Arcibiskup Vigano obvinil vlády a nadnárodní společnosti ze zneužití pandemie, prostřednictvím níž mají být občané zbaveni svobod a následně nastolena diktatura. Tuto výzvu pro Církev a celý svět podepsali mnozí kardináli.
.
Katoličtí duchovní na čele s papežským nunciem arcibiskupem Carlem Mariem Viganem, Gerhardem Muellerem, Josephem Zenem a Janisem Pujatsem se připojili k výzvě „pro Církev a svět“, která varuje, že pandemii COVID-19, použili světoví lídři jako „záminku“ na „kontrolu“ lidí, aby je mohli zbavit jejich základních lidských práv a současně tak rozpoutali předehru k postupné realizaci světové vlády, která se má vymykat jakékoliv kontrole. Výzva pro Církev a svět je určená všem katolíkům a lidem dobré vůle. Pod tuto výzvu se též podepsali intelektuálové, lékaři, právníci, novináři a odborníci, kteří s obsahem tohoto vyhlášení souhlasili:
.
„V této době velké krize považujeme my, pastýři Katolické církve na základě našeho mandátu za svoji svatou povinnost vyzvat naše bratry biskupy, kněze, řeholníky a svatý Boží lid, jakož i všechny muže a ženy dobré vůle. Fakta ukazují, že pod záminkou epidemie COVID-19, se v mnohých případech porušují neodňatelná práva občanů a jejich základní svobody, včetně výkonu svobody náboženského vyznání, projevu a pohybu, které začaly být nepřiměřeně a neoprávněně omezované.
.
Z veřejného zdraví se nesmí a nemůže stát alibi pro porušování práv miliónů lidí na celém světě, nehovoříc o zbavení povinnosti státních autorit postupovat moudře pro společné dobro. To obzvlášť platí, když se ze všech stran objevují rostoucí pochybnosti o skutečné nakažlivosti, nebezpečnosti a odolnosti virusu. Velké množství autorit z celého světa, vědy a medicíny potvrzují, že mediální panika okolo COVID-19 je absolutně neopodstatněná. Na základě oficiálních údajů o výskytu epidemie a následné mortalitě máme oprávněný důvod se domnívat, že zde působí síly, které se snaží globálně vyvolat ve světové populaci paniku, a to s jediným cílem, zavést nepřijatelné formy omezování svobod, kontroly lidí a sledovaní jejich pohybu.
.
Zavedení těchto opatření je znepokojivou předehrou k realizaci světové vlády a její absolutní kontrole. Jsme přesvědčení o tom, že některé opatření, které byly přijaté na zabránění šíření virusu, včetně zavření obchodů a podniků, záměrně urychlují krizi, která zničila celá odvětví hospodářství, což podporuje zásah cizích mocností, a má vážné společenské a politické důsledky. Politici s vládní zodpovědností musí zastavit tyto formy sociálního inženýrství přijetím opatření na ochranu svých občanů, které zastupují, a v zájmu kterých mají povinnost jednat. Podobně by měli pomoci rodinám, které jsou základními buňkami společnosti tím, že nebudou nepřiměřeně pokutovat slabé, staré, a nutit je do jejich bolestivého odloučení od svých blízkých.
.
Kriminalizace osobních a společenských vztahů je nutno také považovat za nepřijatelnou součást plánu těch, kteří obhajují izolaci jednotlivců se záměrem, aby s nimi mohli lehčeji manipulovat a ovládat je. Prosíme vědeckou komunitu, aby byla co nejostražitější, aby čestně nabídla existující účinné léky proti COVID-19 pro společné dobro. Je potřebné vyvinout maximální úsilí, aby bylo zabezpečeno, že pochybné obchodní zájmy nebudou ovlivňovat rozhodovaní vedoucích představitelů vlád a mezinárodních institucí.
.
Není správné vyřadit a penalizovat léky, které se ukázaly být velmi účinné a jsou často laciné, jen proto, že chce někdo upřednostnit léky či vakcíny, které jsou sice méně účinné, ale zato zaručují farmaceutickým firmám mnohem větší zisky a tím obrovsky zvyšují výdaje na veřejné zdraví. Jako pastýři též nesmíme zapomenout na to, že pro katolíky je morálně nepřijatelné vyvíjet nebo používat vakcíny vyrobené z materiálu potracených plodů. Prosíme též vládní představitele, aby zaručili, že se budou důsledně vyhýbat uplatňování nejrůznějších forem kontroly nad populací, ať už prostřednictvím sledovacích systémů nebo pomocí jakýchkoliv jiných forem, které jsou schopny zjišťovat jejich polohu“.
Boj proti COVID-19, ať už je jakkoliv vážný, nesmí být záminkou na podporu skrytých úmyslů nadnárodních struktur, které mají v tomto plánu velmi silné obchodní a politické zájmy. Občanům, kteří omítají vakcíny, nechtějí se nechat sledovat, s kým se setkávají nebo odmítají jiný podobný sledovací nástroj, musí být poskytnutá možnost, aby mohli odmítnout tato omezení osobní svobody, aniž by byli jakýmkoliv způsobem potrestáni.
.
Též se zamysleme nad očividným rozporem těch, kteří uskutečňují politiku drastické kontroly populace a zároveň se prezentují jako zachránci lidstva a to bez jakékoliv politické nebo sociální legitimity. Politickou zodpovědnost zástupců lidu není možné v žádném případě svěřit do rukou „expertům“, kteří si navíc nárokují za svoji činnost jakousi imunitu před trestním stíháním, což je také velmi znepokojivé.
.
Důrazně vyzýváme média, aby se zavázala poskytovat různé informace a netrestala nesouhlas s „oficiálním názorem“ tím, že se uchýlí k nejrůznějším formám cenzury, k čemuž nyní často dochází na sociálních sítích, v tisku i v televizi. Získávání co nejpřesnějších informací si vyžaduje, aby zazněli i názory, které nejsou v souladu s jednostranným způsobem uvažování. Tak bude umožněno občanům, aby vědomě posoudili skutkový stav věcí bez toho, aby byli výrazně ovlivněni stranickými zájmy a zásahy. Demokratická a čestná diskuse je tím nejlepším prostředkem na eliminaci rizika zavedení jemných a skrytých forem diktatury, které jsou podle všeho horší, než ty, jejichž vzestup a pád zaznamenala naše společnost v nedávné minulosti.
.
Jako pastýři zodpovědní za Kristovo stádo nezapomínejme, že Církev pevně trvá na svojí autonomii rozhodovat, konat pobožnosti a učit. Tato autonomie a svoboda jsou jejím přirozeným právem, které jí udělil náš Pán Ježíš Kristus, aby vykonávala svůj svěřený úkol. Z tohoto důvodu jako pastýři rozhodně uplatňujeme své právo autonomně rozhodovat o konání mší a svátostí, stejně jako požadujeme absolutní autonomii ve věcech bezprostředně spadajících do naší jurisdikce, jako jsou liturgické normy a způsob podávání přijímání a vysluhovaní svátostí. Stát nemá žádné právo z jakýchkoliv důvodů zasahovat do církevní suverenity.
.
Církevní orgány nikdy neodmítaly spolupráci se státem, ale taková spolupráce neopravňuje civilní orgány ukládat jakékoliv zákazy a omezení, které se týkají veřejných bohoslužeb a výkonu kněžské služby. Práva Boha a věřících jsou nejvyšším zákonem Církve, kterých se nemůže nikdy vzdát. Proto žádáme, aby byly ihned zrušeny všechny omezení, týkající se veřejných bohoslužeb. Rádi bychom pozvali všechny lidi dobré vůle, aby se nevyhýbali své povinnosti spolupracovat pro společné dobro, každý podle svého stavu a možnosti, v duchu bratrské lásky.
.
Církev podporuje a přeje si takovou spolupráci, která ale neignoruje respektování přirozených práv a záruku individuálních svobod. Občanské povinnosti, kterými jsou občané vázaní, se vztahují k tomu, že stát bude také uznávat jejich práva. Všichni jsme povolaní k tomu, abychom se podívali na současnou situaci přes prizma evangelia. Znamená to zaujmout svůj postoj a stanovisko buď s Kristem, nebo proti Kristovi. Nedejme se zastrašit a vystrašit těmi, kteří nás chtějí přesvědčit o tom, že jsme v menšině. Dobro je mnohem více rozšířené a silnější, než by si někdo mohl myslet.
.
Bojujeme s neviditelným nepřítelem, který se snaží rozdělit občany, oddělit svoje děti od svých rodičů, vnoučat od babiček, věřících od jejich pastýřů, studenty od učitelů a zákazníků od prodavačů. Nedovolme, aby staletí křesťanské civilizace byly smazané pod záminkou virusu a byla ustanovena ohavná technologická tyranie, ve které bezejmenní a lidé bez tváře budou moci rozhodovat o osudu světa, a že nás zavřou do virtuální reality.
.
Pokud je toto plán, kam nás chtějí mocnosti této země dostat, pak vězte, že Ježíš Kristus, Pán nad dějinami slíbil, že je „pekelné brány nepřemůžou“. Proto svěřme vládní představitele a všechny, kteří rozhodují o osudu národů, Všemohoucímu Bohu, aby je osvítil a provázel i v čase velké krize. Kéž by měli na paměti, že tak, jako nás pastýře bude Pán soudit za stádo, které nám svěřil, bude soudit i všechny vládní představitele za národy, které měli povinnost bránit a spravovat.
S vírou prosme Pána, aby chránil Církev a svět. Arcibiskup Carlo Maria Vigano.Bůh vám žehnej
Arcibiskup Vigano je jeden z mála, snad spolu s polským arcibiskupem Lengou, co se nebojí říci pravdu!
Papež Benedikt XVI. se částečně odmítal podílet na sebedestruktivních snahách Církve a to bylo také důvodem jeho odstoupení. Po zvolení papežem řekl větu, kterou tehdy ne každý dobře chápal: „Modlete se za mne, abych neutekl ze strachu před vlky.“
.
Když hovoříme o různých náboženstvích, tak František zjevně v sobě spojuje pohanství a modlářství, řekl arcibiskup Vigano pro agenturu LifeSiteNews.com. František slouží jako nástupní molo pro „satanský plán. Osobně praktikoval kult Pachamamy, umístěním modly na oltář ve Vatikánských zahradách a v Bazilice sv. Petra, v době závěrečné mše Synody.
.
Nazývá toto šou Pachamami „iniciačním obřadem nového náboženství“, aby sladil Církev s protilidskými a protikřesťanskými strategiemi, které ovládají globalizovanou scénu a jsou podporované všemi těmi, kteří jsou u moci.
.
Podle arcibiskupa Vigana se „satanský plán“ vyvíjí za účelem změny katolického náboženství a tzv. papež František mu „slouží jako nástupní molo, aby mohl převést zbytky původní katolické scény směrem k nejasnému univerzálnímu náboženství“ a „celosvětovému Panteónu bez státní příslušnosti“.
.
Arcibiskup Vigano se znovu hlásí o slovo. V překvapujícím otevřeném dopise prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi mu vyjádřil podporu, a tím se znelíbil mnohých konzervativnějším prelátům, protože dle nich překročil hranice akceptovatelnosti tenkého pastoračního ledu. Carl Maria Vigano přišel o všechno – o úřad, pocty, pokoj, svobodu a svou otevřeností se vystavuje nebezpečí, že možná přijde i o život. Musí se skrývat a žít v anonymitě s to už od svého prvního šokujícího svědectví.
.
Na logicky vyvstávající otázky ohledně jeho dosavadního působení v Církvi, a jak se mohl dostat až na pozici arcibiskupa v ovzduší velkých dvojznačností, které nyní veřejně přísně kritizuje, a jak mohl celé to desetiletí mlčet, Vigano odpověděl: „Přiznávám, že jsem byl dlouho bezvýhradně poslušný k autoritám Církve. Mnozí z nás si neuměli představit, že by celá hierarchie byla nevěrná Církvi… Avšak s odchodem Benedikta XVI., získaly temné sily ještě větší svobodu vytvořit „novocírkev“ a mnohým spadla z obličeje maska: synodalita, ženské kněžky, demokratizace, panekumenizmus, homo svazky, genderové teorie, podpora imigrace…
.
Kořeny současného stavu je třeba hledat především v tom, že jsme byli desítky roků vedení do omylu lidmi, kteří jako ustanovené autority nechtěli ochraňovat Kristovo stádo. Tito pastýři, kteří se oddali zlé víře nebo dokonce s podlým úmyslem zradili Kristovu Církev, musí být identifikovaní a exkomunikovaní. Do Církve vstoupilo až příliš mnoho prodejných lidí, kteří se více starali o to, aby se zalíbili nepřátelům Krista, než aby byli věrní jeho Církvi.“
.
Arcibisup Vigano si sype popel na hlavu a ukazuje sondu do myšlení mnohých prelátů, kteří jednají zejména ve jméně naučené poslušnosti, než jako ve jméně dobra Církve: „Stejně jak jsem já poctivě a klidně poslouchal pochybné příkazy, tak dnes se stejným klidem a poctivostí uznávám, že jsem byl oklamaný. Už dál ale nemohu setrvávat ve svých omylech. Také ale nemohu tvrdit, že jsem věci viděl jasně od počátku. Všichni jsme sice věděli, že koncil je více-méně revolucí, avšak nikdo z nás si neuměl představit, jaká ničivá bude. Mohl bych říci, že Benedikt XVI. tuto revoluci zpomalil, avšak Františkův pontifikát ukázal nad všechny pochybnosti, že mezi pastýři na vrcholu Církve panuje absolutní apostáza.“
.
Arcibiskup v nejradikálnějších částech dopisu obviňuje nejvyšší představitele Církve z naprosté ztráty víry a z budování univerzálního náboženství. Jeho kritika směřuje především do německy mluvících krajin, kde místní pastýři otevřeně vyjadřují myšlenky, které jsou neslučitelné s křesťanským učením Církve. Kritika se dotýká i deklarace z Abú Zabí (Boha těší všechna náboženství) toto je podle arcibiskupa nepřijatelné, protože pravá křesťanská láska nedělá kompromisy s omylem. Dále k tomu Vigano říká:
.
„Tato paralelní církev postupně zakrývá pravou Církev, aby ji nahradila v prospěch univerzálního náboženství. Tato vyjádření jako nový humanizmus a univerzální bratrstvo jsou hesla filantropického humanizmu, který popírá pravého Boha a buduje ekumenický irenizmus, který Církev jednoznačně odsuzuje. Účelem těchto ekumenických a mezináboženských iniciativ není obrátit všechny, kteří bloudí mimo Církev, ale zmást a zničit ty, kteří mají stále ještě katolickou víru. Tyto snahy jsou trumfem svobodozednářského plánu v přípravě na království Antikrista“.
Ota Veselý