely v práci, vesmírné právo Federace, konkrétně Základní směrnice, je v mnoha ohledech nespravedlivá, a dokonce zločinně tolerantní vůči lidem Země a jejich problémům. V podstatě ignoruje jejich skutečné potřeby a obavy jak jednotlivců, tak jako kolektivu.
V té době Swaruu z Erry působila jako osobní poradce Alenym. Obě považovali postoje Federace ohledně Země za neetické, dokonce hraničící s obyčejným zpátečnictvím. Taygeta pod vedením Alenym neustále vystupovala proti politice Federace týkající se Země a účasti M45. Federace požadovala, téměř vnucovala další vojenskou účast a prosazování práva v okolí hvězdokupy Hyády, a trvala na vojenské spoluúčasti Taygety, protože Taygeta má dodnes velkou kolonii na planetě Cyndriel u hvězdy Aldebaran, která je v jurisdikci hvězdné soustavy Hyády. Federace také požadovala obnovení vojenské účasti Taygety při zásahu v oblasti sluneční soustavy Sol-13 a následně Země.
Tuto žádost Alenym během několika jednání v biosféře Viera přímo odmítla.

Během těchto jednání mezi lety 2019 a 2020, došlo k sérii vzájemných obvinění. Zástupci Federace obvinili Taygetu z porušení pravidel Základní směrnice týkajících se Země a přímého kontaktu s lidmi, ať už hvězdnými semeny, nebo ne, dále z toho, že jim poskytla obrovské množství informací odhalujících vnitřní strukturu a fungování Federace, stejně jako nespočet témat týkajících se struktury života mimo Zemi, a útržkovitých, leč jasných základů pro všechny druhy technologií tajených před lidmi, protože jde o citlivé technologie, nebo technologie nad civilizační úrovní.
Také obvinili Taygetu z vytváření si vlastních pravidel, počínaje legálním vystoupením Swaruu z Erry z Taygety a z Federace, legálním osamostatněním se jako nezávislý druh, odtržením se od Taygetanů a také kvůli několika narušením vzdušného prostoru Země ze strany vesmírných Taygetských stíhaček.

Např: Stíhací loď TPT-150 se neustále vydávala za lidský letoun, dokonce se účastnila ″rozhovorů″ s piloty jiných letounů a řídicí věží, přičemž se nechala vidět na radaru a také vizuálně, a to naprosto bez ohledu na rychlost letu, která přesahovala lidskou kapacitu a kterou zmíněné radary jasně ukazovaly. Další příklad – průlety kolem řídicích věží při vysoké rychlosti, které vidělo nespočet lidí (letiště O´Hare v Chicagu – 2006, 2017, 2019, letištěm LAX 2019 – Khila).
Stíhací loď TPE-157 nejméně ve 3 případech hacknula internetové ATG připojení letadla a zapojila se do přímého zvukového kontaktu s lidmi – Kaal´el.

Taygeta na druhé straně obvinila Federaci ze zločinné nedbalosti vůči lidské rase, pokud jde o legální potřeby a práva lidí mimo Zemi, zapojených či nezapojených do bytí nebo účasti uvnitř Země jako lidé v jakékoli modalitě, hvězdná semínka, walk-in nebo step down. Mám na mysli členy Federace, kteří si nějakým způsobem v 5D a ve 3D hrají na lidi, ačkoli ve skutečnosti lidmi nejsou, a kromě toho, že nejsou lidmi, jsou také diplomaty Federace. Je to sice spekulace, ale vidím, že se to děje.

Teď je otázka, do jaké míry si pamatují, kdo jsou, nebo dokonce zda říkají pravdu. S pravdou od Federace nepočítejte. Oficiální a společensky uznávaní ufologové jsou členů jejich klubu – buď nastrčení třípísmennými agenturami, nebo kvůli penězům a slávě. Nevidím nic, co by jen vzdáleně naznačovalo, že mají skutečné informace týkající se Federace.

Dále jsme Federaci obvinili, že nebere ohled na potřeby obyvatel Země, protěžuje politiky označované za legálně jmenované do mocenských pozic samotnou lidskou populací v demokratických volbách, aniž by brala v úvahu falešnost voleb a zmanipulovanost celého jejich systému po celé Zemi s použitím lsti a podvodu. Federace nejen nebere v úvahu tento jasný a nepopiratelný fakt, ale také trvá na tom, že obyvatelstvo Země dalo svůj souhlas k zastupování podvodnými politiky

Dále obviňujeme Federaci, že nechápe neplatnost a zastaralost demokracie jako nespravedlivého systému založeného na sčítání prostých neinformovaných hlasů, a nikoli na inteligentních a objektivních rozhodnutích. Že nechápe struktury tajných společností, které manipulují lidstvem a profitují za použití dalších lstí a lží s využitím nespravedlivých systémů ovládání mysli a kontroly obyvatelstva, které jsou v přímém rozporu s Hlavní směrnicí, o níž sama Federace prohlásila, že ji prosazuje na prvním místě.

Federace považuje Taygetany za bezohledné, neposlušné, kteří si také vymýšlejí vlastní pravidla.
Taygetané v podstatě vidí vůdce Federace jako osoby jednající pokrytecky a neobjektivně s naprostým přehlížením skutečných potřeb pozemské lidské populace ve prospěch svých vlastních hledisek a zájmů.

Aneéka (16/09/2020)
Anéeka: Nesouhlasíme s tím, jak Federace řeší záležitosti Země. Vykládají o své láskyplnosti a podpoře, ale když dojde na činy, jen nás kritizují a obviňují. Svým způsobem nás mají rádi, a zároveň jsou unavení z našeho způsobu vidění věcí a našich priorit. V zastupitelstvech neustále bojkotujeme jejich iniciativy.
Chtějí zavést Nový světový řád. Zvýšit obtížnost života na Zemi, podpořit těžbu dalších duší. Umožnit lidem, aby si ve jménu svobodné vůle dělali, k čemu je zmanipulují. Sami jsou mimo 3D.

Federace říká, že lidé jsou stejní ve 3D nebo jakémkoli D. My oponujeme. Pokud si to ve 3D nepamatují, jsou fakticky jinými lidmi, než byli v 5D. Federaci se zdá, že při vstupu na Zemi se lidé svobodné vůle nějakým způsobem zříkají. Federace obrací velkou část svého hněvu či nespokojenosti proti Yazhi, i když ji uznávají, jen když se jim to hodí. Alenym se rozzlobí a nakonec iniciativy bojkotuje.

Aby mohly pokračovat, potřebují jednomyslnost skupiny nebo komplexu organizací Rady zastupujících různé kultury (jednomyslnost velkých Rad, nikoliv izolovaných členů). Tím, že Alenym zastupuje Alcyone, tedy všechny Plejády, je to politicky složité. Federace argumentuje tím, že všechno bojkotuje jediná rasa, která má také velmi málo obyvatel, ne samotná Rada Alcyonu. K jejich škodě se Rada Alcyone rozhodla mít za zástupce Alenym. Tím se vracíme k tomu, že Federace tvrdí, že celými Plejádami M45 manipuluje dítě – Swaruu.

Q: Když říkáš, že podporují získávání dalších duší… myslíš tím ″zabíjení″?
Anéeka: Motivují je k tomu, aby byli tak unaveni životem, že raději zemřou.

Q: A nejsou poblíž nějaké další plejádské rasy?
Anéeka: Plejáďanů je tu víc, ale nenabízejí své služby Radě Federace pro pozemské záležitosti přímo jako zástupci M45, ale pouze jako zástupci své kultury. Alenym zastupuje jak Taygetu, tak Plejády obecně.

Q: Musí to být frustrující být s nimi na těchto poradách.
Anéeka: Jsme tady nahoře s nimi. Už jsem si vypěstovala velmi silnou nechuť být v jejich přítomnosti nebo s nimi jen mluvit. Jako alergie. Snižují mi frekvenci, otravují mě, ubližují mi. Chtějí ″hlavy″ všech na této lodi.

Q: A co se stane, když nejste všichni jednotní?
Anéeka: Iniciativa nepokračuje a odkládá se na příští schůzku. Mezi jednotlivými schůzemi se to snaží právně zvrátit, nebo koupit Alenym za větší podporou Taygety a podobné věci. Je pro ně iritující, že Taygeta pomoc nepotřebuje. Nebo začnou tvrdit, že Taygetě není nic do toho, co dělají, nebo Plejádám obecně. Nebo chtějí Radu Alcyone právně zastavit. Nebo také chtějí promluvit k Radě Alcyone a přeskočit Alenym.

Robert: Rada Alcyone, kdo to vlastně je?
Anéeka: Alcyonská rada je 5D s živými a fyzickými zástupci každé z kultur na M-45. Celkem se jedná asi o 12 kultur, protože každá z nich zastupuje své subkultury nebo zaostalé a předindustriální kultury, které spadají pod její jurisdikci.

Swaruu X: To je základem zhoršení vztahů mezi Taygetou a Federací, které vedlo k právní odluce, alespoň částečně, v únoru 2021, kdy Taygeta uznává Federaci pouze prostřednictvím Rady Alcyone, a ne jako přímý nezávislý člen. Je to pokus její královské výsosti Alenym 1. právně vyjmout Taygetu z vlády Federace a nedostatečné flexibility.
Je důležité zmínit, že obyvatelům Taygety byla všechna související rozhodnutí podrobně odhalena Alenym 1. a jejím týmem prostřednictvím Nejvyšší rady v Temmeru. Rozhodnutí lidu Taygety bylo přijmout a pokračovat v návrzích Alenym 1.

To znamená rozhodnutí všech 4 planet Taygetské civilizace a kultury. Alenym 1. uvádí v život vůli svého lidu.
– Swaruu –

Přeložil: http://channeling.safo.cz/detail.php?id=1116

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/