Tato webová stránka zprostředkovává objektivní informace pro svobodné rozhodnutí čtenáře. Zásadně jsme proti jakékoliv válce a ubližování nevinným lidem.

Je třeba však pohlédnout pravdě do očí, kdo je vlastně ten, kdo konflikt vyprovokuje a spustí. Každá příčina má důsledek. Hra mocných překročila hranice a asi není jiné východisko, jak zakročit.

Dříve se za pravdu upalovalo a dnes se zřídí Ministerstvo pravdy, udělá nouzový stav a proč? Aby se mohl beztrestně porušit zákon – ústava, která garantuje svobodu názoru a slova? Kam až to zajde? Rozvrat ve společnostech vyvolával občanskou válku. Kdo národ vlastně rozvrací? Kdo tady 2 roky strašil s Covidem? Kdo na tom vydělával a bohatnul? Lidé jsou na sebe v současné situaci pro jiný názor zlí a stoupá agresivita. Komu to hraje do karet? Víra ve světlé zítřky nás drží, abychom v této zkoušce obstáli, zachovali si lidství a zdravý úsudek. Zločinci budou tvrdě potrestáni. Vše jim bude zabaveno! Proč vlastně vyprovokovali konflikt?

Jaké to všechno má dopady? To brzy poznáme a snad konečně tuto hru pochopíme. Stačí si zajet natankovat k benzínce. A to je teprve začátek. Naštěstí v zákulisí jsou velcí hráči, kteří stojí na straně obyčejných a slušných lidí. Většina populace však nemá informace a stává se obětí “pravdivých” masmédií. Přátelé a kamarádi, je třeba se semknout, podporovat jeden druhého a vydržet. Všechno spěje k dobrému konci.

Pravda nakonec vždy zvítězí! WWG1WGA

Anglicko a Nemecko BEZ PROSTRIEDKOV a pred KRACHOM. Rezolúcia ITM1 014

Medzinárodná Menová Pokladňa M1 v záujme „Zabráneniu Tretej Svetovej Vojny a návratu nacizmu“, odstavila od existenčných prostriedkov najhlavnejších vinníkov vzniknutej napätej situácie.

Nemecko dodalo a inštalovalo na U-krajine odpaľovacie zariadenia pre jadrové hlavice typu B61 a spolu s Anglickom a zvyškom Západných krajín plánovali rozpútať jadrovú vojnu. Cieľom malo byť likvidácia Ruska a slovanských Národov.Medzinárodná Menová Pokladňa M1 víta Uvedenie Jadrovej triády Ruska (Zbrane Odstrašujúceho Určenia) do vyššej bojovej pohotovosti, s cieľom zablokovať akékoľvek ambície Západných nacistických vlád, rozpútať Tretiu Svetovú Vojnu.Viac v Rezolúcii č.14 z 03.marca 2022

UZNESENIE č. 014

Odobratie aktív s cieľom zabránenia Tretej svetovej vojne a zabránenia návratu nacizmu.

My sa riadime predchádzajúcimi rezolúciami a vyhláseniami Medzinárodnej Pokladne M1,

Potvrdzujeme Rezolúciu č.1 (001/RES2020) zo 07. apríla 2020 „O východisku zo svetovej ekonomickej krízy“, Rezolúciu č.2 (002/RES2020) z 02. júna 2020 „Jediné východisko zo svetovej ekonomickej krízy“, Rezolúciu č.4 (004/RES2021) z 23. februára 2021 „Anulovanie historických aktív scieľom vytvorenia nového vyváženého finančného systému“, Rezolúciu č.5 zo 16. júla 2021 (005/RES2021), Rezolúciu č.6 z 13. septembra 2021 (006/RES2021), Rezolúciu č.7 z 01. októbra 2021 (007/RES2021), Rezolúciu č.8 z 21. decembra 2021 (008/RES2021), Rezolúciu č.9 z 22. decembra 2021 „Reforma svetového finančno – ekonomického systému a jeho štruktúry“ (009/RES2021), Rezolúciu č.11 z 22. januára 2022 „O rozviazaní všetkých vzťahov so všeobecne známou rodinou finančníkov Rotschildovcov“(011/RES2022), Rezolúciu č.12 z 27. januára 2022 „Odobratie všetkých práv k aktívam pre Trojstrannú Komisiu Zlatej Zásoby Trillenium a Trustov finančného systému Nový Svetový Poriadok“ (012/RES2022),

Pripomíname, že Svet, stabilita a prekvitanie sú neoddeliteľné. V podmienkach dnešnej globalizovanej ekonomiky, sú všetky národy veľmi úzko prepojené medzi sebou, viac ako kedykoľvek doteraz. Globálny dopad tejto krízy si vyžaduje vykonávať operatívne, rozhodné a skoordinované kroky na odstránenie príčin kríz, zmäkčenia jej dopadov a posilnenia alebo vytvorenia nevyhnutných mechanizmov na vyhnutie opakovaniu sa podobných kríz v budúcnosti.

Pamätajúc na hrôzy 2. Svetovej vojny, v tejto súvislosti zdôrazňujeme, že víťazstvo nad nacizmom v 2. Svetovej vojne prispelo k vytvoreniu podmienok pre vytvorenie Organizácie Spojených Národov, ktorá má zabrániť budúcim vojnám a zachrániť budúce generácie pred metlou vojny,

S odvolaním sa na Chartu Norimberského tribunálu a verdikt Tribunálu, ktorý vyhlásil za zločinnú najmä organizáciu SS a jej súčastí, vrátane Waffen SS, zastúpenej oficiálnymi členmi SS, zapojenými do spáchania alebo vediacich o spáchaní vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti súvisiacich s 2. Svetovou vojnou, ako aj ďalšie príslušné ustanovenia a verdikty Charty,

Majúc na pamäti ďalšie dôležité iniciatívy zamerané na zvýšenie povedomia o utrpení obetí rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej intolerancie a diskriminácie v rôznych formách, a to aj z historického hľadiska, najmä na pamiatku obetí otroctva a transatlantických krajín obchodujúcich s otrokmi,

Berúc na vedomie, že neonacizmus nie je len glorifikáciou hnutia, ktoré existovalo v minulosti, ale je moderným fenoménom, ktorý podporujú aktéri, ktorí majú životne dôležitý záujem o rasovú nerovnosť a sú pripravení ísť do krajnosti, aby zabezpečili širokú podporu ich nepodložených tvrdení o rasovej nadradenosti,

Sme znepokojení rozšírením rôznych extrémistických politických strán, hnutí, ideológií a skupín rasistického a xenofóbneho charakteru v mnohých častiach sveta, vrátane neonacistických a „skinheadských“ skupín, a že tento trend viedol k prijímaniu diskriminačných opatrení a politiky na miestnej a národnej úrovni,

So znepokojením konštatujeme, že aj v prípadoch, keď neonacisti nie sú formálne súčasťou vlády, prítomnosť krajne pravicových ideológov v nej, môže mať rovnaký účinok ako začlenenie do vlády a politický diskurz tých istých ideologických konceptov, ktoré robia neonacizmus takým nebezpečným,

Medzinárodná Pokladňa M1 je znepokojená šírením piesní a videohier, ktoré podporujú rasovú nenávisť a podnecujú diskrimináciu, nepriateľstvo alebo násilie. Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom počtu hlásení prípadov prejavov rasizmu, antisemitizmu, islamofóbie, arabofóbie, afrofóbie a xenofóbie počas športových podujatí, a to aj zo strany rasistických a xenofóbnych extrémistických skupín, vrátane neonacistických a „skinheadských“ skupín, a vyzýva štáty, medzinárodné organizácie, športové federácie a ďalšie príslušné zainteresované strany, aby zintenzívnili opatrenia na boj proti takýmto incidentom, vítame tiež kroky podniknuté mnohými štátmi, športovými federáciami a klubmi na odstránenie rasizmu na športových podujatiach vrátane poskytovania príležitostí na športovanie bez diskriminácie akéhokoľvek druhu a v duchu olympijských ideálov porozumenia, tolerancie, solidarity, spravodlivosti a solidarity;

Medzinárodná Pokladňa M1 je znepokojená tým, že nenávistné skupiny využívajú online platformy na plánovanie verejných podujatí, vrátane zhromaždení a demonštrácií, ako aj násilných činov, s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o rasizme, xenofóbii a súvisiacej neznášanlivosti a získavať finančné prostriedky na ich realizáciu.

Medzinárodná Pokladňa M1 je touto skutočnosťou vážne znepokojená v súvislosti s tým, že neonacistické skupiny, ako aj iné nenávistné skupiny a jednotlivci čoraz častejšie pracujú s vnímavými jednotlivcami, najmä deťmi a mládežou, pomocou špeciálne vytvorených webových stránok na ich indoktrináciu a nábor,

Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje hlboké znepokojenie nad glorifikáciou, v akejkoľvek forme, nacistického hnutia, neonacizmu a bývalých členov „Waffen SS“, vrátane stavania pamätníkov a pamätníkov a organizovania verejných demonštrácií s cieľom glorifikovať nacistickú minulosť, nacistického hnutia a neonacizmu, ako aj prostredníctvom oznámenia alebo pokusov o vyhlásenie členov uvedenej organizácie a tých, ktorí bojovali proti protihitlerovskej koalícii, spolupracovali s nacistickým hnutím a páchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, členovia národnooslobodzovacích hnutí za hrdinov, ako aj premenovávanie ulíc za účelom ich glorifikácie;

Medzinárodná Pokladňa M1 opakuje svoje odporúčanie štátom, aby zakázali „akúkoľvek slávnostnú spomienku – oficiálnu aj neoficiálnu – nacistického režimu, jeho spojencov a príbuzných organizácií“, a tiež osobitne poznamenáva, že takéto praktiky urážajú pamiatku nespočetného množstva obetí Druhej svetovej vojny a majú negatívny vplyv na deti a mladých ľudí a v tejto súvislosti zdôrazňujeme, že štáty musia prijať opatrenia v súlade s Medzinárodným právom o Ľudských právach, aby sa postavili proti akémukoľvek pripomínaniu si nacistickej organizácie SS a všetkých jej zložiek, vrátane „Waffen SS“ a že nedostatok účinných protiopatrení zo strany štátov voči takýmto praktikám, je nezlučiteľný so záväzkami štátov;

Medzinárodná Pokladňa M1 vyjadruje hlboké znepokojenie nad množiacimi sa pokusmi a prípadmi zneuctenia alebo zničenia pamätníkov postavených na počesť tých, ktorí bojovali proti nacizmu počas druhej svetovej vojny, ako aj nezákonnou exhumáciou alebo prevozom ich telesných pozostatkov, a v tejto súvislosti nalieha na štáty, aby v plnej miere prijali opatrenia na splnenie svojich záväzkov;

Medzinárodná Pokladňa M1 dôrazne odsudzuje incidenty súvisiace s glorifikáciou a propagandou nacizmu, ako sú činy aplikovania graffiti a kresby s profašistickým obsahom, vrátane na pamätníky obetiam Druhej svetovej vojny;

viac v dokumente:

zdroj: Medzinárodná pokladňa M1/ Slovanské Noviny/ Zlatá Éra

Zdroj: https://www.slovanskenoviny.sk/anglicko-a-nemecko-bez-prostriedkov-a-pred-krachom-rezolucia-itm1-014/