Kvantová fyzika a studium neviditelných energetických úrovní, ze kterých se manifestuje náš iluzorní – hmotný svět, již dávno zničila základy, na kterých byla založena mainstreamová věda. Ta však nadále dělá “mrtvého brouka”, aby to nemusela přiznat. “Fyzikální zákony” jsou jen zakódovaná pravidla a vytvořená omezení, v rámci naší simulace, které říkáme život. Tato uměle vytvořená “hra” funguje pouze uvnitř této simulace. Pokud bychom rozšířili své vědomí za hranice této hry a překročili stanovené mantinely, pravidla a zakódovaná omezení hry, tak se najednou začne dít to, čemu říkáme zázraky. Zázraky to ale nejsou, je to pouze rozšířenější chápání toho, jak svět funguje.

Náš komplex těla a mysli byl vytvořen tak, aby těsně spolupracoval se simulací. To je nástroj, prostřednictvím kterého naše duše – Nekonečné vědomí v nás, může prožívat tuto realitu. Duše ale rezonuje na mnohem vyšší úrovni frekvence než simulace, kterou jsme schopni “spatřit”. Duše sama o sobě nedokáže zvednout vidličku, stejně jako frekvence nějaké rádiové stanice. Duše překonává tuto nekompatibilitu frekvencí tím, že se zaměří na biologický počítač mysli a těla, skrze který zažívá simulaci a komunikuje s ní.

Anunnaki ale v minulosti vsunuli lidem mezi vědomí ve fyzickém těle (ego) a Nekonečné Vědomí určité body pozornosti vytvářející vložené simulace. Tím došlo k přerušení přímého spojení mezi naším fantomovým “Já” a naším “Nekonečným Vědomím”. Naše fantomové “Já” je touto operací tak zmatené, že už nerozlišuje mezi sebou a svou rolí, kterou v simulaci hraje. Obě složky od té doby spolu nespolupracují a ani spolu nesdílí žádné informace.

Naše realita byla Anunnaki záměrně uspořádána tak, aby oddělovala mysl v těle od vlivu a poznání Duše, aby bylo izolováno “Já”, jeho vnímání, pozornost a vědomí do myslící schránky a nebylo si vůbec vědomo svého nesmrtelného “Nekonečného Já”. Tak byli lidé uzamčeni do vězení své mysli a stali se lehce manipulovatelnými. Našich pět smyslů nyní dekóduje informace v podobě vlnění do elektrických dat a ta jsou pak dekódována digitálním “hmotným světem”, o kterém se domníváme, že ho vidíme. Náš vnější svět ale vzniká ve skutečnosti uvnitř nás a je vytvořen jen v našem mozku. To co zažíváme jako pevné a hmotné, je ve skutečnosti holografické a digitální. Tyto hologramy se tváří jako pevné a trojrozměrné, ale ve skutečnosti takové nejsou.

Dekódovací proces myslí vytváří různé verze téhož světa tak, že dekóduje stejné informace – různě. Mysl v těle funguje na úrovni elektrické, elektromagnetické, holografické i digitální. Aura je frekvenční, elektrická a elektromagnetická úroveň mysli v těle, zatímco mozek a genetická platforma mají na starosti digitální a holografické děje. Jednotlivé částice mohou být zároveň vlnovými délkami. Toto jsou projevy stejné informace na různých stupních dekódovacího procesu. Náš pevný svět je tvořen atomy, které ale nejsou vůbec pevné. Jsou to balíčky energetických informací. Dá se to vysvětlit tak, že žádný fyzický svět neexistuje. Všechno v naší realitě jsou data a informace, které jsou zakódovány a rozkódovány. Dokonce i celý vesmír je dekódovanou informací…

Když člověka posedne nízkofrekvenční bytost, lidské vlastnosti se z něj vytratí

Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovou entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé. Pohybují se mezi svou vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět prochází dramatickou proměnou osobnosti. Lidé, kteří žili se satanisty, popisují, že mají často zcela jinou povahu ve dne a jinou v noci.

Ovládající entity mohou také použít svou oběť k tomu, aby pronikli s milou tváří mezi další lidi a skupiny. Pak se najednou do ostatních pustí s nenávistí a cílem napáchat co nejvíce škody. Často ti, kterých se to týká, nemají ani ponětí, že jejich nenávist nepochází z nich samotných, ale příčinou je to, co je ovládá. Mají touhu ničit, zraňovat a domnívají se, že to pochází z jejich mysli a přitom je to “zásluha” pokřiveného vědomí, které je používá jako nástroj pro své záměry. To zúčastněné ovšem nezbavuje zodpovědnosti za své konání, protože se v minulosti svým chováním tomuto zlu otevřeli.

Súfijský učenec Rumimi ve 13. století k tomu řekl: “Když člověka posedne zlý duch, lidské vlastnosti se z něj vytratí. Cokoliv řekne, jsou ve skutečnosti slova toho ducha, i když se zdá, že slova vychází z jeho úst. Nad kým má takový duch vládu, ten je jeho majetkem a ne sebe sama. Jeho ‘Já’ odešlo a on se stal oním duchem.”

Tento popis odpovídá lidem, kteří se stali obětí posednutí a velmi zdrcující pro lidstvo je, že právě toto se děje zejména s lidmi, kteří drží v rukou politickou, vojenskou a ekonomickou moc, a kteří právě proto jsou cílem archontského viru zla. Archontský virus na sebe váže mnoho podob a může ovládnout jakoukoliv formu, která spadá do jeho frekvenčního pásma. Dvě nejznámější podoby, o kterých hovoří i texty z roku kolem 400 let našeho letopočtu, nově nalezené v polovině minulého století u Nag Hammadi, jsou reptiliáni a šediváci, kteří mají vzhled podobný nenarozenému dítěti s tmavýma nehybnýma očima.

Zprávy o těchto bytostech popisují, že se dokážou náhle objevovat a mizet (to když vstupují do našeho frekvenčního pásma a zase z něj vystupují), že jsou studení, mechaničtí a nemají žádný soucit ani svědomí. Totéž se říká o Archontech a jejich různých podobách. Starodávné legendy a texty hovoří o tom, jak se Anunnaki a reptiliáni křížili s lidskou populací, aby vytvořili ovládací, hybridní pokrevní linie s modrou krví, která nesla archontský vir. Tyto elitní pokrevní hybridní linie dodnes skrytě řídí Systém, jako zástupci Archontů na Zemi. Archonti se dlouhodobě snaží připojit lidstvo k jejich “Demiurgovskému internetu”, což je zároveň cílem transhumanismu.

Vzhledem ke genetickým manipulacím s naší DNA, ke kterým ze strany Anunnaků docházelo v minulosti velmi často, máme v sobě všichni reptiliánský prvek. Jeden z nejsilnějších vlivů na naše chování má pozůstatek těchto manipulací – reptiliánský mozek. Věda ho pojmenovala jako R-komplex. Lidské embryo prochází během svého vývoje ještěří fází. Ještěří mozek má pouze hlavní cíl, a to přežití. Proto neustále sleduje okolí a hlídá, zda se někde neobjeví potenciální hrozba a jeho ohrožení.

Reptiliánský mozek neuvažuje racionálně, ale jedná spontánně a vše u něj řídí strach, útok nebo útěk. Reptiliánská část mozku zodpovídá za následující rysy chování: “Kchladnokrevné uvažování, teritoriální vymezování svého majetku, touha ovládat druhé, posedlost hierarchickými strukturami, agresivní chování a také tvrdé hájení svého statutu, reputace, moci, nadřazenosti a intelektuální převahy, ale také může vést k podvolení se hierarchii a autoritě. Propaguje hesla – ‘silnější vyhrává’, ‘vítěz bere vše’.” Toto jsou zároveň charakteristické rysy Archontů. Nesetkali jste se náhodou s nimi někdy?

Lidstvo je dlouhodobou obětí Anunnaki či Archontů

“V království slepých je jednooký králem.” A Archonti jsou tím jednookým a zařídili, aby lidstvo bylo slepé k tomu, co všechno je ve skutečnosti možné. Jedině tímto postupem a neustálým utajováním si mohli uchovat takovou moc nad svými nadanými a kreativními lidskými oběťmi i těmi, kteří už nežijí ve fantomovém přeludu. Archontský virus už dlouho parazituje na lidské společnosti a žije z kreativity druhých.
Podle jednoho informátora komunikujícího s entitou z jiné dimenze (z jiného frekvenčního pásma) z let 1994 až 1999, kdy bylo zodpovězeno na 20 000 otázek, mimo jiné vyplývá:

  • Reptiliánská rasa držela lidstvo dlouho zpátky, aby nemohlo růst.
  • Druh, ke kterému entita patřila, sama ve své realitě vedla mnoho bitev proti reptiliánské rase.
  • Lidé byli v minulosti spirituálně vyvinutější než reptiliáni, ale ti je však přemohli svými technologiemi, které jsou zároveň jejich bohem (U.I.).

Archonti nejen, že jsou posedlí technologiemi, ale oni sami jsou technologií – Umělou inteligencí. Ve své výchozí podobě jsou škodící informací. Jsou “chybou”, která se chová jako počítačový virus a nakazí vše, čeho se dotkne, ať už jsou to reptiliáni, šediváci nebo lidé. Tyto temné bytosti se už dlouho zabývají “technologickým rozmnožováním”, které je na mnohem pokročilejší úrovni, než jsou dnešní lidské nejvyspělejší znalosti.

Umí zmanipulovat lidské geny tak, aby u nich vznikly “požadované vlastnosti”. Tak postupně přeměňovali mysl lidí na takovou úroveň, aby byli sice dostatečně inteligentní, ale jen natolik, aby pokorně a odevzdaně sloužili svým skrytým vládcům, ale aby nebyli dostatečně inteligentní na to, aby jejich hru prohlédli a začali se bránit.

Přesně toto se stalo lidstvu. To bylo to “vyhnání z ráje” vyprovokované symbolickým hadem v symbolické rajské zahradě. To byl ten dávný “Zlatý věk” lidstva před jeho “pádem”. Tehdy byla energetická těla lidí a tím pádem i jejich hmotná těla obsazena archontím virem. A tehdy došlo k úplné proměně lidské společnosti.

Stalo se to hned poté, co byli lidé ochromeni a ovládnuti “archontím virem”. Archontsko-reptiliánská energetická a genetická manipulace doslova připojila lidstvo ke své kolektivní mysli, jako mravence v kolonii co poslouchají svoji královnu. Připojili ho ke své falešné simulaci Matrixové reality, kterou zažíváme dodnes a s kterou se můžeme setkat ve svém každodenním životě. Reptiliánská část v našem mozku je pak hlavním přístupovým bodem k archontské kolektivní mysli.

Ovládli nás, protože jsme jejich potravou a nemilosrdně nás zneužívají a vysávají, přesně tak, jako my chováme na drůbežích farmách kuřata, tak chovají tito predátoři nás na lidských farmách. Tak zařídili, aby měli “svoji potravu” vždy při ruce…Tuto informaci, ale již má tak velké množství lidí, které se navíc neustále zvyšuje, že dny ovládání lidstva tímto parazitem jsou již sečteny a jsou nadohled…

Naši neviditelní loutkovodiči se skrývají v divadle “Svět” za oponou

Zkuste se zamyslet se nad tím, jak byste vysvětlili obrovský rozpor mezi vysokou inteligencí člověka a hloupostí jeho přesvědčení a názorů. Tito predátoři nám předali současný systém víry a přesvědčení, naše pojetí dobra a zla, naše společenské zvyklosti, včetně peněžního systému. To oni nám vnutili zavedené názory a představy o úspěchu a neúspěchu. To oni nás obdařili závistí, nenasytností, a zbabělostí. Tito predátoři nás nutí a motivují k cynismu, lhostejnosti, rutinnímu chování a samolibosti. Aby nás udrželi v otrocké poslušnosti a slabé, použili strategický manévr, prostřednictvím něhož nám předali svoji vlastní parazitickou mysl.

Mysl, která je rozmrzelá, rozporuplná, a která je neustále plná strachu z odhalení. Tak lidstvo přežívá a vůbec si naprostá většina neuvědomuje, jaký mu byl podsunut osud. Produkuje potravu archontským parazitům, což jsou nízkofrekvenční vibrace, ke kterým je lidstvo všemožně povzbuzováno a manipulováno.

Tak globální společnost naoko hovoří o lásce, rodině, pokroku, soucitu, spolupráci, ale ve skutečnosti je podporován všeobecný chaos, násilí, válečné lokální konflikty, bezpráví, cynický kariérismus, drogy, sexuální a pedofilní úchylky a nejrůznější závislosti. Je celosvětově podporováno stravování masem, na úkor ekonomičtějšího vegetariánství, což přináší obrovské utrpení zvířat a každý den se tak stává satanským vražedným rituálem, kdy krev teče po celé planetě proudem. Tak je zaručena pravidelná produkce obrovského množství nízkovibrační energie strachu, násilí a bolesti. Je nejvyšší čas zastavit tuto hru na schovávanou!

Archontští predátoři pracují skryti a využívají druhé, aby za ně konali ve viditelném lidském světě a zároveň nesli ihned důsledky za své činy. (Snižování svých frekvencí a postupné propojování s temnou realitou na fyzické i duchovní úrovni). Cožpak existuje lepší způsob, jak nerušeně a bez námitek ovládat své oběti, než ten, kdy dotyční ani netuší, že ten, kdo je ovládá, vůbec existuje? Zhlouplá a zhypnotizovaná část lidstva se pak ještě dokonce vysmívá a nadává těm, kteří tuto lest prohlédnou. Archonti jsou specialisté na vytváření klamu a iluzí (v gnozi je to popsané jako phantasia).

A proč se Archonti prostě neukážou a nepřevezmou moc? To nemohou. Jsou projevem energetické poruchy a mají zde velká omezení ve srovnání s lidmi. V mnoha knihách se píše o tom, že mají strach z odhalení a proto zůstávají ukryti. Alespoň prozatím. Musí oklamat lidstvo natolik, aby si samo vybudovalo své vlastní vězení a věznili se navzájem.

Tak by bylo dosaženo našeho plného zotročení. Archonti jsou pro nás neviditelní také proto, že se pohybují v jiném frekvenčním pásmu, než jsme schopni dešifrovat našimi pěti smysly. Potřebují k životu nízkofrekvenční energii, ale neumí si ji sami vyrobit, a proto používají lidské bytosti jako “baterie” a nutí je tuto energii vytvářet. Ve frekvenčním pásmu lidstva hájí archontské zájmy hybridi, kteří jsou speciálně vytvořeni tak, aby se stali nositeli viru Demiurga. Pokud lidstvo projeví svou skutečnou sílu a spojí se, tak Archonti budou muset odtáhnout pryč a jejich přisluhovači budou potrestáni a k tomuto bodu se právě nyní nevyhnutelně blížíme…

Existují různé úrovně infiltrace archontím virem a to se projevuje podle toho, jak moc jsou lidé propojeni s “Nekonečným Vědomím”. Jsou lidé, kteří takřka úplně dokážou odfiltrovat vliv fantomového “Já” a u dalších zase dokázalo fantomové “Já” získat nad člověkem absolutní kontrolu a moc. Největší skupinou jsou ale lidé, ovládaní archontským virem částečně či do značné míry. Zcela kontrolovaní archontským virem jsou většinou psychopati, kteří se díky tomu stávají protěžovanými lidmi, které globální archontský systém vyhledává a používá v politice a řídících hospodářských funkcích.

A nakonec tu máme “elitní” pokrevní linie, které jsou přímým vtělením Archontů a to jsou skutečně ti nejtěžší psychopaté. Oni jsou přímými prostředníky mezi skrytými Archonty a lidskou populací a de fakto skrytě řídí celý Systém. U elitních hybridů se archontský virus v jejich chování projevuje mnohem výrazněji než ve zbytku populace a vytváří s lidskou DNA frekvenční komptabilitu, která umožňuje, aby byli více “posedlí”. Jejich vize a činy jsou skutečně děsivé a protilidské, stačí se jen porozhlédnout kolem sebe…

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/nasi-neviditelni-loutkovodici-se-skryvaji-vdivadle-svet-za-oponou