Řada dnešních západních buddhistů se chytá buddhismu, přestože vůbec nemají rádi život, lidi, zvířata ani děti. Oni nemají rádi nic, co přináší problémy, a co potřebuje energii, je řešit a spatřují v chtonickou silou podvržených a v nesprávně pochopených poučkách, které vznikly v období 500 až 1000 let po Buddhovi, potvrzení své životní zbabělé a plaché pozice a ospravedlnění svého útěku a rezignace.
Vývoj buddhismu a jeho postupný posun k formalismu a “chladnokrevnosti” nám ukazují například maháyánové texty z 2. stol. n. l. Jsou to sice texty nesmírně propracované, ale toho citu zde už příliš není. Naopak v těch základních textech, v pálijském “koši súter”, což je vůbec ta nejstarší buddhistická tradice, tak zde se naopak s hlubokým citem setkáváme na každém místě. Například sútra – “Přirovnání o šatě” se věnuje kultuře srdce a základní myšlenka zde vyznívá takto:

“Stejně jako vezme-li barvíř šaty, které jsou zašpiněné a plné skvrn a ponoří je do barvy, do té nebo do oné, do modré nebo do žluté, do červené nebo fialové, může tak získat jen špatné a nečisté zbarvení, a proč? Protože šat, mnichové, právě nebyl čistý. Stejně tak nemůžete očekávat při zašpiněném, zmatněném srdci, dobrý výsledek.”

Kultura srdce je centrem Buddhova zájmu, což je naprosto logické, samozřejmé a neodmyslitelné od buddhismu. Ten zdánlivý rozpor mezi tím, že člověk se nemá vázat, že se má stále kontrolovat, až “vyhasínat” ohledně světa a všech jeho pocitů, tak to je rozpor skutečně jen zdánlivý, protože lidé, kteří to takto interpretují, vůbec nepochopili ani Buddhu, ani skutečnou srdečnost buddhismu. Nepochopili, co je pravé buddhovství, protože součástí “védy” a vědomého vědění je celková mohutnost Člověka, kterou nelze omezovat jen na rozum a na srdce.

Snaha po osvobození je nemyslitelná bez lásky a celkové mohutnosti člověka

Racionální člověk vůbec nechápe, o jaké “osvobozování” by tady mělo jít. Jenom celková mohutnost člověka a zpozorovaná rozpornost hodnot Pravdy a Světla ve světském prostředí dokážou vzbudit tu “sílu bódhi”, sílu probuzenosti. Tato síla bódhi je neodmyslitelná od čistoty a dokonalosti, ale také od soucitu a spoluúčasti.

“Káma” je v sanskrtu – “láska”, jež znamená žádostivost, chtivost a lačnost po nejrůznějších požitcích a souvisí se ziskuchtivostí, s hrabivostí a s podstatou kapitalismu. Potom známe v sanskrtu termíny “anukalpa” nebo “dayá”, které vyjadřují úplně jiný druh lásky! To je ta pravá láska, řecky “agapé”, láska probuzená, která skutečně miluje, chrání a neublížila by nikdy nikomu a ničemu. Tyto dvě “lásky” jsou zcela v přímém protikladu!

Přestože na každém “veřejném domě” je halasně propagována “láska” a tepe tam červené neonové srdce, tak je jasné, že to je absolutní podvod, a že se jedná o něco zcela jiného a ne o lásku. Zasvěcení lidé moc dobře vědí, jak se ta spodní síla “prakrti” umí propagovat a jakým způsobem pracuje s neprobuzeným člověkem. Je zcela jedno, když to reklamní srdce máme na bordelu nebo na Pražském hradu, pokud je to srdce jen komerčním chtonickým symbolem, a ta údajná láska pak proniká vtíravě jako reklama k lidem, jako pouhá žádostivost a prostupuje celou společností.

Tak je naivní, uhranutý člověk zneužíván, temným principem, ať už ho nazýváme Mára, Demiurgos, Pán světa, prakrti, nebo védsky Vrtra či Jahve. Má desítky jmen a jedním z nich je i výraz “Bůh”, prostřednictvím něhož se manipulátoři dostávají líbivým a sladkým způsobem člověku na kobylku. A člověk, aby se tomuto tlaku ubránil, se potřebuje opřít o toho svého vnitřního “Buddhu”, potřebuje vybudit v sobě tu “Probuzenost” a zapnout ten motor své vnitřní síly, protože jinak bude stále strháván a lákán pouze k té světské síle, síle povrchnosti, podvodu a bude nevyhnutelně ztracený.
Všechna Buddhova slova v nejstarších sútrách Pálijského kánonu jsou formována s obrovskou láskou a ta je cítit za všemi jeho slovy. Tato jeho srdečná slova jsou doslova bránou, kterou musí každý čtenář projít, aby tomu textu porozuměl. Ten, kdo tyto texty čte ale pouze rozumově a racionálně, hledá chladnokrevně jen poučky, tak se nikam nedostane a nic nepochopí.

Snaha po osvobození je nemyslitelná bez lásky a celkové mohutnosti člověka

Kdo nesobecky miluje, ten se osvobozuje

Ten, kdo skutečně nesobecky miluje, tak se osvobozuje. Na tomto principu je založena celá tradice indické filosofie védánty a také celá ahimsa (filosofie neubližování) pramení odsud. Ahimsa není žádné “pravidlo” ani žádné dogma, ale je to projev citu a pravé lásky. Rozumí se samo sebou, že každý probuzený člověk, aniž by znal nějakého indického Buddhu, tak prostě jen proto, že v sobě nese lásku (“buddhu”), tak je probuzen k citu, soucitnosti, a tudíž by sám nikomu a ničemu neublížil. Poselství této filosofie je neustále živé, protože jakékoliv náboženství, které se vyčleňuje, vymezuje nebo je dokonce sektářské, tak zcela nutně a zákonitě nakonec vede k válkám a obrovským násilnostem.
Indická kultura vychází naopak z tradice neubližování, to ví ostatně každý člověk, který se alespoň trochu zajímal o filosofii Indie. Násilí jako program je v celé indické duchovní tradici zcela odmítáno. Jistě znáte historii Gándhího, který se proslavil po celém světě svou politikou nenásilného odporu proti Angličanům, která vychází ze stále opakovaného příkazu indických filosofů o neubližování. Nebyl to tedy žádný jeho originální nápad, ale on byl prostě jeden z tisíců, milionů, kteří kráčeli a kráčí tímto směrem. On však byl v uplatňování této filosofie velmi důsledný. Je dobré si uvědomit, jak dosvědčují archeologické nálezy po celém světě, že právě tato filosofie stála u kolébky vzniku člověka a rozšíření této filosofie a její působnost byla skutečně celosvětová. Proto ji nemůžeme vztahovat jen k tradici indické. Indická tradice ji pouze důsledně zakonzervovala a tím nám ji zachovala.
Ve všech svatých textech staré školy je nám říkáno, že sílu člověka můžeme interpretovat dokončeným kruhem, kolem kterého je hranice. Ta hranice musí být důsledně “strážená” bdělostí Člověka, aby se ta vnější síla Temnoty a chaosu nedostala k té síle Člověka a nezničila ho. Na této myšlence potom vznikaly nejen svatyně, obětiště, ale i sama lidská obydlí, které se staly posvátným “místem člověka”, který se bránil síle vnějškovosti a rozkladu a symbolizoval to i svým způsobem bydlení.
Úspěšné vykřesání ducha poznání a následné osvícení je ve védské tradici velebeno jako akt “druhého zrození”. Po prvním fyzickém zrození, to je zrození duchovní, zrození k probuzenému životu. Takový nově zrozený Člověk se skutečně stává zcela jiným člověkem, daleko vnímavějším, citlivějším, lidštějším a soucitnějším. Protože od okamžiku svého druhého zrození již tvoří a brání skutečného Člověka, ale i opravdové lidství i vykřesaný prostor pro jeho svobodný život a uvědomuje si velmi dobře, že nezávislá duchovní svoboda je to vůbec nejcennější, co může mít, a že to je zároveň i základní podmínkou pro smysluplný život.
Důležitou roli procesu probouzení je zkušenost, že jsme v těle a pomocí zážitků naší zraněné citovosti se probouzíme. Musíme být ale nesmírně upřímní vůči svému citu ctít pravdu. Tak dosáhneme místa, ve kterém najednou pochopíme, že láska je něco, co přesahuje osobnostní rámec a je to stav, který překračuje vázanost citu na konkrétní projev “náma rúpa”, na konkrétního jedince, věc či zvíře. Takový stav překračuje pak jakýkoliv čas a prostor.
Musíme překročit tzv. “vegetativnost”. Buddhistická filosofie je zaměřena proti této vegetativní, sobecké lásce i konzumentskému přístupu ke světu. Takovou lásku buddhismus odhaluje jako světskou lásku ke svému, jako podvod a obyčejný egoismus. Pravá láska a pravá probuzenost si podle védské tradice razí cestu středem a je soucitná, což je její přirozenost a podstata. Pravý soucit rozvírá a ruší antagonismus světa a světský dualismus.

Kdo nesobecky miluje, ten se osvobozuje

https://celostnivzdelavani.cz/snaha-po-osvobozeni-je-nemyslitelna-bez-lasky-a-celkove-mohutnosti-cloveka