Zlý vítr z nebe chmurně snášel se. Slunce na obzoru temnotou on vymazal.” Musíme si znovu připomenout, že tato slova byla napsána dávno předtím, než někdo zapsal první slovo bible. Je velmi těžké si představit, že by popisy událostí v bibli pocházely z nějakého jiného zdroje, než události, které zavdaly podnět k napsání sumerských tabulek. Popis nukleární zkázy je jednoznačný. Nukleární vítr všude rozséval nukleární prach, který vnikal do každé štěrbinky a skulinky. Nikdo se před ním neschoval.

Rozsah pohromy Anunnaky šokoval. Vykonavatelé zla Ninurta a Nergal odeslali naléhavou zprávu Enkimu a Enlilovi: “Utíkejte! Utíkejte!” “Lidé na hromadách mrtvol skončili. Kašlem a hlenem plnily se plíce, sliny a pěna v puse hromadily se, ústa jejich krví byla zbrocena.” Toto svědectví vynáší na světlo další děsivou a nemilosrdnou pravdu: Anunnakové vedle nukleárních zbraní použili i zbraně biologické. Jenže pak přišel neuvěřitelný zázrak, který se navíc odehrál i ve snu Enlila před touto událostí. Všechna města v této oblasti byla pohlcena a zničena, všechna vyjma Babylonu, města, kde Marduk vyhlásil svou nadvládu. Enlil a ostatní Anunnakové v tom spatřovali zázrak a nakonec vyhlásili, že Marduk byl k nadvládě předurčen.

Následné roky byly pro přeživší velmi těžké. Staré biblické texty líčí útrapy a strasti lidských kmenů pod brutální diktaturou nového boha Marduka. Ten lidstvo tvrdě ovládal a manipuloval, když jim přikazoval, že se musí modlit jen k jednomu bohu, k němu. Bible se o něm zmiňuje jako o bohu pomsty. Vůči lidem neprojevil žádnou z pozitivních vlastností, které jsme viděli u jeho otce Enkiho. Pod jeho tlakem postupně mizeli mnozí polobohové, které lidé léta uctívali a svět se tak postupně měnil v monoteistickou společnost. Stal se jediným bohem, kterého mohlo lidstvo uctívat. Požadoval oběti v podobě zlata, potravin, zvířat a dokonce lidí. To naznačuje, že možná vstoupil do “koalice” s drakoniány, reptiliány a spirituálně se propojil s archontským elementem.

Ze sumerských tabulek jasně vyplývá, že “bohové” Jahve, babylonský Marduk, ale i římští, jihoameričtí, perští a řečtí bohové na Olympu byli vlastně jednotliví Anunnakové, Igigové a “božští hybridi”, kteří se pohybovali po celé planetě a podle svého naturelu ovlivňovali pozitivně či negativně vývoj lokální lidské společnosti a její směřování.

Stačí si spojit vlastnosti a skutky, které jsou spojeny s Enlilem, Enkim, Ninurtou, Ninmach, Ištar, Nergalem, Gibilem, Ninagalem, Ningišzidou, Dumuzim. Nannarem a Iškurem a rázem se nám objeví: “Zeus”, “Poseidon”, “Jahve”, Kali a celá plejáda olympských bohů a dalších světových božstev, které lidstvu přineslo urychlení jeho evoluce, ale také zmar a zkázu při svém nekonečném boji mezi sebou o moc na planetě Zemi, ve kterém byla zničena atomovými zbraněmi celá řada měst a obrovské rozsáhlé oblasti, ať už na předním východě, v Indii, Číně, Africe i Americe.

Tak vznikaly rozsáhlé pouště a třeba na Sahaře pod tunami písku pokrokové technologie zaznamenaly veliká, starodávná města. Ostatně o těchto mocenských bojích “bohů” a božském hněvu trestajícího boha se můžeme dočíst jak v bibli, tak i v nejstarších indických eposech a sumerské texty nám tuto skutečnost definitivně potvrzují. Bohužel nevědomému a zmanipulovanému lidstvu byla přisouzena v těchto konfliktech jen role pasivního pozorovatele nebo bylo sliby a výhružkami do tohoto boje vtaženo, aby svého boha “dobrovolně povinně” podpořilo v jeho nekonečném boji o moc.

Rané americké kultury Aztéků pořádali kruté obřady, kdy kněží vytrhávali lidem ještě tepající srdce. Při jednom takovém rituálním obřadu usmrtili až 20 000 zajatců. Není důvod si myslet, že takové věci dělali sami od sebe. Tyto hrůzné činy lidí byly odrazem “kontraktů”, které uzavřeli určití lidé s bohy. Zdá se, že tyto barbarské praktiky se začaly ukazovat mnohem masívněji po roce 2064 př. n. l., poté, co vládu nad planetou převzal Marduk, který byl zřejmě spirituálně úzce spojen s temnými archontskými silami, s drakoniánsko-reptiliánským fenoménem a tyto entity musel těmito rituály energeticky dotovat.

Proto byly Lidstvu také vnucovány zbytečné války, agresivní násilí, celoplanetární satanské rituální obřady. Mučení statisíců malých dětí pro výrobu drogy adrenochromu, propagace masívního konzumování zvířat s každodenními obrovskými celoplanetárními jatkami, jsou jen další moderní metody, jak si tyto temné entity obstarávají svoji nízkofrekvenční potravu, prostřednictvím vybraných “lidských” dozorců, pastýřů a vůdců, kteří se jim “upsali”. Tímto se stali “lidskými zrádci” a zaprodali svůj vlastní živočišný druh. Dříve tyto nízkovibrační energie byly generovány prostřednictvím činů agresivních a po moci toužících Anunnaků: Enlila, Inanny (Kali), Nuerty (Jahve), Marduka, ale také prostřednictvím masívních krvavých a zápalných obětí býků, ovcí a koz, které lidem bohové předepisovali, a které na jejich počest lidstvo muselo provádět.

Později byla tato krvavá praxe přenesena do židovského a arabského náboženství jako “košer” a “halal” rituály. V tomto neblahém koloběhu uvízla ještě později katolická církev se svou svatou inkvizicí a jezuitskou armádou s desítkami miliony mrtvých, které má na svědomí. Pocta této skryté, temné a krvavé síle byla vždy vstupenkou do vysokých mocenských i náboženských pozic. Na veřejnosti ale tito členové královských rodin, vysoce postavení politici a vládci často maskovali svou reptiliánskou podstatu a archontský škleb milou, přívětivou a “všechápající” tváří. Nemusíme se příliš daleko vracet v čase a můžeme vidět, jak velikou práci a obrovský raut pro tyto entity připravili: Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot či z doby nedávné Busch a. d.

Položme si klíčovou otázku: “Co se to tu pro všechno na světě děje? To nás po celé věky obelhávali a balamutili? Je lidstvo skutečně tak dětinské a naivní, že se nechalo tak dlouho vykořisťovat a zabíjet?” Odpověď zní – jednoznačně ANO!

Laura Eisenhower (vnučka amerického prezidenta) poslala v této souvislosti do éteru důležitý vzkaz: “Cítím, že musím sdělit něco, co musí být řečeno nahlas. Je to vzkaz lidem, jako je třeba Bill Gates. Mohla bych sepsat dlouhý seznam těch, ke kterým chci promluvit. Jsou to členové “cabal”. Mluvím k lidem, kteří se snaží nastolit nový světový řád. Mluvím k těm, kteří manipulují s Lidstvem a zneužívají ho. Mluvím k těm politikům a vládcům, jejichž chování je vázáno úmluvou s démonickými silami, které se snaží vytvořit svou celosvětovou nadvládu, zatímco Lidstvo má být zotročeno.

Vaše činy jsou porušením Svobodné Vůle Přírodních a Vesmírných Zákonů. Rozumíme důvodu, proč tady existuje i temný protipól, ale nyní zacházíte příliš daleko. Na naší planetě nastává nový čas, kdy energie Matky Země a její Vědomí již drží skutečnou nadvládu. Aktivovali se mocné galaktické světelné síly, které vám již nedovolí naplňovat vaši zrůdnou agendu. Nemáte právo, abyste dělali dál to, co stále ještě děláte. My s tím vědomě nesouhlasíme. Milióny lidí otevřely svou mysl a začaly naslouchat a již odhalily vaše lži, podvody, váš hluboký morální úpadek a taky všechny vaše hrubé zločiny.

V reálném životě podporujete zavírání lidí do vězení na základě kompromitujících informací, které se ani zdaleka nemohou rovnat zlu, které způsobujete vy sami, ani tomu, jak vy sami porušujete Přírodní a Vesmírné Zákony. Tento přístup už vám nebude dál dovolen ani tolerován.”

23: Před potopou světa

V dobách těch Anunnakové o vlastní přežití se strachovali, i jejich příděly se tenčily, změnami země oni sami postiženi byli. Na Zemi, stejně jako na Lachmu roční období pravidelnost pozbyla. Na tváři Slunce černé skvrny se zjevovaly, z tváře jeho plameny šlehaly. Také Kišar zlobila, zmatené byly jejich dráhy. Sněžný led, jež Bílou zemi pokrývá, ujíždět započal! Tak oni z cípu Abzu hlásili. Až příště Nibiru přiblíží se k Slunci, jeho síti přitažlivé Země vystavena bude, na Nibiru učenci byli na poplach. Až příště Nibiru připutuje co nejblíže k Zemi, sněžný led z Bílé země se z povrchu sesmekne.

To vodní katastrofu způsobí, mohutnou vlnou, potopou, Země pohlcena bude! Král a učenci rozhodnutí učinili, k vyklizení Země a Lachmu nutno se připravit! Když v Abzu zlaté doly uzavřely, Anunnakové odtamtud do Edinu přišli, tavba a čištění v Bad-Tibiře ustaly, všechno zlato na Nibiru odvezli. Prázdná, na odsun přichystaná, flotila rychlých kočárů na Zemi se vrátila, poselství od Anua zmocněnec předložil: Tři vůdcové, jež na Zemi pobývali nejdéle, slovy těmi, umlčeni byli.

Vy tři na Zemi zůstanete, pouze zemřít na Nibiru se vrátíte. V kočárech nebeských, kol Země kroužících pohromu tu přečkáte, všem dalším Anunnakům, zda chtějí odejít, či pohromu přečkat, musí být volba dána. Igigové, kteří pozemšťanky sobě brali, nechť mezi odjezdem a chotěmi se rozhodnou. Žádný pozemšťan včetně Mardukovy Sarpanit na Nibiru odcestovat nesmí. Všichni, kteří zůstanou a počkají, co se bude dít, v nebeských kočárech nechť vyhledají bezpečí…

Byla to chvíle, v níž Enlil tajně doufal, příležitost zničit hordy pozemšťanů, kteří pouhým počtem ovládli svět. Anrnnakům a Igigům, kteří se rozhodli zůstat, bylo doporučeno, aby se uchýlili do vysoko položených oblastí a tam přečkali katastrofu. Pak nastala kritická chvíle, Marduk a synové Enkiho i Enlila se rozhodli zůstat na Zemi. Také Ninmach s hrdostí oznámila, že zůstane: “Pozemšťany mnou stvořené neopustím nikdy. Mé životní dílo je zde.” Enlil ale odhalil svůj generální plán: “Nechť pozemšťané zhynou za ty ohavnosti…” Zde je slyšet tón mstivého boha, který k nám tak často zaznívá z bible. Enki se bratrovi ale postavil, vždyť to byl on, kdo člověka stvořil a pak navíc zplodil nový druh – civilizovaného člověka. “Úžasná bytost byla námi stvořena, námi zachráněna musí být!” Mezi bratry propukla divoká hádka a Enlil obvinil Enkiho, že si hraje na Boha.

“Mocnost Stvořitele všeho do rukou svých uchopil jsi” a ještě vinil Enkiho ze všech “ohavností” způsobenými lidmi. Jako velitel Země Enlil autoritativně nakonec přinutil všechny přítomné složit přísahu, která měla přivodit definitivní zničení lidstva. “Nyní když pohroma z předurčení neznámého seslána byla, nechť stane se, co se stát má.” Slib složili všichni kromě Enkiho, který shromáždění na protest opustil:

“Na Enlilovi samotném ta zodpovědnost na věky spočine!” Opáčil Enki.

Jakou vlastně všichni očekávali pohromu? Očekávali mohutnou povodeň s přívalovou vlnou takové výšky, že měla zničit celou planetu.

“Až příval vod přes souše se přežene, všichni živí tvorové jednou velkou ranou odsouzeni budou k vyhubení.”

Závěr…

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/6-000-let-stare-sumerske-texty-nam-odhaluji-historickou-pravdu-23-pred-potopou-sveta