KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Uměl Kristus překonat hranice našeho 3D prostoru?

kristusKdyž si zamyslím nad tím, co popisuje Nový zákon o Ježíši Kristovi v období po jeho zmrtvýchvstání, nemohu se ubránit myšlence, že dokázal prolomit bariéru nám známých třech prostorových dimenzí.

Na tuto myšlenku mne přivedla pasáž z Janova evangelia. Ta se týká příběhu o tzv. „nevěřícím Tomášovi“. A tak připomenu, co o něm říká Bible:

„Jan 20:19 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: “Pokoj vám.” 20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21 Ježíš jim znovu řekl: “Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.” 22 Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: “Přijměte Ducha svatého. 23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.” 24 Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 25 Ostatní mu řekli: “Viděli jsme Pána.” Odpověděl jim: “Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.” 26 Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: “Pokoj vám.” 27 Potom řekl Tomášovi: “Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!” 28 Tomáš mu odpověděl: “Můj Pána a můj Bůh.” 29 Ježíš mu řekl: “Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili..“

Co se v této části Bible vlastně píše? Ježíš přišel ke svým učedníkům skrz zavřené dveře. Jednoduše tam přišel a byl mezi nimi. Z této zprávy vyplývá však ještě něco. V případě objevení Ježíše Krista mezi učedníky nešlo jen o pouhou vizi! To proto, Že Tomáš měl možnost se dotknout Kristova těla a ověřit si, že bylo skutečné. Nešlo tedy o žádné duchovní zjevení ani o žádnou holografickou projekci, ale o skutečně živého člověka s pevným tělem, jako má každý živý tvor.

Otázka je, zda existuje nějaká teoretická možnost, jak by se někdo dostal do nějaké místnosti skrz zavřené dveře. Ano, taková možnost čistě teoreticky skutečně existuje. A ten, kdo čte články v mojí rubrice „multidimenzionální prostor“, to jistě ví. Představte si, že žijete ve dvourozměrném světě. A teď někdo kolem vás udělá čtverec. Tak vy z něj nemáte šanci uniknout ven. Leda, že by se vám nějakým způsobem podařilo přijít na to, že kromě známých dvou rozměrů může existovat ještě nějaký třetí, výškový. A pokud byste se v něm uměli přesunout třeba jen o jediný pouhý mikrometr, jste zachráněni, neboť z vaší 2D roviny vystoupíte a bariéru čtverce překonáte. A opačně to funguje stejně. A když něco takového aplikujeme na náš třírozměrný prostor, mohlo by to fungovat obdobně. Jen čtverec zaměníme za šestistěn. A tak by to mohlo jít až do nekonečna. Kdo si pozorně prostudoval moje články ve výše zmíněné rubrice, ví, že je možné si spočítat i počet částí, kolik by jich měla hypotetická vícerozměrná krychle (Existují i jiné světy či vesmíry?) nebo jehlan (Nekonečnorozměrný prostor?). 

Existence či praktická znalost čtvrtých a dalších rozměrů či paralelních světů je i pro nás velkou neznámou a současně velkou vědeckou výzvou. Mohl tedy Ježíš Kristus znát něco, k čemu ještě nedospěla ani technologie 21. století? Nemůžu si pomoci, ale výše uvedený text mi tuto představu hodně evokuje. Je to snad i důkaz toho, že tento muž, který žil před 2000 lety, byl někdo skutečně mimořádný, a to tak, že by byl tak vnímán i v té v naší době?    

Zdroj: Bible – Nový zákon (Projekt Gutenberg)

Související články:

Podivný astronomický jev při ukřižování Krista

Co by také mohla být betlémská hvězda?

Rubrika: archeoastronautika

Rubrika: multidimenzionální prostor

Zdroj: http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/190446/Umel-Kristus-prekonat-hranice-naseho-3D-prostoru.html

Napsat komentář

© 2021 KnihyA