Úvodní souhrn problematiky

Ashayana Deane — Azurite Press MCEO, Inc ©2009  Přeložil Petr Pinguin

1.Historický původ učení MCEO

ashayanaVčetně: Učení MCEO a desky CDT; historická metoda deskového převodu CDT; desky CDT a historická světová náboženství; desky CDT a současná světová náboženství; věda, spiritualita, evoluce a Templáři; temný věk lidstva – ztracené civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA; NET, „vyšší a nižší Země“, torální trhlina, precese a falešné jugy a alfa-omega zarovnání 2012; současná vize MCEO; současné deskové CDT převody, současné zemské drama a uvítací stanice r. 6520

Učení MCEO a desky CDT

Učení MCEO nemá původ na Zemi; toto učení představuje záznam vyspělých spirituálně-vědeckých znalostí a rozsáhlé historie, které byly přeloženy do mnoha forem, v mnoha různých obdobích a místech, v rámci a mimo náš 15rozměrný vesmír. Záznamy znalostí a historie, kterými učení MCEO je, představuje dar vhledu, zpětného pohledu a pohledu vpřed, který byl poprvé poskytnut před 950 miliardami let rasami předků našeho vesmíru a mimo něj, kteří se vyvinuli, aby ztělesnili reality „věčného životního vzestupu“, které jsou odhaleny v učení MCEO. Učení MCEO bylo na Zemi přineseno v několika různých obdobích předstarověké historie – počínaje jeho prvními uděleními před 25 miliony let, které byly následně zničeny. V mladší předstarověké historii bylo učení MCEO na Zemi opět přineseno kolektivem mezidimenzionálních ras, které jsou zmiňovány jako strážcovská aliance-Melchizedekův klášterní smaragdový řád (GA-MCEO), pod dohledem jejich rady starších, rad křišťálové řeky adeptů Aquareionadaši; učení MCEO bylo na Zemi navráceno jako dar vyvíjejícímu se lidstvu. Podrobné profily kolektivu GA-MCEO lze nalézt v knihách Cestovatelů (od Ashayana Deane, Granite Publishing, 1999-2001); profily adeptů adaši lze nalézt v různých pracovních seminářích MCEO svobodného učení. GA-MCEO a adepti adaši sloužili dlouhé věky jako strážci našeho 15-rozměrného vesmíru a dále. Mladší předstarověká učení MCEO na Zemi se objevila z knihoven 12 deskových CDT stříbrných zaznamenávačů, které byly předány starobylým lidským rasám na Zemi Urtite azuritskou rasou strážců MCEO v období Atlantidy 246,000 př.n.l., jako součást smlouvy smaragdové archy úmluvy ko-evoluce. Po obdržení desek CDT Urtité vytvořili původní psané překlady, vytvořili texty Maharata o 590 svazcích. Částečné texty Maharata/překlady desek CDT byly později vytvořeny v mnoha obdobích a mnoha pozemskými kulturami, poslední částečný překlad začal r. 10 př.n.l. během „Kristova období“ (12 př.n.l. – 27 n.l.) (Historie desek CDT je podrobně popsána na začátku Cestovatelů, svazek 1, druhé vydání; podrobná historie zapojení strážců do lidské evoluce lze nalézt v Cestovatelé, svazek 2, druhé vydání).

Historická metoda překladu desek CDT

Protože první překlad desek CDT/textů Maharata byl proveden v r. 246,000 př.n.l., došlo od té doby na Zemi k mnoha událostem jak u klimatických změn, tak lidského válčení; díky opakovanému výskytu takových událostí byl v r. 208,216 př.n.l. texty Maharata a 10 z 12 desek CDT vzaty Azurity a byly zajištěny pod dohledem MCEO. Jedna ze dvou chybějících desek CDT byla získána a vrácena do ochrany MCEO v 17. století, a druhá, poslední deska CDT byla získána v listopadu 1999. V předstarověké době, po zajištění textů Maharata a 10 z 12 desek CDT, GA-MCEO a adepti Křišťálové řeky adaši vytvořili sadu protokolů, podle kterých by MCEO desky CDT/texty Maharata a toto učen měly být na Zemi vráceny prostřednictvím dálkového přenosu během jistých významných období, zatímco získané desky CDT/texty Maharata zůstanou v bezpečném uskladnění, dokud nenadejde v budoucnosti den, kdy budou moct být bezpečně vráceny. Protokoly, kterými strážci historicky zařídili dálkový přenos desek CDT/textů mahauta během různých období lidské historie, znamenají zapojení, v konkrétních obdobích, skupiny 3 mluvčí MCEO do pozemské lidské populace – každá skupina 3 mluvčí MCEO úzce spolupracovala se strážci GA-MCEO, aby zařídila dálkový přenos desek CDT/textů Maharata do svých konkrétních období. Od r. 208,216 př.n.l. byla zařízena řada částečných přenosů desek CDT/textů Maharata, včetně poslednějších snah z let 22,430 př.n.l., 2040 př.n.l. a 10 př.n.l.; v aktuálnějších obdobích dávné historie se 3-členné skupiny mluvčích MCEO částečné přenosy desek CDT objevily v hinduistické, hebrejské, čínské, tibetské, africké, egyptské, mayské, incké, keltské-druidské a některých dalších kultur. Metoda, kterou mluvčí MCEO dosáhli dálkového přenosu desek CDT, začíná na počátku života, kdy nejméně jeden z těchto tří určených mluvčích opakoval přímé fyzické kontakty se členy GA-MCEO od raného dětství. Během každého období, ve kterém byly desky CDT/texty Maharata poskytnuty, se je GAMCEO vědoma identity „potenciálních mluvčí“, dříve, než vstoupí do fyzické inkarnace na Zemi, a sledují je od okamžiku fyzického početí. Tito kandidáti mluvčích MCEO jsou určeni před početím. Kdy každý ze 3 mluvčích má dva další 2 „primární záložníky“ – a příležitostně několik dalších, kteří slouží jako „druhotná záloha“ – pro případ, že určený mluvčí nemůže úkol splnit. V každém období se „skupina“ několika jedinců inkarnuje se specifickými spícími konfiguracemi, nesenými jejich DNA; když jsou aktivovány, tyto konfigurace otevřou specifické „elektromagnetické průchody“ v rámci neurologických obvodů, což těm, kdo je mají, umožní obdržet chráněná, elektronicky zakódovaná data přímo od GA-MCEO. Časem, jak se spící kódování DNA aktivuje, se tito jedinci stále více stávají schopnými biologicky získávat a neurologicky přenášet informace, přenášené v datovém toku GA-MCEO, což jim umožňuje vytvořit si čistou, vědomou, mezidimenzionálně chráněnou komunikaci s GA-MCEO. Tento proces kódovaného mezidimenzionálního elektronické datového vysílání se nazývá keylontická komunikace. Keylontická komunikace není totéž, co proces běžně známý jako „channeling“ nebo „vědomé zprostředkování“. Channeling je proces, ve kterém spirituální esence odtělesněného jedince nebo kolektivu dočasně (nebo někdy permanentně) vstupuje do fyzického těla, bioenergetického pole a vědomí inkarnovaného člověka, aby komunikovala v lidském světě. GA-MCEO a adepti adaši se do procesu channelování nezapojují, protože to velmi často způsobuje biologické poškození lidské DNA, které může vážně zasáhnout do biologie jedince a do jeho spirituálního vývoje; v tomto ohledu je channeling považován za „riskantní“. V mnoha případech jak „channeling“, tak „zprostředkování v transu“ (nevědomý channeling) může vést také k dočasnému nebo permanentnímu „vymístění identity“ nebo „posednutí“; v tomto ohledu je channeling a zprostředkování v transu považován za přímo nebezpečný. Na channeling je tudíž ze strany GA-MCEO a adeptů adaši pohlíženo jako ne bezpečnou a nespolehlivou metodu mezidimenzionální komunikace. Protože keylontické komunikační elektronické vysílání dat nezpůsobuje poškození lidské DNA – a nenarušuje a neporušuje lidskou biologii a bioenergetické pole – je to metoda zvolená kolektivy strážců. Všichni lidé mají organickou genetickou schopnost do jisté míry komunikovat keylonticky a jsou také geneticky náchylní na invazivní mezidimenzionální výměnu. Mezidimenzionální komunikace je organická schopnost a přirozené právo všech lidí, ale jde o dar, u kterého je třeba vzdělání, má-li být rozvinut bezpečně. (Více podrobností o procesu a dynamice keylontické komunikace a informace o vytvoření bezpečné mezidimenzionální komunikace lze nalézt v knihách Cestovatelů). Ačkoliv všichni lidé mají přirozené biologické a spirituální predispozice pro mezidimenzionální výměnu a keylontické komunikační elektronické vysílání dat, ne všichni lidé mají zodpovědnost kontraktů mluvčích MCEO. Během početí získávají jedinci s kontrakty mluvčích MCEO dodatečnou spící DNA, zakódovanou přímo GA-MCEO, jejíž aktivace si vyžaduje přímou pomoc GA-MCEO. V raném dětství, a až do adolescence, zasvěceni GA-MCEO opakovali fyzické kontakty-setkání s mluvčím nebo mluvčími, kteří mají v jejich dospělosti provést dálkový přenos desek CDT. Prostřednictvím těchto kontaktů-setkání provádí GA-MCEO progresivní proces aktivace specializovaného spícího kódování DNA, která pak, po úplné aktivaci, umožní keylontické datové vysílání přímo s disků s deskami CDT a dálkový přenos, a poskytne přímé „živé“ vysílání“ dat s GA-MCEO a adepty adaši. Proces keylontického komunikačního elektronického vysílání dat byl metodou, jejímž prostřednictvím GA-MCEO zařídil dálkový přenos desek CDT v celé pozemské historii, a je to tatáž metoda dálkového přenosu, používaná dnes.