Našemu světu vládnou nemilosrdní archontí vládci

Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovouto entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé (známé je ztvárnění tohoto fenoménu jako Jekylla a Hyde). Pohybují se mezi vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající agent viru stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět začne procházet dramatickou proměnou osobnosti. Lidé, kteří žili se satanisty, popisovali, že oni měli často zcela jinou povahu ve dne a jinou v noci. Ovládající entity také používají svou oběť k tomu, aby pronikli „s milou tváří“ mezi další lidi a skupiny. Pak se najednou do ostatních pustí s velkou nenávistí a s cílem „šířit svůj virus“ a napáchat co nejvíce škody. Ti, kteří byli ovládnuti, nemají ani ponětí, že jejich nenávist nepochází z nich samotných, ale z toho co je ovládá. Většinou se necítí vůbec ovládáni a každému tvrdí, že oni jsou naprosto normální, vše mají pod kontrolou a to vy z nich děláte alkoholiky, drogově závislé a bezcharakterní lidi. Chybí jim naprosto zpětná vazba. Mají touhu ničit, zraňovat a domnívají se, že vše pochází jen z jejich mysli a přitom je řídí pokřivené vědomí, které je používá jako nástroj pro své záměry a rozšiřování archontího viru. Toto ale nezbavuje posedlé bytosti jejich zodpovědnosti za své ničivé konání, protože se v minulosti svým chováním tomuto zlu otevřeli.
Existuje řada tajných vládních, vojenských a „vzdělávacích“ programů na ovládání mysli. Ty mají za úkol hledat vhodné oběti a pak je připojovat k ovládajícím entitám. Naivní, hloupí, neznalí, nepozorní, důvěřiví, lehkomyslní, oslabení, nešťastní, zklamaní, ustrašení, zlí a nízkovibrační lidé bývají ovládnuti daleko lehčeji a pak se sami stanou nositeli archontího viru a agendy zla. Pokud tyto entity ovládnou média, vlády, politické strany, církve, školství, bankovní sektor, velké korporace, soudnictví a další důležité společenské struktury, projeví se tento archontský virus jako skutečná pandemie, proti které ale nemůžeme bojovat rouškami a vakcinami, ale jen neochvějnou vírou v dobro, vesmírný řád, v sebe sama, ve vyšší pozitivní božské a světelné síly a samozřejmě důslednou prací na své hluboké lidskosti a duchovním rozvoji. Čím větší atak negativních sil je na vás vyvíjen a čím více negativních bytostí je ve vašem okolí, tím důsledněji musíme dbát při své obraně na to, co děláme, co říkáme a dokonce musíme vykořenit ze sebe i všechny negativní myšlenky.
Konfrontace s temnou silou a ještě pokud má charakter „pandemie“, není jednoduchá. Naše obrana musí vycházet z vědomého pozitivního jednání, z důsledné kontroly všech vyřčených slov ale i myšlenek. Je třeba vědomě odbourat strach a všechny negativní emoce, protože toto přímo vábí negativní entity do vašeho života. Pokud začneme ztrácet kontrolu nad situací při silném útoku temných sil, musíme se naučit zaujmout pozici ve svém „středu“, v tzv. vystředěném bodě, v místě našeho naprostého bezpečí a absolutního klidu, odkud vše můžeme nezaujatě pozorovat z pozice vnějšího pozorovatele. V tomto bodě se doslova zastavuje čas, mizí prostor a my jako multidimenzionální bytosti se dostáváme do stavu naprosté harmonie, nesmrtelnosti, nadčasovosti a všechny problémy i ty největší se zde proměňují na malicherné nicotnosti. Pro názornost si představte uragán, který ničí celé okolí, bere střechy, víří kameny, zvířata, stromy, vše motá a točí, takovou má sílu, nic mu neodolá a vy sedíte v naprostém klidu a tichu v jeho středu, v oku tohoto uragánu a nic z toho běsnění, které okolo vás zuří a burácí, se vás netýká.
Při práci na sobě se musíte přestat podílet na jakýchkoliv negativních programech, které zotročují lidí, vykořisťují je a ubližují jim. Právě váš podíl na činnostech, které slouží lidem, velebí přírodu, přirozenost a jsou v souladu s vaším srdcem a svědomím bez ohledu na výši výdělku vás obdaří velkou duchovní silou a získáte obrovský morální kredit. Nesmíte se nechávat za žádných okolností „vytáčet“ neprobuzenými a „zbloudilými“ „dušemi“. Uvědomte si, že všichni tito lidé, kteří se snaží na vás útočit, vysmívat se a ubližovat vám jsou oběti Archontů. Jsou do určité míry nesvéprávní, protože nemají sami sebe pod kontrolou. To útočí a hovoří k vám jejich ústy Archonti. Udržujte si od nich určitý odstup, ale přistupujte k nim se zdrženlivým soucitem, protože tam v hloubi své uvězněné duše touží, aby byli vámi vysvobozeni, abyste jim pomohli a oni se znovu stali „lidmi“. Nyní za ně ale mluví a dští síru entity, které je ovládají. Tento jejich projev není jejich pravou podstatou. Jejich skutečná bytost je milující, soucitná a plná lásky, porozumění a tolerance, ale archontí entity jim nedovolí tuto svou přirozenost projevit.

Na obrázku může být: 3 people, text

Archontský virus, na sebe bere různé podoby

V protilidské archontí agendě jsou dnes používána zejména mainstreamová média, která se stala největším šiřitelem tohoto viru. Také učební programy, osnovy a celé učivo je infikováno archontským virem manipulace, lži a polopravdy, které jsou nebozí učitelé nuceni předávat dětem, a to dokonce už ve školce. Probuzení lidé musí být stále v pohotovosti, protože tato „výuka“ a postupy na nás budou stále dotírat, prostřednictvím nejrůznějších infikovaných politiků a autorit ze všech myslitelných oborů. Musíme se domáhat pravdy a začít každodenně protrhávat a odplevelovat svoji zahrádku a podílet se i na zbavování se buřeně na celém celosvětovém poli, plném doslova jedovatých a ostnatých trvalek.
Nejprve ale odplevelte sebe a své nejbližší okolí. Tím se začněte zachraňovat a až budete dostatečně silní, můžete začít pomáhat zachraňovat postupně i ostatní. Opřete se o duchovní zásluhy, buddhisté jim říkali paramity, o vědomé jednání, v souladu se svým srdcem, svědomím a zákony Univerza. Je třeba pátrat, hledat, vnímat, zajímat se, ale ty největší pravdy naleznete uvnitř sebe…

Súfijský učenec Rumimi ve 13. století k tomu řekl:
„Když člověka posedne zlý duch, lidské vlastnosti se z něj vytratí. Cokoliv řekne, jsou ve skutečnosti slova toho ducha, i když se zdá, že slova vychází z jeho úst. Nad kým má duch vládu, ten je jeho majetkem a už nevlastní sebe sama. Jeho „Já“ odešlo a on se stal oním duchem“.
Tento popis odpovídá lidem, kteří se stali obětí posednutí a pro lidstvo je velmi nebezpečné, že právě toto se děje zejména s lidmi, kteří drží v rukou politickou, vojenskou, ekonomickou, bankovní a úřední moc a stojí tak v první linii archontské armády, a aniž by si to uvědomovali, stali se nositeli, prostředníky a velmi nebezpečnými bacilonosiči archontského viru zla.
Archontský virus na sebe váže mnoho podob a může ovládnout jakoukoliv formu, která spadá do jeho frekvenčního pásma. Dvě nejznámější podoby, o kterých hovoří i nově nalezené texty z roku kolem 400 let našeho letopočtu, nalezené u Nag Hammadi v roce 1945, jsou fyzicky zdatní reptiliáni a šediváci, kteří mají vzhled podobný nenarozenému dítěti s tmavýma nehybnýma očima. Zprávy o reptiliánech a šedivácích popisují, že se dokážou náhle objevovat a mizet (to se děje, když vstupují do našeho frekvenčního pásma a zase z něj vystupují), jsou studení, mechaničtí a nemají žádný soucit ani svědomí. Totéž se říká o Archontech a jejich různých podobách. Starodávné legendy hovoří o tom, jak se reptiliáni křížili s lidskou populací, aby vytvořili ovládací, hybridní pokrevní línie (s modrou krví), z části lidské a z části reptiliánské, která nese archontský vir. Jedná se o „elitní“ pokrevní hybridní linie, které dodnes skrytě řídí Systém jako zástupci Archontů na Zemi. Archonti se dlouhodobě snaží připojit lidstvo ke svému Demiurgovskému internetu, což je zároveň cíl transhumanismu.
Vzhledem ke genetickým manipulacím s naší DNA, ke kterým ze strany mimozemšťanů velmi často docházelo v minulosti, máme v sobě všichni reptiliánské „dědictví“. Jeden z nejsilnějších vlivů na naše chování má pozůstatek těchto manipulací – reptiliánský mozek. Věda ho pojmenovala jako R-komplex. Lidské embryo prochází během svého ontogenetického vývoje ještěří fází. Ještěří mozek má pouze jeden hlavní zájem, a to přežití, proto neustále sleduje okolí a hlídá, zda se někde neobjeví potenciální hrozba a ohrožení. Reptiliánský mozek neuvažuje racionálně, nemyslí na druhé, nezajímá ho společné a lidské. Je vysoce egoistický, prospěchářský, často jedná spontánně a vše u něj řídí strach, útok nebo útěk. Reptiliánská část mozku zodpovídá za následující rysy chování: „Chladnokrevné uvažování, teritoriální vymezování svého majetku, touha ovládat druhé, posedlost hierarchickými strukturami, agresivní chování, hájení svého statutu, své reputace, usilování o získání moci, nadřazenosti a intelektuální převahy, ale také může vést k slepé poslušnosti a podvolení se hierarchii a autoritě. Propaguje hesla: „silnější vyhrává“, „vítěz bere vše“ a „účel světí prostředky“. Toto vše jsou charakteristické rysy Archontů. Nesetkali jste se s nimi někdy? To je ale náhodička…
Ti, co usilují o absolutní ovládnutí lidské společnosti, jsou bytosti posednutí archontskýma entitami a jsou projevem tohoto viru.