Není to tak, jak vám říkají – Athena Swaruu

Q: Mám jednu otázku. Když jste se v jednom z nedávných videí o Ukrajině zmínili o Tartárii, někteří lidé upozornili na vaše prohlášení, že prý v poslední době nejsou žádná data. Teď už ano?ʺ Jak jste přišli na to, co víte o Tartárii, a odkud tyto nové údaje pocházejí?

A: Nová data pocházejí z mého výzkumu pozemských dat na Zemi, protože Tartárie je pozemská záležitost. Federace nemá údaje zaznamenané s názvem Tartárie, ale v překladu to uvádějí jako Jižní HyperBorsko nebo ne-cizinecké Rusko, případně Asijská říše. V datování je zmatek, takže jsem nemohla zařadit ty ʺcivilizaceʺ, které Federace zaregistrovala jako nedávné, jako pocházející z Tartárie. Když jsem je viděla, zařadila jsem je po potopě a před pád Římské říše, s chybou dvou tisíc let nebo více. Dalším bodem, který je třeba vysvětlit a který se týká tématu Tatarů, je dění kolem výprav časové letky Sandclock (Přesýpací hodiny).

Člověk by si myslel, že se budeme jen dívat. A to je pravda, jen problém je v tom, že když už tam jednou jsme, nemůžeme se snadno zařadit do časového rámce. Naše lodě nejsou naprogramovány do navigačního počítače, jak je uvedeno ve filmech jako Wellsův Stroj času nebo Spielbergův Návrat do budoucnosti (zadání času – roky, dny, hodiny, minuty a sekundy). Provádí se naprogramováním energetické pozice, frekvence na energetické mapě frekvencí. Hmota je v tomto bodě na frekvenční hvězdné mapě v určité konfiguraci. Pohyb v čase znamená, že hmota a energie místa mění svou vzájemnou dynamickou interakci.

V 09: 15 minut máte na stole dvě věci a v 09: 16 přesunete tužku z jednoho místa na druhé v rámci téhož stolu, dojde k mírnému hmotnostně-gravitačnímu posunu tužky, který se zaznamená jako určitý časový okamžik. Srovnávací mapa hmotností a gravitací mezi stavem v 09: 15 a v 09: 16 je to, co se zaznamenává do navigačních počítačů, nikoli data. Že to bylo 09: 15 nebo 09: 16, poznáte pouze podle korelace mezi hmotností a gravitací, a ne podle času na hodinách.

Při cestování kamkoli v čase tedy nevíte, jaké je skutečné datum, pokud nemáte jiný odkaz. To však neznamená, že když se zeptáte někoho na ulici, ať už se ocitnete kdekoli, a on vám řekne datum, bude to odpovídat tomu, co si současně myslí ostatní lidé na druhé straně téhož světa. Kromě toho na Zemi přidávají nebo ubírají roky podle svého uvážení a vymýšlejí si historické události a osoby. Vytváří to nemožnost pochopit, kde se nacházíte v časovém rámci založeném na kalendářích a datech.

Zaregistrujete postavu, kterou lidská historie klade do roku, řekněme 1700, zadáte do mapy četnosti korelaci s tímto rokem, a zjistíte, že postava byla buď vymyšlena pro naplnění nějakého programu a příběhu, nebo prostě žila v nějakém jiném datu, což zmate váš navigační počítač. Tento problém se ještě zhoršuje, když dvě skutečné postavy skutečně žily ve stejném roce, například v roce 1700, ale oficiální historie je klade do velmi odlišných let. Výsledkem je polévka dat, která se nedá rozluštit. Pouze na základě údajů shromážděných z mnoha plaveb mnoha lodí nebo z lodí samotných lze začít chápat časový rámec událostí. Opět na základě kontrastu nebo korelace či porovnání dat události s tím, co mapa ukazuje pomocí frekvencí a poloh hmotností a gravitací.

V tomto ohledu jsem se setkala s tím, že lidská historie je zcela vymyšlená pomocí postav nebo událostí, které zasazují do různých historických období, aby naplnily příběh. A nejenže časy a data neodpovídají, ale vše se odehrává v mnohem kompaktnějším časovém rámci, tj. to, co se stalo za posledních 2000 let, se ve skutečnosti odehrálo za méně než 600 nebo ještě méně let. Tato korelace je v procesu.

Říká se, že dějiny píší vítězové. To je nejen celá pravda, ale je to ještě horší, protože tito vítězové nejen překrucují věci, jak se jim hodí, ale otevřeně a bezostyšně si vymýšlejí postavy a situace, které se prostě nikdy nestaly, a stejně tak zcela vymazávají další osoby a události, které se staly, ale jsou pro ně prostě nepohodlné nebo odporují jejich narativům a kontrole populace a jejich agendám vnucovat obyvatelstvu systém víry s cílem vykořisťovat je. Tento druh dat lze získat pouze díky zásahu jedné nebo více kosmických sond, které zaznamenávají historii lidstva pomocí frekvenčních map. Je jasné, že celý příběh o tom, odkud lidstvo přišlo, co se stalo a co se nestalo, je zcela falešný. Proto ta data neodpovídají, protože je to všechno špatně.

Robert: Abyste mohli přesně určit frekvence, potřebovali byste gravitační mapy oblasti. Všechno má gravitaci, až k nám. Žádná čísla a časy, to vše je nepřesné. Jediné, co by lidi mohlo zajímat, když je tu Federace pořád, jak to, že nedokumentuji historii lidstva pomocí jejich dronů?
A: Musíte jít místo po místě v historii a vztahovat datum k frekvenci. Zjistíte, že nic nesedí, vůbec nic. Lidská historie je falešná a skládá se z falešných spisů a falešných dokumentů, které byly v průběhu času vloženy.

Q: Takže se to celou dobu nedělo? Dokážu si představit, že kdyby tu byli odjakživa, Federace by už měla všechno zaznamenané. Neměly by být na lodích již zaregistrovány nějaké značky, které by tyto skoky usnadnily? Nemyslím, že tam jdete poprvé. Pokud tedy nechceš jít na nějaké bezvýznamné rande tam, kde ještě nikdo nebyl.

A: Ano, ale není jich dost. Sváruupaprijánanda například založila své první průzkumné skoky v letce Sandclock na těch, kteří tam byli. Problém je v tom, že i když je něco zaznamenáno jako událost roku 1700, neznamená to, že vše ostatní, co je oficiálně zaznamenáno jako událost toho roku, se skutečně stalo v tom roce.

Robert: Jako energetické uzly nebo tak něco.
Q: Nejste tu na průzkumu nováčci. Ani oni nejsou.

A: Historici a ʺučenciʺ mají mylnou představu, že pokud je text starobylý, musí být považován za pravdivý. Pak to všechno překroutí tak, že když je něco ve starověkém textu nepohodlné pro oficiální verze, vnucují obsah, jako by to byla ʺmytologieʺ, i když jde o skutečná fakta, nebo naopak. Vymýšlejí si příběhy a události, které zdokumentovali, aby splnili svůj záměr, ale které se nikdy nestaly, a vnucují je jako pravdivé. Pokud to dnes dělají se všemi s výmysly, jako je plandemie, proč si myslíte, že to nedělali už dřív? Dějiny mají ovládat lidi pomocí pohodlných lží.

Q: Dobře, ale na tom, co dělají pozemští historici, nezáleží. Rozumí se, že falšují, ano. Ale neměli byste mít na svých lodích uloženy záznamy o předchozích skocích nebo neměla by samotná Federace mít archivy všeho, co se stalo?

A: Ano, existují a používají se, ale zaznamenávají pouze určité důležité události a posádka pak předpokládá, že údaje jsou správné.
Příkladem toho, že to neodpovídá, je skok, který jsem udělala s mámou, když jsem byla malá holka. Šly jsme se podívat na události kolem stavby Hadriánova valu ve Skotsku v římské době, ze které jsme letěly do jiných částí Evropy, kde se současně odehrávalo to, co odpovídalo renesančním obrazům nebo renesanci. Chyba asi 1500 let v gravitačních mapách a historických pozemních mapách tomu neodpovídá.

Co se skutečně stalo, je ukryto ve sklepeních těch, kteří ovládají Zemi. Proto historicky neustále pálili knihy a trvali na tom, že neničí informace, ale ničí pouze kopie a originály odnášejí do Vatikánu. Není pochyb o tom, že v mnoha případech lokajové Kabaly zničili knihy a dokumenty, protože kopírovali to, co dělají jejich páni, aniž by se nejprve přesvědčili, zda existují kopie, nebo aniž by je nejprve poslali do Vatikánu nebo svým šéfům.

Q: A co chyby v záznamech?
A: To problém ještě zhoršuje.

Q: Takže Ježíš možná existoval.
A: V žádném případě, na Zemi není více prozkoumaný bod než tento.

Q: Máte také časový skluz a podobně. Nemáte stejný časový postup. Všechno se to zamotává.
Robert: Takže jsi nic neviděla? Tato zeď však existuje.
A: Viděli jsme, jak stavěli tu zeď. Ve stejné době však ve Francii docházelo k obrodě.

Robert: To je zvláštní. Římané stavěli zeď a Francouzi měli renesanci. Je to možné?
A: Není to divné, jen to svědčí o tom, že příběh není takový, jak je vyprávěn, a věci se nestaly v tomto pořadí. To je můj názor. Byla postavena od roku asi 120 do 122, zatímco v Paříži se hrála barokní hudba a malovaly renesanční obrazy.

Robert: Neexistuje žádná chronologie věcí?
A: Chronologie věcí je špatná. Ani já nemám tu ʺsprávnouʺ, ale ze zkušenosti a z toho, co říká Yázhi, usuzuji, že přinejmenším žádná neexistuje. Čas je semilineární.

Robert: Neexistovaly ale obchodní vazby mezi ʺBritániíʺ a Francií?
A: Existuje pouze sled událostí, které přesahují dobu života člověka nebo generace, protože je žijí. Ano, je to nějakým způsobem zaznamenáno, například v datovaných dokumentech, které zachovávají linearitu a posloupnost událostí. Pokud jsou však tato data napsána špatně nebo jsou zfalšována za předpokladu, že se o nich nikdo nedozví, časová linearita je narušena.

Linearita času, jak ji vnímáme dnes, může existovat pouze tehdy, máme-li dokumenty nebo cokoli, co udává stáří nebo čas. Pokud však v těchto dokumentech něco změníte a lžete, je veškerá linearita narušena, protože nemáte žádný srovnávací rámec. Protože čas je vjem.

Q: Nějaký druh reference? To jsem měla na mysli výše… mnoho odkazů bylo zaznamenáno již dřříve? Jaké to jsou?
A: Dokumenty, které jsou považovány za pravdivé jen proto, že jsou oficiální. Ať už jsou staré, nebo ne. Stejně jako datování předmětů. Datují však objekty převážně pomocí uhlíku 14, což je metoda, která se na Zemi již ukázala jako natolik náchylná k chybám, že je v podstatě nepoužitelná! Pokud je známo, že metoda datování pomocí uhlíku 14 je tak nepřesná, proč se stále používá? Myslím, že jde o jakýsi ʺPCR testʺ historických artefaktů, který je má vnutit do oficiálního vyprávění!

Pokud se odvoláváte na záznamy jiných lodích Federace, trvám na tom, že na základě množství odkazů na korelaci historických událostí s frekvenčními mapami zjevně nebylo zaznamenáno nebo ʺzmapovánoʺ mnoho bodů v historii, což umožňuje prosté navigační chyby. Vnímání toho, kdo to zažil, ale pokud dnešní lidé renesanci nezažili nebo si ji nepamatují, mohou věřit jen tomu, co jim říkají dokumenty. Ale jak jsem uvedla výše, jsou téměř zcela zfalšované.

Robert: A to všechno podle plánu…
A: Další věc, které jsem si všimla – podle nejnovějších záznamů mé mámy v Suzyiných databankách. Z výletů, které provedla po odhalení v její ʺliniiʺ, zjistila, že Starý zákon a sumerské tabulky, které ho podporují, se všemi svitky od Mrtvého moře, byly napsány a vytvořeny po Novém zákoně, který napsal Vespasián a jeho psychopatický syn Titus.

Dalším příkladem je Svaté plátno, o kterém i lidé zjistili, že bylo vyrobeno ve středověku, a ne v Ježíšově době… ledaže by, jak jsem řekla, osoba na rubáši, která je tam vytištěna, žila ve středověku. To potvrzuje, co vám říkám.

Robert: Ano. Kvůli pylu a tak dále.
Q: Dělá to Federace? Protože odkazuji na záznamy Federace. Dobrá analogie o PCR pro historické objekty. .
Robert: Také bychom museli definovat, co jsou historické události.

A: Kdo to dělá? Je velmi obtížné to zjistit. Problém však může jednoduše pramenit ze samotných zájmů vlád a vládců na Zemi, z nichž vnucuje svůj vlastní příběh, aby naplnil své vlastní zájmy. Narušuje historickou linearitu, která tomu předchází. Aniž bychom chtěli mást dějiny, prostě si jen člověk u moci přizpůsobuje věci tomu, co mu v danou chvíli vyhovuje.

Příkladem je 300 let, které Vatikán přidal do gregoriánského kalendáře, čímž v podstatě přeskočil z roku 700 na rok 1000. To je však jen jedna z mnoha podobných událostí, z nichž některé jsou závažnější. Je to jen nejlépe zdokumentované. Musím však zdůraznit, že jiní badatelé o této události uvádějí různé letopočty, někteří říkají, že to bylo od roku 722 do roku 1000, jiní, že to bylo rozsáhlejší, co přidali. Ať už je to z jakéhokoli důvodu, podstatné je, že oficiální verze ani zdaleka neodpovídá sledu událostí, které lze jinak potvrdit. Formát může být také chybný.

Robert: Je známo, proč to udělali? To potvrzuje, že historie je podvod.
A: Předpokládá se, že těch 300 let přidali ke gregoriánskému kalendáři z ekonomických důvodů kvůli dědickým právům na některé pozemky v Itálii a Francii. Jistá dynastie měla mít na tyto země práva až do roku 1000 a ti, kteří byli u moci, si kvůli svým vlastním ekonomickým a mocenským zájmům přidali do kalendáře oněch 300 let, aby se těchto zemí zmocnili.

Říká se také, že to souvisí s kontrolou populace, kdy jim falešně vnutili, že se blíží rok 1000, a tedy konec času, čímž změnili a odčerpali zdroje obyvatelstva, kteří si mysleli, že se blíží konec světa. To opět ʺzaváníʺ jako záminka k novému resetu, jednomu z mnoha, které tu byly. Nejedná se totiž nutně o velké resety, ale o mnoho malých lokálních resetů, což linearitu dějin ještě více mate. Kromě toho, když víte, že jen pro své ekonomické pohodlí přidali ke gregoriánskému kalendáři asi 300 let, snad si nemyslíte, že to neudělali už několikrát předtím i potom, jen to nebylo tak nápadné, protože to udělali ʺlépeʺ nebo ʺpečlivějiʺ? A pak se divíte, že ten příběh nesedí?

Oficiální příběh byl sepsán a vnucen pouze proto, aby ovládal lidi a poskytl jim věrohodný kontext. Nemá to nic společného s tím, co se skutečně stalo.

Q: Ať už jsou události zfalšované, nebo ne, proč by vám na tom mělo záležet, když operujete s výše uvedenými údaji o těchto událostech podle údajů zaznamenaných Federací? Informace, že tyto události jsou zfalšované, je důležitá pro lidi, ale vadilo by vám to výše? Necestujete podle událostí zaznamenaných na Zemi, ale podle těch vašich, zaznamenaných Federací? Pokud pojedu do Amazonie, nebudu se řídit jejich mapami, ale svými vlastními. I když si myslím, že jsi víceméně odpověděla, že nemáte mnoho záznamů. Nebo Federace.

A: Musíš vzít v úvahu, že pro Federaci, tedy pro rasy, které ji tvoří, je Země jen jedním místem z miliard (bez nadsázky), takže k tomu, abys viděl a provedl historické zmapování lidstva – ať už je to zajímá, nebo ne – potřebuješ ultrapodrobné frekvenční mapy, které prostě nemáš. V tomto případě byli moji předchůdci průkopníky.

To znamená, že existují a vždy existovaly mapy četnosti událostí na Zemi, ale jednoduše nejsou dostatečně podrobné, aby bylo možné tento problém vidět. Tedy, že se pojedou podívat na stavbu Hadriánova valu ve Skotsku v roce 122. Prostě jedou tam, kam jedou, a nezkoumají, co se děje ve zbytku světa v onom ʺdatuʺ za předpokladu, že je vše tak, jak jim bylo oficiálně řečeno, oficiálně pro Federaci a oficiálně pro nebo podle lidských záznamů. Pak přijdou a vidí Římany, jak skládají kameny, a předpokládají, že se píše rok 122, a odjedou.

Pak přejdou do renesance, řekněme do roku 1560, a předpokládají, že tam, kde byli předtím, bylo 122, a neuvědomují si, že se to děje současně. Časový skok na lodi nebyl nutný, jen přesun jako obyčejný tryskáč ze Skotska do Paříže.

Robert: Vše se děje současně.
Q: Ne, že by se všechno dělo současně, tak to nevidím (i když shora ano). Jednoduše posloupnost není tak lineární, jak je podle záznamů chápána. Nebo je to špatně.

A: Ano, ale pokud si nepamatuješ předchozí životy, což lidé nemají, můžeš se spoléhat pouze na dokumenty, aby ti věci dávaly smysl. A tyto dokumenty nejsou vůbec spolehlivé. Kdyby oficiální historie tvrdila, že Římané byli renesanční, bylo by to přijatelné.

Robert: Chápu, že vše probíhá současně.
Q: Z úrovně Yazhi ano. Ale to, že teď mám Bonga(štěně) a předtím jsem ho neměla, se neděje současně. Můžete se vrátit k mému životu předtím, než jsem měla Bonga. Existuje tedy určitá chronologie.

A: Jde o to, že z vyšších míst je vše souběžné. Z hlediska vnímání života však existuje linearita.

Q: Ano. Je a není. Současně. A to je souběžné.
A: Renesance nemůže být ve stejné době jako Římané v Británii. Není ani možné, aby Starý zákon byl napsán až po Novém zákoně. Empirická zkušenost to však potvrzuje.

Q: Mnoho věcí je zaznamenáno… a pak odděleno ději, vymyšleno nebo sám čas formuje události ve vnímání každého z nás.
A: Ale ani to nezapadá do příběhu. Děje se tu něco jiného a je to velmi složité, zahrnuje to roztříštěné časové linie, protože jsou jen ve vědomí lidí, a v tomto případě viděla existenci Římanů a renesance současně má matka a já.

Domníváme se, že je zapotřebí historický vývoj. Nemůžete mít renesanční Francii, aniž by se udály věci, které vás k ní dovedly, procházejíce dobou římské okupace Galie. A to je pravda. Odněkud situace nebo doba musí vycházet, dědictví. Tato dědictví se však neodehrála tak, jak vám je vysvětlují oficiální historické knihy. Jsou v nich obrovské díry. Není možné tomu věřit, jako u těch dvou, které jsem popsala výše.
To nás přivádí k velké otázce:
Čemu tedy věřit, čemu lze věřit, co zbývá? Protože se to týká jak obyvatel Země, tak i nás nelidí, kteří Zemi navštěvují a jsou s ní jakkoli spojeni. Odpovědí je, že se nedá věřit ničemu a že se opět dostáváme do stejné pasti. Budete si muset udělat vlastní úsudek na základě nejlepších dostupných údajů.

Q: Možná proto mě historie nikdy moc nezajímala, jako bych uvnitř vždycky tušila, že to všechno je jen v lidském vnímání, něco vnuceného, něco, o čem vlastně nevíme, jestli se to stalo, nebo ne, a jak se to stalo. Říká se, že porozumět historii je velmi důležité, ale já nevím, pro mě to nikdy tak důležité nebylo. Všechno je tak plynulé. A tolik verzí realit, které se všechny spojují v singularitě přítomnosti, na níž skutečně záleží. Vše je v mysli. Existence všeho a jeho neexistence. Stejně ovlivňující. Ten pocit se mi těžko vysvětluje.

A: Zkrátka, mějte vždy na paměti, že dějiny nepsali jen vítězové, ale že si je také vymýšleli lidé u moci, aby naplnili své osobní zájmy a plány.

Robert: Když Španělé dorazili do Ameriky, setkali se také s jinou kulturou, která jako by žila v jiné době. Jakoby starší.
A: Singularita současnosti: Ano, přesně tak. Jak vysvětluje Yázhi, všechny minulosti, všechny časové linie, nebo jak je chcete nazvat, pravdivé, falešné, to, co se stalo ʺv jiné liniiʺ, se sbíhají do jediného bodu, aby jej vytvořily, celek a součet veškeré této hmoty tvoří jediný bod, přítomnost.

Q: Tak to vnímám já. Proto mě ani rozbor toho, jestli něco existovalo nebo ne, tolik neláká. Pouze singularita přítomnosti.
A: A singularita vašeho nyní. Jen to prostě nemůžete vědět.

Robert: Ano, ale ta ʺminulostʺ, ať už skutečná, nebo lež, nějak definuje současnost.
A: Ano, ale jak říká Yázhi, nezáleží na pořadí, vše se sčítá. 3+20+34 = 57 stejně jako 34+3+20 dává dohromady 57.

Q: Definuje, ať je to skutečné, nebo ne. Záleží tedy na tom, abychom to věděli? Pokud má VŠECHNO vliv?
Robert: Když víš, co se skutečně stalo, jak tě to může změnit? Nebo to nezmění?
A: Na pořadí nezáleží. Vesmír funguje matematicky, ne na základě prosté příčiny a následku

Zdroj:

http://channeling.safo.cz/detail.php?id=2304